X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20532
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela
odbywającego staż:

Stanowisko: Nauczyciel: rysunku, malarstwa,
podstaw projektowania,
reklamy wizualnej

Miejsce odbywania stażu:

Posiadane kwalifikacje: Studia Podyplomowe 2012r.
specjalność: Przygotowanie pedagogiczne
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Mgr Sztuki 2001r.
specjalność: Malarstwo sztalugowe
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Technik Reklamy Plastycznej 1995r.
PWSSP w Bydgoszczy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.

Data ukończenia stażu: 31.05.2013r.

Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2012 roku w Liceum Plastycznym na stanowisku nauczyciela przedmiotów artystycznych. W trakcie odbywania stażu starałam się realizować cele założone w planie rozwoju zawodowego.

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności z treścią:
a) Ustawy Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. W sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stopni awansu zawodowego nauczycieli.
2. W celu efektywnego zorganizowania sobie pracy w okresie odbywanego stażu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu p. Andrzejem Leszczyńskim. Ustaliłyśmy jasne, czytelne i możliwe do zrealizowania zasady współpracy.
3. Pod opieką opiekuna stażu opracowałam własny plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
4. W celu dostosowania swoich działań do potrzeb Liceum Plastycznego zapoznałam się
z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły,
w tym z treścią takich dokumentów jak:
a) Statut OLPI,
b) Wewnątrzszkolny system oceniania,
c) Program wychowawczy szkoły,
d) Program profilaktyczny szkoły,
e) Plan pracy Liceum Plastycznego,
f) Szkolny programem wspierania uzdolnień i rozwijania zainteresowań uczniów,
g) Procedura kontroli dokumentacji nauczyciela Liceum Plastycznego,
h) Procedura informowania uczniów i ich rodziców o otrzymanych ocenach bieżących i semestralnych obowiązującą w Liceum Plastycznym w Gdańsku,
i) Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Liceum Plastycznego na rok 2012/2013
j) Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego w Gdańsku,
k) Regulamin porządkowy
l) Tematy Edukacji Zdrowotnej
m) Koncepcja edukacji trzyletniego OLPI
n) Deklaracja Nauczycieli i Uczniów

Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne prawa i obowiązki.
5. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę.
6. Podczas ferii prowadziłam zajęcia dla dzieci i młodzieży spoza szkoły oraz przyczyniłam się do zorganizowania wystawy plastycznej z tych zajęć.
7. Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej takiej, jak:
a) e-dziennik,
b) dzienniki pozalekcyjne,
c) arkusze ocen,
d) świadectwa szkolne,
e) dokumentacja potrzebna do organizacji wyjazdu uczniów na wycieczkę lub konkurs,
f) Księgą Protokołów Rady Pedagogicznej oraz Księgą Protokołów Zespołów Samokształceniowych i Zespołów Wychowawczych.
8. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ppoż.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 2*).

1. Zapoznałam się z obowiązującymi założeniami programowymi, w tym:
Podstawa programowa przedmiotu: rysunek i malarstwo:
Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10.08.2002r.
/DZ. UST. NR 138 z dnia 30.08.2002r. poz. 1164/,
podstaw projektowania i reklamy wizualnej.
2. Zapoznałam się z obowiązującymi podręcznikami i poradnikami dla nauczycieli realizujących program.
3. Na podstawie analizy wybranego programu nauczania oraz zestawów podręczników opracowałam plany nauczania.
4. Na podstawie analizy wewnątrzszkolnego systemu oceniania opracowałam przedmiotowy system oceniania z wymaganiami na poszczególne oceny. Z wymaganiami tymi zapoznałam uczniów.
5. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w posiedzeniach zespołów samokształceniowych przedmiotów artystycznych.
6. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza nią.

