X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20586
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu po dwóch latach (z roczną przerwą na urlop dla poratowania zdrowia)

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego za okres stażu od 01.09.2009 do 01.09.2011 (dwa lata) – na podstawie planu rozwoju złożonego w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu

Z dniem 1 września 2009 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, poprzedzony uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego w lipcu 2006 r. W roku szkolnym 2011/2012 przebywałam na urlopie dla poratowania zdrowia, a począwszy od 01.09.2012 podejmę pracę w nowej szkole - Liceum Ogólnokształcącym nr 47 im. S. Wyspiańskiego w Warszawie, gdzie będę kontynuowała ostatni rok stażu.

Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko długość stażu i wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniających nauczany przeze mnie przedmiot - język niemiecki, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju zawodowego celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności zarówno dla szkoły, w której pracuję, jak i w procesie samodoskonalenia.
Forma sprawozdania będzie odzwierciedleniem wymagań niezbędnych w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Realizację Planu Rozwoju Zawodowego rozpoczęłam od podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, co obejmowało:

1) zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego w celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego - w trakcie trwania stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego koncentrując się zwłaszcza na wymaganiach ujętych w art. 8, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz podstawowych dokumentach oświatowych tj. Karcie Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty.
2) gromadzenie dokumentacji z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego - przez cały okres stażu gromadziłam odpowiednie materiały (notatki, scenariusze zajęć, ankiety, testy itp.) oraz dokumenty poświadczające realizację założonych zadań i przedsięwzięć.
3) pogłębianie wiedzy dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela - chcąc prawidłowo opracować dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego studiowałam literaturę fachową, korzystałam ze specjalnych poradników opracowanych przez portale edukacyjne oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami. Ułatwiło mi to:
4) opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu - dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań.

W trakcie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w art. 8, ust.2 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, co obejmuje:

§8 ust.2 pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

1. Udział w pracach zespołów zadaniowych
W celu podniesienia jakości i poziomu pracy w szkole brałam udział w:
- okresowych spotkaniach zespołu wychowawców – omawianie i rozwiązywanie problemów wychowawczych
- okresowych spotkania zespołów, które opracowały i wdrożyły:
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Program Profilaktyki Szkoły
- Plan Rozwoju Szkoły
Równolegle z podejmowanymi działaniami wraz z zespołami wychowawców i zespołami odpowiedzialnymi za tworzenie dokumentów szkolnych opracowywałam i wdrożyłam:
- Plan pracy wychowawczej
- Program koła języka niemieckiego.

Efekty:
Dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły
- diagnozowanie pracy szkoły w zakresie zapobiegania trudnościom wychowawczym
- podnoszenie jakości pracy szkoły w związku z pogłębianiem przez uczniów wiedzy z zakresu znajomości języka niemieckiego

dla uczniów:
- kształtowanie u uczniów zdrowego stylu życia
- kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo
- zdobywanie wiedzy z zakresu uzależnień i ich szkodliwości
- uwrażliwianie na zagrożenia płynące ze środowiska otaczającego uczniów
- wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza szkołą
- kształtowanie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności
- pogłębianie przez uczniów wiedzy z zakresu znajomości języka niemieckiego

dla nauczyciela:
- pogłębianie wiedzy i umiejętności w obrębie procesu wychowawczego uczniów
- nabywanie umiejętności organizacyjnych
- satysfakcja z zainteresowania uczniów własnym przedmiotem

2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
Sumienne uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Zespołów Wychowawczych oraz w pracach Zespołu Nauczycieli Języków Obcych

Efekty:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój nauczyciela
- podniesienie wartości procesu dydaktyczno-wychowawczego

dla ucznia:
- klarowność zasad obowiązujących w szkole (prawa, obowiązki)
- kształtowanie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności

dla nauczyciela:
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

3. Prowadzenie koła języka niemieckiego
Kształcenie językowe dzieci i młodzieży w ostatnich latach nabrało ogromnego znaczenia, a język niemiecki ze względu na bliskość zachodnich niemieckojęzycznych sąsiadów cieszy się również sporym zainteresowaniem. Z myślą o uczniach zainteresowanych tym językiem, oraz zdających język niemiecki na maturze prowadziłam koło języka niemieckiego przez cały okres stażu. Program koła, który opracowałam i wdrażam na zajęciach odbywających się raz w tygodniu daje możliwość zdobywania i poszerzania umiejętności językowych .

