X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20396
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Niniejsze sprawozdanie powstało po 9 miesiącach przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju zawodowego celów i zadań.
Z dniem 01.09.2012r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na stopień nauczyciela kontraktowego w AKADEMII PRZEDSZKOLAKA PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU JĘZYKOWYM. Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor przedszkola: mgr Grażyna Kargol.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz o inne akta prawne dotyczące awansu zawodowego :
1. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) - rozdział 3a – Awans zawodowy nauczycieli. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz.2593 – obowiązuje od 8 grudnia 2004 r. 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
a także zgodnie z planem pracy przedszkola.

Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy a przez to pracy przedszkola. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.


1. & 6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki.

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad i i form współpracy z opiekunem stażu: mgr Aliną Paczos. We wrześniu przeprowadziliśmy bezpośrednią rozmowę na temat systemu awansu zawodowego, uzgodniliśmy harmonogram spotkań ( terminy i tematykę zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć prowadzonych i obserwowanych), który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań oraz podpisaliśmy kontrakt (załącznik nr 1 ).
Na początku września poprawnie sformułowałam i napisałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor : mgr Grażynę Kargol. Natomiast w czerwcu napisałam przy pomocy opiekuna stażu: mgr Aliny Paczos sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
W trakcie trwania stażu na bieżąco gromadziłam dokumentację swojej pracy związaną z realizowanym planem rozwoju zawodowego ( zaświadczenia, scenariusze hospitacji, scenariusze zajęć prowadzonych przeze mnie, scenariusze uroczystości , zdjęcia, ankiety itp.
We wrześniu przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego związane z funkcjonowaniem przedszkola zawarte w Karcie Nauczyciela, Ustawie o Systemie Oświaty, Konwencji o Prawach Dziecka.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w placówce i poza nią. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb przedszkola zapoznałam się ze swoimi obowiązkami– zadaniami programowymi i dodatkowymi. Przeanalizowałam i zapoznałam się dokumentacją przedszkola:
* Statut Przedszkola
* Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej
*Roczny plan nadzoru pedagogicznego
* Roczny plan pracy rady pedagogicznej
* arkusz organizacyjny
* Pięcioletni Plan Rozwoju

Ponadto we wrześniu poznałam podstawę programową wychowania przedszkolnego (załącznik nr 2 ) i program wychowania przedszkolnego realizowany w grupie. Następnie poznałam zasady funkcjonowania organów przedszkola a mianowicie przeanalizowałam obowiązujące regulaminy. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa przedszkole i jakie mechanizmy regulują jego funkcjonowanie oraz jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola. Zapoznałam się także z dokumentami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego, a w szczególności z Rozdziałem 3a Karty Nauczyciela dotyczącym ”Awansu zawodowego nauczycieli” oraz z Rozporządzeniem MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. We wrześniu gromadziłam informacje z Internetu ( załącznik nr 3 ) i prasy poświęconej oświacie na temat procedury awansu zawodowego. Rozpoczynając staż jako nauczyciel, wychowawca grupy dzieci starszych, zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności w zakresie pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego. Opracowywałam plany pracy zgodnie z podstawą programową, treściami dopuszczonych do użytku przez dyrektora programów, z planem pracy przedszkola.
Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (tygodniowe plany pracy, dzienniki zajęć, karty obserwacji dziecka, arkusze diagnozy, arkusze z obranymi priorytetami na rok szkolny, dokumentację pracy indywidualnej z dzieckiem i współpracy z rodzicami).
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zgodnie z planem posiedzeń oraz zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołu z Rad Pedagogicznych.
Na bieżąco uczestniczyłam w życiu przedszkola. Byłam członkiem zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej. Przygotowałam anonimową ankietę dla nauczycieli ( załącznik nr 4) pt. „Jakie metody i formy pracy stosują nauczyciele w celu kształtowania u dzieci postaw pożądanych społecznie?”. Ponadto w ramach członkowstwa w zespole do spraw ewaluacji i poznania poglądów rodziców na temat naszego przedszkola przygotowałam również dla nich anonimową ankietę ( załącznik nr 5 ) pt. „ W jaki sposób oddziaływania wychowawcze nauczycieli wpłynęły na zachowanie dziecka na co dzień? ”. Wyniki z badań zostały zanalizowane i zinterpretowane przeze mnie i dołączone do raportu z ewaluacji. Ponadto pracowałam w zespole opracowującym roczny plan pracy przedszkola (załącznik nr 6).

