X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2012
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Pela
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Nauczany przedmiot: kształcenie zintegrowane
Czas trwania stażu: od 1 września 2007r do 31 maja 2008r.

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2007 roku w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Radlinie, na stanowisku nauczyciela nauczania zintegrowanego. W chwili rozpoczynania stażu posiadałam wykształcenie wyższe – magisterskie z przygotowaniem do zintegrowanego nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane działania. Sprzyjało to doskonaleniu mojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy, a przez to również jakości pracy szkoły. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.

I. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły.
( §6 ust.2 ptk 1 )


1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu w szczególności z treścią:
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. z 2004r Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004r );
 Przeanalizowałam ustawę z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela, a w szczególności rozdział 3a dotyczący „ Awansu Zawodowego Nauczyciela” ( Dz. U. z 2003r Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami )


2. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.

Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć w szkole, planem dyżurów, zeszytem zastępstw oraz z zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami i na podstawie tego organizowałam własną pracę.


3. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu.

Celem lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu panią Małgorzatą Śliwińską. Dzięki czemu:

 Zebrałam właściwe materiały, które były mi pomocne w przygotowaniu
i realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Określiliśmy cele i zadania do realizacji.
 Uzgodniliśmy zasady i normy współpracy.
 Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć.
 Uzgodniłam z opiekunem daty przeprowadzenia przeze mnie zajęć w jego obecności oraz zasady przygotowania scenariuszy i omawiania lekcji.

4. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

Plan Rozwoju Zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN i S z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Następnie przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty ( Dz. U. 1991,
Nr 95, poz. 425 );
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r.
Nr 118, poz1112 z późniejszymi zmianami );
 Statut Szkoły Podstawowej w Radlinie;
 Program Wychowawczy Szkoły;
 Program Profilaktyki;
 Program i harmonogram poprawy efektywności pracy szkoły w zakresie wychowania i opieki;
 Wewnątrzszkolny System Oceniania i Klasyfikowania;
 Regulamin Szkoły.
Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje obowiązki i prawa.

6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Rozpoczynając staż jako nauczyciel, wychowawca klasy I zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela. Wiedza ta pozwoliła mi na:
 Opracowanie Planu Wynikowego ( Wesoła Szkoła. Klasa I. Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku ). Zgodny z Podstawą programową i treściami dopuszczonymi przez Dyrektora Programów;
 Opracowanie Planu Pracy Wychowawczej dla klasy I na podstawie Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki;
 Sporządzenie Protokołu Rady Pedagogicznej;
 Prowadzenie zgodnie z przepisami prawa oświatowego dziennika zajęć oraz dziennika zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, przepisami przeciwpożarowymi oraz regulaminami pracowni.
Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, przepisami przeciwpożarowymi, regulaminami pracowni oraz regulaminem boiska szkolnego. Przed podjęciem stażu uczestniczyłam w szkoleniu BHP dla pracowników placówek oświatowo wychowawczych.
Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Zasady BHP stosowałam podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Systematycznie gromadziłam dokumentację z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, tj. scenariusze lekcji obserwowanych i prowadzonych, zaświadczenia, potwierdzenia, zdjęcia.

9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
Przygotowałam sprawozdanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju.

10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Jestem w trakcie sporządzania wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.


II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
( §6 ust.2 ptk 2 )

Na początku września 2007r. dokonałam wstępnej oceny własnej wiedzy i umiejętności zawodowych. Doszłam do wniosku, że moje teoretyczne przygotowanie jest dobre, ale muszę dołożyć wielu starań, aby zdobyć większe doświadczenie zawodowe.


1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania.
Nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć rozpoczęłam od zapoznania się z propozycjami oraz zasadami wyborów programów nauczania. Dokonałam analizy:
 Podstawy programowej;
 Programu (Wesoła Szkoła. Klasa I. Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku ). Zgodny z Podstawą programową;
 Szkolnego Programu Wychowawczego;
 Szkolnego Programu Profilaktycznego.
Co w efekcie pozwoliło mi na sporządzenie własnych rozkładów zajęć.

