X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20407
Przesłano:

Sprawozdanie po 1-szym roku stażu na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE PO I ROKU STAŻU NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ROK SZKOLNY 2012/2013


mgr MAGDALENA TUMIŃSKA
STANOWISKO: NAUCZYCIEL KSZTAŁCENIA SŁUCHU I AUDYCJI MUZYCZNYCH
NAZWA SZKOŁY: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W ZIELONEJ GÓRZE.
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 LATA I 9 MIESIĘCY
TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 WRZESIEŃ 2012
TERMIN ZAKOŃCZENIA STAŻU: 30 MAJA 2015


§8, ust. 2, pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienia, jakości pracy szkoły:


1. Poznałam procedury awansu zawodowego poprzez analizę przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego;

2. Opracowałam plan rozwoju zawodowego w wyznaczonym terminie.

3. Pracowałam w zespole ewaluacyjnym, którego obszar obejmował ,, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Przedmiotem ewaluacji był temat ,,Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności’’
Opracowałam wspólnie z nauczycielami będącymi w zespole ankietę dla rodziców, nauczycieli i uczniów
Przeprowadziłam ankiety wśród rodziców i opracowałam jej wyniki w formie wykresów oraz analizy pisemnej. Porównałam ankiety dla rodziców i nauczycieli, wyciągnęłam wnioski.

4. Zorganizowałam muzyczną imprezę międzyszkolną - Regionalny Konkurs Kształcenia Słuchu 2013;

5. Przygotowałam uczniów do Konkursu Regionalnego z kształcenia słuchu. Udział ucznia w  zaplanowanej formie, potwierdzenie udziału, zgromadzone dyplomy.
I miejsce Artur Wołk – Lewanowicz uczeń kl.VI cyklu 6 - letniego
III miejsce Alex Terentowicz uczeń kl. IV cyklu 4 – letniego
Zakupienie nagród

6. Brałam czynny udział w pracach komisji badania uzdolnień muzycznych (na rok szkolny 2013/2014.
7. Współpracowałam z rodzicami zapoznając ich z wymaganiami edukacyjnymi i systemem oceniania – IX. 2012 ( Szczególnie klasa IV c6)

8. Doskonaliłam warsztat i metody pracy, poszerzałam wiedzę i umiejętności pedagogiczne poprzez aktywny udział w formach wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły;
Szkolenie na temat ,,Psychologiczne pułapki oceniania w szkole artystycznej’’ Zielona Góra 4 X.2012 rok. Prowadząca szkolenie: Małgorzata Rosińska- Kocan
Spotkanie metodyczne dla nauczycieli na temat: ,,Jak motywowa
i rozwija
wyobraźnię ucznia’ ’Zielona Góra 29.X 2012. Prowadzenie mgr Ewa Biały

9. Poszerzałam wiedzę i umiejętności podczas aktywnego udziału w kursach organizowanych dla nauczycieli kształcenia słuchu przez uprawnione ośrodki szkoleniowe;
Udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Solfeżowej. Temat ,,Problematyka poprawnej intonacji na zajęciach kształcenia słuchu’’- 20X 2012 rok Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego, Poznań. Prowadząca: prof. zw. D. Dobrowolska – Maruch

10. Doskonaliłam, poszerzałam i wykorzystałam w swojej pracy wiedzę poprzez samodzielne studiowanie fachowej literatury z zakresu metodyki nauczanych przedmiotów:
Percepcja i wyobraźnia w procesie kształcenia słuchu - Akademia |Muzyczna Poznań 2005
Kształcenie słuchu harmonicznego - Akademia |Muzyczna Poznań 2007
Rytm muzyczny w procesie kształcenia słuchu - Akademia |Muzyczna Poznań 2012

11. Doskonaliłam swój warsztat pracy przez zastosowanie w pracy dydaktycznej najnowszych podręczników do nauczania przedmiotów kształcenie słuchu i audycji muzycznych;
Przestrzenie wyobraźni muzycznej, od tonalności po atonalność Gdańsk 2011
Dyktanda elementarne – Ćwiklińska, Rogozińska
Audycje muzyczne - A. Kreiner Bogdańska

12. Wdrażałam aktywizujące metody pracy na lekcjach Audycji muzycznych poprzez wprowadzenie samodzielnego przygotowywania przez uczniów prezentacji wiadomości na temat instrumentów, na których grają, recenzji z wysłuchanych koncertów ( tzw. praca z  projektem) oraz zachęcałam dzieci do rozwijania inwencji twórczej poprzez wspólne tworzenie omawianych form muzycznych jak rondo i temat z wariacjami.

