X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20348
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Edyta Żukowska
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie
Czas trwania stażu: 03.09.2012 r. – 31.05.2013 r.

W dniu 03.09.2012 r. rozpoczęłam pracę i staż w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. W chwili rozpoczęcia stażu posiadałam wykształcenie wyższe licencjackie.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593; zmiany Dz. U. z 2007r., nr 214,poz. 1580) oraz w Ustawie z dn. 26 stycznia 1982 r. (Karta Nauczyciela; tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 ze zmianami).
Jestem wychowawcą grupy 0e , w której znajdują się dzieci 5 i 6 letnie. Grupa liczy 13 chłopców i 12 dziewczynek .
Realizację planu rozwoju zawodowego ukończyłam 31 maja 2013 r.
W związku z jego zakończeniem składam Pani Dyrektor sprawozdanie z jego realizacji.

Dokumentację i opis przeprowadzonych działań jakie są wymagane ode mnie zgromadziłam i skompletowałam według poszczególnych wymagań:

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

W celu poznania organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły podjęłam następujące działania:

1. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego
We wrześniu 2012 roku zapoznałam się z aktami prawnymi dotyczącymi uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego:
• Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu
Podczas stażu moim opiekunem była p. Kamilla Jasionowska. We wrześniu 2012 r. przy współpracy z opiekunem opracowałam plan rozwoju zawodowego, w którym określone zostały jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania oczekiwane od nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego. Ponadto, wspólnie z opiekunem stażu zawarłyśmy umowę koleżeńską oraz sporządziłyśmy harmonogram spotkań.

3. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły
W celu poznania zasad funkcjonowania i organizacji szkoły na początku stażu zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi działania szkoły:
• Statutem Szkoły,
• Szkolnym Programem Wychowawczym
• Programem Profilaktycznym,
• Wewnątrzszkolnym Programem Oceniania.

4. Poznałam Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz realizowane w szkole programy nauczania
Zapoznałam się z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego obowiązującą od dnia 1 września 2009 r. Nabyłam wiedzę dotyczącą celów wychowania przedszkolnego. Dowiedziałam się w jakich obszarach należy wspomagać, wychowywać i kształcić dzieci, aby cele te zostały osiągnięte oraz jakie są warunki ich realizacji.
Zapoznałam się z programami nauczania realizowanymi w szkole na etapie przedszkolnym:
• "W kręgu zabawy"
• "Śpiewaj i tańcz"
• "Taniec i zabawa"
• "Chcę mówić poprawnie!"

5. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole
Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym zasad BHP i przepisów ppoż. Przestrzegałam ich w codziennej pracy.

6. Zapoznałam się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji
Poznałam zasady dotyczące współpracy dyrektora z nauczycielami oraz prowadzenia dziennika. Zapoznałam się również z zasadami odbywania zastępstw. Brałam udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych oraz spotkaniach zespołu samokształceniowego. Poznałam w jaki sposób funkcjonuje szkoła, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły oraz jakie są moje obowiązki i prawa. Regularnie uzupełniałam wpisy w dzienniku, prowadziłam teczkę wychowawcy klasy. Zapoznałam się z arkuszem wyjścia poza szkołę i wypełniałam go zgodnie z potrzebami. Opracowałam sprawozdanie z I i II semestru roku szkolnego 2012/2013.

7. Dokumentowałam sposoby realizacji planu rozwoju zawodowego
Konsekwentnie i systematycznie gromadziłam potrzebną dokumentację (arkusze obserwacji, scenariusze lekcji, zaświadczenia udziału w kursach i szkoleniach).

8. Przygotowałam projektu sprawozdania z przebiegu stażu

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki

W celu zrealizowania tej części planu rozwoju zawodowego podjęłam następujące działania:

1. Poznałam zasady konstruowania planów pracy i scenariuszy zajęć
Wspólnie z pozostałymi nauczycielami grup zerowych opracowałam roczny plan pracy (dostępny w dokumentacji szkoły), tworzyłam konspekty na zajęcia pokazowe.