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
a) „Akalkulia Dyskalkulia”
b) „Dysleksja”
c) „Warsztaty strategiczne dla nauczycieli”
d) „Ocena kształtująca”

Zewnętrzne formy doskonalenia:
a) CEN „Promocja i budowanie wizerunku szkoły/placówki”, z którego dołączam zaświadczenie oraz sprawozdanie.

b)Uczestniczę w wystawach zbiorowych jak i indywidualnych, swoje osiągnięcia publikuję na swojej stronie internetowej
-2012-Wyróżnienie na „Chromy i Achromy”-VII Wojewódzki Przegląd Plastycznej Twórczości Nauczycieli

d) Jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia , gdzie czynnie prowadzę zajęcia plastyczno-scenograficzne na obozach artystycznych oraz jestem autorem corocznej statuetki Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego
e) Współpracuję również z Pałacem Młodzieży w Gdańsku

Uważam zarówno wewnątrzszkolne i pozaszkolne formy doskonalenia za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze. Moje doświadczenia wzbogacali również inni nauczyciele, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się swoimi wątpliwościami.

Aby udoskonalić i pogłębić swoją wiedzę oraz warsztat pracy, korzystałam z następujących czasopism: „Charaktery – magazyn psychologiczny”, „Psychologia w szkole” oraz publikacji zamieszczonych na stronach internetowych.

Pogłębiałam również swoją wiedzę studiując literaturę fachową, m.in.:

"Warsztaty twórcze - warsztaty artystyczne", W Karolak, Jedność,Kielce, 2005.
K. Schaeffer, „Nauczyciel w szkole – jak przeżyć szkołę”, Gdańsk, GWP – 2008,
H. P. Nolting, „Jak zachować porządek w klasie”, Gdańsk, GWP – 2004.
T.Szanto, „Pismo i styl”, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, Gdańsk 1986
A.Mączyńska-Frydryszek, M.Jaskólska-Klaus, T.Maruszewski, „Psychofizjologia widzenia”,PWSSP, Poznań, 1991

7. Samodzielnie opracowałam scenariusze lekcji z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów ze szczególnym uwzględnieniem wymagań zawartych w podstawach programowych.

8. Prowadziłam zajęcia w obecności pana Dyrektora i opiekuna stażu. Omówiliśmy
dnia 27.09.2012 plener i sposób nauczania:
Rodzaj rozmów z uczniami, co zmienić w korekcie, miło o niemiłych rzeczach,
Nie wskazywanie miejsc w pracy, raczej „Coś mnie niepokoi, pomyśl...”, obserwacja w naturze, a kończenie pracy później.
9. Omawianie moich lekcji przyczyniło się do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia lekcji. Były to cenne doświadczenia, które pomogły mi doskonalić warsztat pracy zawodowej. Efektem tych lekcji są przygotowane przeze mnie konspekty lekcji.
10. Uczestniczyłam raz w miesiącu jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz omawiałam je z osobą prowadzącą. W czasie obserwacji lekcji zwracałam szczególną uwagę na formy pracy z uczniami, rodzaje środków dydaktycznych, rozplanowanie czasu na lekcji, sposób prowadzenia zajęć, język, komunikację. Dzięki tym zajęciem poznałam różne sposoby prowadzenia lekcji oraz zdobyłam nową wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną, którą później starałam się wykorzystać na lekcjach prowadzonych samodzielnie.
11. Przez cały rok prowadziłam zajęcia wieczorne dla dzieci i młodzieży (1,5 godzina w tygodniu) Główne cele prowadzonych przeze mnie zajęć, to:
a) Przygotowanie do statusu odbiorcy i twórcy dziedzictwa kulturowego.
b) Wyposażenie uczniów w wiedzę oraz umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie technik malarskich i rysunkowych, projektowych
c) Pobudzanie aktywności intelektualnej, kształtowanie postaw kreatywnych, zainteresowań i zamiłowania w tworzeniu szeroko pojmowanej kultury plastycznej.
d) Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów poprzez własną aktywność twórczą oraz poznawanie najwybitniejszych osiągnięć sztuki.
e) Wyrabianie umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury.
f) Kształtowanie umiejętności interpretowania, wartościowania oraz świadomego korzystania z szeroko pojętych zjawisk z zakresu sztuki.
g) Pogłębianie zainteresowań uczniów poprzez poszukiwanie wiedzy, zdobywanie doświadczeń, działania innowacyjne i eksperymentalne.
h) Stwarzanie warunków dla lepszego rozwoju oraz indywidualnej artykulacji plastycznej osobowości ucznia, do integrowania wiedzy plastycznej zdobywanej na wszystkich przedmiotach plastycznych.
i) Kształtowanie wrażliwości na świat i ludzi w oparciu o ogólnoludzkie wartości moralne, etyczne i estetyczne zawarte w dziełach sztuki.
j) Rozwijanie sprawności i umiejętności poprzez stosowanie uniwersalnych metod posługiwania się środkami artystycznymi i technologicznymi.
Podczas zajęć starałam się, aby przebiegały one w miłej atmosferze, tak, aby uczestnicy nie obawiali się pytać o tematy, których nie rozumieją. Zależało mi również na tym, żeby każdy uczeń wykazał się inicjatywą i pomysłowością w rozwiązywaniu zadań, by chciał stawiać czoło postawionemu problemowi. Na zajęciach obowiązywała zasada: myśl,
ćwicz i próbuj rozwiązać zadanie. Jeśli popełnisz błąd, to nic się nie stanie, bo:
dobre rozwiązanie, to szybkie zwycięstwo;
błędne rozwiązanie, to tylko wejście na złą drogę i jednocześnie krok do tego, żeby
znaleźć poprawne rozwiązanie.