13. Gromadziłam pomoce naukowe na lekcje Audycji muzycznych. Rozwijałam i  doskonaliłam własny warsztat pracy przez systematyczne uzupełnianie brakującej literatury z danego przedmiotu ( płytoteki, zdjęć kompozytorów);
Nagrałam płyty do testów słuchowych.

14. Wspólnie z dzie
mi uczestniczyłam w prezentacji programu muzycznego do kształcenia słuchu ,, Dur – moll’ ’prowadzonej przez Pana Sławomira Kozłowskiego.

15. Dbałam o wystrój klasy przez przygotowywanie wspólnie z uczniami dekoracji i gazetek szkolnych oraz galerii zdjęć kompozytorów
Gazetka z okazji ,,Roku Witolda Lutosławskiego 2013’’
Dekoracja klasy na ,,Wieczór kolęd i pastorałek’’(wspólnie z uczniami przygotowaliśmy bombki z papieru i zawiesiliśmy je na firankach, przygotowaliśmy stroik świąteczny)
Zdjęcia: Chopina, Lutosławskiego, Karłowicza, Szymanowskiego, Debussego, Ravela


§8, ust. 2, pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:

1. Opracowałam plany lekcyjne z przedmiotów ogólnomuzycznych dla dzieci klas IV – VI cyklu 6- letniego oraz klasy IV cyklu 4-letniego na komputerze.

2. Opracowałam z wykorzystaniem komputera materiały niezbędne na Regionalny Konkurs z  kształcenia słuchu.
Dyplomy uczestnictwa, za zajęcie miejsca, wyróżnienia, plakaty informujące o  terminie konkursu
regulamin (opublikowanie na stronie szkoły)
harmonogram ( opublikowanie na stronie szkoły)
podziękowania dla nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu,
zaproszenia dla jury,
karty dla ucznia, karty odpowiedzi, karty punktacyjne na Regionalny Konkurs z  kształcenia słuchu
informacje na stronie szkoły o laureatach konkursu
wykonałam i przesłałam drogą mailową zdjęcia z konkursu na stronę szkoły oraz nauczycielom, którzy przygotowywali dzieci

3. Korzystałam z komputerowych programów muzycznych, stron np.culture.pl oraz serwisów internetowych. Wyszukiwałam ciekawe wiadomości i wybitne nagrania. Nagrałam fragmenty utworów do sprawdzianów testowych i konkursów; Korzystałam z programu Internet Explorer, jako źródła pozyskiwania informacji, z poczty o2.pl., jako sposobu komunikacji, korzystam również z innych urządzeń: radiomagnetofonu z odtwarzaczem kaset oraz płyt CD, cyfrowego aparatu fotograficznego

4. Wymieniałam się informacjami z dzie
mi i ich rodzicami poprzez regularne korzystanie z  poczty internetowej.

5. Kontaktowałam się z innymi szkołami oraz nauczycielami naszej szkoły za pomocą e-maila;

6. Prowadziłam lekcje z wykorzystaniem zasobów internetowych w ramach praktyk studenckich;

7. Kontaktowałam się drogą mailową oraz pomagałam w poprawnym opracowaniu konspektów do prowadzonych zajęć, ze studentami Edukacji Muzycznej UZ odbywającymi praktyki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia

8. Samodzielne przygotowywałam karty pracy uczniów oraz gromadziłam wszystkie całoroczne prace dzieci w teczkach przechowywanych w pracowni nauczyciela do wglądu rodziców oraz innych nauczycieli;

9. Opracowałam na komputerze własne wzory testów i sprawdzianów z przedmiotów kształcenie słuchu i audycje muzyczne;

10. Opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego na stronie www.chomikuj.pl na swoim chomiku.§8, ust. 2, pkt 3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły:


1. Przekazałam wiedzę innym nauczycielom i pracownikom szkoły zdobytą podczas szkolenia CENSY w Warszawie na temat „ Fundusz socjalny i zdrowotny w szkole artystycznej’’- Warszawa, 14 XI 2012 rok prowadzoną przez Panią Annę Topolską.

2. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami stażystami z innych szkół. Pomoc nauczycielom w realizacji ich planu rozwoju zawodowego, programów nauczania, testów przedmiotowych, konspektów zajęć, literatury chóralnej ( mgr Katarzyna Irzykowska)

3. Dzieliłam się wiedzą poprzez omówienie zadań i zaprezentowanie nagrań z Regionalnego Konkursu z kształcenia słuchu nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu (mgr W. Kliszcz, mgr M. Góralczyk, mgr I. Skwarna, mgr Domańska). Omówienie materiałów, z  których korzystałam przygotowując konkurs.

4. Udostępniłam materiały dydaktyczne z konkursu (nagrania oraz karty ucznia i karty poprawnych odpowiedzi) nauczycielom naszej szkoły. Dzieliłam się opracowanymi i  zebranymi materiałami z konkursu z kształcenia słuchu.


§8, ust. 2, pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:

1.Opracowałam i wdrożyłam nowy program do przedmiotu ,,Audycje muzyczne’’( analiza ,korekta) na podstawie podręcznika do audycji muzycznych A.Kreiner –Bogdańskiej.

2. Pomagałam uczniom mającym problemy w nauce, związanymi z:
trudnościami z koncentracją
skutecznym przyswajaniem wiedzy
czytaniem ze zrozumieniem
myśleniem analitycznym

3. Wdrożyłam i koordynowałam program edukacyjny ,,Zakopiańskim szlakiem Mieczysława Karłowicza - patrona szkoły” przy współpracy z Panią bibliotekarką Anną Borowską- Jadłoś:
projekt edukacyjny ,,Śladami M. Karłowicza’ ’dla kl.VI cyklu 6 - letniego
pomoc dzieciom w podzieleniu się na 4 zespoły, pomoc w ułożeniu planów pracy, zdobyciu literatury
określenie tematyki do prezentacji (Życie, twórczość, pasje, miejsca pobytu w  Polsce)
prezentacje prac przez dzieci; konkurs na najlepszą prezentację
popularyzacja książki ,,Zakopiańskim szlakiem Mieczysława Karłowicza’’ wśród młodzieży przygotowującej prezentacje na temat M. Karłowicza.

4. Opracowałam i wdrożyłam niezbędny wykaz literatury muzycznej obowiązującej w ciągu trzech lat nauki audycji muzycznych w celu przygotowania dzieci i młodzieży do testu CEA


§8, ust. 2, pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczy lub opiekuńczych:

1. Rozszerzyłam zakres działań szkoły przez prowadzenie praktyk z zakresu kształcenia słuchu i  audycji muzycznych dla studentów UZ wydziału Edukacji Muzycznej. Pomoc w przeprowadzeniu zajęć, opracowaniu konspektów, prezentacji multimedialnych.

2. Zachęcałam dzieci do udziału w koncertach poprzez wspólne wyjścia do Filharmonii – raz w semestrze;
,,Mity brazylijskie’’ – rodzinny koncert kameralny I semestr
IX Lubuskie Spotkania Gitarowe

3. Przygotowałam uczniów do prezentacji kolęd i pastorałek na ,,Wieczór kolęd i pastorałek’’- 17 grudzień 2012 PSM w Zielonej Górze, sala nr12. Opracowałam montaż słowno – muzycznego. Przydzieliłam rolę narratora, przygotowałam dzieci do recytacji wierszy.
4. Wspólne oglądałam z dziećmi wartościowe filmy o tematyce muzycznej:
Film o życiu i twórczości Witolda Lutosławskiego w 100 rocznicę urodzin kompozytora 10 I 2013
Film o życiu i twórczości Henryka Wieniawskiego
Film o życiu i twórczości Karola Szymanowskiego – fragmenty nagrań z dzieł kompozytora np. Balet ,,Harnasie’’

5. Poszerzyłam zakres działań szkoły przez współpracę z biblioteką miejską:
Audycja muzyczna w Sali multimedialnej Biblioteki Wojewódzkiej im. Cypriana Norwida – Mediateka ,,Góra Mediów’ na temat formy sonatowej ( film w którym Leonard Bernstein wprowadza dzieci w świat formy sonatowej) 21 V 2013
Audycja muzyczna w Sali multimedialnej Biblioteki Wojewódzkiej im. Cypriana Norwida – Mediateka ,,Góra Mediów’’ na temat formy koncertu ( film w którym Leonard Bernstein wprowadza dzieci w świat formy koncertu) 6 VI 2013

6. Dbałam o bezpieczeństwo dzieci w szkole, w szczególności dzieci oczekujących na odebranie przez rodziców po zajęciach - kl. IV c- 6 letni.

