X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20452
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
W OKRESIE STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Anna Skop
Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i logopedii w Szkole podstawowej w Ligocie Woźnickiej
Posiadane kwalifikacje: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne ; logopeda oświatowy
Okres stażu: 01.09.2009 – 31.05.2012r przedłużony do 23.12.2012 r
Opiekun stażu:


WSTĘP

Jestem nauczycielem kontraktowym, ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego. Pierwszego września 2006 roku podjęłam pracę w Szkole Podstawowej w Ligocie Woźnickiej, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. W tym roku upływa siódmy rok mojej pracy w tej instytucji.

Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2009 r., składając pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły, który po pozytywnym rozpatrzeniu przydzielił mi opiekuna stażu p. mgr Renatę Osadnik – nauczyciela edukacjiwczesnoszkolnej.

Pierwszym krokiem na drodze awansu zawodowego była praca nad projektem planu rozwoju zawodowego. Podstawą do jego przygotowania było rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r., dotyczące procedury awansu zawodowego nauczycieli. W trakcie trwania stażu dokładnie przeanalizowałam przepisy oświatowe w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, jak również rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 r. oraz z 1 grudnia 2004 r., wprowadzającymi zmiany w procedurach awansu zawodowego nauczycieli.

Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych, wynikających ze Statutu Szkoły, potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.


§ 7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego


W okresie stażu brałam czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem jej posiedzeń. Uczestniczyłam w radach plenarnych organizowanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb. Czynnie uczestniczyłam we wszystkich uwzględnionych w harmonogramie pracy szkoły, posiedzeniach szkoleniowych.

Moje zaangażowanie w realizację zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo - wychowawczych objawiało się uczestnictwem w organizowanych na terenie placówki różnorodnych akcjach, balach, czy imprezach okolicznościowych, a także udziałem w szkolnych wycieczkach.

W okresie stażu byłam kierownikiem wycieczek do Czatachowa oraz Krakowa. Jako opiekun uczestniczyłam w wycieczkach do Inwałdu, Milicza, Kuźnicy Starej, PLANETARIUM w Chorzowie, Katowickiego spodka, teatru im Adama Mickiewicza w Częstochowie, kina „Imax” w Katowicach oraz dwukrotnie do kina w Częstochowie a także podczas wyjazdów na basen znajdującego się w Tarnowskich Górach.

Co roku uczestniczyłam w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”, gdzie nadzorowałam pracę uczniów klas młodszych, jak również aktywnie udzielałam się podczas zbiórki śmieci.
W miarę możliwości chętnie zastępuję nieobecnych nauczycieli i sprawuję opiekę nad uczniami np. podczas zewnątrz szkolnych konkursach „Ortograficznego dla klas młodszych”, czy „Regionalnego Konkursu Recytatorskiego”, oraz międzyszkolnego konkursu „Zmagania z matematyką klas 2 i 3”.

Nieobojętny jest mi los innych dzieci, osób w potrzebie, zwierząt. Systematycznie włączałam się w akcje przeprowadzane na terenie szkoły - zbiórkę pieniędzy w ramach akcji „Góra Grosza” - zbieranie funduszy na rodzinne domy dziecka, zbiórkę kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych.

Czas stażu to także okres mojego uczestnictwa w pracach nad nowelizacją Statutu. Brałam udział w spotkaniach Zespołu Przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawczego, które miały charakter konsultacyjny. Służyły głównie wymianie poglądów, wiedzy i doświadczeń związanych z wykonywaną pracą. Zasadnicze cele, nad którymi pracowaliśmy to wyznaczenie kierunków współpracy i planowanie działań na dany rok szkolny. Zajmowaliśmy się opracowywaniem scenariuszy organizowanych imprez szkolnych. Konsultowaliśmy udział dzieci w konkursach, poruszaliśmy kwestie współpracy i pedagogizacji rodziców, rozwiązywaliśmy zaistniałe problemy wychowawcze i dydaktyczne. Ponadto skupialiśmy się nad opracowaniem form pomocy uczniom zdolnym, a także analizowaliśmy nową reformę oświatową dotyczącą klas I.


