X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20489
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz.
PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: Barbara Majerska
NAZWA I ADRES SZKOŁY: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
NAUCZANY PRZEDMIOT: geografia
POSIADANE KWALIFIKACJE: studia magisterskie na kierunku Geografia w zakresie specjalizacji nauczycielskiej – Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku;
studia podyplomowe na kierunku Informatyka dla nauczycieli –
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU: Małgorzata Purzycka
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2009 – 24.05.2013.
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
- Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku Geografia – pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku.
- Dyplom ukończenia studiów podyplomowych Informatyka dla nauczycieli – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU:
- Zatwierdzony przez Dyrektora plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
- Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2009 – 24.05.2013.

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

Wstęp
Na stanowisku nauczyciela geografii pracuję w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku od 2004 roku, a od 2006 roku uczę również młodzież w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym. Stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uzyskałam dnia 10.09.2007 roku. Aby kontynuować swój rozwój zawodowy i podnieść kwalifikacje, w 2009 roku rozpoczęłam staż
na nauczyciela mianowanego.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam na okres stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy tj.
od 01.09.2009 roku do 24.05.2013 roku (staż został mi przedłużony w związku z moja nieobecnością – zwolnieniem chorobowym i urlopem macierzyńskim).
Przez cały okres trwania stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjono-wania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie, które stanowi podsumowanie realizacji zadań
i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego.
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego i z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
Odbyłam szkolenie: Od nauczyciela stażysty do nauczyciela kontraktowego w W-M ODN w Elblągu.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, tj. 01.09.2009 zawarłam kontrakt z opiekunem stażu. Kontrakt ten został przedłużony do 24.05.2013 r.
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli. Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez panią Małgorzatę Purzycką. Były to lekcje historii, godziny wychowawcze i zaję¬cia pozalekcyjne.
Szczególną uwagę zwracałam na wykorzystanie czasu na zaję¬ciach, rodzaj zastosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania. Zwracałam także uwagę na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczy¬ciela do uczniów. Dokonane obserwacje pomogły mi udosko¬nalać mój warsztat pracy, spowodowały, że lekcje stały się ciekawsze i zmotywowały uczniów do pracy.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepi¬sów prawa oświatowego prowadziłam lekcje geografii i zaję¬cia pozalekcyjne w obecności opiekuna stażu oraz Dyrektora szkoły. Zajęcia prowadzone były na podstawie konspektów. Wspólnie z opiekunem stażu omawialiśmy przebieg lekcji, zastosowane metody i środki dydaktyczne, tempo pracy i aktywność uczniów oraz sposoby oceniania uczniów. Spotkania te pozwoliły mi na ewaluację działań własnych, analizę mocnych i słabych stron, eliminację ewentualnych błędów.
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrz¬szkol¬nym i zewnętrznym doskonaleniu. W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego
i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, warsztatach, radach pedagogicznych, kursach internetowych. Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
Forma doskonalenia Organizator Tematyka
Konferencja metodyczna W-M ODN w E-gu, Ogólnopol-skie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Geografii i His-torii w Toruniu Unia Europejska – kompendium wiedzy dla ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Warsztaty metodyczne W-M ODN w Elblągu Edukacja klimatyczna – zmiany klimatu Ziemi a zasoby energe¬tyczne. Wykorzystanie kalkuta¬tora CO2 na lekcjach geografii i przyrody.
Warsztaty metodyczne W-M ODN w Elblągu Nowa Podstawa programowa
w nauczaniu geografii oraz rola zajęć terenowych jako formy realizacji treści podstawy programowej.
Szkolenie W-M ODN w Elblągu Planowanie pracy nauczyciela
a efektywność kształcenia.
Szkolenie Rady Pedagogicznej dr Irena Sorokosz Jak nie tracić autorytetu
w trudnych sytuacjach szkolnych.
Szkolenie W-M ODN w Elblągu Wykorzystanie tablicy multimedialnej na różnych przedmiotach nauczania.
Seminarium, Szkolenie Rady Pedagogicznej ODN Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu Współpraca z rodzicami oraz metody pedagogizacji.
Warsztaty filmowe Wyd. Nowa Era, Nowe Horyzonty Edukacji Filmo-wej, Psychologia w Szkole Psychologia w kinie.
Nauczyciel w klasie – wygraj szacunek i autorytet.
Warsztaty metodyczne Centrum Edu-kacji Nauczycieli Szkół Artystycz-nych w W-wie Przedmioty ogólnokształcące
w szkole artystycznej – specyfika nauczania.
