X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20483
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego semestr I

Nauczyciel kontraktowy
mgr Magda Babiuch
Przedszkole Samorządowe w Skawinie
Ubiegający się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Poznałam procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Napisałam i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu – 31.08.2012r. Napisałam i przedłożyłam do dyrektora plan rozwoju zawodowego – 03.09.2012r. Zapoznałam się z uwagami dotyczącymi planu – rozwoju zawodowego, poprawiłam plan wg wskazówek opiekuna i dyrektora.
Na bieżąco analizuję przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.

Przedstawiłam opiekunowi stażu projekt planu rozwoju zawodowego. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.
Przeprowadziłam rozmowę z opiekunem stażu.
Wspólnie ustaliłyśmy zasady współpracy, zawarłyśmy „kontrakt” określający przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć.
Opracowałam harmonogram spotkań instruktażowych, konsultacyjnych, harmonogram zajęć prowadzonych przez opiekuna oraz n-la kontraktowego.
W każdym miesiącu obserwowałam zajęcia dydaktyczne prowadzone przez opiekuna stażu,– zajęcia te omawiałam i notowałam uwagi w dokumentacji, „Notatka z zajęć opiekuna stażu”. Na bieżąco wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy. Prowadziłam również zajęcia w obecności opiekuna stażu – uwagi i wskazówki do dalszej pracy notowałam w „Notatka z zajęć obserwowanych przez opiekuna”.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Na bieżąco prowadzę dokumentację dotycząca awansu zawodowego nauczyciela.
Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć.
Każde zajęcia obserwowane omawiałam, a uwagi notowałam we własnoręcznie przygotowanych dokumentach:
- „NOTATKA Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH OPIEKUNA STAŻU”
- „NOTATKA Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH OBSERWOWANYCH PRZEZ OPIEKUNA STAŻU”
- „NOTATKA Z ZAJĘĆ KOLEŻEŃSKICH”
Uczestniczyłam w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach, których zaświadczenia przedkładałam dyrektorowi. Zaświadczenia gromadzę również w swojej dokumentacji.
Po zakończeniu I semestru awansu zawodowego sporządziłam projekt sprawozdania cząstkowego IX 2012- I 2013
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami.
Kursy i warsztaty
Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Brałam udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego oraz w szkoleniach Rady Pedagogicznej celem wykorzystania wiadomości w pracy dydaktyczno-wychowawczej i pogłębiania swojej wiedzy.
1. Warsztaty zorganizowane przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie „Polskie tańce narodowe i regionalne”. (09.2012)
2. Warsztaty zorganizowane przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie
„Polskie dziecięce zabawy ludowe”. (09.2012)
3. Warsztaty zorganizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie „Zabawy integracyjne w pracy nauczyciela”.(09.2012)
4. Warsztaty zorganizowane przez Skawiński Klub Polskiego Origami
„Jesienne orgiami” (10.2012)
5. Kurs zorganizowany przez Ogólnopolskie Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa „Pierwsza pomoc” (10.2012)
6. Warsztaty zorganizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie
Metody aktywizujące w pracy nauczyciela” (12.2012)

Szkolenia Rady Pedagogicznej:
1.
Współpraca z organami przedszkola - w I semestrze podjęłam współpracę z logopedą Panią A.Cichocką. Celem współpracy jest podniesienie moich umiejętności w zakresie logopedii. Tematem pierwszego spotkania były „Ćwiczenia usprawniające narządy mowy”. Poznałam nowe przykłady ćwiczeń z dziećmi oraz dostałam propozycję literatury z zakresu logopedii. Współpracuję z Panią B. Wójcik Dyrektor przedszkola oraz Panią A. Pagacz Wicedyrektor. Podejmuję współpracę z Radą Pedagogiczną podczas posiedzeń rady oraz na bieżąco.
Koleżeńska wymiana doświadczeń - obserwuję zajęcia prowadzone przez nauczycielki starsze stażem. Notatki z zajęć dokumentuję w „Notatka z zajęć koleżeńskich”. Organizuję zajęcia grupowe (zabawy, konkursy) dla grupy A. Zając n-lki stażystki. Korzystam ze wskazówek i rad pozostałych nauczycielek.