§ 7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Podczas stażu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych szkoleniach. Podzieliłam się z gronem pedagogicznym wiedzą na temat inteligencji wielorakiej według H. Gardnera. Wraz z koleżanką........... przygotowałam dwa szkolenia rady pedagogicznej w ramach WDN. Przedstawione przez nas szkolenia cieszyły się uznaniem i zainicjowały częste konsultacje z wychowawcami klas, którzy napotykali trudności w obrębie zaprezentowanej tematyki.

Systematycznie podnosiłam jakość swojego warsztatu i metod pracy przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Brałam udział w warsztatach, szkoleniach, których potwierdzenie mego w nich udziału są zaświadczenia.

W okresie stażu rozpoczęłam studia z zakresu logopedii, które ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym w czerwcu 2011 roku.

Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego, nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości uczniów.

Oprócz poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, skupiłam się również na samodzielnym wyszukiwaniu potrzebnych informacji, które mogła bym wykorzystać podczas pracy z uczniami i współpracy z rodzicami. Systematycznie zapoznawałam się z pozycjami proponowanymi przez Dyrekcję, grono pedagogiczne. Korzystałam z artykułów dostępnych w Internecie.


§ 7 ust. 1 pkt. 3
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż

W trakcie odbywania stażu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego oraz przeanalizowałam niezbędną dokumentację- Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Wnikliwie studiowałam Kartę Nauczyciela, a także Ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. Zapoznałam się z różnorodnymi publikacjami na temat awansu zawodowego. Na tej podstawie napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz Plan Rozwoju Zawodowego, by po jego zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły niezwłocznie przystąpić do realizacji poszczególnych zamierzeń i celów.

Poznałam zasady funkcjonowania placówki, w której odbywałam staż. Zaznajomiłam się ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktycznym, co pozwoliło mi na sprawną organizację własnej pracy podczas stażu.


§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

W sierpniu 2009 roku zanim rozpoczęłam staż, zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego oraz dokonałam analizy własnych możliwości. Informacje dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego odnalazłam na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Przeczytałam i przeanalizowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające to rozporządzenie.

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zorganizowanego przez WOM w Częstochowie. Korzystałam z materiałów przygotowanych i udostępnionych przez pracowników WOM dotyczących awansu zawodowego. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego.

W celu poprawnego zaplanowania zadań, przed skonstruowaniem planu rozwoju zawodowego, przeanalizowałam dokumentację szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny. Pomocne mi były także liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i fachowej literatury. Tworząc plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę specyfikę i potrzeby szkoły, w której pracuję, swoje mocne i słabe strony oraz wynikające z prawa oświatowego wymagania na stopień nauczyciela mianowanego. Przedstawiony przeze mnie plan rozwoju został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

We wrześniu 2009 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu mgr ......, która udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego.

Ustaliłyśmy przejrzyste warunki współpracy oraz wzajemne zobowiązania, które dotyczyły m.in. hospitowania i prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu. Na jednym z pierwszych spotkań zawarłyśmy ,,kontrakt’’.

W trakcie stażu uczestniczyłam w 20 zajęciach prowadzonych przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Obserwacje tych zajęć pozwoliły mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela, dokonać analizy rozwiązań metodycznych i ich skuteczności w odniesieniu do tematu zajęć. Ciekawe rozwiązania metodyczne mogłam następnie wdrażać na własnych zajęciach. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Obejrzane przeze mnie zajęcia były tematem późniejszych rozmów z opiekunem stażu.

Prowadzone przeze mnie zajęcia były obserwowane przez opiekuna stażu w wymiarze 25 godzin lekcyjnych, a także p. dyrektor zgodnie z harmonogramem hospitacji na dany rok szkolny. Zajęcia moje również były hospitowane przez studentów Akademii Jana Długosza w Częstochowie odbywających praktyki zawodowe w naszej szkole. Zorganizowałam i przeprowadziłam lekcję otwartą, której celem było ukazanie wykorzystanie inteligencji wielorakich H. Gardnera. Zajęcia te były przeprowadzone w ramach projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do sukcesu”.
To doświadczenie w znaczny sposób wpłynęło na moją dalszą pracę. Uwagi obserwatorów pozwoliły mi na dokonanie oceny swoich umiejętności dydaktycznych oraz podjęcie stosownych korekt.

