X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20345
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego od 1.09.2010r. do 31.05.2013r.

Sprawozdanie z realizacji
Planu Rozwoju Zawodowego
za okres stażu:
01.09.2010r. –31.05.2013r.

mgr Teresa Majkut
nauczyciel mianowany

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa
w Grodzisku Dolnym

Wprowadzenie

Jestem nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej w Grodzisku Dolnym. Pracę w wyuczonym zawodzie rozpoczęłam we wrześniu 1996 r. po ukończeniu trzyletniego Kolegium Nauczycielskiego w Przemyślu. Jednocześnie uzupełniałam moje kwalifikacje na studiach zaocznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kolejny okres mojej pracy zawodowej to lata 1998-2009, kiedy to, z braku innych możliwości zawodowych, pracowałam jako wychowawca w świetlicy szkolnej w szkole podstawowej, a później w gimnazjum. Aby nabyć pełne kwalifikacje do pracy na tym stanowisku, ukończyłam studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej.
W roku 2009 ponownie otrzymałam stanowisko nauczyciela języka polskiego, będąc w tym czasie nauczycielem mianowanym. W tym momencie postawiłam sobie pytanie o moją dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego. Pomimo krótkiego doświadczenia pracy jako polonistka podjęłam świadomą decyzję zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego. Wiedziałam, że realizowanie kolejnych zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego zmobilizuje mnie do możliwie największej aktywności zawodowej, do pogłębiania i uzupełniania wiedzy nabytej podczas studiów polonistycznych, do poszerzania moich kompetencji zawodowych, do szukania nowych form i metod pracy.
Uważam, że podjęta przeze mnie w tamtym okresie decyzja była słuszna, a niniejsze sprawozdanie potwierdzi w pełni mój rozwój zawodowy i ważność realizowanych zadań, które wpłynęły na moje doskonalenie zawodowe, a jednocześnie na podniesienie jakości pracy szkoły.
W czasie trwania stażu od 1 września 2010r. do 31 maja 2013r. realizowałam własny Plan Rozwoju Zawodowego, w którym ujęłam zadania ogólne wynikające z Rozporządzenia MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz zadania wypływające z programu naszej szkoły i moich zainteresowań.
Działania zapisane w planie rozwoju wynikały z potrzeb szkoły. Realizacja ich miała w efekcie dać wzrost różnorakich moich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić mnie o nową wiedzę pedagogiczną oraz podnieść jakość pracy szkoły.
Do najważniejszych zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego należały:
-doskonalenie własnej pracy – podnoszenie efektywności działań dydaktyczno- -wychowawczych i opiekuńczych,
-dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami i wychowawcami,
-podnoszenie poziomu pracy szkoły, w której pracuję.

Analizując moją pracę w okresie stażu, stwierdzam, że zrealizowałam niemal wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego. Nie udało mi się jedynie z przyczyn zdrowotnych odbyć szkolenia z zakresu awansu zawodowego.
Dokonałam podsumowania codziennej pracy jako nauczyciela i wychowawcy. Pisząc sprawozdanie, uporządkowałam podjęte działania zgodnie z wymogami na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartymi w Rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i modyfikowanymi Rozporządzeniem MENiS z dnia 14 listopada 2007r.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Poznawanie procedury awansu zawodowego

Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, zapoznałam się z procedurami i wymaganiami awansu. Przestudiowałam akty prawne, odnoszące się do tych zagadnień i regulujące kolejne kroki awansu. Sięgałam przede wszystkim do:
• Karty Nauczyciela ( Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112),
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Strony internetowej MEN,
• Strony internetowej KO w Rzeszowie dotyczącej awansu,
Śledząc prasę oświatową („Głos Nauczycielski”, „Życie Szkoły” „Głos Pedagogiczny”), odszukiwałam artykuły dotyczące awansu, mogłam więc na bieżąco analizować moje działania w czasie stażu, a wszelkie uwagi, komentarze i spostrzeżenia pomogły mi odnieść się do tego, co robię i na jakim etapie awansu się znajduję.

Efekty
Zapoznając się z bieżącymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu, w sposób najlepszy przygotowałam Plan Rozwoju Zawodowego, znałam niezbędne działania wymagane do awansu. Umożliwiło mi to nakreślenie wizji mojej ścieżki zawodowej nie tylko przez pryzmat moich planów i zamierzeń, ale również zgodnie z prawnymi wytycznymi. Utwierdziło mnie to w przekonaniu o poprawności moich działań.