12. Przygotowywałam również uczniów do pozaszkolnych konkursów plastycznych.
13. Zorganizowałam i przeprowadziłam wśród uczniów konkurs pt.: „Powietrze”. Głównym celem konkursu było stworzenie projektu wielkoformatowego na ścianę w naszej szkole.
Końcowy efekt powstał przez połączenie projektów dwóch osób.

14. Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniem i efektami swojej pracy z innymi nauczycielami poprzez:
Opracowanie i przedstawienie kandydatury na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i zespołów przedmiotów artystycznych -„Ucznia zdolnego”

15. W ramach wykorzystania w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjne przez cały okres stażu korzystając z komputera tworzyłam różnorodne dokumenty szkolne, m.in.:
a) Plan rozwoju zawodowego,
b) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
c) Przedmiotowy system ocenienia,
d) Scenariusze zajęć,
e) Pomoce dydaktyczne w postaci albumów, biografii, wiadomości z internetu
f) Inne dokumenty szkolne np. samoocena
Ponadto śledziłam w Internecie propozycje zadań, scenariuszy lekcji, oraz informacje na temat nauczania, wychowania, nowości wydawniczych, a także zmian w oświacie. W swojej pracy korzystałam z następujących stron internetowych:
a) www.eduforum.pl
b) www.gimkorycin.com.pl
c) www.gwo.pl
d) www.eduseek.interklasa.pl
e) www.edukacja.edux.pl
f) www.scholaris.pl
g) www.szkolnictwo.pl
h) www.literka.pl
i) www.awans.net
j) www.cen.bialystok.pl
k) www.men.gov.pl
l) www.wychowanie.pl

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3*).

1. Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce.
2. Starałam się poznać sytuację ucznia poprzez np.: rozmowę z samymi uczniami i ich rodzeństwem, rozmowy z rodzicami uczniów, udział w zebraniach z rodzicami oraz rozmowy z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
Na bieżąco zapoznawałam się z opiniami uczniów z poradni psychologiczno – pedagogicznej.
3. Brałam udział w różnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły, m.in.
a) Byłam opiekunem uczniów podczas wyjazdu na Plenerze w Toruniu w październiku 2012 roku i prowadzącym korekty z rysunku i malarstwa
b) Byłam członkiem komisji podczas Badań Uzdolnień klas VI,
c) Brałam udział w organizacji wystaw uczniów
d) Uczestniczyłam w spotkaniu w IKM dotyczącym reprezentowania naszego Liceum Plastycznego w imprezach organizowanych przez IKM w Gdańsku.
e) Dzięki współpracy z IKM nasza szkoła wzięła udział w organizowaniu Dnia Sąsiada, na terenie naszej szkoły oraz Oliwie. Powstał wspólny plan zorganizowania tej imprezy. Naszym zadaniem było wymyślenie plakatów informacyjnych na temat twórców kultury, malarzy, pisarzy mieszkających w Oliwie, zarówno w dawniej jak i współcześnie.
Współorganizowałam:
f) BOOKON
g) Baltikon
h) Wystawy śródroczne i całoroczne/aula/hol
i) Murale szkolne-dzięki zgodzie dyrektora zmieniamy wystrój naszych i ścian i mamy okazję tworzyć wielkoformatowe kompozycje ścienne
j) Ferie zimowe
k) Zajęcia wieczorne
l) Wyjścia na wystawy
m) Przegląd Szkół Artystycznych Koszalin 2013