We wrześniu 2009r. dokonałam wstępnej analizy swojej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Uwzględniłam je konstruując plan rozwoju zawodowego tworząc go na miarę swoich możliwości. Przez okres stażu wielokrotnie dokonywałam samooceny analizując swoje mocne i słabe strony. Pozwoliło mi to na sprawną organizację własnej pracy podczas odbywania stażu.

Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w pracach zespołu wychowawczego. Brałam udział w ewaluacji i aktualizacji dokumentacji szkolnej, w pracach zespołu do spraw nowelizacji Statutu, jak również programu rozwoju szkoły, w mierzeniu jakości pracy szkoły, wdrażaniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Uczestnicząc w Posiedzeniach Rady Pedagogicznej poszerzyłam swoją wiedzę między innymi o zagadnienia dotyczące rozwoju zawodowego i osobistego wychowawcy klasy. Zapoznałam się ze sposobem badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, jak również poszerzyłam swoje wiadomości na temat przeciwdziałania konfliktom. Uczestniczyłam w następujących szkoleniach Rady Pedagogicznej:
1. Niebieska Karta
2. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego
3. Spotkanie z rodzicami. Wywiadówka inaczej
4. Praca z uczniem z trudnościami edukacyjnymi
5. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych rozporządzeń.
6. Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej w oparciu o nową podstawę programową.
Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Spośród bogatej oferty szkoleń wybierałam te, które poszerzałyby moją wiedzę i umiejętności w obszarach mało znanych bądź te, które pomogłyby mi uatrakcyjnić realizację zajęć poprzez zastosowanie nowych form czy metod dydaktycznych.
W ciągu stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
Warsztaty:
BALTIE 3 prowadzone przez autora programu pana Bohumira Soukupa
Matematyka TRZY-CZTE-RY! O kluczowych zmianach w klasach 3 i 4 oraz o strategiach liczenia
Szkolenia:
Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych – procedury, wymagania, plan rozwoju zawodowego
Nauka przez zabawę – cykl edukacyjny Nasza Klasa
Komponent Informacyjny projektu Ministra Edukacji Narodowej „Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” realizowanym ze środków EFS
Szkolenie prowadzone w systemie blended-learinig z zakresu kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learning
Szkolenie przygotowawcze i zapoznawcze z założeniami projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy”
Spotkania z rodzicami. „Wywiadówka inaczej”
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Rola opiekuna stażu
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela starającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.

Poszerzałam swoją wiedzę i aktualizowałam własny warsztat metodyczny poprzez czytanie fachowej literatury, z której korzystałam w pracy dydaktyczno – wychowawczej jak i logopedycznej:
,,I ty będziesz dobrze pisać’’ – Zakrzewska B.
,,Integracja w aspekcie nowych założeń edukacji wczesnoszkolnej’’ – Szpiter M.,
,,Edukacja matematyczna w klasach początkowych’’ – Szpiter M.,
„Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem od 5 do 10 lat” - M. Bogdanowicz
„Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących” - E. Brudnik, A. Muszyńska, B. Owczarska,
„Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach” - Maria Przybysz Piwkowa,
„Jak pokonać seplenienie” – Antoni Balejko
„Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu, pisaniu” – Antoni Balejko
„Leworęczność u dziec”i- M. Bogdanowicz,
„Terapia dziecka z wadą wymowy” – Tadeusz Rodak
Czasopisma:
„Wychowawca”
„Życie Szkoły’’
„Głos Pedagogiczny”
„Logopedia- PZL”
„Mały Artysta’’.