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczyciela

Pierwszym krokiem w planowaniu osiągnięcia kolejnego stopnia awansu zawodowego była refleksja dotycząca mojej pracy zawodowej. Autorefleksję opierałam o własne przemyślenia, jak również o ankiety, które znajdowałam w Internecie. Aby wyjść naprzeciw potrzebom uczniów i poznać ich oczekiwania w zakresie nauczanego przeze mnie przedmiotu, przeprowadziłam w roku szkolnym 2009/2010 ankietę wśród uczniów klas IV i V, których uczyłam języka polskiego. Przeprowadzam ja odtąd systematycznie wśród uczniów klas IV i VI. Pozwala mi ona wyciągać wnioski z systemu swej pracy i dokonywać potrzebnych korekt.
Analizy własnej pracy dokonuję również poprzez coroczny udział w ankiecie szkolnej skierowanej do wszystkich nauczycieli naszej placówki.
W ramach refleksji związanej z moim zawodem i roli, jaką ta praca odgrywa w moim życiu, odbyłam krótki kurs internetowy organizowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon pt.„Życie z pasją - jak wciąż kochać zawód nauczyciela”.
W celu poszerzenia kompetencji zawodowych, biorąc pod uwagę własny rozwój i potrzeby szkoły, w której uczę, uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia, podnosząc w ten sposób swoje umiejętności. Były to kursy, warsztaty i szkolenia:
• Warsztaty „Mierzenie jakości pracy szkoły”,
• Szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące realizacji programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”,
• Szkolenie Rady Pedagogicznej „Metoda projektu edukacyjnego”,
• Warsztaty „Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze”,
• Warsztaty „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
• Warsztaty „Kształcenie praktycznych umiejętności wychowawczych” ,
• Warsztaty „Ocenianie holistyczne w szkole i na egzaminach zewnętrznych”,
• Warsztaty” Formy dziennikarskie na lekcjach języka polskiego”,
• Warsztaty „Metody aktywizujące w nauczaniu”,
• Szkolenie „Ewaluacja zewnętrzna”,
• Kurs Internetowy „Warsztat skutecznego nauczyciela- wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas IV- VI”,
• Kurs Internetowy „ Specjalistyczny warsztat pracy terapeuty”,
• Warsztaty „Dziecko z ADHD na lekcjach języka polskiego,
• Kurs Internetowy „Życie z pasją – jak wciąż kochać zawód nauczyciela”,
• Wideokonferencja szkoleniowa na temat przeprowadzania i warunków sprawdzianu w roku szkolnym 2012/2013,
• Kurs Internetowy „Indywidualizacja w procesie nauczania - pomoc uczniom ze SPE” ,
• Kurs Internetowy „Sojusznicy czy wrogowie – o współpracy z rodzicami”,
• Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej”.
Swój warsztat pracy wzbogacam nie tylko poprzez szkolenia, ale również przez samodzielne studiowanie literatury przedmiotowej i pedagogicznej, sięganie do czasopism polonistycznych („Polonistyka”, „Język Polski w Szkole”, „Korepetytor”), gromadzenie literatury przedmiotu. Na bieżąco śledzę oferty wydawnictw edukacyjnych, kontaktuję się z nimi mailowo. Wykorzystuję bogate źródła Internetu do poszukiwania ciekawych pomysłów na uatrakcyjnienie lekcji, przedstawienia teatralne, wprowadzenie nowych pozycji lektur.

Efekty
Autorefleksja, przeprowadzona na początku ścieżki mojego awansu, pozwoliła mi całościowo spojrzeć na zakres moich kompetencji pedagogicznych, wyznaczyć sobie kolejne cele i zadania do realizacji oraz zgromadzić środki i narzędzia potrzebne do tych zamierzeń.
Wymienione formy doskonalenia zawodowego, w których brałam udział, wpływały na wzbogacenie mojej wiedzy, podnoszenie efektywności mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, a tym samym podwyższenie jakości pracy szkoły. Pozwoliły mi także być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. Zaspokoiły również potrzebę stałego zdobywania wiedzy i osiągania coraz większych umiejętności. Pomagało mi to dobrze planować zadania dydaktyczne i wychowawcze. Ponadto nawiązałam nowe znajomości i rozwinęłam wymianę doświadczeń z nauczycielami innych szkół, co pozytywnie wpłynęło na nabycie szerokiego spojrzenia na mój zawód.
Gromadzenie literatury z nauczanego przedmiotu i wiedzy pedagogicznej pozwoliło mi na możliwość sięgania po różne środki oddziaływań, co ma odbicie w satysfakcji uczniów i ich poziomie wiedzy.

3. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej

Na początku pracy w każdej klasie przeprowadzam diagnozę wstępną wiadomości i umiejętności uczniów. Uzyskuję w ten sposób odpowiedź na pytanie o poziom wiedzy zarówno klasy, jak i poszczególnych uczniów. Każdy uczeń zostaje oceniony w kilku kategoriach działalności, tak by ocena była wieloaspektowa. Pierwsze miesiące pracy poświęcam na wnikliwą obserwację uczniów, ich możliwości, styl pracy. Pomaga mi to dobierać odpowiednie treści, metody i formy do pracy na lekcjach języka polskiego, jak również opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych. Każdy rok pracy kończę sprawdzianem podsumowującym i porównaniem obu testów. Pozwala mi to jeszcze lepiej zorganizować pracę w kolejnym roku szkolnym. We wstępnej diagnozie uczniów dokonuję obserwacji pod kątem ryzyka dysleksji, by móc jak najwcześniej wykryć specyficzne problemy u uczniów i podjąć skuteczne działania.
Mając pełne rozeznanie co do możliwości moich uczniów, tak konstruuję plany pracy, scenariusze lekcji, dobieram formy ćwiczeń i metody, by każdy uczeń w mojej klasie otrzymał takie wparcie, na jakie zasługuje. Umożliwia mi to maksymalne wykorzystanie predyspozycji uczniów i przynosi efekty w postaci osiąganych wyników uczniów, ich zaangażowania w zajęcia pozalekcyjne, udziału w konkursach, pracy samokształceniowej w domu.
Tworzę plany pracy do lekcji języka polskiego, kółka polonistycznego, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rewalidacyjnych. Zawarte w nich treści, metody i formy wychodzą naprzeciw potrzebom uczniów.
We wzbogaceniu mojego warsztatu pracy istotną rolę odegrał opracowany przeze mnie Przedmiotowy System Oceniania, w którym zawarłam kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI. Określiłam w nim wymagania na dany stopień. Następnie przedstawiłam je uczniom i rodzicom w celu jasnego i przejrzystego organizowania własnej pracy i wdrażałam je na bieżąco.
W celu podniesienia jakości mojej pracy dydaktycznej i pracy szkoły systematycznie przeprowadzałam sprawdziany, testy i zadania klasowe. Ponadto sporządzałam półroczne i roczne zestawienia i analizy, z których wyciągałam wnioski do dalszej pracy w następnym półroczu lub roku szkolnym.
Co roku, zgodnie z harmonogramem planu nadzoru, prowadziłam lekcje w obecności dyrektora. Tematyka tych lekcji przedstawia się następująco:
• Kwiaty potrafią kochać, cierpieć, tęsknić-jak ludzie (lekcja w klasie IV)
• „Odnaleźć skarb!”- marzenie nie tylko Tomka i Hucka, bohaterów powieści Marka Twaina (klasa V)
• W krainie baśni lekcja minie w okamgnieniu (klasa IV)
• Wywiad z ... (klasa IV)
• I Ty możesz zostać Indianinem (klasa IV)
Do każdej lekcji przygotowywałam konspekt, różnorodne materiały dydaktyczne. Stosowałam urozmaicone metody pracy.
Ponadto w ramach ewaluacji zewnętrznej obserwowana była moja lekcja przez przedstawicielkę kuratorium oświaty. Temat lekcji brzmiał: Łatwiej jest zabrnąć w kłamstwo niż się z niego wyplątać (opowiadanie Hanny Ożogowskiej „Tylko nie łżyj)”. Lekcja przeprowadzona została w klasie VI.

Efekty
Przygotowywane przeze mnie testy i sprawdziany były doskonałym narzędziem do ewaluacji moich działań dydaktycznych. Przeprowadzone badania wskazywały mi stopień opanowania wiedzy uczniów, określały dalszy kierunek i sposób pracy z uczniami.
Kryterialny sposób oceniania pozwolił mi na odpowiednie kontrolowanie wiedzy i umiejętności uczniów. Wpływał na ich mobilizację do nauki, stał się dla nich pewną wykładnią. Przyczynił się do uniknięcia wielu nieporozumień. Był i jest podstawą do obiektywnego oceniania uczniów.
Przeprowadzenie i omówienie lekcji pozwoliło mi określić mocne i słabe strony uczniów, zaplanować działania w celu uzupełnienia braków, jak również dostrzec te elementy mojej pracy, nad którymi powinnam głębiej popracować. Wzbogaciło mnie to o cenne wskazówki i uwagi dotyczące prowadzenia lekcji, dzięki którym dokonałam autorefleksji.

4. Praca w zespole przedmiotowym

W okresie stażu pełniłam funkcję przewodniczącego zespołu humanistycznego. Wraz z nauczycielami przedmiotów humanistycznych szkoły podstawowej i gimnazjum realizowałam zadania zawarte w planie pracy zespołu. Jako przewodnicząca pilnowałam planowej realizacji zadań, mobilizowałam nauczycieli do metodycznych i merytorycznych dyskusji, dzieliłam się swoją wiedzą i osiągnięciami, zachęcając innych nauczycieli do takich działań.
W ramach pracy zespołu corocznie dokonujemy analizy sprawdzianu klas VI w następujących zakresach:
• analiza wyników surowych,
• analiza wyników w skali staninowej,
• analiza obszarów umiejętności.
Po analizie wypracowujemy i omawiamy wnioski do dalszej pracy. Omawiamy również skuteczność wprowadzonych zmian i szukamy lepszych, skuteczniejszych rozwiązań.

Efekty
Każde spotkanie zespołu pomagało mi poszerzyć mój warsztat pracy i stawiać sobie kolejne zadania w procesie rozwoju zawodowego. Koordynowanie pracy zespołu rozwinęło moje umiejętności kierowania zespołem i kształtowania właściwych relacji ze współpracownikami. Działania naprawcze, odnoszące się do poszczególnych klas lub do całej szkoły wypracowane wraz z innymi nauczycielami, pozwoliły podnieść jakość pracy szkoły.