Efekty:
dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy szkoły
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym

dla uczniów:
- poszerzenie wiedzy z zakresu języka niemieckiego
- rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego (skupienie się na arkuszach do części pisemnej, oraz zestawach do części ustnej egzaminu maturalnego)
- inspirowanie do rozwijania swoich uzdolnień poprzez udział w konkursach, organizowania imprez szkolnych i promowania szkoły
- promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, samodyscypliny i obowiązkowości
- doskonalenie samooceny i nabieranie pewności i wiary we własne siły

dla nauczyciela:
- zdobycie nowych umiejętności organizacyjnych
- poszerzenie warsztatu pracy
- zdobycie satysfakcji zawodowej z sukcesów odnoszonych przez uczniów
- poszerzenie obszaru oddziaływań pedagogicznych, co zaowocowało lepszym poznaniem uczniów

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego takich
jak: szkoleniowe Rady Pedagogiczne, warsztaty, konferencje metodyczne, które w dużym
stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej.

a) wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
- rady pedagogiczne – szkoleniowe
b) zewnętrzne formy doskonalenia:
- konferencje metodyczne i wykłady
Szkolenia organizowane przez wydawnictwa niemieckojęzyczne:
- Lektor Klett - szkolenie do nowej formuły matury ustnej
- Pearson - szkolenie do nowej formuły matury ustnej

Efekty:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły
- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli
- kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym

dla uczniów:
- zdobywanie wiedzy w sposób ciekawy, efektywny, nowoczesny
- bezpośredni kontakt z nowoczesnymi metodami, pomocami i środkami dydaktycznymi
- możliwość praktycznego zastosowania języka obcego

dla nauczyciela:
- podnoszenie kwalifikacji dydaktyczno-wychowawczych
- satysfakcja z możliwości korzystania przez wychowanków w trakcie procesu edukacyjnego z multimedialnych form nauczania
- przeciwdziałanie zjawisku zwanym „wypaleniem zawodowym” poprzez ustawiczne samodokształcanie
- dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.

5. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu
Samodzielnie studiowałam literaturę metodyczną i pedagogiczną w celu uzupełniania swoich wiadomości i zdobywania nowych umiejętności. Regularnie czytałam pisma metodyczne („Języki obce w szkole”, „Deutsch Aktuell”, „Język niemiecki”) zdobywaną wiedzę wykorzystywałam na zajęciach. Swój warsztat wzbogacałam również wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka niemieckiego np. www.deutschkenntnisse.prv.pl, www.goethe.pl, www.pearson.pl, www.langenscheidt.pl i tym podobne. Przez okres trwania stażu przeczytałam wiele poradników dotyczących rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, różnych modeli wychowania i ich wpływu na zachowanie, sukcesy i porażki ucznia. W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicenia zajęć korzystałam z gotowych materiałów zamieszczanych na niemieckojęzycznych stronach internetowych (www.goethe.de, www.edition-deutsch.de, www.passwort-deutsch.de, www.hueber.de), które charakteryzują się bogactwem rozwiązań i różnorodnością pomysłów.
Jako nauczyciel języka niemieckiego podejmowałam decyzje co do wyboru podręczników i różnorodnych pomocy naukowych. Aby podejmować optymalne decyzje organizowałam konsultacje z doradcami metodycznymi wydawnictw językowych, a w szczególności Lektor Klett, Pearson czy WSiP. Dobór właściwego podręcznika jest bardzo ważny i ma służyć równomiernemu, a równocześnie zindywidualizowanemu nauczaniu języka niemieckiego.

Efekty:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły
- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli

dla uczniów:
- współudział w nowoczesnym i innowacyjnym procesie dydaktyczno-wychowawczym
- kształcenie aktywności własnej
- zapoznanie się przez uczniów z nowymi i aktywizującymi metodami uczenia się

dla nauczyciela:
- uatrakcyjnienie zajęć, nowe metody i formy aktywizujące
- podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej oraz kompetencji zawodowych
- satysfakcja z umiejętności radzenia sobie z nowymi technologiami (mediami)

6. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
W ciągu trwania stażu opracowałam teczkę pomocy metodycznych do nauczania języka niemieckiego (scenariusze lekcji, ćwiczenia, testy), a także zestaw scenariuszy, artykułów
czy ankiet do wykorzystania na lekcjach wychowawczych obejmujący tematy takie jak: inteligencja emocjonalna, style uczenia się, wartości w życiu człowieka, problem uzależnień. Cały zgromadzony materiał poddawałam ciągłej analizie w celu ulepszenia go pod względem merytorycznym, organizacyjnym i technicznym. Część materiału zostało opracowane na podstawie różnych materiałów źródłowych często zaczerpniętych z zasobów Internetu lub dostępnych na rynku gazet i czasopism np. `Newsweek`, `Wprost` lub `Focus`, pozostała część jest efektem mojej pracy autorskiej.