Na bieżąco i według potrzeb studiuje literaturę:
1. „Zajęcia twórcze w przedszkolu” S. Dorance
2. „Metoda projektu” Oficyna MM

Notatki z przeczytanej literatury prowadzę w zeszycie.
Dbam o salę przedszkolną jej estetyczny wygląd. Starałam się, aby pomieszczenie miało ładny i przyjazny wygląd, aktualne gazetki oraz kąciki tematyczne.
W szatni systematycznie umieszczałam prace dzieci, na tablicy informacyjnej dla rodziców umieszczałam zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze oraz bieżące informacje.
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, starałam się, aby każdy temat tygodnia, jaki wprowadzałam był oparty na praktycznej i przejrzystej pomocy dydaktycznej (własnoręcznie malowane ilustracje, pomoce do zajęć matematycznych wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej)
Prowadziłam dokumentację przedszkolną: dziennik zajęć, opracowałam miesięczne plany dydaktyczno- wychowawcze, prowadziłam karty obserwacji uczniów.

5. Dogłębne poznawanie i analizowanie dokumentów w zakresie funkcjonowania przedszkola oraz przepisów dotyczących systemu oświaty.

Studiuję przepisy dotyczące systemu oświaty
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.
- Publikacje interpretujące zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

Poznaję przepisy dotyczące pomocy społecznej

- Ustawa o Pomocy Społecznej.
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Niebieska Karta.

Zapoznałam się z przepisami w zakresie funkcjonowania przedszkola:
- Statut przedszkola,
- Diagnozowanie dzieci.
- Obserwacja dzieci.
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
- Bezpieczeństwo.

6. Dokonywanie oceny i ewaluacji własnych działań

Po każdych zajęciach prowadzonych w obecności opiekuna stażu lub Pani dyrektor sporządzam notatki, staram się w nich umieszczać własną ocenę oraz opinię osoby hospitującej. Staram się dokładnie analizować przebieg prowadzonych zajęć i dokonywać samooceny.
Po pierwszym semestrze awansu sporządziłam sprawozdanie z jego przebiegu z uwzględnieniem każdego punktu.
W pracy z dziećmi stosuję aktywizujące metody nauczania i innowacje pedagogiczne.
- Ruch Rozwijający W. Sherborne
- Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńska i E. Zielińskiej
- Pedagogika zabawy
- Burza mózgów.
- Metoda projektu – dokumentowanie długoterminowej obserwacji przyrodniczej.

Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
W prowadzonych działaniach dydaktycznych i wychowawczych staram się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z rodzicami dzieci oraz z nauczycielką, która prowadziła grupę rok wcześniej.
Na początku roku szkolnego przeprowadziłam obserwację dzieci wg arkusza obserwacyjnego, wyniki obserwacji przedstawiłam rodzicom na zebraniu grupowym oraz w trakcie indywidualnych rozmów. Rodziców na bieżąco także informuję o sukcesach oraz problemach, jakie napotykają ich dzieci.
Na bieżąco obserwuję dzieci, ich rozwój i zainteresowania. Staram się dostosowywać zajęcia i stopień trudności do możliwości każdego dziecka.
W poranku oraz po południu staram się przeprowadzać zajęcia indywidualne z dziećmi, które mają problemy lub są słabsze w jakiejś sferze rozwojowej. Dla dzieci zdolnych przygotowuję trudniejsze i bardziej absorbujące zajęcia.