& 6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.
W trakcie odbywania stażu na bieżąco tworzyłam tygodniowe plany pracy dydaktyczno – wychowawczej, które były pisane według przyjętych zasad ( zgodnie z podstawą programową, Programem Wychowania Przedszkolnego oraz Rocznym Planem Pracy ). Dało mi to możliwość ciągłego rozwijania się i doskonalenia oraz wzbogacania warsztatu własnej pracy.
W trakcie tego roku brałam aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Biorąc po uwagę szkolenia wewnątrzprzedszkolne ( załącznik nr 7) były to :
• rada szkoleniowa – „Dyscyplina w przedszkolu”
• rada szkoleniowa – „ Matematyka w edukacji przedszkolnej”
• zajęcia pokazowe „ Polska to miasto i wieś...”
Pragnę również zaznaczyć, że odbyłam szkolenia zewnętrzne takie jak :
• warsztat metodyczny Wydawnictwa Szkolnego PWN „ Różnorodne techniki plastyczne na zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym” ( załącznik nr 8 ). Obecność na tym szkoleniu dała mi możliwości zapoznania się z ofertą podręczników dla dzieci 5, 6 – letnich oraz poznania nowoczesnych metod i technik pracy z dziećmi na zajęciach z edukacji plastycznej.
• konferencja wychowania przedszkolnego „ Na dobry start w przygotowaniach do szkoły. Tropiciele roczne przygotowanie przedszkolne” (załącznik nr 9 ). Dzięki temu szkoleniu pogłębiłam swoją wiedzę w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci. Słuchając wykładu miałam możliwość poznania przyczyn występowania negatywnych emocji u dzieci oraz sposobów radzenia sobie z nimi przez stosowanie odpowiednich oddziaływań wychowawczych.
W takcie odbywania stażu raz w miesiącu byłam obecna na zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Każde z nich były omawiane pod względem sposobu wykorzystania czasu, stosowanych metod pracy z dziećmi. Realizacja tego zadania pozwoliła mi zdobyć większe doświadczenie w prawidłowym prowadzeniu zajęć. Dało mi to możliwość formułowania wniosków i wskazówek dotyczących własnej pracy. Ponadto prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, które odbywały się również raz w miesiącu. Każde z nich były omawiane pod względem sposobu wykorzystania czasu, stosowanych metod pracy z dziećmi. Zajęcia były udokumentowane scenariuszem ( załącznik nr 10 ) i opinią opiekuna stażu.
W swojej pracy wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną ( załącznik nr 11) a mianowicie:
Tworzyłam i opracowywałam wszelkiego rodzaju dokumentację, korzystając z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprez okolicznościowych, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia. Przy pomocy Internetu konstruowałam teksty, karty pracy dla dzieci oraz przygotowywałam materiały na spotkania z rodzicami ( scenariusze zajęć otwartych i imprez okolicznościowych ). Ponadto korzystałam z komputera w celu wykonywania dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości. Śledziłam informacje dotyczące aktualizacji prawa oświatowego i opracowywałam dokumentację związaną z własnym stażem. Internet pomagał mi szybkim przekazywaniu informacji i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków ( korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adresu e-mail).

