X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20510
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 20012/2013

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 20012/2013

Imię i nazwisko nauczyciela:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Miejsce pracy:
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola:
Czas trwania stażu:

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Zawarte jest w nim podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Z dniem 1.09.2012r. w Przedszkolu nr 8 im. Janusza Korczaka w Koszalinie rozpoczęłam swój staż nauczycielski w wymiarze 9 miesięcy. Zgodnie z procedurą awansu, wraz z przydzielonym mi opiekunem stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, został on pozytywnie zaopiniowany przez Panią dyrektor przedszkola- mgr Grażynę Budzik. Plan rozwoju zawodowego został opracowany na początku roku szkolnego 2012/2013 w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz zgodnie z planem pracy przedszkola z uwzględnionymi późniejszymi poprawkami.
(MEN z dnia 01 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r. )
Całą dokumentację oraz opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego przedstawiłam w tabeli według poniższych punktów.

& 6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki w której nauczyciel odbywa staż.

Lp. DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA FORMA/ METODA REALIZACJI DOKUMENTACJA

1.

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego - brałam udział w dyskusjach na temat awansu zawodowego z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielkami pracującymi w przedszkolu
- wraz z opiekunem stażu szukałam w różnych źródłach informacji na temat awansu zawodowego
- śledziłam informację w internecie i literaturze pedagogicznej:
• www.edux.pl
• www.men.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.awans.net
• www.przedszkolak.pl
- zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego poprzez analizę takich dokumentów jak:
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013r (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.
• Rozdziału 3a (Awans zawodowy nauczycieli) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku– Karta nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).

teczka stażysty

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu ważne było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie
- po konsultacjach i dyskusjach z opiekunem stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego

- uczestniczyłam w konsultacjach z opiekunem stażu

kontrakt

plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

3.
Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
- rozmowy i konsultacje z opiekunem stażu
- udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
- organizacja zajęć własnych/zapisy w dzienniku zajęć

teczka stażysty

4.
Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji - konsultacje z opiekunem stażu w sprawie obowiązującej dokumentacji w przedszkolu
- prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej:

- dziennik zajęć
- scenariusze zajęć na wybrane uroczystości
- karty obserwacji dziecka

dziennik zajęć

5.
Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola nr 8 im. Janusza Korczaka w Koszalinie przeanalizowałam takie dokumenty jak:
- Statut Przedszkola,
- Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.)
- Program rozwoju placówki na lata 2012-2013r.
-Dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć).
- Podstawowe zasady BHP,

notatki własne

6.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu - zapoznałam się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie przedszkola
- dokonałam wspólnie z opiekunem stażu analizy regulaminu BHP i p/poż.
- brałam udział w szkoleniu BHP

zaświadczenie

7.
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań
-brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- brałam udział w spotkaniach WDN(wewnętrznego doskonalenia nauczycieli)
listy obecności,
zaświadczenia
8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju
Zawodowego - gromadziłam dokumenty dotyczące realizacji planu rozwoju zawodowego
Notatki własne
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola - przygotowałam sprawozdanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju sprawozdanie z realizacji całego stażu

& 6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której nauczyciel odbywa staż.

1.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
W czasie okresu stażu obserwowałam zajęcia, które prowadził mój opiekun stażu Pani Sylwia Plitta. Zajęcia, które obserwowałam to:
• 29 listopada „Wieczór Wróżb Andrzejkowych”
• 21 styczeń „Wszystko dla babć i dziadków”
• 1 lutego „Spiżarnia dla ptaków”
• 17 maja „Dzień Mamy i Taty”
arkusz obserwacji zajęć

2.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -wszystkie zajęcia, które przeprowadzałam konsultowałam z opiekunem stażu
- przez cały okres stażu do moich zajęć starałam się dobrze przygotować dostosowując zajęcie do wieku i możliwości dzieci w grupie. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne oraz konsultowałam temat i przebieg zajęć z opiekunem stażu lub z innymi nauczycielami korzystając z ich wiedzy.
Opracowałam scenariusze i samodzielnie przeprowadziłam działania edukacyjne w obecności opiekuna stażu lub/i dyrektora przedszkola. Omawiane były cele, przebieg zajęcia i stosowane metody oraz formy.

