X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2011
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

mgr Justyna Laszczyńska
wychowawca internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

mgr A.B.M.
opiekun stażu

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007 r.
Czas trwania stażu: do 31.05.2008 r. ( 9 miesięcy)

Posiadane kwalifikacje: licencjat z pedagogiki specjalnej: resocjalizacji, magisterium z pedagogiki, studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej: oligofrenopedagogiki.

A. Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
B. Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zasad funkcjonowania i zadań ośrodka i internatu.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i internacie oraz sposobów prowadzenia.
3. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia podopiecznym bezpiecznych higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych opiekuna stażu lub innych wychowawców i nauczycieli, a także omawianie z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Zdobywanie nowych umiejętności poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
· wewnątrzszkolnych
· pozaszkolnych
· samokształcenia
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
8. Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas i internatu.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

C. Plan pracy
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust.2 pkt 1)

Lp. Zadania Formy realizacji Osoby wspierające Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony Dz.U. z 20036r. Nr 97, poz. 674), -- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dyrektor szkoły, opiekun stażu 08-09.07 - znajomość aktów prawnych,- poprawne opracowanie planu rozwoju.

2. Zapoznanie się z rozkładem zajęć w internacie, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy pomiędzy dyrektorem i pracownikami Obserwacja na bieżąco, uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej Dyrektor, opiekun stażu 09.07-05.08 Organizacja zajęć własnych ,udział w spotkaniach zespołu

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu Opiekun stażu 09.07 Ustalenie zasad wzajemnej współpracy, obserwacji zajęć, hospitacji.

4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, sposobu prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły – Karty Nauczyciela, ustawa o systemie Oświaty oraz oraz dokumenty prawa wewnątrzszkolnego: statut, program wychowawczy, program profilaktyczny, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Uczestnictwo w zespole wychowawców internatu, spotkania i rozmowy z pracownikami placówki. Dyrektor, opiekun stażu bibliotekarka 09-10.2007r. Lista obecności na radach, aktywne uczestnictwo, notatki, wykorzystanie wiedzy zdobytej w pracy wychowawczej

5. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji w szkole i internacie Opracowanie rocznego i miesięcznych planów pracy wychowawczej w internacie oraz programów indywidualnych. Dyrektor, opiekun stażu 09.-10. 2007r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

6. Wdrażanie własnych przedsięwzięć i programów na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły. Opracowanie programów rewalidacyjno- wychowawczych, kwestionariuszy oceny funkcjonalnej uczniów, diagnoza na wstępie uczniów Dyrektor, opiekun stażu 09.07-05.08 Programy zatwierdzone do realizacji.

7. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa w szkole. Znajomość przepisów, odbycie szkolenia. Dyrektor, inspektor BHP 09.2007r Zaświadczenie Przestrzeganie przepisów bhp.w szkole i poza szkołą.

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy, planów hospitacji oraz przeprowadzonych zajęć, wniosków, recenzji przeczytanych lektur Dyrektor, opiekun stażu 09.07-05.08 Teczka stażysty

9. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu 09.07-05.08 Sprawozdanie z realizacji stażu

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§ 6 ust.2 pkt 2)

Lp. Zadania Formy realizacji Osoby wspierające Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu wychowawczego Analiza podstawy programowej.,opracowanie rocznego i miesięcznego planu pracy wychowawczej w grupie internackiej oraz programu rewalidacyjnego z arteterapii Dyrektor, opiekun stażu Wrzesień 2007r Notki własne, plany pracy

2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrz szkolnym (WDN), pozaszkolnym (CDN) i (CEN) Fundacja „Synapsis” oraz samokształceniu Zbieranie informacji wzbogacających warsztat pracy, udział w warsztatach i kursach:„Taniec w edukacji szkolnej”„Vademecum wychowawcy”„Akademia autyzm”„Szkolenie pomocy przedlekarskiej”„Szkolenie BHP”i inne wynikające z potrzeb Ośrodka Lektura czasopism pedagogicznych, psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno – psychologicznej, udział w wykładach i konferencjach Dyrektor, opiekun stażu, bibliotekarka, doradcy metodyczni 09.07-05.08 Świadectwa, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.Refleksja nad przeczytanymi pozycjami.