5. Przygotowywanie uczniów do szkolnych i pozaszkolnych konkursów

W celu rozwijania zainteresowań uczniów przygotowałam ich do konkursów polonistycznych. Były to:
• Kuratoryjny konkurs polonistyczny (2010r., 2011r., 2012r.),
• Podkarpacki Konkurs Mitologiczny Szkół im. Jana Pawła II „Po nitce do kłębka” (2011r.),
• Szkolny i Gminny Konkurs Ortograficzny (2011r., 2012r., 2013r.),
• Wojewódzki Konkurs Recytatorski. „Literatura i dzieci” (2010r., 2011r., 2012r.),
• Powiatowy Konkurs Krasomówczy „Patroni naszych szkół” (2011r., 2012r.),
• Konkurs Poezji Marii Konopnickiej (2011r.),
• Konkurs Literacko- Plastyczny „Jej Portret- moja Matka ( 2013r.),

Efekty
Dzięki udziałowi w konkursach uczniowie poszerzyli wiedzę, rozwinęli zainteresowania, podnieśli umiejętności recytatorskie, językowe i ortograficzne.

6. Organizowanie konkursów szkolnych

Chcąc rozbudzić zainteresowania uczniów, ich uzdolnienia humanistyczne, organizowałam samodzielnie bądź byłam współorganizatorem następujących konkursów:

• Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł „ Mistrza Ortografii”
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Grodzisko Dolne. Uczniowie biorący w nim udział, rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i klasy IV- VI. Celem konkursu było uwrażliwianie na poprawność ortograficzną języka polskiego, kształcenie umiejętności wykorzystania znajomości zasad ortografii i interpunkcji polskiej w praktycznej działalności ucznia, rozwijanie zainteresowania językiem polskim jako składnikiem dziedzictwa narodowego. Uczestnicy konkursu pisali dyktanda, a ich wyniki wyłoniły „Mistrzów Ortografii” w poszczególnych kategoriach. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony sąsiednich szkół.
• Konkurs Czytelniczy „Szkolny Czytelnik Półrocza”
Konkurs przeprowadzony został w ramach zajęć kółka czytelniczego prowadzonego przeze mnie w klasie V. Uczennice uczestniczące w zajęciach przez całe półrocze rozpowszechniały wśród uczniów hasła aktywnego i twórczego czytelnictwa, a pod koniec semestru, współpracując z biblioteką szkolną, wybrały te osoby, które wyróżniały się ilością przeczytanych książek. Ze zwycięzcami został przeprowadzony wywiad, opublikowany na gazetce ściennej naszej szkoły.
• Konkurs Literacko –Plastyczny „ Jej portret –moja Matka”
Konkurs adresowałam do wszystkich uczniów klas IV- VI. Uczestnicy wykonywali prace w następujących kategoriach: list, wiersz, praca plastyczna. Konkurs zachęcał dzieci do rozwijania swoich zdolności literackich i plastycznych, wyrażania uczuć w formach literackich i plastycznych oraz uczył wrażliwości na piękno słowa pisanego i na przekaz plastyczny. Najciekawsze prace zostały nagrodzone i zaprezentowane przez ich twórców w czasie akademii z okazji Dnia Matki. Konkurs cieszył się zainteresowaniem uczniów, a wiersze, listy i prace plastyczne wzruszyły mamy, które przybyły na coroczną uroczystość, zorganizowaną dla nich w naszej szkole.
• Konkurs „ Bezpieczny Internet”
Konkurs zorganizowany został w związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu (5.02.2013r.) Uczniowie przygotowywali komiks lub plakat dotyczący właściwych zachowań w sieci lub zagrożeń czyhających na użytkowników Internetu. Prace wyeksponowane były na korytarzu szkolnym i oceniane przez organizatorów konkursu. Uczniowie wykazywali się również wiedzą o bezpieczeństwie w sieci, odpowiadając na pytania zawarte w teście. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
• Konkurs Mitologiczny „Pod egidą Ateny –bogini mądrości”
Inicjatorami zorganizowania tego konkursu byli sami uczniowie, których mocno zainteresowała tematyka mitologiczna poznawana na lekcjach języka polskiego i historii. Chcieli oni poszerzać swą wiedzę w tym zakresie, a udział w takim konkursie im to umożliwiał. Konkurs odbył się między równoległymi klasami V, a jego zakończeniem była prezentacja postaci bogów greckich, która uaktywniła wszystkich uczniów, nawet tych osiągających niskie wyniki.

Efekty
Organizowanie konkursów stworzyło okazję do zaprezentowania umiejętności uczniów na terenie szkoły, mobilizowało do twórczego wysiłku, wpłynęło na rozwijanie zainteresowań czytelniczych, polonistycznych, ortograficznych, zachęcało do podejmowania przez uczniów trudu samokształcenia, jak również kształtowało świadomego i ostrożnego odbiorcę mediów. Udział dzieci w konkursach szkolnych wpłynął zatem na podwyższenie jakości pracy szkoły.