Współpraca z rodzicami:
W I semestrze 2012/2013 roku przeprowadziłam 2 zebrania z rodzicami (IX zebranie informacyjno-organizacyjne, XI zebranie dotyczące obserwacji dziecka)
W XI 2012 przeprowadziłam zebranie otwarte z rodzicami w obecności Pani dyrektor oraz opiekuna stażu, temat zajęć „Historia małego kotka”.
W trakcie zebrań starałam się maksymalnie wykorzystać obecność oraz uwagę rodziców w tym celu;
- przedstawiłam prelekcję nt. „Rozwój psychofizyczny dziecka 4 letniego”. „Adaptacja dziecka w przedszkolu” (dzieci nowoprzyjęte),
- Przeprowadziłam dyskusję otwartą nt: „Oczekiwania rodziców wobec przedszkola”,
- Rozdałam broszury informacyjne rodzicom „Bezpieczeństwo i zdrowie przedszkolaka”, które sama opracowałam.
- Rozdałam broszury informacyjne „Jemy warzywa i owoce sezonowe”, którą sama opracowałam w celu propagowania zdrowej żywności oraz pedagogizacji rodziców,
- przeprowadziłam konkurs plastyczny dla rodziców i dzieci z całego przedszkola nt. „Witaminki zjadam odporność posiadam”. Przygotowałam dyplomy, zakupiłam nagrody, zorganizowałam spotkanie z rodzicami w celu rozdania nagród, na zebraniu wygłosiłam również krótką prelekcję nt. wspólnie spędzanego czasu z dzieckiem oraz na temat zdrowego trybu życia.

Cały semestr starałam się podnosić wiedzę rodziców na temat zdrowego odżywiania oraz zachęcać do wykorzystywania tej wiedzy w przygotowaniu posiłków dla dzieci. W tym celu oprócz broszury i konkursu zachęcałam rodziców do odwiedzania strony internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl, z którą współpracuję. Na stronie umieszczone są informacje nt. odżywiania dzieci, prowadzone jest forum dla rodziców oraz porady specjalistów ds. żywienia dzieci. Na stronie rodzice mogli także na bieżąco śledzić zajęcia dydaktyczne, spacery i wycieczki, które mieściły się w tematyce zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia. Umieszczałam tam również sprawozdania z przebiegu akcji „Przedszkolak pełen zdrowia” – „Piramidę zdrowego żywienia”. Jako koordynator promocji zdrowia prowadzę również gazetkę zdrowotną przedszkola skierowaną do rodziców, na której staram się w sposób przejrzysty i estetyczny podnosić wiedzę rodziców.
Rodzice na bieżąco są informowani o tematyce zajęć, jakie prowadzone są dziećmi. W tym celu systematycznie uzupełniamy z opiekunką stażu tablicę informacyjną dla rodziców. Dbamy również o tablicę z pracami dzieci, na której minimum raz tygodniu są wystawiane nowe prace.
Na stronę internetową przedszkola opracowałam artykuły pedagogizujące rodziców:
- „Odporność na talerzu”
- „Dieta przeciw infekcjom”

2. Współpraca ze specjalistami.
Współpracuję z logopedą przedszkolnym A. Cichocką, która udostępnia mi materiały do pracy z dziećmi. Obserwowałam również zajęcia prowadzone w przedszkolu przez Panią logopedę.
3. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
Systematycznie odwiedzamy z dziećmi Bibliotekę Miejską, która organizuje dla dzieci spotkania tematyczne. (Jesień, Dzień pluszowego misia.)

4. Koordynowanie ewaluacji wewnętrznej przedszkola.
Jako koordynator ewaluacji przedszkolnej zorganizowałam pracę nauczycieli należących do zespołu. Opracowaliśmy materiały do obszaru 1.3 Respektowane są normy społeczne, w tym: pytania kluczowe, ankietę dla rodziców i nauczycieli, arkusz do badania dokumentacji przedszkolnej.

5. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola.

Na bieżąco biorę udział w pracach Rady Pedagogicznej oraz współpracuję z gronem pedagogicznym.
Wspólnie z opiekunem stażu przygotowuję przedstawienie z okazji Dnia babci i dziadka.