Warsztaty metodyczne W-M ODN w Elblągu Ocenianie kształtujące formą wspierania kariery ucznia.
Szkolenie W-M ODN w Elblągu Od nauczyciela stażysty
do nauczyciela kontraktowego.
Warsztaty metodyczne W-MODN w E-g, Fundacja wspie¬ra¬nia inicja¬tyw ekologicznych. Edukacja na temat odnawialnych źródeł energii.
Szkolenie W-M ODN w Elblągu Wykorzystanie tablicy multimedialnej na różnych przedmiotach nauczania.
Kurs internetowy Wydawnictwo OPERON Życie z pasją- jak wciąż kochać zawód nauczyciela.
Szkolenie rady pedagogicznej Małgorzata Sawicka Podstawa programowa a umiejętności maturalne.
Szkolenie W-M ODN w Elblągu Egzamin maturalny a praktyka szkolna.
Warsztaty metodyczne Wydawnictwo Szkolne PWN W jaki sposób wykorzystać pomoce dydaktyczne, aby uczyć skutecznie i ciekawie.
Warsztaty metodyczne W-M ODN w Elblągu Zasady konstruowania programów nauczania.
Warsztaty metodyczne W-M ODN w Elblągu Jak zapewnić uczniom sukces na egzaminach, czyli o sztuce zadawania pytań.
Powyższe formy doskonalenia zawodowego dały mi możli¬wość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświad¬czeń, aktualizowania wiadomości oraz nowych pozycji wydaw¬niczych pojawiających się na rynku. Ponadto zwiększy¬ły one mój poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycz¬nej, wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem.
Uczestniczyłam również w pracach Zespołu Przedmiotów Ogólnokształcących
6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej W trakcie stażu:
1)doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych;
2) przygotowałam konspekty lekcji;
3) samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne
z wykorzystaniem techniki komputerowej, takie jak: sprawdziany, karty pracy, prezentacje multimedialne do lekcji;
4) gromadziłam prace uczniów;
5) rozbudowywałam bibliotekę przedmiotową i zaplecze środków dydaktycznych;
6) studiowałam literaturę pedagogiczną;
7) dokonywałam ewaluacji własnych działań i uzupełniałam braki;
8) sprawowałam opiekę nad pracownią przedmiotową.
Regularnie doskonaliłam własny warsztat pracy. Samo¬dzielne tworzyłam różnorodne formy sprawdzania wiedzy (sprawdziany, kartkówki, karty pracy), w których zwracałam uwagę na odpowiednie formułowanie pytań, tak, by spraw¬dzały nie tylko wiedzę uczniów, ale np. umiejętności wyko¬rzystania lub tworzenia informacji. Analiza osiągnięć uczniów na pracach pisemnych dała mi pogląd na możliwości uczniów, pomogła w odpowiednim doborze treści i metod pracy.
Opracowałam plany pracy dla klas I, II, III, jak również opracowałam przedmiotowy system oceniania z geografii. Przeprowadzałam próbne egzaminy maturalne (Matura z OPERONEM) na zajęciach fakultatywnych z przedmiotu oraz dokonywałam ich analiz przygotowując wnioski do dalszej pracy.
Swoją pracę pedagogiczną poddawałam regularnej ewaluacji.
Na podstawie ankiet skierowanych do uczniów dotyczących metod nauczania i przebiegu lekcji nauczyłam się dostosowywać metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. W ten sposób poznawałam również przyczyny ich trudności w nauce. Dzięki zastosowaniu metod aktywizujących uczniowie chętnie brali udział w lekcji, a przejrzyste kryteria oceniania ułatwiały współpracę. Przydatne okazały się także opinie opiekuna stażu.
7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej Na bieżąco prowadziłam dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, zarówno
w formie papierowej, jak i elektronicznej, wypełnia¬łam arkusze ocen, protokołowałam spotkania Rady Pedago¬gicznej.
Współtworzyłam dokumentację w pracach komisji ds. innowacji pedagogicznych, komisji ds. Planu Pracy Szkoły, komisji rekrutacyjnej.
Opracowałam zbiorcze zestawienie realizowanej w szkole ścieżki Edukacji Europejskiej.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Na bieżąco starałam się dokumentować zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego gromadząc dyplomy, świadectwa, zaświadcze¬nia i inną dokumentację poczynionych działań.