Realizacja tego zadania dała mi możliwość ciągłego poszerzania i wzbogacania własnych pomysłów. Ponadto Internet był dla mnie ułatwieniem pracy i zwiększeniem możliwości bardzo dobrego przygotowania do zajęć poprzez wykorzystywanie odpowiednich pomocy dydaktycznych.
W ramach doskonalenia umiejętności posługiwania się technikami multimedialnymi dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl)1. mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta).
Na bieżąco śledziłam i korzystałam z propozycji zadań, scenariuszy zajęć a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
•www.eduseek.ids.pl
•www.pwn.com.pl
•www.interklasa.pl,
•www.wsip.com.pl
•www.publikacje.edux.pl
•www.scholaris.pl
•www.szkolnictwo.pl
•www.profesor.pl
•www.literka.pl
•www.awans.net
•www.men.waw.pl
Korzystałam z komputera jako środka audiowizualnego w celu uatrakcyjnienia zajęć. Dzieci często oglądały bajki edukacyjne np. z serii „ Ucz się z rodzicami”. Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, kart pracy i pomocy dydaktycznych.
W trakcie odbywania stażu poszerzałam swoją wiedzę w zakresie różnych metod pracy z dziećmi i technik dialogu korzystając z następującej literatury pedagogicznej ( załącznik nr ):
1. Adele Faber, Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”, 2. Adele Faber, Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły”,
3. E. Kruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska „Dziecięca matematyka”, 4. I. Majchrzak „Wprowadzenie dziecka w świat pisma”.
Ponadto studiowałam następujące czasopisma „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w Przedszkolu”, „ Nauczycielka Przedszkola”. Swoją domową biblioteczkę często zaopatrywałam w powyższe pozycje oraz inne książki z edukacyjnymi kolorowankami np. „Poznajemy literki z kotem Arturem” cz.1 i 2 ( załącznik nr ).
Opracowałam referat „Różne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym”( załącznik nr) i umieściłam go w przedszkolnych zasobach materiałów szkoleniowych. Dało mi to możliwość poszerzenia swojej wiedzy i dzielenia się nią. Dowiedziałam się nie tylko na czym polegają poszczególne metody pracy z dziećmi ale również kiedy i w jaki sposób przeprowadzać zajęcia z ich wykorzystaniem. Każda nauczycielka miała możliwość skorzystania z referatu a co za tym idzie pogłębienia wiedzy w danym temacie. Ponadto przeprowadziłam zajęcia koleżeńskie „ Ja i moja rodzina”dla nauczycielek z naszego przedszkola oraz dzieliłam się z nimi zdobytą wiedzą z kursów pedagogicznych.
Będąc wychowawczynią grupy „ SMERFY” 4, 5 – latków zorganizowałam następujące uroczystości ( załącznik nr ) :
• DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
• DZIEŃ BABCI I DZIADKA
• DZIEŃ PIROGA BIŁGORAJSKIEGO
Korzyści płynące z organizacji imprez to :
• Wzbogacenie własnego warsztatu pracy. Poznanie różnorodnych technik plastycznych przy wykonywaniu ozdób i dekoracji oraz lepsza organizacja czasu pracy.
• Lepsza współpraca z rodzicami. Chętnie udzielają mi pomocy ( przygotowują stroje, fryzury, pieką ciasta ).
• Dzieci łatwiej motywuje się do nauki wierszy, piosenek, przygotowania teatrzyków. Czerpią one dużą radość ze wspólnego śpiewu i tańca.
• Wychowankowie są odważniejsi, chętniej recytują wiersze, wystawiają inscenizacje, lubią występować przed szerszą publicznością oraz wiedzą jak należy zachowywać się na uroczystościach przedszkolnych.
• Dzięki organizacji DNIA PIROGA BIŁGORAJSKIEGO w ramach roku edukacji regionalnej nauczyłam się jak pielęgnować, rozpowszechniać tradycję i kulturę ludową wśród dzieci. Dało to mi możliwość wyposażenia przedszkolaków w zasób wiedzy o małej ojczyźnie a co za tym idzie dobrego ich wychowania.
W celu zapoznania rodziców z wyglądem naszego przedszkola, ofertą edukacyjną oraz wprowadzenia ich w życie przedszkolaka współorganizowałam podczas DNI OTWARTYCH kącik plastyczny pt. „Wesoła żabka”(załącznik nr ). Dzieci robiły żabkę ( orgiami z kółek ) oraz malowały kolorowanki z ulubionymi postaciami z bajek . Rodzice przyszłych przedszkolaków mogli liczyć na rzetelną i serdeczną informacje i rozmowę oraz zostali zapoznani z rodzajami wykonywanych przez najmłodsze dzieci prac plastycznych.
W ciągu bieżącego roku szkolnego zorganizowałam również wyjście do Zagrody Sitarskiej (załącznik nr ). Dzięki temu rozwinęłam zainteresowanie dzieci własną miejscowością i regionem. Poznały one warunki życia i pracy naszych przodków oraz miały możliwość obejrzenia eksponatów z dawnych lat.
Dodatkowo przygotowałam dzieci do balu karnawałowego , przyjęcia w przedszkolu św. Mikołaja ( załącznik nr ) oraz do udziału w obchodach ŚWIATOWEGO DNIA MISIA i dwóch konkursach plastycznych:
• Konkurs zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną Filia Nr 1 w Biłgoraju „MÓJ MIŚ” gdzie moja grupa zajęła II miejsce ( załącznik nr );
• Konkurs „Wycinanki” zorganizowany przez nasze przedszkole w ramach roku edukacji regionalnej ( załącznik nr ).
• Konkurs „ Niezapominajka” zorganizowany przez nasze przedszkole w ramach obchodów „ Święta Polskiej Niezapominajki”.
W ciągu tego roku współpracowałam z innymi nauczycielami tzn. wymieniałam się pomocami dydaktycznymi, konsultowałam tygodniowe plany zajęć, współorganizowałam wycieczki i uroczystości przedszkolne:
• wycieczka do Zamościa ( ZOO ). Współpraca w realizacji akcji edukacyjnej pt. „ Koty w zamojskim ZOO ”( załącznik nr ). Dzieci brały aktywny udział w lekcji pt. „ Koty, kotki i koteczki” z wykorzystaniem technik multimedialnych. Dzięki temu dzieci były bardzo zainteresowane powyższym tematem. Ja natomiast rozwinęłam swoje zainteresowania w zakresie zoologii. Zdobytą wiedzę i zaczerpnięte pomysły wykorzystam na zajęciach z edukacji przyrodniczej. Wszyscy razem mieliśmy swój udział w kampanii na rzecz ochrony ssaków drapieżnych Europy ponieważ dochód ze sprzedaży biletów przeznaczony został na ten szczytny cel.
• współtworzenie dekoracji na „ Święto Polskiej Niezapominajki” ( załącznik nr ). Dało mi to możliwość poszerzania swojej wiedzy w dziedzinie plastyki tzn. poznawania różnorodnych technik plastycznych. Ponadto poprzez swoją twórczą postawę rozwijałam umiejętność tworzenia miłej, uroczystej i przyjaznej dziecku atmosfery na każdej uroczystości.