• Pierwszym zajęciem, które przeprowadziłam w obecności opiekuna stażu odbyło się 23 listopada pt; „Dzień Pluszowego Misia”
• kolejne zajęcie, które zostało przeprowadzone pod okiem mojego opiekuna stażu odbyło się 25 stycznia, a było nim przedstawienie ekologiczne pt: „ Będę przyjacielem przyrody”.
• 12 lutego przeprowadziłam zajęcia poranne, polegały one na pracy indywidualnej z Wiktoria K.-, która jest objęta pomocą psychologiczno – pedagogiczną w zakresie rozwoju mowy.
• 13 lutego w obecności mojego opiekuna stażu przeprowadziłam zajęcia popołudniowe z całą grupą 6 latków. Były to zabawy integracyjne.
• 28 lutego - „Świat figur geometrycznych”.
• 5 kwietnia pod okiem opiekuna stażu przeprowadziłam zajęcia popołudniowe, były to zajęcia indywidualne z Piotrem K. chłopiec objęty jest pomocą psychologiczno pedagogiczna w zakresie rozwoju mowy.
• 26 kwietnia przeprowadziłam zajęcia popołudniowe z cała grupą dzieci 6 letnich, były to ćwiczenia relaksacyjne na dywanie z wykorzystaniem sprzętu sportowego.
• 15 maja przeprowadziłam zajęcia o tematyce ekologicznej pt: „Dzień Polskiej Niezapominajki”
- oceniałam i dokonywałam analizy słabych i mocnych stron przeprowadzonych przeze mnie zajęć, co pomogło mi w doskonaleniu warsztatu mojej pracy
Mam świadomość jakich błędów powinnam unikać i na co zwracać szczególna uwagę. Myślę, że ma to także pozytywny skutek dla pracy przedszkola, gdyż moje działania stały się bardziej płynne, zorganizowane i przemyślane.

wnioski z rozmów, autorefleksja
scenariusze

3.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, były one adekwatne do potrzeb własnych oraz przedszkola:
- „Realizacja podstawy programowej a twórcza aktywność dziecka”(9.X.2012 r.)
- „Jak przygotować pierwszoklasistę?” (19.X.2012 r.)
- „Mój kontakt ze światem” – warsztaty (19.XI. 2012 r.)
- „Warsztat doskonalenia umiejętności pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania”(10.XI.2012 r.)
- :Chcę się bawić i uczyć” – jesienne zespoły metodyczne 2012/2013r.
- „Mapy myśli – tworzenie kreatywnych notatek” (23.III.2013 r.)
- „Jak sobie radzić ze złością i agresja dzieci? Zadania wychowawcy” (9.V.2013 r.)
- „Odpowiedzialność i decyzyjność nauczycieli w świetle prawa i obowiązujących przepisów oświatowych” (26.IV.2013 r.).
Brałam udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN

zaświadczenia ukończenia szkoleń, warsztatów

4.
Samodzielne pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych Studiowałam czasopisma oraz literaturę psychologiczno – pedagogiczną:
- „W co się bawić z dziećmi’ M. Bogdanowicz
- „Tańce integracyjne w pracy z grupą” część I i II Leszek Gęca
- „Każde dziecko to potrafi” Ursula Barff, Inge Burkhardt, Jutta Maler
- „Zabawy plastyczne” Laura C. Martin
- ,,Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K. Wlaźnik
- ,,Dziecko aktorem” B. Forma
- ,,Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu” H. Kruk
- „Gry i zabawy dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat” - Klausa W. Vopel,
- „Uroczystości w Przedszkolu” – B. Bleja -Sosna,
- „Zabawa w teatr” – Z. Wójcik cz.1 i 3,
- „3 minuty ruchu” – J. Blasius,
- „Zajęcia sportowe w przedszkolu” – A. Erkert .
- „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Nauczycielka przedszkola”
spis literatury

spis literatury

5.
Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
- korzystałam z publikacji, które dotyczyły edukacji przedszkolnej
- komputer kilkakrotnie wykorzystywałam w pracy z dziećmi
- przygotowałam dokumentacje stażu z wykorzystaniem techniki komputerowej

6.
Wymiana doświadczeń
- w razie potrzeb własnych oraz potrzeb koleżanek konsultowałam się z nauczycielami pracującymi w przedszkolu. Korzystałam z ich wiedzy, doświadczenia. Dzieliłam się również swoja wiedzą.
- na stronie internetowej edux.pl umieściłam swój plan rozwoju oraz sprawozdanie z tego planu
notatki, autorefleksja

& 6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność rozpoznawania potrzeb i współpracy ze środowiskiem uczniów.

