X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20578
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Magdalena Bujnik
Czas trwanie stażu: 3.09.2012- 31.05.2013

Miejsce pracy: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Lublinie
Imię i nazwisko dyrektora: mgr Jadwiga Ożóg
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Jadwiga Dejko

Poniższe sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi ono podsumowanie realizacji celów i zadań, założonych w planie rozwoju, przygotowanym przeze mnie we wrześniu 2012 roku.
Pracę w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Lublinie rozpoczęłam dnia 1 września 2012 roku, wtedy też rozpoczęłam swój staż nauczycielski oraz starania o uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz.825) oraz przy pomocy opiekuna stażu. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy oraz umiejętności w celu podniesienia skuteczności podejmowanych przeze mnie oddziaływań pedagogicznych,a tym samym poprawienia jakości mojej pracy, a w konsekwencji- jakości pracy szkoły,w której jestem zatrudniona.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań stawianych przez ministerstwo, a ujętych przeze mnie w poszczególnych sferach planu rozwoju zawodowego.

W czasie trwania stażu realizowałam cele ujęte w planie rozwoju zawodowego, a w szczególności:
poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;
doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły;
pogłębianie znajomości środowiska uczniów i ich problemów oraz doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów;
kształtowanie umiejętności omawiania prowadzonych i i obserwowanych zajęć.

§ 6 ust.2 pkt. 1 znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z Panią Dyrektor Jadwigą Ożóg, opiekunem stażu- Panią mgr Jadwigą Dejko oraz wychowawcą klasy I, w której pracowałam w charakterze nauczyciela wspomagającego- Panią mgr Janiną Stelmaszek. Wspólnie z opiekunem stażu uzgodniłyśmy harmonogram spotkań uwzględniający obserwację lekcji i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, a także zasady przygotowywania i omawiania konspektów.
Przystępując do realizacji zamierzeń, uznałam, iż bardzo ważne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego,w związku z czym zapoznałam się z procedurą tego awansu oraz dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego, na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych MENiS, Karty Nauczyciela oraz Ustawy o systemie oświaty. Ponadto śledziłam publikacje internetowe na temat zasad ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego. Na podstawie tych dokumentów skonstruowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor Jadwigę Ożóg.
We wrześniu i październiku 2012 roku zapoznałam się z dokumentami regulującymi zasady funkcjonowania i organizacji szkoły: Statutem Szkoły, Planem Pracy Szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły, Szkolnym Programem Profilaktyki, Planem Nadzory Pedagogicznego oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Dzięki analizie wyżej wymienionych dokumentów dowiedziałam się, w jaki sposób funkcjonuje placówka, w której pracę podjęłam oraz jak jest zorganizowany system szkolnictwa w Polsce. Ponadto poznałam zakres swoich obowiązków i praw, a także kompetencji poszczególnych organów regulujących życie szkoły.
Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej pomogło mi w poznaniu wymagań stawianych nauczycielom szkoły.
Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej, między innymi dzienników zajęć, również pozalekcyjnych, kart indywidualnych potrzeb ucznia, a także z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, co uświadomiło mi potencjalne źródła niebezpieczeństw oraz sposoby postępowania sytuacjach zagrożenia.
Zapoznałam się także z tygodniowym rozkładem zajęć oraz dyżurów i zastępstw. Ponadto miałam okazję obserwować zasady regulujące współpracę dyrektora z gronem pedagogicznym.

§ 6 ust.2 pkt. 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Ważną dziedziną doskonalenia mojego warsztatu pracy nauczyciela było prowadzenie różnych działań edukacyjnych, w ramach których przygotowywałam scenariusze zajęć oraz potrzebne pomoce dydaktyczne. Ponadto obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
W ciągu roku szkolnego miałam okazję pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego (konferencjach i warsztatach).

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego:
25.10.2012 - szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej na temat: „Edukacja patriotyczna we współczesnej szkole”
23.03.2013 - szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej na temat: „Motywacyjna i wychowawcza funkcja oceniania kształtującego”

Zewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego:
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – warsztaty psychoedukacyjne, prowadzone przez mgr Martę Romańską i mgr Grażynę Turyło, zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną nr 1 w Lublinie
„Miejmy odwagę uczyć i wychowywać”- konferencja zorganizowana przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydawnictwo Didasko, w ramach której wystąpili Joanna Białobrzeska oraz Tomasz Kuźmicz
24.06.2013 r.- konferencje: Projekt edukacyjny „Skrzydła” M. Wyżlic; „Zabawy badawcze i eksperymenty w przedszkolu i szkole” w ramach Seminarium wymiany doświadczeń„Pedagogika wprowadzania dziecka w świat wartości”