Wymienione wyżej pozycje w szczególny sposób przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy podczas zajęć i terapii logopedycznej. Informacji, metod pracy, przykładów innowacyjnych ćwiczeń poszukiwałam także w Internecie.
www.edux.pl
www. szkolnictwo.pl
www.profesor.pl
www.literka.pl
www.45minut.pl
www.ortofrajda.pl/
http://eduseek.interklasa.pl/dzieci/
www.ortograffiti.pl
www.junior.reporter.pl/
www.janbrzechwa.w.interia.pl/
www.zyrafa.pl/
www.wsip.pl
czasdzieci.pl/gry/
www.interklasa.pl

Proponowane ćwiczenia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W przyjemny, interesujący dla dziecka sposób, utrwalaliśmy poprawność pisowni, zasady ortograficzne, trenowaliśmy zaburzone funkcje percepcyjno– motoryczne, a także ćwiczyliśmy pamięć. Rodzicom, taka forma pracy z dzieckiem również bardzo odpowiadała, stała się alternatywą dla żmudnych ćwiczeń na konkretnym materiale.

Swój warsztat pracy starałam się także wzbogacić dzięki systematycznemu poszerzaniu wiedzy na temat metod nauczania, zwłaszcza o te aktywizujące. Starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia poprzez samodzielną obserwację lub rozmowy z rodzicami. Pomagałam dzieciom, którym sprawiały trudności stawiane zadania wynikające z podstawy programowej dla etapu edukacji wczesnoszkolnej, poświęcając im więcej czasu i uwagi. W oparciu o własne obserwacje indywidualizowałam proces wychowawczo - dydaktyczny, nie tylko w przypadku dzieci z trudnościami, ale też szczególnie uzdolnionych. Na swoich zajęciach pokazywałam dzieciom, że nauka w szkole nie musi być nudna i trudna, ale nauka może być zabawą, która sprawia radość. Często stosowałam zagadki, zabawy dramowe, scenki sytuacyjne, zabawy ruchowo-muzyczne, piosenki, zabawy organizacyjno - porządkowe, tematyczne, manipulacyjne.

W ramach programu „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III w Gminie Woźniki” prowadziłam: „Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych” oraz „Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy”. Do zajęć tych napisałam program i plan pracy, prowadziłam dziennik zajęć pozalekcyjnych. Praca w niewielkich grupach pozwala na dokładną ocenę możliwości dzieci, określenie ich mocnych i słabych stron. Umożliwia także indywidualne podejście do ucznia, wspieranie go i motywowanie do dalszej pracy. Starałam się aby zajęcia te były atrakcyjne dla uczestników. Sama tworzyłam karty pracy, jak również korzystałam z pomocy zakupionych w ramach realizacji programu. Były to gry, karty pracy, programy multimedialne. Dostosowane ich do możliwości moich podopiecznych dały efekty w postaci lepszych ocen cząstkowych, jak i korekcji wad wymowy.

Od września 2012 roku prowadzę „Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów posiadających szczególne uzdolnienia ruchowe”. Do zajęć tych napisałam program i plan pracy, prowadzę dziennik pozalekcyjny. Celem tych zajęć jest zapoznanie z różnorodnymi formami aktywności ruchowej. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej. Stworzenie warunków do rozwijania sportowych zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego.

Na bieżąco gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotu oraz organizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych, np. plansz dydaktycznych, kart pracy, a także w postaci prezentacji multimedialnych. Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. Systematycznie dokonywałam zmian elementów w dekoracjach stałych i okazjonalnych, związanych ze zmianą pór roku, ze świętami lub uroczystościami odbywającymi się na terenie szkoły, które w większym stopniu wykonywałam samodzielnie.