6. Prowadzenie Kółka Plastycznego.
Prowadzę kółko plastyczne z dziećmi starszymi. Staram się rozwijać zdolności plastyczne dzieci, wzbudzać ich ciekawość światem plastyki poprzez wprowadzanie nowych technik plastycznych, nowych materiałów i narzędzi pracy.
7. Organizowanie warsztatów ceramicznych.
Wspólnie z nauczycielką M. Repetą organizuję warsztaty ceramiczne. Przygotowuję plakaty informacyjne, organizuję grupy warsztatowe oraz zajmuje się zbiórką pieniędzy. Od firmy angoba pozyskałam również upominki ceramiczne dla przedszkola, które wykorzystywane są w trakcie zajęć poza przedszkolnych dzieci w instytucjach i zakładach przyjaznych dla naszego przedszkola (Bibliotek Miejska, Piekarnia, Zakład fryzjerski.)
8. Organizowanie wyjść i wycieczek poza przedszkolnych.
W I semestrze zorganizowałam wyjście na Rynek Skawiński, gdzie dzieci mogły podziwiać nowe nabytki miasta (fontanna, galeria zdjęć historii miasta), grupa odwiedziła również Urząd Pocztowy, gdzie wspólnie wysyłaliśmy list do przedszkolaków z Krakowa. Uczestniczyłam z grupą również w wyjazdach do teatru Groteska, do lasu w Radziszowie. Kilkakrotnie odwiedziliśmy Bibliotekę Miejską na zorganizowanych zajęciach. Jeżeli pogoda dopisuje odwiedzamy park, gdzie obserwujemy przyrodę i zmiany pogody.

9. Koordynowanie akcji charytatywnej na terenie przedszkola „Góra grosza”.

W I semestrze zorganizowałam zbiórkę pieniędzy w ramach akcji „Góra grosza”. Nagłośniłam akcję wśród nauczycieli poszczególnych grup zalecając jednocześnie propagowanie akcji w trakcie zebrania z rodzicami (XI. 2012) Rodziców oddziału II poinformowałam osobiście w trakcie zebrania grupowego. Na szatniach pojawiły się również informacje i plakaty informujące o akcji. W okresie XII 2012-I 2013 przy pomocy wszystkich nauczycieli gromadziłam pieniądze. Na koniec akcji przeliczyłam wszystkie zebrane fundusze i w kwocie 190,16 zł sporządziłam protokół i przekazałam je organizatorowi.

10. Koordynowanie działań w zakresie Promocji zdrowia.

Jako koordynator promocji zdrowia wspólnie z moją poprzedniczką sporządziłam Plan Promocji Zdrowia na rok szkolny 2012/2013. Sporządziłam również raport podsumowujący prace w kierunku Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2011/2012 raport przesłałam do kuratorium.
W I semestrze zorganizowałam spotkanie dla oddziałów II i I nt; „Zdrowe i bezpieczne zabawy zimowe”.
W zakresie Promocji Zdrowia współpracuję z organizatorami akcji Przedszkolak Pełen Zdrowia. Współpraca polega na:
- udziale w poszczególnych akcjach proponowanych przez Akademię Zdrowego Przedszkolaka,
- publikowaniu na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl działań podejmowanych w trakcie akcji,
- uczestniczeniu w konkursach indywidualnych i grupowych,
- pisaniu sprawozdań,
Organizator akcji zapewnia dla placówki materiały i pomoce dydaktyczne, fachową pomoc doradczą w zakresie zdrowia dzieci, dostęp do forum nauczycieli z całej Polski.

W I semestrze wszystkie grupy przedszkolne wzięły udział w akcji Piramida Żywienia „Jemy owoce i warzywa sezonowe” w tym celu nauczycielki po zapoznaniu się z materiałami dydaktycznymi przeprowadziły z dziećmi działania mające na celu propagowanie zdrowego odżywiania się. Akcja trwała od IX do X po jej zakończeniu sporządziłam sprawozdanie, które wysłałam do organizatorów akcji, sprawozdanie opublikowałam również na stronie internetowej www.edux.pl w celu promowania przedszkola oraz zdrowego odżywiania.
Na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl w ramach promocji przedszkola sporządziłam profil placówki. Profil jest dostępny dla wszystkich placówek z całego kraju oraz zalogowanych rodziców. Na stronie poświęconej naszej placówce umieściłam zdjęcia oraz opisałam nasze działania dydaktyczne i merytoryczne, które podejmujemy w ramach promocji zdrowia:
- Ruch to zdrowie
- Nasze zdrowie to również nasze bezpieczeństwo
- Uczymy się ratować zdrowie innym
- Konkurs plastyczny "Witaminki zjadam, odporność podsiadam"
- HIGIENA OSOBISTA TO PODSTAWA NASZEGO ZDROWIA