1.
Rozpoznanie potrzeb i możliwości dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza - pomagałam w prowadzeniu obserwacji dzieci w miesiącu październik- listopad oraz marzec - kwiecień.

2.
Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych - przeanalizowałam każdą z kart informacyjnych o danym dziecku
w grupie dzieci 6- letnich
- poprzez kontakt z rodzicami (rozmowy z nimi) poznałam środowisko rodzinne dzieci i nawiązałam dobre relacje z dziećmi oraz współpracę z rodzicami.

3.
Współpraca z rodzicami - sądzę, że bardzo ważne dla rodziców było poczucie, iż jestem gotowa do współpracy. Swoją postawą starałam się ich zawsze zachęcić do współpracy . Chętnie służyłam pomocą i poradą w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, okazane im zainteresowanie i życzliwą cierpliwość, dobrze poznałam środowisko rodzinne podopiecznych oraz relacje panujące pomiędzy nim, a rodzicami. Dzięki temu uważam, że nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami.
- angażowałam także rodziców w przygotowania do uroczystości w grupie (organizacja poczęstunku, wystrój kącika przyrody, pomoc rodziców w przygotowaniu scenerii na występ teatralny)
- zachęcałam rodziców do pracy na rzecz grupy oraz całego przedszkola

4.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych Studiowałam czasopisma oraz literaturę psychologiczno – pedagogiczną:
- „W co się bawić z dziećmi’ M. Bogdanowicz
- „Tańce integracyjne w pracy z grupą” część I i II Leszek Gęca
- „Każde dziecko to potrafi” Ursula Barff, Inge Burkhardt, Jutta Maler
- „Zabawy plastyczne” Laura C. Martin
- ,,Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K. Wlaźnik
- ,,Dziecko aktorem” B. Forma
- ,,Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu” H. Kruk
- „Gry i zabawy dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat” - Klausa W. Vopel,
- „Uroczystości w Przedszkolu” – B. Bleja -Sosna,
- „Zabawa w teatr” – Z. Wójcik cz.1 i 3,
- „3 minuty ruchu” – J. Blasius,
- „Zajęcia sportowe w przedszkolu” – A. Erkert .
- „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Nauczycielka przedszkola”
- różnego rodzaju literatura dziecięca: bajki, opowiadania, legendy dla dzieci
rejestr pozycji

& 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1.
Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
- konsultacje i rozmowy z opiekunem stażu
- wyciąganie wniosków
spostrzeżenia

2.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
- w czasie trwania stażu bardzo ważne były dla mnie opinie, uwagi i sugestie mojego opiekuna stażu, które dotyczyły mojej działalności
- umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć sprawiła, że stałam się bardziej otwarta na nowe sugestie, pomysły; nauczyłam się lepiej słuchać i analizować własne działania. Dzięki czemu poprawiłam swój warsztat pracy i lepiej komunikuję się z dziećmi.
- w czasie prowadzonych zajęć nauczyłam sie modulować głosem oraz używać ciekawych rekwizytów co działa na dzieci jak czarodziejska różdżka.

