X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20361
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Zespół Szkół w Bakałarzewie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Elżbieta Stankiewicz

Sprawozdanie opracowane za okres stażu od 01.09.2010 do 31.05.2013
Przedmioty nauczane: język angielski
Opiekun stażu: mgr Marta Traczkowska

Suwałki, czerwiec 2013

WSTEP

Nazywam się Elżbieta Stankiewicz. Od 2007 roku pracuję jako nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w Bakałarzewie. W 2011 roku ukończyłam studia magisterskie w specjalności filologia angielska na Uniwersytecie w Białymstoku. Podczas pracy w szkole rozpoczęłam również studia podyplomowe na kierunku Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (ukończone w 2012 roku).
W dniu 18 sierpnia 2008 r. uzyskałam awans na stopień nauczyciela kontraktowego (nr 1/08).
Z dniem 01.09.2010r., uzyskałam pozwolenie na rozpoczęcie stażu na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Pan dyrektor Krzysztof Sobolewski przydzielił mi opiekuna stażu, panią mag Martę Traczkowską.
Szczegółowe poznanie wszelkich wymogów dotyczących awansu zawodowego pozwoliło mi opracować plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez dyrektora Zespołu Szkół w Bakałarzewie dnia 13.09.2010r. Staż trwał od 01.09.2010r. do 31.05.2013r.
W okresie stażu starałam się realizować założone w planie rozwoju zawodowego cele. Był to dla mnie okres intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności wychowawczo – dydaktyczne oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań naszej szkoły. Chętnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, starałam się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy.

I. §7 ust..2 pkt.1

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

Dnia 1 września 2010 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Przed złożeniem wniosku o awans na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku napisałam plan rozwoju zawodowego, który miał zostać zrealizowany do 31 maja 2013 roku. Przez 2 lata i 9 miesięcy doskonaliłam swój warsztat pracy oraz prowadziłam dokumentację własnych działań.
Przed rozpoczęciem stażu odbyłam spotkanie z opiekunem stażu panią Martą Traczkowską, na którym omówiłyśmy zasady naszej współpracy poprzez ustalenie zasad współdziałania oraz zadań do wykonania ujętych w tzw. kontrakcie, który obopólnie został zaakceptowany. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu była istotnym elementem doskonalenia mego warsztatu pracy. Podczas zajęć szczególną uwagę zwracałam na:
- wykorzystanie czasu na lekcji
- indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci słabszych i zdolniejszych
- dobór metod, środków dydaktycznych, pomocy podczas prowadzonych zajęć
- stosowanie zasad oceniania, zgodne z WSO
Moje zajęcia były również hospitowane przez opiekuna stażu i wicedyrektorki szkoły. Przed przeprowadzeniem zajęć sporządzałam konspekt lekcji. Po zakończeniu lekcji dyskutowałyśmy i omawiałyśmy daną lekcję, dokonywałam jej ewaluacji.
Podczas całego stażu spotykałyśmy się i na bieżąco dokonywałyśmy analizy przebiegu planu rozwoju zawodowego. Omawiałyśmy i dyskutowałyśmy na tematy dotyczące napotykanych przeze mnie trudności, ale także i sukcesów. Zawsze mogłam liczyć na pomoc opiekuna stażu pani Marty Traczkowskiej, która wspierała mnie w podejmowanych przeze mnie działaniach.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat poszukiwałam i nieustannie poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnego typu szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach a także poprzez ukończenie studiów magisterskich i podyplomowych. W czerwcu 2011 roku ukończyłam studia magisterskie w specjalności filologia angielska. Pragnąc poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania najmłodszych uczniów w grudniu 2012 roku ukończyłam trzy-semestralne studia podyplomowe w zakresie: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.
Od września 2010 roku do maja 2013 brałam udział w następujących szkoleniach, warsztatach i konferencjach:

KURSY ZEWNĄTRZSZKOLNE
14.09.2010 - Kształcenie nauczycieli na terenie Unii Europejskiej – wizyty studyjne, kursy
samokształceniowe
29.10.2010 - Spotkanie konsultacyjno – informatyczne dotyczące zmian w obszarze
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach
projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi”
03.09.2011 - Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – kryteria oceny tekstów
użytkowych w praktyce
06.02.2012 – Szkolenia zorganizowane przez Oxford University Press dla nauczycieli szkół
podstawowych pt.:
- Metody pracy z 6-latkami podczas lekcji języka angielskiego w dużych
Klasach
- Zasady testowania dzieci młodszych – teoria i praktyka
- Przygotowanie do egzaminu językowego w starszych klasach szkoły
podstawowej
02.03.2012 – Konferencje metodyczne zorganizowane przez wydawnictwo Macmillan pt.:
- sesja „In quest for flow: effective teaching of English to 6&7 year-old”
przeznaczona dla nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej ( wygłoszona przez
dr Monikę Cichmińską)
- prezentacja „Nowa Podstawa Programowa – główne założenia i ich realizacja
w kursie Evolution”
- warsztat dr Moniki Cichmińskiej „Take it slowly, one AT a time. Teaching
grammar to upper-primary learners” dla nauczycieli klas 4-6
27.03.2012 – Odkrywaj świat i ucz się języka angielskiego – warsztat metodyczny
zorganizowany przez Wydawnictwo Nowa Era
17.11.2012 - Integracja języka angielskiego w klasach 1-3 z treściami edukacji
wczesnoszkolnej
17.11.2012 - Diagnoza w 4-6 czyli przyrost wiedzy pod pełną kontrolą
01.02.2013 - Back to basics with an exam in mind. Listening and vocabulary in the upper-
primary school (konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego
klas 4-6)
01.02.2013 - In search of balance: an interface between the teacher, the student and the
coursebook (konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego w
gimnazjum)
01.03.2013 - Konferencja metodyczna w Białymstoku
Sesja I – Let me tell you a story (dla nauczycieli klas 1-3)
Sesja II – Angielskie Asy z polskiej klasy – realizacja wymagań podstawy
programowej w kontekście przygotowań do sprawdzianu szóstoklasisty (dla
nauczycieli klas 4-6)
Sesja III – Connecting with English (dla nauczycieli gimnazjum)
21.03.2013 - Praca z uczniem zdolnym w szkole
09.05.2013 - Rodzaje konfliktów w szkole i sposoby ich rozwiązywania
21.05.2013 – Kończę staż – awans zawodowy nauczycieli języków obcych – awans na
nauczyciela mianowanego
24.05.2013 – Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego

KURSY WEWNĄTRZSZKOLNE
01.12.2010 r. – Jak zachęcić rodziców do współpracy ze szkołą
19.11.2011, 25-26.11.2011, 02-03.12.2011 – Efektywne uczenie się i nauczanie w ramach
projektu „Twórczy nauczyciel – skuteczny
wychowawca”
11.03.2013 – Obsługa tablicy interaktywnej