2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.
Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka.
Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w różnego typu szkoleniach i kursach, m.in.:
 4 marca 2008r – „Jesteśmy razem – o budowaniu więzi w zespole…”. Konferencja metodyczna dla nauczycieli nauczania zintegrowanego.
 8 kwietnia 2008r – „Ocenianie opisowe” szkolenie firmy VULKAN na temat posługiwania się programem „Optimum”.
 13 kwietnia 2008r – kurs „Dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży” zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
 „Motywowanie ucznia do nauki” – ŚCDN w Kielcach.
 26 kwietnia 2008r. – „Rozwój i awans zawodowy nauczycieli stażystów i kontraktowych” – ŚCDN w Kielcach.
Przed rozpoczęciem stażu uczestniczyłam także w szkoleniach, które wywierają korzystny wpływ na moją pracę zawodową, a które są udokumentowane zaświadczeniami:
 10 grudnia 2005r. – Asertywny Nauczyciel – ZNP Zarząd Główny.
 07 grudnia 2007r. - BHP dla pracowników placówek oświatowo – wychowawczych – KASK- Szkolenia, Nadzory, Usługi bhp i ppoż.
Wymienione wyżej formy doskonalenia zawodowego pozwoliły mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie. Moje doświadczenia wzbogacili również inni nauczyciele, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się wątpliwościami.
Aby udoskonalić i pogłębić swoją wiedzę oraz warsztat pracy niejednokrotnie korzystałam z czasopism adresowanych do nauczycieli i rodziców, m.in.:
 „Pomagamy uczyć”,
 „Kwartalnik pedagogiczny”,
 „Nowa szkoła”,
 „Edukacja i dialog”
Korzystałam również publikacji na stronach internetowych nauczycieli, psychologów, pedagogów z całej Polski, m.in.:
 www.literka.pl
 www.scholaris.pl
 www.edux.pl
Pogłębiałam swoją wiedzę studiując literaturę fachową, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu m.in.:
 „Uczymy inaczej. Nauczanie zintegrowane w klasach niższych” M. Kowalik – Olubińska, W. Świątek,
 „ Jak oceniać ucznia? Teoria i praktyka” W. Walczak,
 „Podstawy wiedzy o nauczaniu” D.C. Philips, J.F. Solis,
 „Dar dysleksji” R.D. Davis, E.M. Braun.
Nawiązałam współpracę z biblioteką szkolną, zapoznałam się z jej zasobami oraz regulaminem korzystania.

3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak dużą rolę w obecnej dobie w społeczeństwie odgrywa technologia informacyjna. Zachęcam uczniów do korzystania z takich źródeł jak Internet i programy edukacyjne. Raz w tygodniu prowadziłam zajęcia z dziećmi w szkolnej pracowni komputerowej. Sama czerpię z niego ogrom informacji i biorę aktywny udział w „życiu” portali edukacyjnych. Komputer służy mi do pisania:
 sprawdzianów,
 scenariuszy,
 przygotowywania pomocy dydaktycznych,
 przygotowywania zaproszeń na uroczystości,
 przygotowywania informacji dla rodziców,
 opracowywania dokumentacji szkolnej.
W mojej pracy szeroko wykorzystuję Internet. Dzięki niemu mam dostęp do najnowszych informacji dotyczących samego szkolnictwa i oświaty, np. poprzez strony MEN, czy też informacji dotyczących i wykorzystywanych w procesie nauczania i wychowania, które znajduję na stronach:
 www.profesor.pl
 www.edux.pl
 www.eduinfo.pl
 www.literka.pl
Przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej ( płyta CD ), zamieściłam na niej:
 zdjęcia wykonanych pomocy dydaktycznych,
 sprawdziany,
 druki wykonanych zaproszeń,
 zaświadczenia z odbytych szkoleń,
 scenariusze zajęć prowadzonych i obserwowanych przez opiekuna stażu dokumentację stażu,
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego ( strona internetowa: www.edux.pl ) oraz niniejszego sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego (strona internetowa: www.literka.pl ).
4. Wykonywanie dodatkowych prac w szkole.