Jako nauczyciel logopeda starałam się doskonalić umiejętności prowadzenia zajęć. Regularnie przeprowadzałam różnorodne formy sprawdzania postępów uczniów – w zakresie zajęć logopedycznych w oparciu o „Obrazkowy kwestionariusz badania wymowy” G. Demel oraz „Sprawdź jak mówię” test do badania mowy E. Stecko. Wrzesień każdego roku szkolnego upływał mi na intensywnej pracy w postaci badań przesiewowych. Każde dziecko było badane pod kątem sprawności artykulacyjnej, zdolności artykułowania głosek, ich realizacji w mowie spontanicznej. Sprawdzałam anatomię jamy ustnej, słuch, percepcję słuchową, umiejętność analizy i syntezy głoskowej oraz sylabowej. W zależności od wyniku badania dzieci były kwalifikowane do udziału w terapii logopedycznej. Dla każdego zakwalifikowanego dziecka opracowałam indywidualny plan terapii a następnie go realizowałam biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby dziecka.
Na początku każdego roku szkolnego tworzyłam dokumenty niezbędne do dalszej pracy: plan pracy wychowawczej, tworzyłam teczkę wychowawcy, która zawiera rozkład materiału, plany wynikowe i inne niezbędne do pracy nauczyciela dokumenty. Prowadziłam dziennik zajęć lekcyjnych, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen.

Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, konspektów zajęć realizowanych w trakcie działalności dydaktycznej, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej. Sporządzałam po pół roku sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Co roku przygotowuję program i plan działań prowadzonej prze zemnie organizacji SKO. Brałam udział w ogólnopolskim konkursie „Dziś Oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym”. zdobywając wysokie miejsca w konkursach w których brała udział przez co szkoła wzbogaciła się o drukarkę, aparat fotograficzny oraz szereg innych drobnych nagród. Organizowałam w naszej szkole konkursy związane z prowadzoną przeze mnie organizacją SKO m.in.: 'Konkurs na skarbonkę”, „Plakat promujący oszczędzanie”, przygotowywałam wystawy, prowadziłam kronikę SKO. Byłam członkiem komisji konkursów organizowanych przez innych nauczycieli. Opiekowałam się powierzoną mi klasopracownią edukacji wczesnoszkolnej. W okresie stażu przygotowałam akademię z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, pasowania na ucznia, spotkania opłatkowego dla seniorów Ligoty Woźnickiej, „Dnia Matki”. Współorganizowałam z innymi nauczycielami: „Święto szkoły”, „Kiermasz Bożonarodzeniowy”, „Dnia Sportu Szkolnego w Dniu Dziecka”, „Szkolnej wigilii”.

Na początku każdego roku szkolnego zapoznawałam uczniów i ich rodziców z kryteriami oceniania i wymaganiami programowymi. W czasie trwania stażu byłam odpowiedzialna za organizację, przeprowadzenie oraz sporządzenie raportów dotyczących: Testów kompetencji na zakończenie nauki w klasie III w 2012 roku.

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania. Adresy stron na których znajdują się moje publikacje: www.profesor.pl www.45minut.pl www.edux.pl www.chomikuj.pl,

§ 7 ust. 2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W ciągu stażu starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby w razie potrzeby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach szkolnych, klasowych. W poznaniu środowiska uczniów pomagały mi rozmowy z samymi uczniami i ich rodzicami. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi. Starałam się bieżące nieporozumienia klasowe rozwiązywać samodzielnie. Ewentualne problemy zgłaszałam dyrekcji, radzie pedagogicznej. Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa.

W okresie stażu systematycznie realizowałam zaplanowane zadania wychowawcy klasowego wynikające z planu wychowawczego. Ogólne zadania wychowawcze i efekty, które chciałam osiągnąć w danym zakresie były dostosowane do aktualnej sytuacji wychowawczej, oraz zadań wynikających z planu pracy szkoły. Zadania realizowałam w czasie zajęć dydaktycznych lub podczas rozmów z uczniami wynikających z zaistniałej sytuacji np. konfliktu, potrzeby pomocy w lekcjach słabszemu koledze/koleżance. Jako wychowawca starałam się kształtować w uczniach postawy proekologiczne, prozdrowotne, uczyć ich tolerancji i asertywności.

Obserwując i analizując możliwości intelektualne uczniów dużą uwagę zwracałam na uczniów zdolnych. Starałam się udzielić im jak najwięcej pomocy w przygotowaniu do konkursów szkolnych, a także międzyszkolnych (' „Gminny konkurs ortograficzny dla klas młodszych:, „Konkurs recytatorski” , „Zmagania z matematyka klas 2 i 3”).