Przez cały okres trwania stażu prowadziłam koło teatralne z języka angielskiego, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Efektem tych zajęć było pokazanie całej szkole przedstawień w języku angielskim.
Listopad 2011r. – Przedstawienie z okazji święta Halloween oraz dyskoteka z przebraniem po zajęciach lekcyjnych z konkursami i zabawami typowymi dla święta Halloween w tym na najstraszniejszy i najciekawszy stój
Styczeń 2012r. – przedstawienie pt. „ Little Red Riding Hood” (“Czerwony Kapturek”)
Kwiecień 2012r – inscenizacja pt. „Cinderella” („Kopciuszek”)
Maj 2012r.- przedstawienie „The perfect pizza” („Perfekcyjna pizza”)
Maj 2013r. – prezentacja Wielkiej Brytanii – „Co wiemy o Wielkiej Brytanii?”
W roku 2011 i 2012 przygotowywałam uczniów do olimpiady językowej. Niektórzy uczniowie pomimo osiągnięcia wysokich wyników, nie przeszli na kolejny etap konkursu. Jednak samo uczestnictwo dało im możliwość sprawdzenia swojej wiedzy.
Przygotowałam uczniów i przeprowadziłem następujące konkursy języka angielskiego:
a) konkursy wewnętrzne:
- maj 2011r. – we współpracy z panią Magdą Grzymkowską zorganizowałam konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych (dla klas I-III, IV-VI oraz gimnazjum)
- listopad 2011r. - szkolny etap olimpiady z języka angielskiego
- listopad 2012r. – szkolny etap olimpiady z języka angielskiego
- maj 2013r. – konkurs plastyczny dla klas I-III pt.: „My favourite bug” („Mój ulubiony owad”)
- maj 2013 r. – konkurs plastyczny dla klas IV-VI pt.: „What comes to mind when you think of English?” ( “Co kojarzy Ci sie z językiem angielskim?”)
b) konkursy zewnątrzszkolne:
- maj 2012r. – konkurs ogólnopolski organizowany przez wydawnictwo Nowa Era „Play & Explore”; wykonanie z uczniami projektu z jednej z kategorii Animal Parade – „Dzikie zwierzęta żyjące w Polsce” (zwycięstwo w tej kategorii)
- maj 2012r – konkurs ogólnopolski wydawnictwa Mcmillan „Act it up!”
- maj 2013r. – międzynarodowy konkurs piosenki anglojęzycznej „Sing, Sang, Sung” w Zespole Szkół w Słobódce ( wyróżnienie uczennicy Zuzanny Woronko)
W czerwcu 2011 i 2012 roku przeprowadziłam badanie wyników nauczania języka angielskiego, co wynikało ze szkolnego planu hospitacji. Samodzielnie opracowałam test.
Po przeprowadzeniu testu dokonałem analizy w postaci pisemnego sprawozdania, wyciągając wnioski do nauczania w kolejnych latach.
Brałam udział w pracach komisji nadzorującej przebieg sprawdzianu po klasie VI (w 2011 roku w Zespole Szkół w Filipowie, w 2012 roku w Zespole Szkół w Bakałarzewie)

II.§ 7 ust. 2 pkt. 2

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH


W swojej pracy pedagogicznej przez cały czas uwzględniałam problematykę środowiska uczniów. Starałam się poznać sytuacje rodzinne uczniów, zwłaszcza tych, którzy mieli trudne warunki bytowe lub trudną sytuację rodzinną. Odbywało się to poprzez indywidualne rozmowy z uczniami, czasem też z ich rodzicami, codzienne obserwacje oraz kontakty z doświadczonymi pedagogami. Po zapoznaniu się z tymi informacjami, dokonywałam diagnozy potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej.
Podczas zajęć lekcyjnych i pełniąc dyżury na przerwach starałam się na bieżąco rozstrzygać konflikty i przeciwdziałać zachowaniom agresywnym, kształtując właściwy stosunek do rówieśników i pracowników szkoły. Poruszałam problematykę kultury, zachowania, zwracałam uwagę na język jakim posługuje się młodzież.
Mimo iż nie byłam wychowawcą żadnej klasy starałam poznać dzieci jeżdżąc na wycieczki i biwaki z innymi wychowawcami.
Byłam opiekunem na wycieczkach szkolnych:
- grudzień 2010r. – wycieczka do Centrum Handlowo Rozrywkowego Plaza w Suwałkach na grę w kręgle z klasą pani Krystyny Żukowskiej i pani Justyny Sidor
- październik 2011r. – wycieczka w ramach projektu „Patryjotyzm jutra” z panem Tomaszem Naruszewiczem oraz panem Mariuszem Omilianem.
Uczestniczyłam również w biwakach szkolnych:
- czerwiec 2011r. – biwak z młodzieżą gimnazjalną klasy II A w Przewięzi wraz z wychowawcą panem Czarkiem Matelakiem
- czerwiec 2012r. – opieka dydaktyczno – wychowawcza na biwaku szkolnym z klasą III A w Dworku Mazurskim z wychowawcą panią Anną Sujatą
Sprawowałam opiekę nad wyjazdami nie tylko szkolnymi, ale również koloniami organizowanymi przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach za co dostawałam dyplomy i podziękowania. Podziękowania za wyrozumiałość, cierpliwość i serce w opiece nad kolonistami w:
- 2010 roku w Jastrzębiej Górze
- 2011 roku w Zakopanem
- 2012 roku w Treffen w Austrii
W sierpniu 2010 roku za moją pracę wychowawczą podczas Obozu Naukowego w Augustowie w ramach projektu „Rozwój przez kompetencje” dostałam podziękowania za aktywny udział w Projekcie, profesjonalizm i ogromne zaangażowanie od Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku - dr hab. Elwiry Kryńskiej oraz Koordynatora Projektu – dr Annę Kienig. List z podziękowaniami został również przesłany do wiadomości dyrektora Zespołu Szkół w Bakałarzewie.
Gdy dzieci prosiły mnie o opiekę podczas wykonywania zadań pozalekcyjnych, starałam się nie odmawiać. W grudniu 2010 roku zostałam poproszona przez klasę VI o opiekę po zajęciach lekcyjnych w wyjściu na bunkry celem zrobienia zdjęć na konkurs fotograficzny. Od września do grudnia 2012 roku na prośbę rodziców prowadziłam również dodatkowe nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego w klasie O a i O b.