Efekty:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój nauczyciela
- podniesienie wartości procesu dydaktyczno-wychowawczego

dla ucznia:
- rozwijanie zainteresowań i umiejętności
- rozwijanie cech osobowości i charakteru
- kształtowanie pozytywnych emocji
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie
- kształtowanie postaw prospołecznych

dla nauczyciela:
- uatrakcyjniania procesu dydaktyczno-wychowawczego
- nabywanie umiejętności organizacyjnych
- pogłębianie wiedzy o metodach aktywizujących
- kształtowanie kreatywności i pomysłowości

§8 ust.2 pkt.2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie i doskonalenie stosowania technologii komputerowej
- tworzyłam pomoce naukowe – sprawdziany, testy , kartkówki.
- pisałam sprawozdania, plany pracy, plany wynikowe, scenariusze lekcji itp.
- w czasie stażu korzystałam także z programu Microsoft Office Excel do opracowywania zestawienia i wyliczenia wyników uczniów oraz frekwencji na zajęciach oraz programu do wypisywania świadectw.

2. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera
- prowadziłam zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem Internetu (rozwiązywanie testów i quizów on-line)
- prowadziłam zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem Internetu doskonalące naukę pisania w języku niemieckim (listy, maile)
- prowadziłam zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem Internetu w celu przeglądania i czytania wiadomości i interesujących artykułów na stronach niemieckojęzycznych
- prowadziłam zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem Internetu w celu aktualizowania wiedzy uczniów na temat matury z języka niemieckiego (arkusze, zasady oceniania itp.)

3. Stosowanie na lekcjach technologii audiowizualnej
- gromadziłam kasety video, płyty DVD , nagrania na przenośnych dyskach
- wykorzystywałam zgromadzone zbiory na lekcjach języka niemieckiego w celu ich urozmaicenia i podwyższenia jakości nauczania.

4. Wykorzystanie technologii informacyjnej
- regularnie monitorowałam informacje dotyczące spraw oświatowych i wychowawczych
- korzystałam z internetowych portali edukacyjnych: www.pearson.pl, www.codn.edu.pl, www.literka.pl, www.goethe.pl., www.deutschkenntnisse.prv.pl itp.
- śledziłam na bieżąco informacje zawarte w tzw. newsletterach (biuletynach informacyjnych), które otrzymywałam droga elektroniczną od wydawnictw językowych oraz Instytutu Goethego
- śledziłam w Internecie zmiany w obowiązujących przepisach prawa oświatowego, korzystałam ze stron MEN analizując np. nową podstawę programową

Efekty:
dla szkoły :
- podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczycieli
- kontakt z rodzicami przez stronę internetową szkoły i adresy mailowe
- rozpowszechnianie działań szkoły na portalach internetowych

dla uczniów:
- rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi
- urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
- kształtowanie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej
- zdobywanie nowych umiejętności
- rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi

dla nauczyciela:
- rozwój poprzez samokształcenie
- podniesienie skuteczności procesu dydaktycznego i wychowawczego
- poszerzanie wiedzy merytorycznej i metodycznej
- otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji

§8 ust. 2 pkt.3 Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoją wiedzą dydaktyczną
Przez cały okres trwania stażu dzieliłam się swoją wiedzą i umiejętnościami z nauczycielami stażystami i kontraktowymi, zapraszając ich na moje zajęcia w ramach lekcji otwartych. Miało to na celu wdrożenie ich do zawodu, jak również poszerzenie dotychczas zdobytych już doświadczeń, oraz służyło wspólnej wymianie opinii na temat sposobu i metod pracy na lekcjach języka niemieckiego.