notatki, spostrzeżenia, autorefleksja

Zadania wynikające z własnych zainteresowań i potrzeb placówki


1.
Zadania związane z planem rocznym przedszkola - w trakcie całego roku trwania stażu wykonywałam wszystkie powierzone mi obowiązki, także te dodatkowe które dotyczyły grupy oraz placówki w której pracuje t j.:
- kącik sportowy
- kącik dla rodziców
- dekorowanie szatni
Wspólnie ze swoją zmienniczką grupy – Panią Sylwią Plittą współorganizowałam i przeprowadzałam następujące uroczystości i przedsięwzięcia:
- - współorganizacja przedstawienia teatralnego związanego ze zdrowym odżywianiem się „Na bazarku”;
- rodzinny wieczór Andrzejkowy „Magiczne Andrzejki”;
- spotkanie rodzinne pt. „Podaruj morzu wiersze” w bibliotece nr 11 i recytowanie wierszy;
- zorganizowanie dla wszystkich grup przedszkolnych Dnia Pluszowego Misia;
- spotkanie Wigilijne pt: „Cicha noc”;
- spotkanie z babcią i dziadkiem „Wyjątkowe święto Babci”, „Dziadku dziś Twoje święto”;
- wykonanie Pani Marzanny oraz przywitanie Pierwszego Dnia Wiosny;
- współorganizowanie przedstawienia z okazji pasowania na przedszkolaka;
- zorganizowanie zbiórki owoców drzew leśnych: żołędzi i kasztanów dla dzikich zwierząt;
- zorganizowanie przedstawienia ekologicznego „Będę Przyjacielem Przyrody”;
- zorganizowanie rodzinnego konkursu plastycznego „Kartka Walentynkowa”;
- zorganizowanie wycieczki krajoznawczej do Nadleśnictwa Manowo – zwiedzanie ścieżki i sali edukacyjnej, rozmowa z leśnikiem, obserwacja zwierząt i roślin;
- zorganizowanie pochodu mającego na celu upowszechnienie Dnia Polskiej Niezapominajki, jest to święto przyrody i ekologii, które obchodzone jest 15 maja;
- zorganizowanie wycieczki do cukierni „Świat Lodów” w Mielnie – zwiedzanie hali produkcyjnej gdzie produkowane są lody oraz ciasta;
- zorganizowanie wystawy prac plastycznych, które wykonały dzieci będąc zainspirowane wycieczką w „Świecie Lodów”.

scenariusze, notatki

2.
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci - Oprócz wszystkich imprez organizowanych w naszej placówce, które wspomagają aktywność twórczą, umysłową, plastyczną dzieci, chciałam pogłębić zdolności i zainteresowania moich wychowanków poprzez udział w konkursach o różnorodnej tematyce. Dzieci z grupy starszaków pod moja opieką brały udział w następujących konkursach:

- XII Konkurs Ekologiczny Wakacje z Naturą „Ja i moje środowisko” – Pałac Młodzieży w Koszalinie;
- XII Edycja Zabawy Plastycznej „Pani z przedszkola w oczach dziecka” – Przedszkole nr 14;
- XI Edycja Konkursu Plastycznego „Przyrodnicze Mandale” – Przedszkole nr 7;
- VI Festiwal Piosenki Bajkowej - Przedszkole nr 22;
- VII Edycja Konkursu Plastycznego „ Mój Przyjaciel Miś” – Przedszkole nr 16;
- III Przegląd wokalno – teatralny „Ekologia po angielsku”
- Udział w imprezie „Mikołajki na sportowo”- Zarząd Obiektów sportowych Sp. z.o.o ;
- Konkurs Plastyczny „Anioły, Aniołki, Aniołeczki” – Przedszkole Integracyjne;
- Konkurs plastyczny „Ekologiczne Latarnie Morskie z materiałów ekologicznych” – Przedszkole nr 9. Piotrek, który brał udział w tym konkursie zajął pierwsze miejsce;
- Konkurs plastyczny „Mój śmieszny portret” – Przedszkole Integracyjne, w tym konkursie także zajęliśmy pierwsze miejsce, tym razem Jula L.
- Konkurs talentów „Optymistyczna Gala Talentów” – Przedszkole nr 21 i 23;
- X Edycja Przeglądu Recytatorskiego „Słowem Malowane”- Przedszkole nr 23;
- Turniej Sportowy „W zdrowym ciele zdrowy duch” – Przedszkole nr 9;
- Konkurs Plastyczny „Pierwsza wiosenna tęcza” – Przedszkole nr 23;
- Konkurs Plastyczny „Wielkanocna kartka”- Przedszkole 22;
- Koncert „Z uśmiechem w tańcu i piosence” w ramach obchodów Dni Koszalina;
- Ogólnopolska Akcja Ekologiczna – „Listy dla Ziemi”;
- X Edycja Konkursu wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej „ Europrzedszkolandia 2013”
- IV Pokaz Mody Ekologicznej – Przedszkole nr 21;
- Konkurs Plastyczny „Za co kocham swoją mamę?” – Przedszkole integracyjne;
- Udział w Ogólnopolskim Programie Przedszkolnym „ Edukacja Przeciwpożarowa”, program składał się z 3 etapów, po pierwsze przeprowadzenie dowolnej ilości pogadanek, zajęć, zabaw dla dzieci o tematyce przeciwpożarowej. Drugi etap to wycieczka do Straży Pożarnej, zapoznanie się z pracą strażaka, zwiedzanie remizy strażackiej itp. Trzeci etap to podsumowanie w formie konkurencji sprawnościowych;
- Udział w Turnieju Sportowo - Wiedzowym „Przepisowy Ruch Drogowy” organizatorzy to Komenda Miejska Policji w Koszalinie, Zarząd Obiektów Sportowych i TKKF w Koszalinie oraz Przedszkole nr 10 im .Misia Uszatka;
- Udział w uroczystości z okazji Dnia Dziecka zorganizowanej przez Politechnikę Koszalińską.

