X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2038
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko stażysty: .......................................
Imię i nazwisko opiekuna stażu: .................................
Data rozpoczęcia stażu: ...........................................
Planowana data ukończenia stażu: .................................

CEL PODSTAWOWY PODEJMOWANEGO STAŻU: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego


CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tyczże zajęć.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna i omawianie ich.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 punkt 1)

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMINY
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli – Rozporządzenie MENiS z dnia 1.grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. wrzesień 2007r.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu; zawarcie kontraktu z opiekunem. Omówienie zasad współpracy. Pomoc w przygotowaniu i realizacji planu rozwojowego. wrzesień 2007r.
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Poznanie przepisów prawnych, BHP, przepisów przeciwpożarowych, statutu szkoły, wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania i klasyfikowania. Notatki własne. Zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP. wrzesień 2007r.
4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć szkolnych, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Zaplanowanie własnych zajęć; obecność na zebraniach i radach. wrzesień 2007r. – maj 2008r.
5. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego. Plan rozwoju Zawodowego. wrzesień 2007r.
6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej, takich jak: dziennik lekcyjny, dziennik nauczania indywidualnego, plany wynikowe. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej. wrzesień 2007r. – maj 2008r.
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji. Teczka stażysty. wrzesień 2007r. – maj 2008r.
8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju oraz uwzględnienie jego zmian i modyfikacji. Sprawozdanie z realizacji stażu. maj 2008r.
9. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami pożarowych. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Zaświadczenie o ukończeniu kursu. wrzesień 2007r. – maj 2008r.


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 punkt 2)

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMINY
1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. Notatki własne. wrzesień 2007r.
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w pracach zespołów przedmiotowych, szkoleniach, radach pedagogicznych. Lektura publikacji pedagogicznych i psychologicznych oraz książek i czasopism metodycznych. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu, sprawozdania, notatki własne. wrzesień 2007r. – maj 2008r.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Teczka stażysty, dyskietka z zapisem eletkronicznym. wrzesień 2007r. – maj 2008r.
4. Przygotowanie uczniów do konkursów. Rozmowa z uczniami. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. wrzesień 2007r. – maj 2008r.


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem ucznia *(§6 ust. 2 punkt 3)

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMINY
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami zajęć, wychowawcami klas. Potwierdzenie pedagoga, wychowawców klas. wrzesień 2007r. – maj 2008r.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych. Lektura pedagogiczna i psychologiczna. Streszczenia lektury psychologicznej i pedagogicznej. wrzesień 2007r. – maj 2008r.
3. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego. Notatki własne. wrzesień 2007r. – maj 2008r.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 punkt 4)

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMINY
1. Ustalanie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie tematów, zakresu i terminów. Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu. październik 2007r.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacja zajęć, omówienie ich oraz zapisanie wyników. Arkusze obserwacji lekcji, wnioski z obserwacji. wrzesień 2007r. – maj 2008r.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacje oraz analizy. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć sporządzanych przez opiekuna stażu, wnioski i uwagi. wrzesień 2007r. – maj 2008r.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć. wrzesień 2007r. – maj 2008r.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Teczka stażysty. maj 2008r.


* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art.9 ust.10 ustawy z dnia 26. stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.