Pracę z uczniem słabszym oparłam na indywidualnym podejściu, w zależności od potrzeb dziecka. Zwróciłam szczególną uwagę na dowartościowanie i angażowanie uczniów w sprawy organizacyjne, jak również motywowałam poprzez dostrzeganie pozytywnych efektów pracy. Organizowałam pomoc w wyrównywaniu braków w wiadomościach. W roku szkolnym 2009/2010 prowadziłam zajęcia wyrównawcze. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów zwłaszcza jeśli dotyczyło to uczniów z trudnościami w nauce, wówczas konstruowałam opinie o uczniach celem badań w Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej.

Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy , rozmawiać z nimi indywidualnie , składać podziękowania za współpracę, ponieważ dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić wiele imprez szkolnych.

Organizowałam zebraniach z rodzicami, przeprowadzałam z nimi indywidualne rozmowy. Prowadziłam pedagogizację rodziców poprzez artykuły dla rodziców i dzieci, jakimi były m.in. „Jak ustrzec dziecko przed niebezpieczeństwami”, „Czas wolny dziecka”. Przeprowadziłam zajęcia otwarte w ramach projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do sukcesu”. Ponadto wraz z koleżanką Dominika Hanulok przedstawiłyśmy rodzicom prezentację multimedialna połączaną z warsztatami pt.: „Praca z uczniem z trudnościami edukacyjnymi”.

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej

Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Okres stażu to czas, w którym systematycznie korzystałam z technologii informacyjnej i komputerowej. Internet i komputerowe programy edukacyjne pomogły mi w zdobywaniu nowych informacji. Internet to nieograniczone źródło wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela.

Technologię komputerową wykorzystywałam do przygotowywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć, elementów gazetek ściennych, dyplomów, referatów, regulaminów konkursów, wycieczek, informacji dla rodziców i uczniów, rozkładów materiału, opracowywania testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji, kart pracy, zestawienia ocen opisowych wychowanków na zebrania z rodzicami, do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej tj. bazy danych uczniów, wypisywania i drukowania świadectw, do dokumentacji szkolnej, a także do dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.

Samodzielnie przygotowywałam prezentacje multimedialne. Często korzystam z różnego rodzaju nagrań audycji i baśni dla dzieci dzięki czemu zajęcia są atrakcyjniejsze. Uczniowie z dużym entuzjazmem przyjmują tę formę zajęć. Bardzo się wyciszają i uczą aktywnego słuchania.

Wykorzystywałam Internet do pracy dydaktyczno – wychowawczej, poprzez wyszukiwanie informacji na różne tematy. Internet był dużą pomocą przy organizacji wycieczek klasowych, pozwalał mi także w szybki sposób zdobyć informacje na temat spotkań dokształcających, konkursów. Wielokrotnie odwiedzałam portale edukacyjne bowiem można w nich znaleźć niemalże wszystko związane z edukacją na każdym poziomie nauczania.

Odwiedzałam następujące strony internetowe: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.awans.net, www.oswiata.org.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net.pl.

Propagowałam wśród uczniów portale poświęcone nauce m.in. ortografii, tabliczki mnożenia, zachęcałam do samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności, pogłębiania swojej wiedzy i powtarzania materiału.

W roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, prowadziłam zajęcia komputerowe dla swojej klasy a od roku szkolnego 2012/2013 dla klasy trzeciej.

Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami. Drogą mailową przekazywałam i przesyłałam zdjęcia, notatki z różnych imprez szkolnych, pozaszkolnych, które były umieszczane na stronie internetowej naszej szkoły oraz informacje dotyczące konkursów i nie tylko. Dzieliłam się z nauczycielami interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie.

Na portalu edukacyjnym www.edux.pl. www.profesor.pl, www.45minut.pl www.chomikuj.pl opublikowałam własny projekt planu rozwoju zawodowego, jak również sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Portale te były i pozostaną dla mnie bogatym źródłem informacji z różnych dziedzin, a także na temat awansu zawodowego.