zaświadczenia, zdjęcia w przedszkolnej kronice

dyplomy, zdjęcia w przedszkolnej kronice

3.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno - wychowawczych - brałam czynny udział w różnych formach doskonalenia nauczycieli, które były adekwatne do potrzeb własnych oraz przedszkola i pogłębiały moja wiedzę,
a także umiejętności dydaktyczno - wychowawcze Kwalifikacje zawodowe, które poszerzałam w zewnętrznym dokształcaniu zawodowym to:
- „Realizacja podstawy programowej a twórcza aktywność dziecka”(9.X.2012 r.)
- „Jak przygotować pierwszoklasistę?” (19.X.2012 r.)
- „Mój kontakt ze światem” – warsztaty (19.XI. 2012 r.)
- „Warsztat doskonalenia umiejętności pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania”(10.XI.2012 r.)
- :Chcę się bawić i uczyć” – jesienne zespoły metodyczne 2012/2013r.
- „Mapy myśli – tworzenie kreatywnych notatek” (23.III.2013 r.)
- „Jak sobie radzić ze złością i agresja dzieci? Zadania wychowawcy” (9.V.2013 r.)
- „Odpowiedzialność i decyzyjność nauczycieli w świetle prawa i obowiązujących przepisów oświatowych” (26.IV.2013 r.).

- Systematycznie korzystałam z konsultacji z opiekunem stażu, jak również z chętnie udzielanej mi pomocy i rad innych koleżanek. Rozmowy i konsultacje dotyczyły wszystkich aspektów mojej pracy; pomogło mi to uatrakcyjnić moje zajęcia, dzięki czemu stały się one ciekawsze, bardziej interesujące i twórcze.

- Na bieżąco korzystałam z literatury o tematyce psychologiczno – pedagogicznej. Pogłębiałam swoją wiedzę studiując takie czasopisma jak: „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Nauczycielka przedszkola”, a także literaturę fachową:
- „W co się bawić z dziećmi’ M. Bogdanowicz
- „Tańce integracyjne w pracy z grupą” część I i II Leszek Gęca
- „Każde dziecko to potrafi” Ursula Barff, Inge Burkhardt, Jutta Maler
- „Zabawy plastyczne” Laura C. Martin
- ,,Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K. Wlaźnik
- ,,Dziecko aktorem” B. Forma
- ,,Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu” H. Kruk
- „Gry i zabawy dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat” - Klausa W. Vopel,
- „Uroczystości w Przedszkolu” – B. Bleja -Sosna,
- „Zabawa w teatr” – Z. Wójcik cz.1 i 3,
- „3 minuty ruchu” – J. Blasius,
- „Zajęcia sportowe w przedszkolu” – A. Erkert .