- Sałatki owocowe
- Witaminki hop do brzuszka
- Sad jesienią
- Ogród i jego skarby
- Piękny las wita nas
- Sport to zdrowie
- Wiem co jem :) czyli nasze prace w ogródku warzywnym
- Warzywa i owoce u nas są modne w każdym wydaniu :)
- Warzywa w naszym teatrzyku :)
- Przedszkolny konkurs plastyczny "Witaminki zjadam, odporność posiadam"
- ZDROWE ZĄBKI MAM BO O NIE CODZIENNIE DBAM
Podczas zebrań oraz w broszurach dla rodziców starałam się zachęcać rodziców do odwiedzania naszego profilu w celu śledzenia akcji promującej zdrowie.

Nasze przedszkole wzięło również udział w konkursach zorganizowanych przez Akademię Zdrowego Przedszkolaka:
- konkurs „Zdrowa potrawa z jesiennych warzyw i owoców”.
- konkurs „Najpiękniejsza jesienna kompozycja”.

W trakcie trwania akcji Piramida Zdrowego Przedszkolaka starałam się również podnieść wiedzę rodziców na temat zdrowego stylu życia. W tym celu samodzielnie sporządziłam oraz rozdałam wszystkim rodzicom broszurę pedagogizującą nt.: „Jemy warzywa i owoce sezonowe”. Ukoronowaniem jesiennej akcji był przedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców nt: „Witaminki zjadam odporność posiadam”, który samodzielnie zorganizowałam. W dniu rozdania nagród wygłosiłam krótką prelekcję nt. akcji prowadzonej w przedszkolu oraz roli zdrowego i mądrego odżywiania naszych dzieci.
W I semestrze opracowałam i umieściłam w szatniach gazetkę zdrowotną dla rodziców nt. „Jak podnieść odporność naszych dzieci”. W ramach pedagogizacji rodziców samodzielnie opracowałam i rozdałam broszurę nt; „Zdrowie i bezpieczeństwo przedszkolaka”.

11. Koordynowanie akcji „Przygarnij pieska”.
Organizatorem akcji „Bliżej pieska” jest Bliżej Przedszkola, w I semestrze zebrałam wszystkie informacje nt. działań, jakie podjęło nasze przedszkole by chronić zwierzęta i uczyć dzieci jak im pomagać, jak właściwie traktować zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi. Sprawozdanie z działań podjętych przez naszą placówkę umieściłam na stronie internetowej www.bliżejprzedszkola.pl w celu promocji naszego przedszkola oraz propagowania dobrych praktyk na rzecz zwierząt.

12. Koordynowanie akcji „Drzewo wśród 4 pór roku”.
Akcja „Drzewo wśród 4 pór roku” prowadzona jest aktywną metodą projektu. W I semestrze dzieci zostały poinformowane o zamierzonych działaniach – obserwacji wybranego drzewa przez cały rok. W chwili obecnej grupa „Biedroneczek” ma zdjęcia drzewa, liście i rysunki z jesieni 2012 oraz zimy 2013 roku. W czerwcu zakończymy projekt, aby w nowym roku szkolnym podjąć nowe wyzwanie: miesięczną obserwację.
W ramach akcji wspólnie z innymi n-lkami zorganizowałam Dzień Drzewa przy współpracy z Klubem Gaja. Klub dostarczył nam materiały i pomoce dydaktyczne. W ramach tej akcji sporządziłam sprawozdanie i wysłałam go do fundacji Gaja. W sprawozdaniu umieściłam wszystkie działania, jakie podejmuje nasze przedszkole w celu propagowania wśród dzieci i rodziców działań podejmowanych na rzecz ochrony drzew i środowiska.
Wysłałam również sprawozdanie z wycieczki do lasu w Radziszowie mającej na celu wzbogacenie wiedzy dzieci nt. drzew, wzbudzanie zainteresowania przyrodą i szanowania jej.