Napisałam scenariusze, wykonywałam dekoracje i gazetki klasowe, przygotowywałam i brałam udział w organizacji i przeprowadzaniu imprez, akademii i innych wydarzeń związanych z życiem szkoły, m.in.:
 Współorganizowałam akademię z okazji Ślubowania Klas I oraz Rocznicy Nadania Szkole Imienia przeprowadzoną w dniu 17.10.2007r.
 Byłam opiekunem dzieci na wycieczce do Zakopanego w dniach 26 -28 maja 2008r.
 Zorganizowałam w czasie poza lekcyjnym „ Klasowy Dzień Rodzica”
 Byłam opiekunem dzieci na wyjeździe do Jednostki Straży Pożarnej w Kielcach oraz Muzeum Narodowego w Kielcach na wystawę „Człowiek i Środowisko”,
 Napisałam artykuł do gazety gminnej „Gołoborze” na temat ślubowania klasy I,
 Wzięłam udział w akcji „Pajacyk” – dożywianie dzieci z domów dziecka organizowanej przez Bank Zachodni WBK, dzięki czemu szkoła mogła otrzymać telewizor do wykorzystywania w zajęciach edukacyjnych,
 Byłam członkiem grupy w tworzeniu Rocznego Programu Rozwoju szkoły,
 Byłam członkiem grupy, która pisała sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Rozwoju Szkoły,
 Wzięłam udział z klasą I w zbiórce na remont wieży na Świętym Krzyżu – akcja charytatywna,
 Mikołajki klasowe,
 Udział dzieci w „Zabawie Karnawałowej”
Realizując postawione zadania wynikające z Planu Rozwojowego, Planu Pracy Szkoły, Kalendarza Imprez Szkolnych podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy w szkolnictwie. Dzięki temu mogłam zapewnić dzieciom dodatkową opiekę oraz uświadomić korzyści płynących
z bezinteresownej pomocy innym, jak również istnienie wielu form pracy szkolnej, które wpływają korzystnie na ich rozwój.

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
( §6 ust.2 ptk 3 )

1. Zapoznanie z celami i zasadami wychowawczymi szkoły.
Jako wychowawca klasy pierwszej na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły opracowałam plan pracy wychowawczej na rok szkolny 2007/2008 dla klasy I.

2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Przeprowadzona diagnoza wstępna pozwoliła mi na opracowanie priorytetów, na bazie których pracowaliśmy cały rok starając się wyrównać niedociągnięcia, przełamać obawy dzieci i ukierunkować je w swoim rozwoju. W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom w pokonywaniu pewnych trudności ( nieufność, nieśmiałość, lęk)
Sytuację rodzinną dzieci poznawałam na bieżąco poprzez rozmowy z nimi, rozmowy z rodzicami oraz baczną obserwację.
Pozytywnie układała mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków, którzy uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości klasowych i szkolnych ( stroje, upominki dla dzieci, ciasta, dodatkowa opieka). Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas spotkań ogólnych i konsultacji indywidualnych.
W roku szkolnym 2007/2008 przeprowadziłam pięć spotkań ogólnych z rodzicami, na których m.in. informowałam ich o śródrocznych i rocznych ocenach przekazując ustną i pisemną informację o osiągnięciach ich dzieci,
 zapoznałam z najważniejszymi dokumentami szkoły,
 przewodniczyłam w tajnym głosowaniu do „Trójki oddziałowej”’,
 przypominałam o zasadach bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 omawiałam organizację różnych imprez klasowych i wycieczek,
 poruszyłam problem wszawicy w szkole,
Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, prowadziłam z nimi rozmowy indywidualne, składałam podziękowania za wniesioną pomoc do klasy oraz dostarczałam jak najwięcej informacji.
Konsultowałam się z rodzicami uczniów mających problemy w nauce. Jednego wysłałam na badania do poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, został wyznaczony termin.
Raz w tygodniu prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla dzieci mających trudności w nauce.