Ponadto systematycznie korzystałam z literatury o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, dzięki czemu miałam okazję poszerzyć wiedzę i umiejętności zawodowe, poznać interesujące metody pracy z dziećmi oraz podnieść skuteczność prowadzonych przeze mnie oddziaływań pedagogicznych, poprzez dostosowywanie ich do potrzeb uczniów.
Korzystałam między innymi z takich publikacji,jak:
R. Portman „Gry i zabawy przeciwko agresji”
A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić,żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.
T. Gordon „Wychowywanie bez porażek”
M. Babiuch „Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?”
M. B. Rosenberg „Porozumienie bez przemocy. O języku serca”
A. Karasowska „Dzieci z zaburzeniami zachowania. Współpraca w budowaniu strategii korygujących dla dziecka”
„Bajki całkiem nowe”. Opowieści terapeutyczne” red. M. Leszczawska
J. Ożóg „Autorytet nauczyciela” w „Życie szkoły”
M. Bysyngier „Praca nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych” w „Życie szkoły”
H. Gruz- Sikorska, K. Kuszak 'Jak pomóc dziecku” w „Życie szkoły”
B. Węcławik „Praca z uczniem z autyzmem”
G. Jagielska „Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu”
T. Peeters „Autyzm”
H. Jakiewicz „Autyzm wczesnodziecięcy. Diagnoza, przebieg, leczenie”
N. Zwidniak „Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej” w „Życie szkoły”

W celu doskonalenia umiejętności prowadzenia zajęć, korzystałam także z edukacyjnych stron internetowych:
www.znp.edu.pl/ww.edukacja.edux.p
www.awans.net
www.interklasa.pl
www.edu.com.pl
www.eduinfo.pl
www.chomikuj.pl
www.savant.org.pl
www.szkolnictwo.pl
www.profesor.pl
www.arteterapia.pl
www.zabawyedu.wordpress.com

Na powyższych stronach odnalazłam propozycje metod i zabaw, które stały się dla mnie inspiracją do tworzenia własnych zajęć.

Cennym i fascynującym doświadczeniem było dla mnie prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych. Składały się z 2 części: relaksacyjnej, skierowanej do uczniów mających problemy z panowaniem nad emocjami oraz z części aktywizującej, przeznaczonej dla dzieci nieśmiałych i mających trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.
Zajęcia aktywizujące miały na celu: stymulowanie psychicznej i fizycznej aktywności uczestników, doskonalenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, poprawę samopoczucia uczniów, wyrabianie w nich poczucia pewności siebie oraz zwiększenie świadomości własnego ciała i ruchu.
Z kolei zajęcia relaksacyjne miały na celu: redukcję napięć psychicznych i fizycznych, uczenie, jak nawiązywać prawidłowe relacje z rówieśnikami; rozwijanie zdolności panowania nad emocjami, konstruktywnego wyrażania złości i rozwiązywania konfliktów,a także poprawę koncentracji uczestniczących w nich uczniów.
W trakcie zajęć socjoterapeutycznych stosowałam różnorodne metody, takie jak np: techniki relaksacyjne, zabawy integracyjne, dramy czy mapy mentalne. Wykorzystywałam również również elementy arteterapii, choreoterapii, muzykoterapii oraz bajkoterapii.
Prowadziłam również zajęcia świetlicowe dla dzieci z zerówki oraz klasy I.

Podczas trwania roku szkolnego uczestniczyłam w organizowanie imprez szkolnych; przygotowałam zabawy integracyjne na zabawę andrzejkową oraz bal karnawałowy. Ponadto włączyłam się przygotowanie Dnia Otwartych Drzwi szkoły.
Uczestniczyłam także w uroczystościach związanych z życiem klasy I: ślubowaniu pierwszoklasisty, Wigilii klasowej, Dniu Babci i Dziadka, Dniu Mamy i Taty.
Dokładałam starań, by wdrażać katolicki charakter szkoły w podejmowane przeze mnie działania dydaktyczno-wychowawcze, poprzez kształtowanie wśród uczniów postawy miłości bliźniego, szacunku i uczciwości. W prowadzone przeze mnie zajęcia starałam się wkomponować elementy nawiązujące do wiary i chrześcijańskiej moralności. Uczestniczyłam w szkolnych uroczystościach kościelnych,między innymi w Mszy Świętej i szkolnych rekolekcjach parafialnych.