7. Przygotowywanie uroczystości szkolnych

Jako nauczyciel polonista często angażowałam się w przygotowanie uroczystości szkolnych. Wielokrotnie byłam organizatorką i współorganizatorką akademii z okazji uroczystości i świąt. Dwukrotnie byłam współorganizatorką akademii z okazji Święta Niepodległości, zarówno w szkole jak i w środowisku lokalnym. Opracowałam scenariusz uroczystości, przygotowałam recytatorsko dzieci i młodzież, zaprojektowałam stronę artystyczną widowiska. Przygotowany przeze mnie montaż słowno - muzyczny uświetnił gminne obchody Święta Niepodległości i był niezwykle serdecznie odebrany przez przedstawicieli lokalnych władz.
Dwukrotnie również jako wychowawca klas czwartych przygotowywałam akademię z okazji Dnia Matki. W ramach obchodów tego święta uczniowie wzięli udział w zorganizowanym przeze mnie Konkursie Literacko –Plastycznym „ Jej portret- moja Matka”. Nagrodzone wiersze o mamie i listy do matki wkomponowaliśmy w scenariusz akademii, prace plastyczne stanowiły jeden z elementów scenografii. Dzieci z klas IV przygotowały kabaretowe scenki z życia rodzinnego. Licznie zgromadzone mamy i ich żywiołowa reakcja na występ dzieci uświadomiły mi potrzebę takiej formy świętowania Dnia Matki.
W roku szkolnym 2010/2011 współorganizowałam wraz z nauczycielami gimnazjum akademię z okazji Święta Patrona. Uczniowie pod moim kierunkiem przygotowali programy artystyczne, a dodatkowym hołdem złożonym naszemu Patronowi Janowi Pawłowi II był udział we mszy świętej i okolicznościowe udekorowanie sali. Święto Patrona zbiega się w naszej szkole z Dniem Nauczyciela i z tej okazji przygotowałam również krótki program kabaretowy.
Na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 byłam organizatorką akademii, podczas której uczniowie klas szóstych pożegnali się ze szkołą podstawową. Zaprezentowany program
pt. „Ale to już było...” był poetyckim podziękowaniem dla nauczycieli za trud włożony w kształcenie i wychowanie.

Efekty
Powyższe działania, których byłam twórcą lub współtwórcą, uświetniały uroczystości szkolne i gminne. Wpływały na zaangażowanie uczniów, odkrywanie ich talentów artystycznych, rozwijanie pozytywnej samooceny. Przyczyniły się do podniesienia prestiżu szkoły w środowisku lokalnym. Akademie związane z ważnymi rocznicami szkolnymi i państwowymi mobilizowały uczniów do wytężonej pracy i wysiłku, by nasza szkoła godnie zaprezentowała się przed gośćmi.

8. Prowadzenie kół zainteresowań i zajęć dodatkowych

W czasie odbywania stażu jako nauczyciel polonista prowadziłam zajęcia dodatkowe związane z moim przedmiotem. Były to:
• Kółko polonistyczne dla uczniów klasy V,
• Kółko języka polskiego dla uczniów klasy VI przygotowujące do sprawdzianu,
• Kółko czytelnicze dla uczniów klasy V,
• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy IV,
• Kółko ortograficzne dla uczniów klasy IV.
Celem zajęć było poszerzenie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności polonistycznych, wdrożenie do aktywnego czytelnictwa, nabywanie umiejętności poprawnego pisania, tworzenia własnych tekstów literackich, przygotowywanie się do konkursów, przygotowywanie przedstawień teatralnych. Uczniowie angażowali się w pracę na zajęciach, pracowali twórczo na miarę swoich możliwości.

Efekty
Biorąc udział w zajęciach, uczniowie mogli uzupełniać swoją wiedzę polonistyczną, pracować we własnym tempie i zgodnie ze swoimi możliwościami. Pracując w mniejszej grupie, chętniej i częściej się uaktywniali, rozwijali swoje zainteresowania. Ja miałam możliwość dotarcia do każdego ucznia i ukierunkowywania jego pracy.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

We współczesnym świecie umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem stała się niemal powszechna, a dla osób twórczo podchodzących do swej pracy, obowiązkowa. Aby na bieżąco poszerzać swoją wiedzę z różnych dziedzin, trzeba w sposób aktywny sięgać do zasobów Internetu i tam również umieszczać swoje osiągnięcia. Wychodząc naprzeciw tym zadaniom, podjęłam szereg działań, które pozytywnie wpłynęły na efekty mojej pracy dydaktyczno- wychowawczej.

1. Komputerowe opracowanie materiałów potrzebnych w procesie dydaktyczno- wychowawczym

W codziennej pracy wykorzystuję technologię komputerową do tworzenia różnorodnych tekstów użytkowych, narzędzi i badawczych, diagnoz, ankiet, analiz. Oprócz pomocy typowo dydaktycznych tworzę za pomocą komputera różnorodne materiały pomocne w pracy. Są to informacje na gazetki ścienne - klasowe i samorządu uczniowskiego, zaproszenia (na konkursy, uroczystości szkolne, na spotkania z wychowawcą), dyplomy, plakaty, ogłoszenia.
Opracowując dokumentację szkoły (protokoły, sprawozdania, plany pracy, ewaluacje itp.), wykorzystuję możliwości komputerowe po to, by była ona przejrzysta i czytelna dla wszystkich. Posługując się różnymi narzędziami, jakie daje technologia komputerowa (tabele, wykresy, zdjęcia), uatrakcyjniam tworzone teksty.
W formie komputerowej opracowałam wymagane od tego roku szkolnego w szkole podstawowej karty PDW, KIPU i IPET dla moich uczniów oraz analizę wyników sprawdzianu klas VI.
Opracowując dokumentację do awansu zawodowego, korzystałam z technologii komputerowej.