- w ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl). Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy zajęć, a także zapowiedzi nowości wydawniczych na stronach internetowych o profilu edukacyjnym:
• www.edux.pl
• www.men.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.awans.net
• www.przedszkolak.pl

zaświadczenia
spis literatury
spis stron internetowych

4.
Zadania wynikające z własnych zainteresowań W ramach zadań wynikających z własnych zainteresowań udało mi się nawiązać współpracę z Nadleśnictwem Manowo – dzieci z grupy IV wybrały się na wycieczkę autokarową do Nadleśnictwa Manowo – zwiedzały tam ścieżkę i salę edukacyjną, rozmawiały z leśnikiem, obserwowały zwierzęta i rośliny.
W przedszkolu została zorganizowana zbiórka owoców drzew leśnych: żołędzi i kasztanów dla dzikich zwierząt. Podsumowując to przedsięwzięcie dzieci z grupy
6- latków wystąpiły w przedstawieniu ekologicznym „Będę przyjacielem przyrody”. Dzieciom zostały również wręczone legitymacje Ligii Ochrony Przyrody.
W ramach współpracy z rodzicami w lutym zorganizowałam przedszkolny konkurs rodzinny „Walentynkowa Kartka” wszystkie prace plastyczne, które powstały ozdobiły nasza szatnię i wprowadziły nas w bajkowa scenerię, dzieci wraz z rodzicami bardzo chętnie wzięli udział w tej zabawie plastycznej.
15 maja w Polsce obchodzone jest święto przyrody i ekologii - Dzień Polskiej Niezapominajki.
W związku z tym przedszkolaki ubrały się na niebiesko i wybraliśmy się na mały pochód zabraliśmy ze sobą transparenty ekologiczne oraz ulotki, które rozdawaliśmy przechodniom. W ten sposób chciałam wraz z przedszkolakami przypomnieć mieszkańcom, że o przyrodę należy dbać, ponieważ to my jesteśmy za nią odpowiedzialni.
W maju wybraliśmy się na wspaniałą wycieczkę do hali produkcyjnej „Świat Lodów” dzieci miały okazję zobaczyć, w jaki sposób powstają lody oraz jak smakują, miały także możliwość samodzielnie dekorować ozdoby czekoladowe, wycinać przeróżne wzory z czekolady i piec pyszne ciastka. Starszaki bardzo długo wspominały słodkie chwile z odbytej wycieczki. W ramach nawiązanej współpracy z właścicielami cukierni udało mi się zorganizować wystawę prac plastycznych zatytułowanych „Słodkie wspomnienia z wycieczki...” Rysunki dzieci zostały wystawione w cukierni w Galerii Emka w Koszalinie.

dyplomy
scenariusze

Autorefleksja

Będąc nowym nauczycielem w przedszkolu starałam się tworzyć miłe, ciepłe i przyjazne środowisko w procesie wychowania. Zachęcić dzieci do rozwijanie własnej aktywności twórczej i pogłębiania zainteresowań własnych poprzez udział w zabawach i imprezach przedszkolnych. Zwracałam uwagę dzieci na dostrzeganie zaistniałych konfliktów w grupie i wspólne ich rozwiązywanie. Na bieżąco realizowałam zadania opiekuńcze i wychowawcze ujęte w planie pracy.
W grupie dzieci 6- letnich przeprowadzałam obserwację końcową dzieci. Swoich wychowanków wprowadzałam w świat poezji oraz poprawnej polszczyzny poprzez bardzo częste czytanie im bajek, wierszy i opowiadań. Dbałam o poszerzanie zasobu słownictwa dzieci i kulturalne wysławianie się. Systematycznie współpracowałam z rodzicami informując ich o postępach i zachowaniu się dzieci.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki z pewnością wzbogaciło mnie, początkującego nauczyciela, o nowe doświadczenia, sprawiło, że wciąż poszukuje nowych rozwiązań i pomysłów. Moja pewność siebie rosła z zajęcia na zajęcie, co jak myślę pozytywnie wpłynęło na moją pracę z dziećmi, a także całego przedszkola.
Dziewięciomiesięczny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem. Przekonałam się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego samokształcenia się, krytycznego oceniania swoich umiejętności i wiedzy. W przedszkolu, w którym odbywałam staż spotkałam się z dużym zrozumieniem, wsparciem i otrzymałam wielką pomoc za równo ze strony dyrekcji przedszkola jak i grona pedagogicznego, za które bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Okres stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, pracy nad sobą i ciągłej poprawy słabych stron, aby być dobrym nauczycielem. Działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po ukończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu podnosić kwalifikację i doskonalić warsztat swojej pracy. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Podejmowanie zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego, wyzwań nauczyciela wychowania przedszkolnego – wzbogaciło moją wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, a nabyte umiejętności stanowią dużą korzyść i tworzą bazę mojego rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.