§ 6 ust.2 pkt. 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

W podejmowanych przeze mnie oddziaływaniach pedagogicznych starałam się uwzględniać poziom rozwoju psychofizycznego ucznia, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania.
W tym celu przeanalizowałam dokumentację szkolną dotyczącą uczniów, zapoznałam się z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz orzeczeniami. W poznaniu potrzeb i możliwości dzieci pomagał mi również systematyczny kontakt z wychowawcami klas, Panią Dyrektor, innymi nauczycielami oraz wychowawcą świetlicy. Odbywałam rozmowy z rodzicami uczniów w celu zgromadzenia informacji o środowisku uczniów.
W trakcie godzin konsultacyjnych i, zależnie od potrzeb- w innych terminach, służyłam pomocą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci, wspólnie z nimi opracowywałam sposoby postępowania w tychże sytuacjach,a także na bieżąco informowałam o relacjach dzieci z rówieśnikami,ich osiągnięciach, sukcesach i trudnościach, wyjaśniając przyczyny tych ostatnich i szukając środków zaradczych.
Współpracowałam z nauczycielami w rozwiązywaniu trudności i problemów wychowawczych uczniów.
Dołożyłam starań,by budować dobre relacje z uczniami, oparte na szacunku i zaufaniu, jak najlepiej ich poznać, służyć radą i wsparciem. W trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć kładłam nacisk na rozwijanie kompetencji społecznych podopiecznych. Uczestniczyłam w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy uczniami i budowaniu przyjaznej atmosfery w środowisku klasowym, kładąc nacisk na kształtowanie postawy akceptacji, mając na uwadze obecność w klasie dziecka niepełnosprawnego.
W trakcie zajęć w czytelni służyłam pomocą uczniom mającym trudności w nauce, pomagałam dzieciom w wyrównywaniu braków programowych oraz starałam się dostarczyć im pozytywnych wzmocnień, tak, aby podnieść ich motywację do pracy.
Z uwagi na to, iż pracowałam w charakterze nauczyciela wspomagającego, moje oddziaływania skupiały się głównie na jednym dziecku. W celu zapewnienia optymalnej jakości moim działaniom, starałam się jak najlepiej poznać możliwości i potrzeby mojego podopiecznego. Dlatego też na początki września 2012 roku zapoznałam się z dokumentacją dotyczącą Konrada, znajdującą się w szkole oraz dostarczoną mi przez rodziców chłopca. Szczegółowo przeanalizowałam dokumentację przekazaną z poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinię wychowawcy chłopca z zerówki, ocenę gotowości szkolnej, a także ocenę procesów integracji sensorycznej dziecka. Wielu cennych informacji na temat dziecka dostarczyły mi również rozmowy z mamą Konrada.
W ciągu roku szkolnego regularnie kontaktowałam się z rodzicami Konrada, na bieżąco przekazując im informacje na temat postępów edukacyjnych chłopca, jego sukcesów i trudności, funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. Systematycznie uzupełniałam informacje o pozaszkolnym funkcjonowaniu dziecka, jego stanie zdrowia oraz o oddziaływaniach terapeutycznych, jakim był poddawany Konrad.
Ponadto zasięgałam informacji o funkcjonowaniu chłopca u wychowawcy świetlicy, oraz pozostawałam w stałym kontakcie z psychologiem pracującym z Konradem.
Pozostawałam w stałej współpracy z wychowawczynią klasy I, Panią Janiną Stelmaszek oraz rodzicami dziecka. Naszym celem było stworzenie jednolitego systemu oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych,zarówno w domu,jak i w szkole. Uczestniczyłam w opracowaniu Karty Indywidualnych Potrzeb ucznia dla Konrada.
Na przestrzeni roku szkolnego podejmowałam ustawiczne działania mające na celu wspieranie poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju chłopca. Towarzyszyłam mu podczas wszystkich lekcji,z jednej strony starając się ułatwić Konradowi adaptację do wymagań szkolnych (na przykład poprzez udzielanie dodatkowych objaśnień dotyczących wprowadzanych na lekcji treści lub poleceń nauczyciela czy też poprzez zachęcanie ucznia do pracy), z drugiej zaś motywować go do jak największej samodzielności. Ponadto pomagałam chłopcu włączyć się w środowisko klasowe, w swoje oddziaływania wkomponowałam również elementy treningu umiejętności społecznych.
Służyłam wsparciem nauczycielom prowadzącym zajęcia z Konradem wsparciem w zrozumieniu specyfiki funkcjonowania chłopca, związanej z chorobą, co z kolei przekładało się na dostosowywanie oddziaływań pedagogicznych do potrzeb chłopca. Uczestniczyła także w dokonywaniu ocen postępów edukacyjnych ucznia.