n) Czynnie zaangażowałam siebie i uczniów w przygotowanie plakatów na Saloniki Artystyczne oraz Konferencję Filozoficzną.

o) Egzaminy wstępne
p) Dzień Otwarty
4. Na swoich zajęciach z rysunku i malarstwa starałam się pokazać uczniom, że zadania i ćwiczenia wpływają na ich rozwój wyobraźni i umiejętności oraz świadomość artystyczną. Poza tym zwracałam szczególną uwagę na to, by zajęcia były ciekawe, zadania różnorodne, w tym różne techniki i formaty. Wprowadziłam całoroczną pracę długoterminową na rok 2012/2013- „Tryptyk...poliptyk....”
Zachęcałam, w szczególności uczniów z zaległościami do udziału w zajęciach wieczornych z rysunku i malarstwa.
Na podstawach projektowania nakłaniam uczniów do wykorzystywania różnorodnych materiałów i technik projektowych tj. rysunek, malarstwo, fotografia, projekty przestrzenne oraz projektowanie w programach graficznych typu Photoshop, CorelDraw. Zadania również układam różnorodne. Przewidziałam w tej pracowni również długoterminową pracę pt.” Znaki zodiaku”. Nie narzucam w tym temacie ani formy, formatu czy techniki wykonania, chcąc rozwijać wyobraźnię i pomysłowość uczniów.
Na zajęciach z reklamy wizualnej, która jest jednocześnie specjalizacją artystyczną zajmujemy się projektowaniem reklamy autodoorowej, storyboardów oraz innych form reklamy np. folderów, plakatów itp. Zwracam uwagę uczniom procesy i zjawiska zachodzące w otaczającej nas rzeczywistości.
IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4*).

Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu:

Po każdej lekcji omawiałam je z opiekunem stażu oraz zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu kształcenia z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych.

Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na urozmaicenie i poprawę jakości moich lekcji. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusz lekcji. Po przeprowadzeniu każdej takiej lekcji omawiałam jej przebieg i wyciągałam wnioski dotyczące mojej pracy. Zawsze starałam się wcielić w życie uwagi opiekuna stażu i tak pracować, by każda następna lekcja była lepsza od poprzedniej.

Podsumowanie.

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowane działania pozwoliły mi na wypracowanie ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoliło mi wierzyć, że moja praca jest akceptowana, potrzebna i przynosi efekty.
Uważam, że mocną stroną mojej działalności jest łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami, wzbudzanie ich zaufania, zaangażowanie w pracę z uczniem i zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i poszerzania własnej wiedzy i umiejętności poprzez zainteresowanie różnymi formami wyrazu artystycznego.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie dokumentacji zawodowej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość ucznia jako człowieka i pracę z nim nad dbanie o systematyczne dokumentowanie pracy zawodowej. Będę się również starała bardziej angażować w życie szkoły oraz angażować całą grupę do skupienia uwagi podczas zajęć i przestrzegania przez uczniów ustalonych zasad.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności, po to, by być dobrym nauczycielem.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz lepsze. Mam w planie rozszerzyć zakres z malarstwa o malarstwo w architekturze i techniki dekoracyjne ( np. sqraffito)

Gdańsk, dnia 24.06.2013r.

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580) .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.