X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2064
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowgo

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Adriana Krynicka
Nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………
Opiekun stażu: ……………………………


TERMINARZ: Data rozpoczęcia stażu: 3.09.2004r.
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: ................
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: ................
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:..............
Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej: ................
Termin nadania stopnia nauczyciela kontraktowego: ................
Data zakończenia stażu: ................
CEL GŁÓWNY: -Pełna adaptacja do roli zawodowej. -Rozwój kompetencji w zakresie cech osobistych. -Doskonalenie umiejętności i wiedzy przyczyniających się do podniesienia jakości pracy szkoły. -Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. samokształcenia.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

KIERUNKI ROZWOJU
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI

DOWODY REALIZACJI

Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż
* ( § 6 ust. 2 pkt 1)
1.Poznanie procedury zasad awansu zawodowego:
a)wyszukanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2004 w sprawie uzyskania awansu zawodowego nauczycieli

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
a)Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju.
b) Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie ustnego kontraktu
z opiekunem

3.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły:
a) Zapoznanie się ze statutem szkoły, programem wychowawczym,
wewnątrzszkolnym systemem oceniania
b) Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami (obserwacja, udział w radach pedagogicznych)
c)Zaznajomienie się ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji ( np. dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zarządzeń itp. )

4. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi
a)udział w szkoleniu
b)lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie
c)praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych

5.Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły

6.Dokumentowanie realizacji planu zawodowego: gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zajęć

7.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu opisującego
przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Wrzesień 2007 r.
Wrzesień 2007 r.
Wrzesień-
Czerwiec 2007 r.
Wrzesień-
Czerwiec 2007 r.
Wrzesień 2007 r.
Wrzesień – Czerwiec 2007
Czerwiec 2007
Czerwiec 2007

Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
Omówienie zasad współpracy

Organizacja zajęć własnych notatki własne, prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Plan Rozwoju Zawodowego
Teczka stażysty
Sprawozdanie z realizacji stażu
Wniosek, dokumentacja ze stażu

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
* ( § 6 ust. 2 pkt 2)
1.Zapoznanie z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania
a)analiza podstawy programowej

2.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli (konspekty obserwowanych zajęć)

3.Samodzielne prowadzenie zajęć w klasie drugiej i trzeciej

4.Utworzenie własnego warsztatu pracy: teczki pracami dzieci dla rodziców, tablice na których dzieci prezentują swoje prace, tworzenie gazetki klasowej, dekorowanie sali zajęć

5. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.
a) Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno –psychologicznej.
b) Udział w warsztatowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, posiedzeniach zespołu samokształceniowego
c)Udział w kursach, np. Pierwszej pomocy.

6.Doskonalenie multimedialnych technik pracy:
a)wykorzystywanie technik multimedialnych w prowadzeniu zajęć
b)publikacja planu rozwoju i wybranych scenariuszy zajęć w Internecie
7.Przygotowanie uczniów do różnych uroczystości wewnątrzszkolnych m.in. Dzień Chłopaka, Mikołajki, Dzień Matki.
Wrzesień 2007
Wrzesień- Czerwiec 2007
Wrzesień- Czerwiec 2007
Wrzesień- Czerwiec 2007
Wrzesień- Czerwiec 2007
Wrzesień- Czerwiec 2007
Wrzesień- Czerwiec 2007
Październik 2007
Notatki własne
Scenariusze zajęć, notatki własne
Scenariusze
Teczki z pracami dzieci, tablica z pracami, zdjęcia
Streszczenia literatury psychologiczno -pedagogicznej
Zaświadczenie
Zaświadczenie od opiekuna stażu
Teczka stażysty, płyty z zapisem elektronicznym
Potwierdzenie przez opiekuna stażu, scenariusze

Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
*(§6 ust.2 pkt 3)
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów:
a)Rozmowa z nauczycielką wcześniej uczącą w danej klasie
II i III
b)Rozmowa z opiekunem stażu, nauczycielami, wychowawcami

2.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków: spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne)

3.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych: literatura psychologiczna i pedagogiczna
Wrzesień 2007
Wrzesień-Czerwiec 2007
Wrzesień-Czerwiec 2007
Notatki własne,
Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy
Notatki własne
Notatki własne
Streszczenia literatury psychologicznej i pedagogicznej

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
*(§6 ust.2
pkt 4)
1.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
a)Opracowanie tematów, zakresu, terminów

2. Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć:
a) Rozmowa z opiekunem stażu, notowanie spostrzeżeń, wyciąganie wniosków

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
a) Zajęcia ruchowe prowadzone różnymi metodami, np.: metodą Weroniki Sherborne
b) Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
4.Ocena własnych
umiejętności, analiza mocnych
i słabych stron własnej działalności.
Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena.
Październik 2007
Wrzesień-Czerwiec 2007
Wrzesień-Czerwiec 2007
Wrzesień-Czerwiec 2007
Czerwiec 2007
Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu
Notatki
Scenariusze zajęć,
arkusze obserwacji zajęć prowadzone przez opiekuna, wnioski i uwagi do realizacji.
Doskonalenie zajęć
Teczka stażysty


*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)
Zatwierdzam do realizacji

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.