2. Wzbogacałam własnego warsztatu pedagogicznego
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• 15.11.2012 r. – szkolenie online "Bezpieczna szkoła – moduł I"
• 11.12.2012 r. – szkolenie "Konstruktywne sposoby radzenia sobie z niekonstruktywnymi zachowaniami uczniów"
• 23.01.2013 r. – szkolenie "Zabawy czytelnicze dla przedszkolaków"
• 30.01.2013 r. – szkolenie "Wykorzystanie metod aktywizujących we współpracy z rodzicami dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Regularnie uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu, a także prowadziłam lekcje w obecności opiekuna, po których wspólnie omawiałyśmy sposób prowadzenia zajęć.
Przygotowałam zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność manualną i umiejętność głoskowania u dzieci (dostępne w dokumentacji szkoły).
W październiku 2012 roku rozpoczęłam studia II stopnia o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

3. Współpracowałam z logopedą oraz pedagogiem szkolnym
Przy współpracy z pedagogiem szkolnym opracowałam PDW oraz ocenę efektywności jednego z uczniów mojej pracy. Sporządzałam także wszelkiego rodzaju dokumentację wymaganą przez pedagoga szkolnego. Konsultowałam się także w sytuacjach bieżących trudności wychowawczych.
Regularnie odbywałam rozmowy z logopedą szkolnym nt. postępów oraz trudności dzieci. Wdrażałam zalecane przez logopedę ćwiczenia w czasie codziennych zajęć.

4. Wykorzystywałam w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Opublikowałam w Internecie Plan Rozwoju Zawodowego oraz Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Opracowywałam i drukowałam konspekty, informację o konkursach, imprezach okolicznościowych, sprawozdania i ogłoszenia.
Zaprojektowałam dyplomy dla dzieci uczestniczących w konkursach: "Mikołaju nasz...", "Bezpieczne wakacje" oraz dyplom z podziękowaniem dla rodziców angażujących się w życie klasy na zakończenie roku. Zaprojektowałam także zaproszenia na klasowy Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Mamy i Taty. Zamieszczałam na stronie internetowej szkoły zdjęcia z konkursów. Robiłam zdjęcia podczas różnych klasowych wydarzeń oraz nagrałam uroczystość Dnia Mamy i Taty. Na zakończenie roku nagrałam dla każdego dziecka płytę ze zdjęciami i filmami powstałymi podczas całego roku. Nagrałam także płytę z dokumentacją stażu. Zaprojektowałam dedykację do książek pamiątkowych dla dzieci na koniec roku.
Opracowałam formułę w programie MS Excel, dzięki której z łatwością obliczałam bieżącą frekwencję na podstawię tygodniowych obecności i nieobecności.. Kontakt z rodzicami wychowanków utrzymywałam poprzez e-maile.

5. Poszerzałam swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod wychowania
Studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną z zakresu pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Z czytanych pozycji książkowych sporządziłam bibliografię wraz z krótkimi notatkami.
Na bieżąco śledziłam literaturę fachową (Nauczycielka przedszkola, Nauczycielka szkoły podstawowej) oraz analizowałam czasopisma artystyczne (Mały artysta, Hobby) i pozycje książkowe (Origami płaskie z koła, Origami płaskie z kwadratu), z których czerpałam pomysły na dekorację sali.
Korzystałam także z informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS oraz na portalach internetowych.

6. Uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i radach o charakterze warsztatowym:
• 27.08.2012 r. – Rada Pedagogiczna dotycząca przydziału obowiązków, wyników nadzoru pedagogicznego, realizacji godzin pozalekcyjnych
• 31.08.2012 r. – Rada Pedagogiczna dotycząca omówienia planu pracy szkoły w roku szkolnym 2012/2013
• 19.09.2012 r. – Rada Pedagogiczna dotycząca zapoznania z programem szkolenia pracowników szkoły pod kątem udzielania pomocy przedmedycznej, przedstawienia planów ewaluacji, wspomagania, kontroli
• 24.10.2012 r. – Rada Pedagogiczna dotycząca dyżurów i bezpieczeństwa
• 15. 11.2013 r. – Szkoleniowa Rada Pedagogiczna: Bezpieczna szkoła – moduł I
• 12.12.2012 r. – Szkoleniowa Rada Pedagogiczna: Konstruktywne sposoby radzenia sobie z niekonstruktywnymi zachowaniami uczniów
• 24.02.2013 r. – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
• 14.02.2013 r. – Plenarna Rada Pedagogiczna
• 22.05.2013 r. – Rada Pedagogiczna dotycząca zaopiniowania programów projakościowych

7. Dzieliłam się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami
Plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego przebiegu zamieściłam w Internecie. Po udziałach w szkoleniach i kursach zewnętrznych nowo nabyte informacje przekazywałam innym nauczycielką.