Założyłam prywatna stronę internetową http://anna.hpu.pl/ na której umieszczam, własne scenariusze plany miesięczne, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie ze stażu. Umieściłam pod nazwą Publikacje nauczycieli linki odnoszących zainteresowanych do materiałów innych nauczycieli. Samodzielnie doskonalę swoje umiejętności w programowaniu strony.

W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną poprzez:

uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie (poprzez Internet)
korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
korzystanie z rad ekspertów, odpowiadających on - line na pytania użytkowników portali, dotyczących awansu
konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
założenie własnej strony internetowej

Ukończyłam szkolenie prowadzone w systemie blended – learning z zakresu kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e – learing. Celem tego szkolenia było przygotowanie nauczycieli do wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu.

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki orasz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów zawiązanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wykorzystuję na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz podczas spotkań z rodzicami. Systematycznie czytam fachową literaturę oraz korzystałam ze zbiorów Internetu. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie udziału w wewnątrzszkolnych i zewnętrznym doskonaleniu, udział w warsztatach, konferencjach, seminariach i szkoleniach (opisane w §7ust.2pkt.1 sprawozdania) służą doskonaleniu warsztatu pracy oraz zaspokajaniu potrzeb wychowawczych uczniów.

Jako wychowawca opracowywałam co roku plan wychowawczy klasy z uwzględnieniem propozycji uczniów i rodziców. W planie tym zawarty był harmonogram imprez klasowych, uroczystości szkolnych . Imprezy klasowe pomogły w stworzeniu przyjaznej atmosfery i integracji zespołu klasowego. Poprzez imprezy klasowe starałam się w uczniach wzbudzić poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości. Do wielu imprez klasowych jak i szkolnych włączali się również rodzice.

We wrześniu 2012 roku przeanalizowałam opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dokumentacja dotyczyła specyficznych trudności w nauce, które wystąpiły u uczennicy, którą uczę. W związku z tym starałam się dostosować metody nauczania do zaleceń zawartych w powyższej opinii.

W miarę możliwości studiuję literaturę pedagogiczną, opiekuńczą, wychowawczą. Jeśli nie w całości to, chociaż nurtujące mnie fragmenty dotyczące jak najlepszych rozwiązań napotkanych problemów.

W czasie stażu starałam się również umiejętnie stosować wiedzę z zakresu dydaktyki.

W realizacji tego zadania pomogło mi wprowadzenie różnych metod aktywizujących w pracy z uczniami. Należały do nich: gry dydaktyczne, burza mózgów, praca w grupie. Zastosowanie tych metod sprawiło, że uczniowie, samodzielnie lub w grupie wykonywali zadania, które sprawiały im satysfakcję, a nie zdawali sobie sprawy, że w ten sposób uczą się i rozwiązują problemy. Metody rozwinęły w uczniach umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji.

Rozwiązywanie problemów to przede wszystkim praca z wychowankami podczas lekcji i ich obserwacja polegająca na:
omawianiu problemów edukacyjnych uczniów
proponowaniu środków naprawczych
wdrażaniu metod aktywizujących
prowadzeniu konsultacji dla uczniów
konsultacjach z opiekunem stażu
stwierdzaniu o potrzebie skierowania uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
uwzględnianie w planach dydaktycznych zaleceń z opinii wystawionych prze Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Poza tym brałam udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas rad pedagogicznych, korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nauczycieli.

Podczas trwania stażu na bieżąco prowadziłam spotkania z rodzicami, informowałam ich o życiu klasy i szkoły, postępach oraz trudnościach w nauce, o zachowaniu, jak i pojawiających się trudnościach wychowawczych, zapoznawałam z dokumentacją szkolną. Starałam się na bieżąco rozwiązywać problemy zaistniałe w klasie.