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego. Poznawanie potrzeb rozwojowych uczniów polegało głównie na obserwacji oraz na analizie testów diagnozujących wiedzę i umiejętności ucznia na wejściu do szkoły ponadgimnazjalnej. Analiza wyników pozwoliła mi na dopasowanie poziomu nauczania do możliwości uczniów poszczególnych klas.
W procesie nauczania uwzględniałam orzeczenia i opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pasłęku.
Pełniąc funkcję wychowawcy klasy starałam się poznać sytuację rodzinną i materialną moich wychowanków oraz w miarę możliwości organizowałam pomoc osobom potrzebującym.
2. Praca na rzecz środowiska lokalne-go, współpraca ze strukturami samorządowymi. Podczas stażu współpracowałam z następującymi organizacjami:
- Stowarzyszenie Edukacyjne Wyrównywania Szans Młodzieży
w Pasłęku,
- Stowarzyszenie „TalentArt” w Gronowie Górnym,
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Elblągu.
W sferze opiekuńczo-wychowawczej ściśle współpracowałam
z pedagogiem szkolnym rozwiązując z nim problemy absencji
na zajęciach czy nieporozumień klasowych.
3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikają¬cych ze specyficz¬nych warunków środowiskowych. Z ewaluacji osiągnięć uczniów wyciągałam wnioski i starałam się tak planować działania dydaktyczne i wychowawcze, by eliminować niepowodzenia i porażki uczniów.
Prowadziłam koło geograficzne dla uczniów w ramach projektu edukacyjnego „Do sukcesu na kółkach”.
Z uczniem posiadającym trudności w nauce pracowałam podczas zajęć wyrównawczych organizowanych w miarę potrzeb w ciągu całego czasu trwania stażu.
Zwracałam uwagę na potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów posiadających opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, a swoje wątpliwości konsultowałam z pedagogiem szkolnym.
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów. Praca z uczniem zdolnym polegała na aktywizowaniu do samodzielne¬go dochodzenia do wiedzy, przekazywaniu treści wykraczających.
Młodzież, poprzez udział w konkursach:
- ogólnopolskich (Moja mała ojczyzna, Geo-Planeta),
- wojewódzkich (Bezpieczny gaz ziemny: Kogeneracja gazowa - ekologiczna przyszłość – uczennica została laureatką III miejsca),
- powiatowych (Olimpiada Wiedzy o Powiecie Elbląskim),
- międzyszkolnych (Ekologia i Geografia Bałtyku),
wzbogacała swoją wiedzę o Polsce i o świecie. W przygotowaniach pomocne okazały się przekazywane przeze mnie materiały i testy.
W ramach przygotowań do wyżej wymienionych konkursów wyjeżdżałam z młodzieżą na wycieczki dydaktyczne po powiecie elbląskim, na Mierzeję Wiślaną oraz brałam z nimi udział w wykładach i warsztatach na PWSZ w Elblągu, IMGW, WIOŚ.
Czuwałam nad przygotowaniem młodzieży do Festiwalu nauki (Konferencja podsumowująca projekt EFS „Do sukcesu na kółkach”).
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej. 1. Podczas trwania stażu doskonaliłam umiejętności korzystania
z komputera i Internetu.
2. Aby pogłębić swoją wiedzę i uzyskać dodatkowe kwalifikacje z tego zakresu, ukończyłam studia podyplomowe Informatyka dla nauczycieli w PWSZ w Elblągu.
3. Uczestniczyłam również w szkoleniach dotyczących umiejętności wykorzystywania tablicy multimedialnej.
W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu. opracowuję sprawdziany, prezentacje do lekcji, wyszukuję informacji, korzystam z zasobów portali edukacyjnych. Dobra znajomość obsługi komputera oraz ciągłe wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy wspomaga proces nauczania i sprawia, że lekcje są ciekawe i interesujące dla uczniów.
2. Publikacje w Internecie.
Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe konspekty zajęć oraz scenariusze uroczystości szkolnych umieściłam na stronie internetowej:
3. Korzystanie z edukacyjnych serwisów internetowych.
Umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzysty¬wałam w następujący sposób:
- pozyskiwałam wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego i awansu zawodowego (strony MEN, portale edukacyjne),
- wykorzystywałam publikacje internetowe innych nauczycieli,
- odwiedzałam strony i portale edukacyjne, takie jak np.: www.portaloswiatowy.pl, www.szkolnictwo.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl, www.geografia.vel.pl, www.geografia_liceum.republika.pl, www.geostrefa.pl,www.national-geographic.pl ,
-zachęcałam uczniów do częstego wykorzystywania zasobów internetowych.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. Swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki pogłębiałam poprzez:
- czytanie literatury fachowej (artykuły i pozycje zamieszczane
w Internecie na takich stronach jak np.: www.ore.edu.pl, www.edupress.pl/wydawane/geografia-w-szkole),
- udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach (np. Planowanie pracy nauczyciela a efektywność kształcenia, Jak nie tracić autorytetu w trudnych sytuacjach szkolnych, Współpraca
z rodzicami oraz metody pedagogizacji., Psychologia w kinie-Nauczyciel w klasie-wygraj szacunek i autorytet, Ocenianie kształtujące formą wspierania kariery ucznia).
W trakcie odbywania stażu starałam się realizować Program Wychowawczy oraz Profilaktyki.
Wiele wskazówek i cennych rad uzyskałam śledząc publikacje nauczycieli w Internecie.
W rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych nieocenione okazały się rady i wskazówki opiekuna stażu, pedagoga
i nauczycieli wychowawców.
2. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy. W roku szkolnym 2010/2011 objęłam wychowawstwo w klasie I Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu obronnym w ZSEiT
w Pasłęku. Obowiązki wychowawcy pełniłam przez półtora roku (przerwa związana była z chorobą i macierzyńst¬wem). Obserwowałam i poznawałam swoich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, oraz na innych spotka¬niach, wycieczkach szkolnych i imprezach klasowych.
W wyniku częstych rozmów z samymi uczniami oraz ich rodzicami na comiesięcznych spotkaniach z wychowawcą, poznałam ich sytuację socjalną i problemy, jakie istnieją w środowisku domowym.
Opracowałam tematykę godzin wychowawczych. Zajęcia
z wychowawcą, oprócz realizowanych treści zawartych w Programie Wychowawczym i Szkolnym Progra¬mie Profilaktyki, służyły do rozwiązywania pojawiających się nieporozumień oraz problemów szkolnych i pozaszkolnych. Omawiano m.in. takie treści jak: asertywność, agresja, przemoc, narkomania i alkoholizm, bezpieczeństwo.
Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrować zespół klasowy. Organizowałam wiele imprez klasowych: Otrzęsiny, Wigilia, Dzień Chłopaka, Walentynki i wycieczek:
- wyjazd integracyjny na lodowisko do Elbląga,
- wycieczka do Akademii Marynarki Wojennej do Gdyni.
Pełniłam opiekę nad młodzieżą podczas obozu szkoleniowego
w jednostce wojskowej w Braniewie.
Dążyłam do tego, aby uczniowie darzyli się szacunkiem, by między nimi panowała przyjazna atmosfera.
Z wychowankami byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Współpraca z rodzicami polegała na spotkaniach ogólnych, klasowych (raz w miesiącu) i indywidualnych. Częstymi formami kontaktu były również rozmowy telefoniczne i wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną przez dziennik Librus.
3. Gromadzenie
i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki
i dydaktyki. Dzięki studiowaniu literatury, pogłębiam swoją wiedzę metodyczną
i merytoryczną. Publikacji wyszukiwałam na portalach edukacyjnych, takich jak: www.pedagogia.pl, www.oswiata.org.pl, www.ore.edu.pl.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. Rozpoczęcie stażu wiązało się z podjęciem czynności związanych
z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Zapoznałam się
z takimi aktami prawnymi jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa
o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Złożyłam wniosek
o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświato-wym, oraz zmiany związane z wdrażaniem do szkół ponadgimna-zjalnych nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Zapoznałam się z dokumentami obowią¬zującymi w szkole: Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki.
2. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. W trakcie odbywania stażu wgłębiłam się w zasady funkcjonowania
i organizacji szkoły.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i podsumowujących.
Uczestniczyłam w pracach komisji nadzorujących przebieg egzaminów maturalnych, komisji rekrutacyjnej.
Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad tworzeniem
i aktualizacją dokumentacji szkoły: innowacji pedagogicznych, Planu Pracy Szkoły i sprawozdania z jego realizacji.
Stworzyłam przedmiotowy system oceniania z geografii.

Podsumowanie:
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własną pracę oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Aby podwyższyć swoje kompetencje zawodowe ukończyłam studia podyplomowe
i często korzystam z różnych form doskonalenia zawodowego (kursy internetowe, szkolenia, warsztaty).
Technologia komputerowa i informacyjna jest nieodzownym elementem mojej pracy.
Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyj¬nych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
Zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.