13. Koordynowanie akcji „Pocztówka”.
W I semestrze w ramach akcji „Pocztówka” grupa „Biedroneczki” nawiązały kontakt z Przedszkolem Samorządowym nr 38 z Krakowa poprzez wysłanie przez dzieci listu ze zdjęciem i opisem grupy. W odpowiedzi grupa Biedroneczek otrzymała list, zdjęcie „Kangurków” oraz prace plastyczne dzieci. W grudniu Biedroneczki samodzielne przygotowały i przesłały dzieciom z Krakowa upominki w okresie świątecznym, w odpowiedzi otrzymały życzenia świąteczne oraz ciasteczka na choinkę.
Akcja „Pocztówka” ma na celu propagowanie wśród dzieci pisania listów, nawiązywania nowych kontaktów oraz promowanie przedszkola oraz miasta Skawina.


14. Pozyskiwanie środków finansowych oraz produktowych dla przedszkola.
W miarę możliwości staram się wspierać przedszkole poprzez pozyskiwanie środków finansowych, usługowych oraz produktowych. W I semestrze udało mi się zorganizować darowiznę od firmy Bahlsen w postaci ciastek dla dzieci. Firma Hurtex systematycznie udostępnia usługę ksero – korzystam z niej przy kserowaniu materiałów dla rodziców (broszury informacyjne), dla nauczycieli (materiały do narady samokształceniowej) oraz dla dzieci (ćwiczenia graficzne). Firma Hurtex wspiera nasze przedszkole również rabatami i cenami hurtowymi (tusze do drukarek, sprzęt AGD, itp.), raz w semestrze przeznacza 2 ryzy papieru ksero.
Dodatkowo staram się nawiązywać kontakt z rodzicami, którzy zadeklarowali się przy pomocy materialnej w wywiadzie przeprowadzonym na początku roku szkolnego. Rodzice systematycznie zaopatrzają oddział II w papier ksero i papier do malowania, artykuły higieniczne (chusteczki, ręczniki), gadżety dla dzieci, usługę ksero.
Uczestniczyłam również w kiermaszu Bożonarodzeniowym.
Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Opracowywanie dokumentacji przedszkolnej
- Miesięcznych planów pracy.
- Prowadzenie wymaganej dokumentacji pedagogicznej.
- Opracowywanie sprawozdań, raportów, scenariuszy zajęć itp.
Przygotowywanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas pracy
- Pomoce dydaktyczne.
- Karty pracy dla dzieci.
- Narzędzia badawcze itp.
Wykorzystanie laptopa i Internetu do pedagogizacji rodziców.

2. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
Po zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego umieściłam jego treść na portalu internetowym www.edux.pl oraz www.blizejprzedszkola.pl. Systematyczne umieszczam aktualności o wydarzeniach, uroczystościach przedszkolnych na portalu dla nauczycieli www.blizejprzedszkola.pl w celu promocji przedszkola. Staram się uczestniczyć w tworzeniu strony internetowej przedszkola: piszę notatki do aktualności, robię zdjęcia, piszę zamierzenia na pracy dydaktyczno-wychowawczej, publikuję artykuły pedagogizujące rodziców (- „Odporność na talerzu” „Dieta przeciw infekcjom”)
W formie elektronicznej umieszczam pomoce i materiały dydaktyczne na stronie www.chomikuj.pl – udostępnianie materiałów innym nauczycielom.

3. Promowanie przedszkola na stronach internetowych.
W celu promocji przedszkola drogą elektroniczną, na bieżąco umieszczam na stronie www.blizejprzedszkola.pl sprawozdania i zdjęcia z wydarzeń, jakie mają miejsce w naszej placówce. Prowadzę również blog, na którym umieszczam swoje dokumenty i opracowane materiały, które są dostępne dla wszystkich użytkowników portalu.
Na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl utworzyłam profil przedszkola i systematycznie uzupełniam go pod kątem promocji zdrowia w naszym przedszkolu. Profil posiada galerię zdjęć oraz opisy czynności, które podejmują dzieci. Biorę również udział w dyskusjach na forum tej strony.
Na stronie www.edux.pl systematycznie umieszczam scenariusze i dokumenty dot. awansu zawodowego – posiadam zaświadczenia elektroniczne z tej strony.
Na stronie www.chomikuj.pl posiadam konto z materiałami dydaktycznymi, dokumentami dot. awansu i innymi pomocami do pracy. Mój profil cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na treści w nim zawarte.
Staram się również promować przedszkole w inny sposób;
- koresponduję z Przedszkolem nr 38 z Krakowa – współpracuję z nauczycielką tej placówki – wymieniamy się doświadczeniami oraz pomocami dydaktycznymi. Świąteczne ozdoby wykonane przez dzieci z oddziału II ozdabiały w okresie świątecznym szatnię i salę w krakowskim przedszkolu.

4. Przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady Pedagogicznej.
W I semestrze przygotowałam i przeprowadziłam naradę samokształceniową. Tematem narady były Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem. Narada została poprowadzoną metodą warsztatów. Opracowałam również materiały dla nauczycieli zawierające najważniejsze metody aktywizujące oraz przygotowałam 3 teczki z konspektami metodą projektu.

5. Organizowanie zajęć dydaktycznych.
Do zajęć dydaktycznych wykorzystuję komputer przenośny. W celu tworzenia planów oraz konspektów zajęć, przygotowywania pomocy dydaktycznych – ćwiczeń graficznych, kolorowanek. Komputer wykorzystuję również do odtwarzania bajek i filmów przyrodniczych.
6. Fotografowanie imprez przedszkolnych.
W miarę potrzeby fotografuję imprezy i uroczystości przedszkolne, staram się fotografować także ciekawe zajęcia dydaktyczne swojej grupy i z komentarzem umiesczać je stronie internetowej przedszkola.

Zgodnie z: §7 ust.1 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Poszerzanie wiedzy poprzez samokształcenie. Współpraca ze specjalistami
Na bieżąco studiuję literaturę pedagogiczną oraz psychologiczną. Sięgam po literaturę, która ułatwia mi pracę – w I semestrze ze względu na pojawienie się problemu z agresją w oddziale II sięgnęłam po pozycję A. Stein, „Kiedy dzieci są agresywne” oraz J. Cieszyńska „Wczesna interwencja terapeutyczna”.
Staram się również systematycznie korzystać z innej literatury: czasopisma (Bliżej przedszkola, Nauczycielka, Hobby). Czytam artykuły i referaty umieszczane przez innych nauczycieli na stronach internetowych.
W semestrze przygotowałam naradę samokształceniową dot. metod aktywizujących – mam zamiar stopniowo wykorzystywać te metody w pracy z dziećmi.

Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż

1. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Przeanalizowałam akty prawne i poznałam procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Gromadzę dokumentację prawną dot. pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, współpracy z Sądem i kuratorem do spraw nieletnich w celu jej przestudiowania.
Zapoznałam się już z Kartą Praw Dziecka, Niebieską Kartą i Ustawą dot. przemocy w rodzinie.

Podsumowując I semestr mojego awansu chciałabym podkreślić, iż staram się sumiennie wykonywać wszystkie założenia mojego planu rozwoju zawodowego. Systematycznie prowadzę dokumentację – dziennik, plany dydaktyczne. Do swojej pracy wprowadzam innowacje, korzystam ze wskazówek starszych nauczycieli, współpracuję z opiekunem stażu. Na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zawsze jestem przygotowana – staram się w pracy z dziećmi wykorzystywać nowo poznane umiejętności i treści. Podczas zajęć zawsze pamiętam o tym, aby dzieci czuły się bezpiecznie i swobodnie. Dbam o wizerunek przedszkola na stronach internetowych, staram się go również promować w środowisku lokalnym.
Powyższe sprawozdanie pomogło mi usystematyzować moje działania: wiem, co udało mi się zrealizować, wiem także, na czym powinnam się skupić w II semestrze pracy.
W II semestrze skupię uwagę na wzbogaceniu działań z dziećmi o nowe metody aktywizujące, postaram się również zapoznać się z przepisami i aktami prawnymi dotyczącymi pracy z dziećmi. W ramach promocji zdrowia w naszej placówce przystąpię do projektów Akademii Zdrowego Przedszkolaka: Piramida zdrowia oraz Bezpieczny przedszkolak.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.