8. Wspomagałam aktywności dzieci poprzez udział w różnych konkursach
Byłam współorganizatorem konkursów: "Mikołaju nasz..." oraz "Bocian", a także organizatorem konkursu "Bezpieczne wakacje". Wspomagałam uczniów w przygotowaniach do tych konkursów, jak również do konkursów realizowanych przez innych nauczycieli:
• "Liść jesienny",
• "Ozdoby bożonarodzeniowe",
• "Korale dla mamy".

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

W celu poznania środowiska uczniów, ich problemów oraz nawiązania współpracy ze środowiskiem uczniów podjęłam następujące działania:

1. Poznałam sytuację wychowawczą wychowanków
Od początku roku szkolnego odbywałam rozmowy z rodzicami moich uczniów, konsultowałam się z nauczycielami świetlicy oraz innymi nauczycielami uczącymi grupę. Każdego dnia obserwowałam dzieci podczas pracy i zabawy. We wrześniu i w kwietniu przeprowadziłam diagnozy wstępną i końcową, pozwalające określić poziom gotowości szkolnej dzieci.

2. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci
Studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną z zakresu prawidłowości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym. Odbywałam regularne rozmowy z pedagogiem szkolnym, pozwalające doskonalić moje umiejętności wychowawcze.

3. Współpracowałam z rodzicami
Przeprowadzałam zebrania z rodzicami według ustalonego harmonogramu, podczas dni otwartych zapraszałam na zajęcia. Informowałam rodziców o bieżących wydarzeniach poprzez zeszyt korespondencji, a także o zachowaniu dziecka poprzez wstawianie każdego dnia tzw. "buziek" w zeszyty korespondencji.
We współpracy z rodzicami i przy ich udziale zorganizowałam ognisko z okazji Dnia Dziecka. Zaangażowałam rodziców do przygotowania akcesoriów sprzedawanych podczas kiermaszów: bożonarodzeniowego oraz wielkanocnego, a także do aktywnego uczestnictwa w obu kiermaszach podczas obsługi stoisk. Ponadto, otrzymywałam od rodziców pomoc w postaci materiałów plastycznych i dekoracji do sali. Zaangażowałam rodziców w zakup prezentów dla dzieci na Mikołajki oraz pamiątkowych książek dla dzieci na zakończenie roku szkolnego. Podczas wyjść klasowych i wycieczki szkolnej nie zdarzyła się sytuacja w której brakowałoby opiekunów spośród rodziców.

4. Organizowałam lub współorganizowałam uroczystości, wyjścia klasowe oraz imprezy szkolne zamknięte i otwarte
Współorganizowałam następujące imprezy:
• Spotkanie klasy ze stomatologiem,
• Koncert Mikołajkowy,
• Szkolny Bal Karnawałowy,
• Dzień Babci i Dziadka.
Zorganizowałam następujące wyjścia klasowe:
• "Moja pierwsza wizyta w kinie" – projekcja filmu wraz ze zwiedzaniem Multikina,
• "Calineczka" – spektakl w teatrze lalek Pleciuga,
• "Przygody małego rzeźbiarza" – warsztaty w Muzeum Narodowym,
• ognisko klasowe z rodzicami z okazji Dnia Dziecka na Polanie Białej w Szczecinie,
Zorganizowałam następujące uroczystości klasowe:
• Dzień Chłopaka,
• Mikołajki,
• Wigilia,
• Walentynki,
• Dzień Dziewczynek,
• Dzień Mamy i Taty.
Zorganizowałam jednodniową wycieczkę klasową do stadniny koni w Tanowie dla trzech grup "0".

5. Zapoznałam się z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych
Przy współpracy z pedagogiem szkolnym opracowałam spis niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowania.

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

W celu zrealizowania tej części planu rozwoju zawodowego podjęłam następujące działania:

1. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, na początku roku szkolnego także w obecności pani wicedyrektor. Zajęcia poprzedzone były przygotowaniem przeze mnie scenariusza zajęć, zawierającego dokładnie określone cele oraz przebieg zajęć. Każda z lekcji pokazowych była omówiona i przeanalizowana z opiekunem stażu. Wnioski i spostrzeżenia uwzględniałam w swojej dalszej pracy.

2. Obserwowałam zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam na sposób prowadzenia zajęć, stosowane metody pracy, wykorzystywane pomoce dydaktyczne, indywidualizację pracy z dziećmi. Obserwowałam także zajęcia muzyczne, taneczne i logopedyczne prowadzone w mojej grupie.
Niektóre z zaobserwowanych metod zaczęłam stosować w swojej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.