X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2055
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1. Imię i nazwisko: mgr Joanna Wojtkowska-Śpiewak
2. Szkoła: .............
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2006
4. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

§ 7. ust. 1. pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
1. Analiza dokumentacji.
· Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
· Karta Nauczyciela.
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
· Ustawa o systemie oświaty.
· Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały ODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego. W okresie trwania stażu
Potwierdzenia
Notatki

4. § 7. ust. 2. pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; 1. Współpraca z opiekunem stażu.
· Zawarcie kontraktu.
· Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
· Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
· Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
· Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
· Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
· Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
· Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
· Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy itp.· Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania,

3. Publikowanie własnych prac.
· Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www
· Publikacja scenariuszy lekcji.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen
IX 2006 r.
Raz w miesiącu
Raz na dwa miesiące
W ciągu całego roku szkolnego
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Konspekty Konspekty
Nr programów nauczania
Kryteria oceniania
Notatka
Zdjęcia
Notatka
Potwierdzenie
Plan godzin wychowawczych

5. § 7. ust. 2. pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
1. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.
2. Wykorzystanie w swojej pracy Internetu.
3. Tworzenie baz łączy do stron www z zakresu dydaktyki.
4. Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
5. Wykonywanie pomocy dydaktycznych.
6. Opracowywanie artykułów do gazetki szkolnej i sprawozdań z ważnych wydarzeń szkolnych do kroniki.
Cały okres stażu.
Adres strony
Adres e-mail szkoły
Testy, quizy, konspekty krzyżówki itp.
Adres strony
Baza danych
Potwierdzenie
Artykuły
Sprawozdania
Kronika

6. § 7. ust. 2. pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
· Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
· Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
· Aktywna praca nad samokształceniem.
2. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich takimi jak: MOPS, Policja, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna itp.
Przez cały okres stażu
Notatki
Notatki
Potwierdzenia

7. § 7. ust. 2. pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statut Szkoły, Plan dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy szkoły, Plan rozwoju szkoły, Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
IX, X 2006 r.
W ciągu całego stażu
Notatki
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004 r.
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. § 7. ust. 1. pkt 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
· Organizacja konkursów polonistycznych, imprez szkolnych· Organizacja akademii szkolnych, przedstawień itp.
· Prowadzenie kroniki szkolnej
· Prowadzenie koła dziennikarsko-edytorskiego
3. Współpraca z Radą Rodziców.
· Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Rodziców dotyczących współpracy ze szkołą i niesienia jej pomocy w sprawach wychowawczych· Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne
4. Współorganizowanie imprez środowiskowych, uczestnictwo w paradzie szkół organizowanej z inicjatywy Prezydenta Miasta, promocja szkoły oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego
5. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, gronem pedagogicznym i pedagogiem szkolnym.
6. Praca w różnego rodzaju komisjach egzaminacyjnych, rekrutacyjnych itp.
7. Współorganizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych.8. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły
· Sporządzenie planu godzin wychowawczych uwzględniającego potrzeby dziecka związane z jego rozwojem emocjonalnym, fizycznym, intelektualnym, ale także problemy wynikające ze specyfiki środowiska· Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców,
· Organizowanie klasowych imprez
· Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych,
· Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych· Realizowanie programu wychowawczego w ramach godzin wychowawczych· opracowanie dokumentów koniecznych np. w pracy wychowawcy: badanie relacji między uczniami w sferze przyjaźni, koleżeństwa, wrogości, motywowanie uczniów do osiągnięcia sukcesów, badanie przyczyn niepowodzeń dydaktycznych, rozwijania zachowań społecznych itp., Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady
Według terminarza
W okresie trwania stażu
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady
Potwierdzenia
Zatwierdzony plan pracy wychowawczej

2. § 7. ust. 1. pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
· poszukiwanie metod pracy, które ułatwią uczniom osiąganie celów dydaktycznych zawartych w postawie programowej i kompetencjach kluczowych,
· budowanie własnego autorytetu - np. można opisać sposoby dyscyplinowania uczniów na lekcji.
9. Realizacja ścieżek edukacyjnych
· Uwzględnianie treści ścieżek edukacyjnych w nauczaniu języka polskiego10. Współpraca z biblioteką szkolną.
· Przekazanie ciekawych scenariuszy zajęć i apeli.
1.Ukończenie kursu komputerowego.
2. Ukończenie kursu kierownika wycieczek szkolnych. 3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
· Udział w pracach zespołu wychowawczego.
· Udział w pracach zespołu samokształceniowego
· Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
4. Udział w warsztatach metodycznych, wykładach, konferencjach organizowanych przez doradcę metodycznego, ODN w Siedlcach oraz inne placówki oświatowe.
5. Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa szkolne.
6. Udział w sesjach naukowych organizowanych przez Akademię Podlaską w Siedlcach.
7. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki
· Biblioteczka metodyczno – przedmiotowa8. Tworzenie własnego warsztatu pracy
· Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
· Tworzenie bazy łączy do stron www z materiałami dydaktycznymi
· Prowadzenie własnej strony internetowej z publikacjami metodologicznymi itp.
2006- 2008 r.
Cały okres stażu
W okresie trwania stażu
Dyplom ukończenia
Dyplom ukończenia
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Spis zebranych pozycji
Testy, krzyżówki, czasopisma
Baza łączy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.