X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20631
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach


Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanego

mgr Małgorzata Kęska


Rozpoczęcie stażu: 1.IX.2012 r.
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31.V.2015 r.

Czynności organizacyjne

LP. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego - wstępna analiza własnych umiejętności
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego sierpień 2012
sierpień 2012
wrzesień 2012
wrzesień 2012
autorefleksja
wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu - założenia teczki „Awans zawodowy”
- gromadzenie dokumentacji
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego wrzesień 2012
okres stażu
czerwiec 2015
teczka „Awans zawodowy”
ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego czerwiec 2015 sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego


§8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

LP. ZADANIE FORMA REALIZACJI TERMIN DOWÓD REALIZACJI

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej i zespołu przedmiotowego Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu języków obcych. wg harmonogramu posiedzeń Rady pedagogicznej spotkań zespołu języków obcych. zapisy w protokołach

2. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły - aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach dla Rady Pedagogicznej
- aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez ośrodki szkolenia nauczycieli i inne instytucje wg harmonogramu szkoleń Rady Pedagogicznej
warsztaty metodyczne, kursy:
Współpraca z rodzicami
Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko nauczyciela dyplomowanego
świadectwa ukończenia, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
zaświadczenia

3. Aktualizowanie wiedzy - studiowanie fachowej literatury
- prenumerata miesięcznika „Teacher”
okres stażu
okres stażu
wykaz literatury
potwierdzenie Dyrektora Szkoły

4. Opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych Udział w szkoleniu „Jak uczestniczyć w programie
eTwinning?”
Opracowanie i realizacja programu międzynarodowego e-Twinning.
okres stażu wg możliwości projekt, sprawozdanie

5. Organizowanie konkursów
Opracowanie Konkursu Piosenki Obcojęzycznej Karaoke oraz przeprowadzenie etapu szkolnego i międzyszkolnego.
Współpraca w organizacji konkursu ładnego czytania po angielsku i niemiecku
jesień 2012,jesień 2013, jesień 2015
wiosna 2008,wiosna 2009, wiosna 2010
regulamin konkursu, sprawozdanie, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
potwierdzenie Dyrektora Szkoły

6. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
Opracowanie planu pracy i prowadzenie koła języka angielskiego
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie zDolny Ślązak Gimnazjalista z języka angielskiego
okres stażu
wg. harmonogramu konkursów ogólnopolskich
plan pracy koła języka angielskiego
dziennik zajęć potwierdzenie udziału

7. Ukończenie kursów i warsztatów podnoszących
kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Systematyczny udział w doskonaleniu swoich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych w kursach, warsztatach i szkoleniach.
okres stażu
dyplomy i zaświadczenia


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

LP. ZADANIE FORMA REALIZACJI TERMIN DOWÓD REALIZACJI

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komunikacyjnych
Wykorzystywanie programów Word i Excel do tworzenia niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą oraz awansem zawodowym
okres stażu
pomoce dydaktyczne, scenariusz lekcji, testy, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie

2. Opracowanie prezentacji multimedialnych
Wykorzystanie przygotowanych prezentacji w Power Point na zajęcia języka angielskiego
okres stażu
scenariusze lekcji/zajęć

3. Stosowanie Internetu w życiu zawodowym i prywatnym
Wykorzystanie Internetu w celu przygotowania i prowadzenia lekcji
okres stażu
adresy stron internetowych

4. Stosowanie oprogramowania do tablic interaktywnych opracowanych z myślą o każdym z wykorzystywanych na lekcjach podręczników.
Wykorzystanie oprogramowania na lekcjach.
okres stażu
scenariusze lekcji


§8 ust. 2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

LP. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWÓD REALIZACJI

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć
okres stażu (wg potrzeb i możliwości)
scenariusze lekcji
2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub praktyk
Pomoc w opracowaniu planu, zawarcie kontraktu, konsultacje, hospitacje
okres stażu (wg potrzeb i możliwości)
kontrakt, potwierdzenie Dyrektora Szkoły, arkusz hospitacji
3. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji i testów
Opracowanie materiałów i ich udostępnienie w bibliotece szkolnej
maj 2013
maj 2014
scenariusze, testy, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
4. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
Zamieszczenie planu w portalu edukacyjnym
I rok stażu
strona www
5. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań Konsultacje z innymi nauczycielami języków obcych okres stażu notatki
6. Przeprowadzenie lekcji otwartej Przeprowadzenie lekcji otwartej dla zainteresowanych nauczycieli okres stażu scenariusz lekcji


§8 ust. 2 pkt.4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

LP. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWÓD REALIZACJI
1. Wykonywanie zadań egzaminatora Udział w pracach komisji egzaminacyjnej okres stażu
Zaświadczenie
2. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce Przygotowanie młodzieży do zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych
okres stażu
Poświadczenie Dyrektora


§8 ust. 2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

LP. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWÓD REALIZACJI

1. Systematyczne poszerzanie wiedzy w celu podnoszenia jakości pracy szkoły Uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły wg harmonogramu szkoleń zaświadczenia
2. Organizacja wycieczek
Organizacja wycieczek szkolnych i obozów językowych
okres stażu
karty wycieczek
3. Organizacja konkursów
Opracowanie i przeprowadzenie konkursów z języka angielskiego cyklicznie sprawozdania, potwierdzenia współorganizatorów, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
4. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych
Systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteki anglisty
okres stażu, wg możliwości
spis pomocy


§8 ust. 2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

LP. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWÓD REALIZACJI

1. Współpraca ze szkołami z zagranicy w ramach programu e-Twinning.
Koordynowanie programu
okres stażu, (wg możliwości)
opis realizacji programu, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
2. Współpraca z pedagogiem
Systematyczne konsultacje i rozmowy
okres stażu notatki
3. Sprawowanie opieki nad Samorządem Szkolnym. Organizacja imprez szkolnych
Koordynacja działalności samorządu w ramach wolontariatu wg harmonogramu imprez szkolnych
okres stażu potwierdzenie Dyrektora Szkoły


§8 ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;

LP. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWÓD REALIZACJI

1. Opis i analiza dwóch problemów.
Zdiagnozowanie dwóch problemów
Ustalenie metod pracy,
Systematyczna praca nad ich rozwiązywaniem
okres stażu
opis i analiza


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi autora planu.


mgr Małgorzata Kęska........................................ ........................................
data złożenia data zatwierdzenia........................................
Podpis Dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.