Sprawowałam opiekę na dyskotekach odbywających się w szkole jak również poza szkołą.
- w listopadzie 2011 roku wraz z panem Mariuszem Omilianem sprawowałam opiekę nad wyjazdem i pobytem uczniów z gimnazjum na zabawie andrzejkowej w Zespole Szkół w Filipowie
- listopad 2011r. – dyskoteka z okazji Halloween
Organizowałam różne uroczystości szkolne:
- czerwiec 2011r. – pomoc w organizacji Dnia Dziecka
- październik 2010r. – organizacja apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- styczeń 2012r. – organizacja balu karnawałowego - choinki
- luty 2013r. – organizacja apelu z okazji Walentynek
W ramach Projektu „Punkt Przedszkolny – Bakalandia” moja kandydatura jako nauczyciela języka angielskiego została wybrana w naborze na personel punktu przedszkolnego. Od lutego 2012 roku prowadzę dwa razy w tygodniu zajęcia dla trzy, cztero i pięciolatków z języka angielskiego.
W roku szkolnym 2011/2012 byłam członkiem zespołu do spraw ewaluacji. Wspólnie z zespołem ewaluacyjnym pracowałam nad obszarem „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły”, wymaganie: „Respektowane są normy społeczne”, temat: „W szkole respektowane są normy społeczne” .

III. 7 ust. 2 pkt. 3

UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA W PRACY Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematycznie wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, która jest bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych.
Wykorzystując technologię komputerową opracowałam następujące dokumenty i pomoce:
- testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów
- pomoce naukowe: karty pracy
- plany wynikowe, PSO, scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych
- inne dokumenty: Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdania z realizacji planu
- dyplomy dla uczestników konkursów z języka angielskiego
- gazetki szkolne i klasowe
Przy użyciu komputera prowadziłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego. Dzięki możliwości korzystania z Internetu mogłam w szybkim tempie uzyskać potrzebne mi materiały. Efektem mojej pracy był plan rozwoju zawodowego, który opublikowałam na potralu www.edukacja.edux.pl, który został zamieszczony pod numerem rejestracyjnym 13084.
Korzystałam z portali internetowych poprzez:
- wyszukiwanie nowości wydawniczych,
- śledzenie zmian w Prawie Oświatowym,
- korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz klas I-III
- korzystałam ze stron poświęconych języku angielskiemu oraz serwisów dla nauczycieli, tj.:
http://www.macmillan.pl/
http://elt.oup.com/?cc=pl&selLanguage=pl
http://www.pearson.pl/
http://www.egis.com.pl/

Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami.
Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami a także z konsultantami z wydawnictw między innymi z panem Tomaszem Buńkowskim z Macmillan, z panią Martą Kudraszow z Express Publishing, Na swój e-mail otrzymuję informację na temat nowości wydawniczych oraz szkoleń od większości wydawnictw z języka angielskiego. Przy pomocy technologii komputerowej porozumiewam się również z panem Mariuszem Omlianem odnośnie wydarzeń, które organizuję, przesyłając mu niezbędne materiały do umieszczenia na szkolnej stronie Zespołu Szkół w Bakałarzewie.
Technologia informatyczna jest bardzo przydatna w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Cały czas staram się korzystać z dobrobytu technologii informatycznej, wzbogacać swoją wiedzę, uatrakcyjniać prowadzone przeze mnie zajęcia, szukać ciekawych pomysłów na udział w różnych konkursach i akcjach edukacyjnych.
Technologia informacyjna to również kontakt telefoniczny. Często drogą telefoniczną kontaktuję się z rodzicami w sprawie ocen i zachowania ich dzieci.
Za pomocą projektora lub odtwarzacza DVD najczęściej dzieci z klas I-III i przedszkola miały możliwość oglądania filmów zawiązanych z omawianym rozdziałem z języka angielskiego.
Za pomocą aparatu cyfrowego sfotografowałam projekt Animal Parade – „Dzikie zwierzęta żyjące w Polsce” i wysłałam pocztą elektroniczną na konkurs w organizowany przez Nową Erę. Natomiast za pomocą kamery cyfrowej nagrałam przedstawienie „The perfect pizza” przegrałam na płytę CD i wysłałam pocztą tradycyjną do wydawnictwa Macmillan na konkurs.

IV. § 7 ust. 2 pkt. 4

UMIEJĘTNOŚĆ STOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym i klas I-III starałam się podejmować wiele działań zmierzających do motywowania i zainteresowania językiem angielskim oraz usprawniania ich rozwoju intelektualnego. Bardzo pomocne w pracy z dziećmi przedszkolnymi i edukacji wczesnoszkolnej były dla mnie ukończone studia podyplomowe z zakresu wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, które umożliwiły mi poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z dziećmi. Wzbogaciły także moją wiedzę o nowe formy i metody pracy. Zapoznałam się bliżej z cechami charakterystycznymi dla uczniów klas I-III, przedszkolaków oraz poznałam zasady nauczania języków obcych w najmłodszych klasach. Podniesienie kwalifikacji pozwoliło mi na prowadzenie zajęć w sposób bogatszy, poszerzając je o metody stosowane w przedszkolu oraz klasach I-III.
Przez cały okres stażu studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki, a zaczerpnięte z nich wiadomości wdrażałam do swojej pracy. Szczególnie pomocne okazały się czasopisma: „Wychowanie w przedszkolu”, „Języki obce w szkole”, „The teacher”, gdzie wyszukałam wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
Bardzo pomocne okazały się również scenariusze zajęć zamieszczone w czasopismach, z których mogłam czerpać inspirację do własnych pomysłów. Czytałam też na bieżąco literaturę zawodową, której rejestr prowadziłam na bieżąco.
Przestudiowałam następujące pozycje:
- D. Campbell – “The Mozart Effect”
- D. Campbell – “ The Mozart Effect for children”
- Anette Kast – Zahn przełożyła: Katarzyna Kledzik – Balicka „Każde dziecko może nauczyć się reguł’
- M. Pamuła, D. Sikora-Banasik – “Inteligencje wielorakie na zajęciach języka angielskiego, czyli jak skutecznie i ciekawie uczyć dzieci w młodszym wieku szkolnym”
- C. Chaves, A. Graham, W. Superfine – „Fun and games in English”