Efekty
Dzięki technologii komputerowej dokumentacja prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie. Mój warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany.
2. Wyposażenie pracowni polonistycznej w pomoce dydaktyczne opracowane drogą komputerową

Będąc opiekunem pracowni polonistycznej, staram się , by swym wyglądem zachęcała uczniów do przebywania w niej i korzystania ze zgromadzonych zasobów. W tym celu przygotowuję materiały informacyjne wywieszane na tablicy dotyczące lektur w poszczególnych klasach, nowości wydawniczych, wybitnych osiągnięć klas i uczniów, planowanych ciekawych działań. Robię to przy pomocy komputera.
Na lekcje języka polskiego przygotowuję scenariusze, karty pracy, ćwiczenia, testy, sprawdziany, polecenia do zadań, dyktanda. Jest to związane z indywidualizacją pracy na lekcji i dostosowaniem metod i zakresu zadań do możliwości ucznia. Moimi wytworami dzielę się z koleżanką polonistką. Materiały przechowujemy w pracowni, by móc z nich korzystać na bieżąco.

Efekty
Uczniowie korzystają z gotowych pomocy drukowanych lub kserowanych, co oszczędza ich czas, wykorzystany na konkretną pracę. Klasopracownia wygląda estetycznie i zachęca uczniów do pracy w niej.

3. Wykorzystywanie Internetu w codziennych warsztatach pracy, wymiana informacji poprzez dostępne komunikatory

Wykorzystując możliwości Internetu, sięgam po różnorodne materiały potrzebne na lekcje (biografie, reprodukcje, krótkie filmiki). Poszukuję pomysłów do uatrakcyjniania zajęć, do poszerzania moich wiadomości na określony temat. Zaglądam na strony internetowe szkół i innych nauczycieli, szukając inspiracji do własnych działań. Strony, które najczęściej odwiedzam to: www.gwo.pl, www.edux.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl Sama również tworzę część internetowego świata, kontaktując się z innymi nauczycielami poprzez maile, Skype, Gadu-Gadu. Na stronie internetowej mojej szkoły umieszczam informacje związane z obszarem mojej pracy jako polonistki i opiekuna samorządu uczniowskiego. Mailowo kontaktuję się również z instytucjami, z którymi współpracuję jako nauczyciel (prasa lokalna, wydawnictwa szkolne, organizatorzy kursów).
Ukończyłam następujące kursy doskonalące, korzystając ze stron internetowyc
• „Warsztat skutecznego nauczyciela- wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas IV-VI”
• „Specjalistyczny warsztat pracy terapeuty”
• „Życie z pasją-jak wciąż kochać zawód nauczyciela”
• „Indywidualizacja w procesie nauczania-pomoc uczniom ze SPE”
• „Sojusznicy czy wrogowie- o współpracy z rodzicami”
• Wideokonferencja szkoleniowa na temat przeprowadzania i warunków sprawdzianu w roku szkolnym 2012/2013

W związku z pojawiającymi się niewłaściwymi zachowaniami w przestrzeni internetowej zorganizowałam wraz z pedagogiem szkolnym Dzień Bezpiecznego Internetu. Analizowałam z uczniami zagrożenia płynące z nadmiernego korzystania z komputera, wyszukiwałam strony mówiące o bezpieczeństwie w sieci (sieciaki.pl i dzieckowsieci.pl), zorganizowałam konkurs plakatowy „Ja i Internet”. Tematy te podejmowałam również na godzinach wychowawczych.
Podejmując kurs z terapii pedagogicznej, również wykorzystywałam możliwości przekazu internetowego. Przesyłałam prowadzącym swoje materiały zaliczeniowe, wymieniałam korespondencję z innymi uczestnikami kursu, a otrzymane materiały wykorzystywałam do prezentacji na spotkaniach z rodzicami.
Korzystałam z programu komputerowego w prowadzeniu dokumentacji szkolnej (wypełnianie świadectw, informacje o ocenach cząstkowych i semestralnych na spotkania z rodzicami), jak również z dostępu do dziennika elektronicznego.

Efekty
Korzystanie z wielorakich materiałów dostępnych w Internecie pozwala mi poszerzyć swoją wiedzę, doskonalić swój warsztat pracy i przekazać uczniom ciekawe formy zdobywania informacji.
Korzystanie z Internetu pozwoliło mi na bieżąco zapoznawać się z nowymi aktami prawnymi w oświacie. Przeglądając serwisy edukacyjne i polonistyczne znajdowałam wiele informacji, ciekawych rozwiązań dotyczących mojej pracy, którą mogłam udoskonalić, a własne pomysły porównać z pomysłami innych nauczycieli. Dostęp do dziennika elektronicznego pomaga w dokumentowaniu pracy mojej i szkoły.