2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Jako nauczyciel mianowany pełniłam funkcję opiekuna stażu Pani ........... nauczyciela kontraktowego. W ramach moich działań znajdowała się obserwacja prowadzonych przez Panią .......... lekcji, jak również prowadzenie zajęć w obecności w/w osoby. Następnie w ramach wspólnych konsultacji omawiałyśmy dobre i złe strony przeprowadzonych zajęć, oraz wyciągałyśmy wspólnie wnioski do dalszej pracy. Stanowiło to z pewnością dużą pomoc dla młodego nauczyciela znajdującego się na początku swojej kariery zawodowej.

3. Działania interdyscyplinarne oraz (4) współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno – wychowawczych na terenie szkoły i poza jej obrębem. Przejawiała się ona podczas organizowania imprez szkolnych, konkursów, wycieczek itp. Polegała na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno-wychowawczej. Przez okres trwania stażu szczególnie intensywnie współpracowałam z :
- pedagogiem szkolnym – integracja klasy, bieżące problemy wychowawcze;
- nauczycielami wychowania fizycznego – organizacja akcji „Dzień Sportu”, „Sprzątanie Ziemi” itp.
- okresowe spotkania Zespołu Wychowawców – w ramach mojej pracy zawodowej pełniłam rolę wychowawcy klas, co zobowiązywało mnie do brania udziału w pracach zespołu wychowawczego. W skład wchodzili nauczyciele wychowawcy i pedagog szkolny. Na cyklicznych spotkaniach dyskutowalismy nad rozwiązywaniem problemów wychowawczych oraz ich zapobieganiem.
- nauczycielami pozostałych przedmiotów w ramach bieżących zajęć.
W ramach działań interdyscyplinarnych, współpracowałam z nauczycielami języka polskiego (z zakresu kultury krajów niemieckiego obszaru językowego), historii (elementy historii Niemiec), geografii (poszerzenie informacji dotyczących krajów niemieckojęzycznych), jak również przeprowadziłam cykl zajęć na podstawie własnego programu napisanego po ukończeniu studiów podyplomowych w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta we Wrocławiu.

Ponadto współuczestniczyłam w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych oraz pracowałam wraz z innymi nauczycielami w komisji zadaniowej języków obcych w celu opracowania i wdrożenia nowego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

Efekty:
dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy
- budowanie atmosfery współpracy i zaufania
- dzielenie się wiadomościami i umiejętnościami

dla uczniów:
- właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów
- integracja uczniów
- kształtowania zachowań prospołecznych
- rozwijanie indywidualnych umiejętności

dla nauczyciela:
- wymiana doświadczeń
- doskonalenie współpracy
- kształtowanie komunikacji interpersonalnej

§8 ust. 2 pkt. 4 Realizację co najmniej trzech (...) zadań:

4 a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowania w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć lekcyjnych związanych z ukończonymi studiami podyplomowymi w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich i. W. Brandta we Wrocławiu – niemcoznawstwo i europeistyka
Ukończenie studiów podyplomowych na w/w kierunku sprowokowało mnie do działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem programu zajęć lekcyjnych mających na celu wzrost wiedzy na temat stosunków polsko-niemieckich. Kładę tu nacisk przede wszystkim na kwestie stereotypów.
Na podstawie przeprowadzonej wśród uczniów ankiety dotyczącej obrazu własnego i sąsiada (Polska – Niemcy), utworzyłam cykl lekcji, podczas których starałam się poszerzać horyzonty myślowe moich uczniów, a zatem i również minimalizować lub likwidować istniejące uprzedzenia.

Efekty:
dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy szkoły
- dzielenie się wiadomościami i umiejętnościami z innymi nauczycielami odnośnie problemu stereotypizacji
- zajęcia interdyscyplinarne

dla uczniów:
- urozmaicenie i uatrakcyjnienie standardowych zajęć
- pogłębianie zrozumienia, tolerancji i akceptacji innych kultur i narodów

dla nauczyciela:
- własny rozwój i doskonalenie swej wiedzy a zatem i również swojego warsztatu pracy
- satysfakcja z osiągniętego celu: minimalizacji lub likwidacji stereotypu dotyczącego Polski i Niemiec wśród uczniów ZS nr 18

4 b) Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych (...)

Przez cały okres stażu uczestniczyłam czynnie w działaniach OKE sprawdzając matury pisemne zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Byłam również powoływana do komisji egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w części ustnej.