3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera, Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej Opiekun stażu 09.07-05.08 Teczka stażysty,dyskietka z zapisem elektronicznym,wydruk z Internetu

4. Poznawanie czasopism dotyczących pedagogiki specjalnej i inne. Regularne czytanie „ Szkoły specjalnej” i innych Opiekun stażu, 09.07-05.08 Refleksja wykorzystana w swojej pracy

5. Wspomaganie aktywności oraz zainteresowań uczniów w zakresie arteterapii, przygotowywanie konkursów m.in. :Eko, przygotowywanie wycieczek: basen , jazda konna , wspinaczka skałkowa, teatr, kino itp.Współorganizowanie świąt szkolnych : „Dzień nauczyciela”„Wigilia”]„Dzień Dziecka” Udział wychowanków w zajęciach poświęconych aspektom nie objętym programem nauczania Opiekun stażu, nauczyciele 09.07-05.08 Sprawozdanie zajęć rewalidacyjnych, fotoreportaż i wyniki konkursów, prace plastyczne, sprawozdania

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust.2 pkt 3)

Lp. Zadania Formy realizacji Osoby wspierające Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Prowadzenie działań wychowawczych opartych na systemie wartości określonym w programie wychowawczym szkoły. Znajomość programu wychowawczego szkoły oraz zadań wychowawcy Dyrektor, opiekun stażu, pedagog szkolny 09.07-05.08 Program wychowawczy szkoły

2. Obserwacja i analiza możliwości uczniów. Zbieranie informacji o uczniach, na podstawie dokumentacji oraz opracowanych narzędzi pedagogicznych. opiekun stażu, pedagog szkolny. 09.07-05.08 Karty obserwacji uczniów, arkusze umiejętności

3. Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków Rozmowa, wywiad w domu rodzinnym, przeprowadzenie badania, opracowanie programów indywidualnych programów rewalidacyjnych Opiekun stażu, pedagog szkolny, dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, rodzice 09.07-05.08 Charakterystyka poszczególnych uczniów i grupy uczniów, kwestionariuszem oceny funkcjonalnej przygotowanym na podstawie Gunzburga i autorskim kwestionariuszem osobowym, notatki z wywiadów

4. Poznanie instytucji pomocnych w sprawach wychowawczych Własne poszukiwania, rozmowa w zespole wychowawczym, uzyskanie informacji od osób kompetentnych, współpraca z Policją i innymi organizacjami pomocnymi i w zależności od potrzeb. Pedagog szkolny, opiekun stażu, dyrektor, przedstawiciele organizacji 09.07-05.08 Poświadczenie pedagoga szkolnego

5. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury. Zorganizowanie wyjazdu: do kina, teatru, na koncert. opiekun stażu, Według terminarza lub planu Obserwacja, własne przemyślenia.

6. Pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków Udział w szkoleniu, lektura pedagogiczna i psychologiczna Opiekun stażu, bibliotekarka, osoby prowadzące kursy Na bieżąco Zaświadczenia, własne notatki

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć(§ 6 ust.2 pkt 4)
Lp. Zadania Formy realizacji Osoby wspierające Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników z uwzględnieniem: wykorzystania czasu na zajęcia, stosowanych środków dydaktycznych, sposobu prowadzenia zajęć, zajęć sprzyjających rozwojowi zainteresowań ucznia.obserwacja następujących zajęć:- samoobsługowe- manualne- plastyczne- z gospodarstwa domowego- z literatury- rekreacyjno – sportowe- towarzyskie- atreterapeutyczne- relaksacyjnych Opiekun stażu, dyrektor, nauczyciele, pedagog szkolny Min. raz w miesiącu09.07-05.08 Udokumentowane spostrzeżenia oraz wnioski z hospitacji

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja Prowadzenie zajęć:- samoobsługowe- manualne- plastyczne- z gospodarstwa domowego- z literatury- rekreacyjno – sportowych- towarzyskie- relaksacyjnych- arteterapeutycznych Opiekun stażu Min. raz w miesiącu09.07-05.08 Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji

3. Organizowanie i doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy. Wykorzystywanie w pracy elementów różnych metod, form oraz środków dydaktycznych, dostosowanych do możliwości wychowanków. 09.07-05.08 Pisemna dokumentacja działań.

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji. Praca samodzielna, z opiekunem stażu 09.07-05.08 Autorefleksja, autoanaliza, ustalenie tematyki szkoleń celem podniesienia kwalifikacji

5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Samoocena Dyrektor, opiekun stażu 05.08 Teczka stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.