4. Wykorzystywanie różnych środków przekazu w procesie dydaktycznym

Na lekcjach języka polskiego korzystam z różnych środków multimedialnych, które odnajduję w Internecie (prezentacje, filmiki, słuchowiska). Wykorzystuję programy edukacyjne do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rewalidacyjnych. Jako pomoc dydaktyczną związaną z techniką komunikacyjną, wykorzystuję aparat cyfrowy, robiąc zdjęcia uczniom z przedstawień, ciekawych prezentacji, konkursów.
Materiały, które gromadzę, archiwizuję w formie elektronicznej na CD, pendrivie w celu udostępniania ich innym nauczycielom lub bezpośredniego wykorzystania na lekcjach.

Efekty
Materiały zgromadzone przeze mnie mogę wykorzystać wielokrotnie, jak również przekazać innym nauczycielom. Uczniowie uczestniczą w ciekawszym procesie dydaktycznym, co wpływa na ich zainteresowanie przedmiotem, którego ich uczę.

5. Opublikowanie w portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego i pomocy dydaktycznych

Po zakończeniu stażu opublikowałam Plan Rozwoju Zawodowego i sprawozdanie w Edukacyjnym Portalu Internetowym www.edux.pl Tam też umieściłam scenariusze moich wybranych lekcji oraz pomoce, z których korzystam.

Efekty
Umieszczenie moich wytworów w Internecie dało mi możliwość dzielenia się z innymi swą pracą, przekazania swoich pomysłów i działań. Stało się również okazją do promowania mojej szkoły i pokazania jej z jak najlepszej strony.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Na bieżąco gromadzę i opracowuję materiały przydatne w pracy nauczyciela języka polskiego i wychowawcy. Udostępniam swoje opracowania innym nauczycielom. Scenariusze organizowanych uroczystości, przygotowane referaty oraz notatki ze szkoleń przeprowadzonych w zespole humanistycznym przekazuję do biblioteki szkolnej. Zainteresowani nauczyciele mogą w każdej chwili skorzystać z moich materiałów.
Wykorzystując swoją wiedzę i nabyte doświadczenie, staram się dzielić nią z innymi, szczególnie młodszymi nauczycielami, którzy rozpoczynają swoją pracę. Oferta mojej pomocy w tym zakresie dotyczyła głównie podejmowanych działań wychowawczych, organizacji pracy, umiejętności radzenia sobie ze stresem, kontaktów interpersonalnych w zespole. Nowej nauczycielce polonistce (będącej przez pewien czas w naszej szkole na zastępstwie) udzielałam również konsultacji metodycznych i merytorycznych, związanych z prowadzeniem lekcji.
Byłam opiekunem stażu nauczycielki języka angielskiego, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego. W ramach współpracy pomagałam jej w zbieraniu i segregowaniu potrzebnej dokumentacji, oglądałam i omawiałam lekcje przez nią prowadzone, jak również zapraszałam ją na moje zajęcia. Na bieżąco sprawdzałam jej realizację planu rozwoju zawodowego, a pod koniec stażu dokonałam oceny dorobku zawodowego.

Efekty
Możliwość skorzystania z przekazanych materiałów wspiera korzystających z nich nauczycieli, umożliwia wymianę doświadczeń, a mnie daje możliwość zaprezentowania własnego dorobku

2. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN, szkolenie Rady Pedagogicznej, zespołu humanistycznego

W okresie stażu współpracowałam z nauczycielami przedmiotów humanistycznych. Byłam przewodniczącą zespołu humanistycznego działającego w naszej szkole. Zespół nasz opracowywał analizę wyników pomiaru dydaktycznego kompetencji polonistycznych uczniów rozpoczynających naukę na drugim etapie edukacji (klasy IV), tzw. diagnozę na wejściu. Diagnoza przeprowadzana była w formie testu. Zespół dokonywał również poprawy i analizy próbnego sprawdzianu klas i sprawdzianu właściwego. Określał mocne i słabe strony uczniów. Następnie opracowywał program naprawczy, mający na celu stopniową eliminację popełnionych przez uczniów błędów. Wyniki próbnego sprawdzianu przedstawiane były rodzicom w czasie indywidualnych spotkań z wychowawcą.
Praca w zespole przedmiotów humanistycznych polegała również na dzieleniu się wiedzą z zakresu nauczanych przedmiotów i oddziaływań wychowawczych. Moim zadaniem jako przewodniczącej było ustalanie terminarza spotkań, przedstawianie propozycji omawianych zagadnień, prowadzenie pogadanek i dyskusji. Równocześnie przedstawiałam członkom zespołu moje doświadczenia zawodowe w zakresie ukończonych kursów i szkoleń, jak i sukcesy moich uczniów. Do tego samego mobilizowałam też innych członków zespołu. Za szczególnie istotne uważam przedstawienie członkom zespołu zagadnień dotyczących objawów dysleksji i dysgrafii. Wiedza ta potrzebna jest każdemu nauczycielowi, aby w ramach poszczególnych przedmiotów móc dopasować metody do potrzeb uczniów.
Jako wychowawczyni brałam czynny udział w pracach zespołu wychowawców. W I semestrze roku szkolnego 2009/2010 nasz zespół opracował tematykę godzin wychowawczych dla klas IV-VI. Miało to na celu stworzenie spójnej tematyki godzin wychowawczych, ze zwróceniem uwagi na zagadnienia z zakresu profilaktyki oraz ułatwienie pracy nauczycielowi – wychowawcy Współpracowałam szczególnie z wychowawczynią klasy równoległej do mojej. Wspólnie organizowałyśmy wiele wyjazdów edukacyjnych i turystycznych, uroczystości klasowe i szkolne, ogniska i zabawy. W trakcie spotkań dzieliłam się swoją wiedzą, spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi procesu wychowania. Przekazywałam własne opinie i poglądy, a w razie potrzeby korzystałam z rad innych wychowawców.