§ 6 ust.2 pkt. 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Na przestrzeni roku szkolnego regularnie obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu, Panią Jadwigę Dejko oraz zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli zatrudnionych w KSP. Hospitowanie lekcji umożliwiło mi czerpanie z doświadczenia innych, bardziej doświadczonych pedagogów, a tym samym doskonalenie własnego warsztatu pracy. Obserwacje te stały się okazją do poznania interesujących, często niekonwencjonalnych metod pracy z uczniami. Miałam też możliwość zaobserwowania zajęć, w trakcie których zastosowano ocenianie kształtujące. Szczególną uwagę zwracałam na indywidualizację procesu nauczania.
W trakcie odbywania stażu przeprowadziłam 10 lekcji w obecności opiekuna stażu. Każde przeprowadzone przeze mnie zajęcia były poprzedzone przygotowaniem scenariusza, w którym ujęte zostały cele ogólne i szczegółowe oraz przebieg zajęć. Przeprowadzone lekcje omawiałam z opiekunem stażu. W trakcie tych rozmów uzyskiwałam cenne informacje zwrotne, ta temat mocnych i słabych stron przeprowadzonych lekcji,a także wskazówki, w jaki sposób poprawić te ostatnie. Dało mi to okazję do wyciągnięcia wniosków odnośnie sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności i w znaczący sposób wpłynęło na poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.
W obecności opiekuna stażu przeprowadziłam następujące zajęcia:
30.10.2012 - Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się wobec niepełnosprawnego kolegi.
20.11.2012 - Hej! Nie jesteś sam.
8.01.2013 - Świat kolorami i muzyką malowany.
14.01.2013- Inny nie znaczy gorszy- „Pinkie i Huragan”.
15.01.2013 – Wartość przyjaźni.
22.01.2013 - Co znaczy przebaczyć?
26.02.2013 - Świat emocji wokół nas. Jak radzić sobie ze złością?
26.03.2013- W krainie emocji.
9.04.2013 - Bawię się, uczę, myślę.
7.05.2013 - Dzieci i ryby głosu nie mają? Znam swoje prawa.

Dziewięciomiesięczny staż odbyty w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Lublinie umożliwił mi zdobywania cennego doświadczenia zawodowego i doskonalenia warsztatu pracy. Był to czas wytężonej pracy, pełen fascynujących, aczkolwiek wielkich wyzwań. W okresie stażu dokładałam starań, by jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki zawodowe. Systematycznie poszerzałam swoje umiejętności oraz wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć, zarówno przez udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, zewnętrznych warsztatach i konferencjach, zgłębianie fachowej literatury, jak i poprzez rozmowy z nauczycielami zatrudnionymi w KSP i obserwację ich działań pedagogicznych.
Zdobyte w trakcie stażu doświadczenia pozwoliły mi także na określenie moich mocnych i słabych stron jako nauczyciela. Do tych pierwszych zaliczają się z pewnością gruntowna wiedza z zakresu psychologii, umiejętność nawiązywania dobrych relacji z uczniami oraz dostrzegania ich potrzeb i potencjału. Ogromnej radości i satysfakcji dostarczył mi fakt, iż udało mi się zintegrować ucznia, z którym pracowałam jako nauczyciel wspomagający, ze społecznością klasową. Cieszyły mnie również sukcesy edukacyjne chłopca,a także jego zwiększająca się samodzielność w radzeniu sobie ze szkolnymi obowiązkami.
Za swoje słabe strony, nad którymi będę starała się pracować, uważam natomiast umiejętność utrzymywania dyscypliny w czasie prowadzonych przeze mnie lekcji oraz niedostateczną systematyczność w gromadzeniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Po zakończeniu stażu zamierzam nadal doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, tak, abym mogła jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki zawodowe i by podejmowane przeze mnie działania przynosiły jak największą korzyść uczniom.

Pragnę wyrazić gorące podziękowania Pani Dyrektor Jadwidze Ożóg za serdeczne przyjęcie mnie w murach Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Lublinie oraz przykład zaangażowania w pracę z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami. Pani Jadwidze Dejko, mojemu opiekunowi stażu, dziękuję za jej życzliwość i zaangażowanie, cenne wskazówki metodyczne, ciekawe i ubogacające rozmowy oraz przykład stawiania mądrych wymagań uczniom i zachęcania ich do twórczego myślenia. Podziękowania kieruję również do Pani Janiny Stelmaszek, wychowawczyni klasy pierwszej, za codzienną współpracę, wsparcie i przykład kreatywnego, pełnego pasji wykonywania obowiązków nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.