§8, ust. 2, pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:

1. Prowadziłam spotkania rekrutacyjne dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia zdających do cyklu 4-letniego w dniach 22.III.2013, 12.IV.2013, 26.IV.2013.

2. Promowałam szkołę - rozdając dzieciom, które uczę ulotki informacyjne do zaniesienia do szkół oświatowych, w których się uczą.

3. Brałam czynny udział w pracach komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej dla dzieci zdających do cyklu 4-letniego;

4. Zorganizowałam dodatkowe zajęcia przygotowawcze z zakresu kształcenia słuchu dla chętnych uczniów naszej szkoły zdających do PSM II stopnia oraz audycji muzycznych ( przygotowanie do testu CEA) - 25V i 8 VI 2013 rok.

5. Współpracowałam z Panią mgr Ewą Tuchowską przy opracowaniu regulaminu oraz zadań na konkurs z ,,Kształcenia słuchu’’

6. Współpracowałam z Panią mgr Anną Borowska – Jadłoś przy robieniu pamiątkowego tabla absolwentów kończących cykl 6-letni i 4-letni;

7. Zorganizowałam z Panią mgr Anną Borowską – Jadłoś wyjazd dla dzieci naszej szkoły do opery w Poznaniu na ,, Wesele Figara’’ – W.A. Mozarta -12.II.2013

8. Wspólnie ze studentami Wydziału Muzycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego przygotowałam napis do auli na Konkurs z kształcenia słuchu oraz godła (z instrumentami i  znakami muzycznymi) dla dzieci biorących udział w konkursie.

9. Uczestniczyłam w pracy Szkolnej Komisji Socjalnej.

10. Współpracowałam z nauczycielami instrumentalistami podczas prezentacji i omawiania instrumentów na lekcjach audycji muzycznych, aktywizując w ten sposób młodzież do występów przed szerszą publiką.

11.Współpracowałam z Instytutem Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej poprzez prowadzenie praktyk oraz pełnienie obowiązków opiekuna praktyk§ 8, ust. 2, pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony:

1. Pomogłam uczniom w zakupie nowych podręczników poprzez kontakt z wydawnictwem Triangiel. Pośredniczyłam w sprzedaży starych podręczników uczniom mającym problemy finansowe.

2. Zapoznałam uczniów z programem wychowawczym szkoły;

3. Rozwiązywałam i reagowałam na niestosowne zachowania dzieci na terenie szkoły i poza nią – zgodnie z zasadą ,,Kultura na co dzień’’

4. Przeciwdziałałam niskiej frekwencji na zajęciach teoretycznych, działałam na rzecz podniesienia rangi tych przedmiotów – współpracując z rodzicami i nauczycielami poprzez spotkania, korespondencję pisemną, rozmowy telefoniczne, korespondencję mailową;

5. Analizowałam oceny i mobilizowałam dzieci zachęcając je do poprawy ocen niepozytywnych.
6. Nawiązałam współpracę z innymi nauczycielami naszej szkoły w celu rozpoznawania  i  rozwiązywania trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów. Poprzez rozmowy z uczniami oraz rodzicami starałam się rozwiązywać problemy na bieżąco. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce.
7. Starałam się poznać sytuacje uczniów oraz przyczyny występowania trudności poprzez spotkania z rodzicami i rozmowy z uczniami. Przeprowadzałam indywidualne i grupowe rozmowy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.

8. Rozpoznałam i starałam się rozwiązywać problemy z uczniem nadpobudliwym, sprawiającym problemy wychowawcze i mającym problemy w nauce oraz uczniami mającymi problemy z koncentracją uwagi na lekcji i przyswajaniem wiedzy).

Tworzę i gromadzę dokumentację potwierdzająca działania wykonywane podczas stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.