Efekty:
dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy szkoły
- dzielenie się wiadomościami i umiejętnościami z innymi nauczycielami odnośnie egzaminu maturalnego

dla uczniów:
- prowadzenie koła dla uczniów przygotowujących się do matury z języka niemieckiego (przekazanie istotnych informacji z punktu widzenia egzaminatora)

dla nauczyciela:
- aktualizowanie swojej wiedzy w związku z wprowadzanymi zmianami (egzamin z języka obcego w części ustnej w roku 2012 – zmiana formuły zadań)
- doskonalenie umiejętności prawidłowego i sprawnego oceniania prac maturalnych i wypowiedzi ustnych maturzystów

4 e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi
Podczas trwania stażu przygotowywałam uczniów do działań mających związek z kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego. Podjęłam współpracę z Instytutem Goethego oraz Instytutem Austriackim we Wrocławiu. W ramach moich działań zachęcałam uczniów do uczestniczenia w konkursach i festiwalach związanych z językiem niemieckim.

Efekty:
dla szkoły :
- uatrakcyjnienie procesu wychowawczo-dydaktycznego
- integracja z instytucjami edukacyjnymi

dla uczniów:
- rozbudzenie motywacji do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem znajomości języka niemieckiego
- satysfakcja osobista z osiągnięć
- nauka przez zabawę

dla nauczyciela:
- podnoszenie umiejętności organizacyjnych
- satysfakcja z osiągnięć uczniów
- doskonalenie współpracy z innymi instytucjami

2. Współpraca z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Wrocławiu
W ramach wychowawstwa organizowałam spotkania uczniów z doradcami zawodowymi CEiPM. Dzięki temu uczniowie (zwłaszcza klas ostatnich), mogli zapoznać się z istniejącymi trendami na rynku pracy obecnie i w przyszłości; nabyli umiejętność prawidłowego formułowania CV i listu motywacyjnego, oraz jak należy zachować się podczas rozmowy o pracę.

Efekty:
dla szkoły:
- integracja z instytucjami dydaktyczno – pedagogicznymi i innymi podmiotami
- podnoszenie jakości pracy szkoły
- promocja szkoły w środowisku
- poszerzenie oferty edukacyjnej

dla uczniów:
- aktywizacja w procesie poszukiwania stanowisk na rynku pracy
- doskonalenie zdolności organizacyjnych

dla nauczyciela:
- podnoszenie zdolności organizacyjnych
- poszerzanie współpracy z instytucjami
- pogłębianie wiedzy na temat preferencji zawodowych wychowanków

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Przez cały okres stażu :
- kontaktowałam się z pracownikami Poradni w celu rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych
- we współpracy z pedagogiem szkolnym kierowałam uczniów z mojej klasy na badania diagnostyczne i wdrażałam zalecenia zawarte w opiniach przebadanych uczniów
- w miarę potrzeb pisałam opinie o moich uczniach, które ułatwiały zdiagnozowanie problemów dydaktyczno- wychowawczych wychowanków

Efekty:
dla szkoły:
- integracja z instytucjami dydaktyczno – pedagogicznymi i innymi podmiotami
- podnoszenie jakości pracy szkoły
- pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z kwestiami wychowawczymi

dla uczniów:
- kształcenie postaw prospołecznych
- integracja z lokalnymi instytucjami typu PPP
- pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z kwestiami wychowawczymi

dla nauczyciela:
- podnoszenie zdolności organizacyjnych
- poszerzanie współpracy z instytucjami
- pogłębianie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy
- pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z kwestiami wychowawczymi

§8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Doskonalenie kompetencji wychowawczych, opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
W czasie trwania stażu dokonałam analizy sytuacji dwóch uczniów z klasy wychowawczej i podjęłam starania, aby rozwiązać problemy w sposób racjonalny, ale z pełnym wyczuciem i empatią.

2. Współpraca z rodzicami uczniów
- w ramach potrzeb organizowałam wspólne spotkania uczniów, rodziców, nauczyciela oraz pedagoga szkolnego
- w ramach potrzeb organizowałam spotkania z dyrekcją szkoły w celu rozwiązywania sytuacji kryzysowych
- na bieżąco prowadziłam rozmowy z uczniami na temat ich problemów w nauce i zachowaniu
Celem tych działań było zainteresowanie rodziców sprawami klasy i szkoły, zacieśnienie współpracy z rodzicami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.