& 6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność rozpoznawania potrzeb i współpracy ze środowiskiem uczniów.

Pracując na stanowisku nauczyciel – wychowawca grupy „SMERFY” 4,5 - latki i chcąc jak najlepiej poznać dzieci starałam się nawiązać serdeczne kontakty z przedszkolakami i ich rodzicami. Do podjęcia tych działań motywowała mnie chęć bycia autorytetem w oczach dzieci i ich rodziców oraz darzenia mnie zaufaniem. Myślę że, w dużym stopniu wpłynęło to nie tylko na jakość mojej pracy ale również na obraz placówki w oczach rodziców.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Prowadziłam pracę indywidualną z dziećmi wymagającymi rozwijania zdolności i zainteresowań. Pomogła mi w tym lektura książki E. Landau pt. „ Twoje dziecko jest zdolne”(Wychowanie przykładem) ( załącznik nr ) oraz własne karty pracy zaczerpnięte z zasobów Internetu. Autorka tej książki przekonała mnie ,że w każdym dziecku kryją się zdolności, siła wyobraźni i kreatywność, trzeba je tylko ożywić, rozwijać i wspierać. Ponadto prowadziłam zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi wymagającymi doskonalenia aparatu mowy. Korzystałam z piosenek, wierszy i opowiadań logopedycznych ( załącznik nr ).
W celu umożliwienia rodzicom wglądu w zachowanie ich dziecka w przedszkolu i tego jak pracuje przygotowałam zajęcia otwarte dla rodziców dnia 19.12.2012r. na temat„ Wesoła choinka” (załącznik nr ). Główne cele tych zajęć to: : Poznanie zwyczaju ubierania choinki, utrwalenie wyglądu poznanych liter i cyfr. W ramach tego spotkania rodzice mogli zaobserwować jak wyglądają zabawy organizowane i zajęcia w przedszkolu i jak w nich uczestniczy ich dziecko. Celem tego przedsięwzięcia było również stworzenie możliwości do zobaczenia jak dziecko uczestniczy w zabawach swobodnych – dowolnych i jakie występują relacje między dziećmi w grupie . Podczas tych zajęć mogłam zaobserwować w jaki sposób dzieci zachowują się w obecności rodziców , jak reagują na sytuacje problemowe i na towarzyszący im stres. Serdeczny i miły kontakt z rodzicami umocniłam organizując na zajęciach otwartych spotkanie opłatkowe. Towarzyszyła mu świąteczna atmosfera (śpiewanie kolęd , układanie i składanie życzeń razem z dziećmi).
Moja współpraca z rodzicami opierała się głównie na rozmowach indywidualnych . Starałam się poznawać sytuację rodzinną wychowanków, na bieżąco informowałam rodziców o postępach i zachowaniu dziecka oraz o zbliżających się uroczystościach. Włączałam rodziców w życie przedszkola organizując jedno zebranie na którym zapoznałam ich z :
• Podstawą programową
• Rocznym planem pracy przedszkola
• Rocznym planem pracy dydaktyczno - wychowawczej
• Ramowym rozkładem dnia
• Obowiązującym programem wychowania przedszkolnego
• Planem uroczystości
• Zaplanowanymi wycieczkami
Pozytywnie układała mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków, którzy uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych takich jak :
• DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ ( pomoc w nauce wierszy, przygotowanie strojów)
• DZIEŃ PIROGA BIŁGORAJSKIEGO ( pieczenie piroga, przygotowanie strojów i fryzur)
• DZIEŃ BABCI I DZIADKA ( pieczenie ciast, przygotowanie strojów i fryzur)
• MIKOŁAJKI ( ustalenie składki, zawartości paczek i kupowanie zabawek, przygotowanie strojów)
Chętnie pomagali również na co dzień przynosząc kolorowanki, naklejki, gry edukacyjne, puzzle itp. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas spotkań oraz częstych rozmów indywidualnych. Starałam się również służyć pomocą i radą w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji.
Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia.
Sądzę, że bardzo ważne dla rodziców było poczucie, iż jestem gotowa do współpracy. Starałam się tworzyć w sali kolorową i przyjazną dziecku atmosferę na bieżąco zmieniając dekoracje i wystawę pomocy dydaktycznych, co przyjmowane było przez rodziców bardzo pozytywnie. W celu podejmowania właściwych działań sięgałam do literatury tematu, zachęcałam rodziców do współpracy i konsultacji z pracownikami Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Biłgoraju. Na prośbę rodziców wychowanka z mojej grupy opracowałam opinię nauczyciela o dziecku (załącznik nr) w celu skonsultowania zaobserwowanych problemów w zachowaniu chłopca ze specjalistami wyżej wymienionej poradni. Pisałam ten dokument pierwszy raz dlatego dało mi to możliwość poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania warsztatu pracy. Umieściłam w nim rzetelną i wyczerpującą informację na temat środowiska rodzinnego dziecka i jego charakterystyki. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i koleżanek pracujących w przedszkolu.
Aby dobrze zaplanować pracę z całą grupą oraz pracę indywidualną z dziećmi, potrzebna mi była diagnoza rozwoju dzieci 5 - letnich , ich potrzeb i możliwości ( załącznik nr) oraz arkusz obserwacji dziecka 4– letniego (załącznik nr). Wstępna diagnoza pozwoliła mi również na opracowanie priorytetów, na bazie których pracowałam cały rok starając się wyrównać niedociągnięcia, przełamać obawy dzieci i ukierunkować je w swoim rozwoju.