Mogłam dzięki temu lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny ich zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Starałam się dostrzegać zarówno potrzeby i zdolności, pracując zarówno z dzieckiem zdolnym jak i potrzebującym specjalnej pomocy, troski i zrozumienia.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, możliwości i potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Pomagałam swoim wychowankom w pokonywaniu trudności (nieufność, lęk, strach, nieśmiałość i etc). Bardzo ważnym elementem mojej pracy, były podejmowane przeze mnie działania w zakresie pracy indywidualnej.

W zależności od sytuacji kontaktowałam się z rodzicami moich uczniów:

na zebraniach ogólnoklasowych
czasie rozmów telefonicznych
na indywidualnych konsultacjach
podczas zajęć otwartych

W czasie spotkań ogólnych z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego.

W ramach pedagogizacji rodziców przedstawiłam na wywiadówkach referaty na temat:
„Jak ustrzec dziecko przed niebezpieczeństwami?”
„Czas wolny dziecka”


§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciela odbywał staż

W trakcie odbywania stażu na bieżąco zapoznawałam się z podstawowymi przepisami regulującymi system oświaty: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenie MENiS dot. programów nauczania, Rozporządzenie MENiS dot. oceniania i promowania uczniów.
Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych.
Starałam się wykorzystać swoją znajomość zagadnień z prawa oświatowego pomagając rodzicom i uczniom, kierując ich do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
Prowadziłam dokumentację szkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych.
Ponadto znajomość przepisów prawa była mi potrzeba przy organizacji wycieczek szkolnych.
Statut Szkoły Podstawowej w Ligocie Woźnickiej stał się dla mnie najważniejszym źródłem szkolnego prawa, ponieważ dzięki niemu dowiedziałam się nie tylko o przysługujących – nauczycielom i uczniom – prawach, ale także obowiązkach. Dokument ten okazał się także niezwykle pomocny we wszystkich sytuacjach spornych.
W czasie mojego stażu zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej
w szkole dokumentacji:
dzienników lekcyjnych
dzienników zajęć pozalekcyjnych
księgi zastępstw
arkuszy ocen
Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawa organizacji pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag.


PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż również aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły, sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki. W szkole jako instytucji pracuję od 01 września 2006 roku i każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania, nowe doświadczenia i odkrywał przede mną nowe możliwości rozwiązywania problemów spotykających nauczyciela w jego pracy zawodowej. Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Chciałam, aby ten czas pokazał mi jakim jestem nauczycielem czy wychowawcą, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować. Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy jak i całej instytucji. W trakcie trwania stażu starałam się stosować aktywne metody pracy, aby zachęcić uczniów do nauki, osiągania przez nich dobrych wyników w nauce i rozwijania własnych zainteresowań. W swojej pracy kieruję się zawsze dobrem ucznia i szkoły nie zapominając jednak o osobistym rozwoju zawodowym.
Ogromną satysfakcję sprawia mi fakt, że poczynienia moje są zauważane przez Dyrektora Szkoły, czego dowodem jest otrzymanie NAGRODY DYREKTORA w październiku 2012 r. za rzetelną pracę oraz wkład wniesiony w rozwój szkoły.
Dzień, w którym zakończyłam staż będący jednym z etapów uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, nie jest dniem w którym zakończyłam swoją aktywność zawodową. W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić swój warsztat pracy tak, aby systematycznie poprawiać jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania.
Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez 2 lata i 9 miesięcy stażu w Szkole Podstawowej w Ligocie Woźnickiej uczyłam się: systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów, cierpliwości, konsekwencji, współpracy, obiektywizmu, asertywności, planowania i projektowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania nowych metod aktywizujących. Uczyłam się jak być lepszym nauczycielem uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy klasowe i szkolne, czytając fachową literaturę, zgłębiając tajniki technologii komputerowej. Ale przede wszystkim uczyłam się słuchając i obserwując uczniów, rodziców i korzystając z doświadczenia innych nauczycieli. Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans  na kolejny stopień zawodowy.
W związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim a później na urlopie macierzyńskim został przedłużony o okres mojej nieobecności w pracy tj. do dnia 23.12.2012 roku.
Chciałabym nadal podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe i mam nadzieję, że każdy następny rok przyniesie równie wiele satysfakcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.