3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.
W celu lepszego pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych na bieżąco korzystałam z literatury pedagogicznej i psychologicznej, tj.:
 „Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży” M. Żebrowska,
 „Młodszy wiek szkolny” I. Roszkiewicz,
 „Integralne wychowanie i nauczanie w klasach I – III” Ł. Muszyńska,
 „Teoria wychowania” M. Sobocki,
 „Wychowanie bez porażek” T. Gordon,
 „Wychowanie bez porażek w szkole” T. Gordon


IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. ( §6 ust.2 ptk 3 )

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Wspólnie z opiekunem stażu uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, tematów na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Jako obserwator uczestniczyłam w dziewięciu lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z prowadzącym oraz sporządzałam arkusz obserwacji zawierający najistotniejsze wnioski dotyczące lekcji. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na zajęciach, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu:
 17.09.2007 – nauczanie zintegrowane, mgr Małgorzata Śliwińska
Klasa II, temat: Po co i jak pytamy.
 04.10.2007 – nauczanie zintegrowane, mgr Małgorzata Śliwińska
Klasa II, temat: Najlepiej razem.
 13.11.2007 – nauczanie zintegrowane, mgr Małgorzata Śliwińska
Klasa II, temat: Skąd się bierze deszcz?
 18.12.2007 – nauczanie zintegrowane, mgr Małgorzata Śliwińska
Klasa II, temat: Barwne miesiące.
 03.01.2008 – nauczanie zintegrowane, mgr Małgorzata Śliwińska
Klasa II, temat: Co by było, gdyby tydzień miał 8 dni?
 28.02.2008 – nauczanie zintegrowane, mgr Małgorzata Śliwińska
Klasa II, temat: Jestem małym niedźwiadkiem.
 13.03.2008 – nauczanie zintegrowane, mgr Małgorzata Śliwińska
Klasa II, temat: Zwierzenia zwierza.
 10.04.2008 – nauczanie zintegrowane, mgr Małgorzata Śliwińska
Klasa II, temat: Pakowanie świata.
 13.05.2008 – nauczanie zintegrowane, mgr Małgorzata Śliwińska
Klasa II, temat: Odważne słowo „nie”.
Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu były ważnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Dzięki nim poznałam ciekawe metody oraz formy prowadzenia zajęć z dzieckiem, które mogłam wykorzystać w mojej pracy nauczyciela.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Moje zajęcia były na bieżąco obserwowane przez opiekuna stażu:
21.09.2007 – Podpatrzone okiem kamery.
15.10.2007 – Myjemy i jemy owoce.
09.11.2007 – Opiekujemy się psem.
17.12.2007 – Organizujemy sklep w klasie.
15.01.2008 – Rozwiązujemy rebusy.
12.02.2008 – Ulubione zabawy i sporty zimowe.
13.03.2008 – Korzystamy z telefonu, numer alarmowy 112.
23.04.2008 – Rakietą w kosmos.
06.05.2008 – Strażacy w akcji.
Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza. Przed zajęciami analizowaliśmy wspólnie z opiekunem stażu i omawialiśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania przeze mnie wiedzy i umiejętności do pracy w szkole.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W czasie odbywania stażu starałam się sprostać wymaganiom i potrzebom placówki. Znacznie poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie dydaktyki i metodyki. Zdobytą już wiedzę wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Ten rok był dla mnie okresem sprawdzianu własnych umiejętności . Pozytywna opinia rodziców, ufność i wdzięczność moich wychowanków świadczą o tym, że są one potrzebne, akceptowane i przynoszą pozytywne efekty.
Moją słabą stroną, nad którą będę usilnie pracować była zbyt mała umiejętność angażowania całej klasy do skupienia uwagi i przestrzegania ustalonych zasad.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w nauczanie i wychowanie dzieci ukierunkowane na ich rozwój, jak również zaangażowanie w życie szkolne.

5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

Zakończenie okresu stażu skłoniło mnie do wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy zawodowej. Zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy poprzez podnoszenie swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych, oraz poprzez własne poszukiwania w książkach i czasopismach. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.

Podpis nauczyciela stażysty
……………………………

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.