& 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
W trakcie trwania stażu opracowałam scenariusze i przeprowadziłam 9 zajęć zintegrowanych w obecności opiekuna stażu : mgr Alina Paczos. Zgodnie z planem rozwoju zawodowego odbywały się one co miesiąc. Dało mi to możliwość oceny stopnia zrealizowania zamierzonych przeze mnie celów oraz umiejętność opracowywania scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form pracy z dziećmi.
Przez cały okres stażu prowadziłam wykaz obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu czyli arkusze obserwacji ( załącznik nr ). Po każdych zajęciach omawiałyśmy razem z opiekunem stażu scenariusze zajęć, przebieg zajęć, stopień realizacji zamierzonych celów. Na końcu sama wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych zajęć. Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy były obserwowane zajęcia edukacyjne prowadzone przez opiekuna stażu i inne koleżanki. Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, które zgodnie z planem rozwoju zawodowego odbywały się co miesiąc umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem. Każde z tych zajęć omawiane było pod względem sposobu wykorzystania czasu, stosowanych metod pracy, stopnia realizacji założonych celów.

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron oraz własnej działalności.

Dziewięciomiesięczny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W przedszkolu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy oraz sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności. Przekonałam się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego samokształcenia, oceniania swoich umiejętności i wiedzy. Jestem pewna , że praca nad samym sobą pozwoliła mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę przedszkola, a przede wszystkim chęć nauczania i wychowywania dzieci, bez której zawód nauczyciela nie istniał by. Moją mocną stroną jest także ogromna cierpliwość do dzieci, ciągła chęć przebywania z nimi oraz realizowanie się w pracy nauczyciela co daje mi ogromne zadowolenie z siebie i spełnienie. Wykazuje również dużą chęć do ciągłego dokształcania się oraz wzbogacania własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Jestem także otwarta i chętna do ulepszania i doskonalenia współpracy z gronem pedagogicznym przedszkola.
Okres stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą .Działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po ukończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu podnosić kwalifikację i doskonalić warsztat swojej pracy. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Podejmowanie zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego, wyzwań nauczyciela wychowania przedszkolnego – wzbogaciło moją wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, a nabyte umiejętności stanowią dużą korzyść i tworzą bazę mojego rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.