W czasie trwania stażu brałam również udział w szkoleniach:
29.10.2010 - Spotkanie konsultacyjno – informatyczne dotyczące zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
01.12.2010 r. – Jak zachęcić rodziców do współpracy ze szkoła
06.02.2012 - Metody pracy z 6-latkami podczas lekcji języka angielskiego w dużych klasach
02.03.2012 – In quest for flow: effective teaching of English to 6&7 year-old (Skuteczne uczenie języka angielskiego sześcio i siedmiolatków), (konferencja wygłoszona przez dr Monikę Cichmińską)
21.03.2013 - Praca z uczniem zdolnym w szkole
09.05.2013 - Rodzaje konfliktów w szkole i sposoby ich rozwiązywania

Od początku pracy zawodowej aktywnie włączałam się we wszystkie obszary funkcjonowania mojej szkoły. Bardzo cenna w tej dziedzinie okazała się współpraca z innymi wychowawcami. Wszelkie wątpliwości, przypadki i trudne problemy uczniów były rzeczowo konsultowane, dzięki temu zazwyczaj udawało się je rozwiązać.
W październiku 2012 r. dostałam nagrodę w wysokości 1000,00 zł od dyrektora szkoły za wysokie osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

V. § 7 ust. 2 pkt. 5

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

W dniu 10 września 2010 r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu (2 lata 9 miesięcy) do dyrektora szkoły. Wspólnie z opiekunem stażu opracowaliśmy kontrakt, w którym zapisane zostały cele, zadania i formy pracy, które mały być zrealizowane w trakcie trwania stażu.
Zapoznałam się z dokumentami obowiązującymi w szkole:
- Statutem Zespołu Szkół w Bakałarzewie
- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
- Programem Wychowawczym
- Programem Profilaktycznym
- Programem Rozwoju Szkoły
- regulaminami
Pozwoliło mi to opracować plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły. Na podstawie wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania opracowałam Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego oraz Kontrakt z uczniami i wdrożyłam je do realizacji.
Oprócz tego dokonałam analizy najważniejszych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty. Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. i Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Przeanalizowałam Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego z dnia 1 grudnia 2004 r., Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Było mi to niezbędne w procesie pisania planu, sprawozdania i przygotowania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin. W zakresie obowiązku dokumentowania swoich osiągnięć w okresie odbywania stażu i wymagań egzaminacyjnych stawianych przed nauczycielami ubiegającymi się o awans zawodowy. Zgodnie z rozporządzeniem przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację potwierdzającą zrealizowane zadania. Przez cały okres stażu zapoznawałam się również z bieżącymi rozporządzeniami MENiS co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.

PODSUMOWANIE


Realizując zadania ze stażu w Zespole Szkół w Bakałarzewie nie napotkałam na żadne poważne trudności. Z odbytego stażu jestem zadowolona, mimo iż nie zrealizowałam kilku punków z planu rozwoju zawodowego, zastąpiłam je innymi zadaniami, które wydały mi się bardziej atrakcyjniejsze niż te zaplanowane, ponadto podjęłam wiele dodatkowych działań, wykonanych poza planem. W okresie stażu starałam się aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
Przez okres stażu starałam się zgłębić swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć oraz nabywać nowe umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela.
Wszelkie starania zarówno związane z dokształcaniem, czy też wzbogacaniem własnego warsztatu pracy, skierowane były na uzyskanie jak najlepszych efektów w pracy z dziećmi w sferze wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej. W czasie trwania stażu znacznie pogłębiłam swoją wiedzę w każdym aspekcie swojej pracy. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak: kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, studia magisterskie i podyplomowe podwyższając własne kompetencje zawodowe. Potrafię planować swoją pracę oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Na bieżąco wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną. Starałam się dzielić zdobytą wiedzą i nowymi pomysłami, ale również korzystać z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, co było dla mnie bardzo cennym doświadczeniem.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikację, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Codzienny uśmiech i postępy moich uczniów, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywację do dalszej pracy.
Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Praca ta jest dla mnie wyzwaniem i realizacją moich marzeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.