Efekty
Uzyskanie pełnego obrazu stanu wiedzy i umiejętności naszych uczniów pozwoliło na ukierunkowanie działań wszystkich nauczycieli na sukces ucznia i szkoły. Uświadomiło uczniom, rodzicom i nauczycielom, jakie należy podjąć kroki, aby wyeliminować ewentualne braki i jakich środków użyć, by motywować uczniów do nauki. Wprowadzałam konieczne zmiany w metodach i formach pracy z danym zespołem klasowym. Praca w zespole dawała mi dużo satysfakcji, panowała w nim atmosfera wzajemnej życzliwości i zrozumienia. Wymiana uwag między wychowawcami pozwalała mi unikać popełniania tych samych błędów. Dzięki szkoleniom WDN doskonaliłam swoje umiejętności pedagogiczne, wzbogaciłam warsztat pracy swój i nauczycieli, poprawiłam efektywność pracy.

3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów w zakresie organizacji imprez, uroczystości szkolnych, konkursów

Podczas podejmowania w szkole zadań wynikających z Planu Pracy Szkoły współpracowałam z innymi nauczycielami. Współpraca ta dokonywała się na wszystkich szczeblach realizacji kolejnych zadań, począwszy od pomysłu, poprzez jego omówienie, wytyczenie zadań, realizację, aż po ewaluację i dzielenie się refleksją końcową. Moja współpraca z innymi nauczycielami dotyczyła następujących zadań:
• Przygotowywanie akademii z okazji Święta Niepodległości, Dnia Matki, zakończenia roku szkolnego, Święta Patrona, Dnia Nauczyciela, Święta 3 Maja
• Organizacja konkursów szkolnych (ortograficznego, mitologicznego, czytelniczego, literacko - plastycznego, internetowego),
• Organizowanie różnych akcji i imprez w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego)- współpraca z opiekunem samorządu gimnazjalnego,
• Planowanie i realizowanie wycieczek szkolnych i wyjazdów edukacyjnych,
• Opracowanie programu innowacji pedagogicznej.

Efekty
Współpraca nauczycielska dawała szansę na realizację nowych pomysłów, uaktywniała społeczność uczniowską do działania i wpływała korzystnie na rozwój szkoły.

4. Prowadzenie zajęć otwartych

W czasie trwania stażu przeprowadziłam lekcje koleżeńskie, na których prezentowałam różne formy i metody pracy z dziećmi. Niekiedy obserwatorem moich lekcji była jedna osoba, a czasami zajęcia gromadziły większą liczbę nauczycieli. Zawsze spotykałam się z pozytywną oceną przeprowadzonych przeze mnie zajęć.
Umożliwiałam również obserwację innych form pracy z uczniem: prób na akademię, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego, prób przedstawienia teatralnego. W miarę potrzeb omawiałam metody pracy stosowane przeze mnie.
Lekcje otwarte przeprowadzone przeze mnie w trakcie trwania stażu:
• -lekcja języka polskiego w klasie V b .„Legendy naszego regionu .One też nas Polaków łączą”
• -lekcja języka polskiego w klasie V b –„Z wizytą na Olimpie”
• -lekcja języka polskiego klasie VI b „Nagrywamy słuchowisko radiowe na podstawie ballady „Rękawiczka”
• Lekcja języka polskiego „ W cudownej krainie baśni lekcja minie w okamgnieniu”

Umożliwiałam obserwację moich zajęć studentom różnych przedmiotów odbywających praktyki studenckie w naszej szkole. Omawiałam prowadzone lekcje, starając się przekazać jak najwięcej mojej wiedzy i doświadczenia.
Przygotowałam z uczennicami klasy VI przedstawienie szkolne dla całej społeczności uczniowskiej i nauczycieli, pokazując tym samym efekt mojej pracy i dzieląc się nim z innymi.

Efekty
Efektem prowadzonych zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli była samorealizacja i analiza własnych kompetencji. Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy pogłębiałam umiejętności i doświadczenia oraz podwyższałam jakość funkcjonowania szkoły.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i zrealizowanie programu działań dydaktyczno-wychowawczych z zakresu edukacji czytelniczej

Pragnąc rozwijać zainteresowania uczniów, wzbogacać wiedzę, rozwijać ich zdolności, dążyć do popularyzacji czytelnictwa, a tym samym podnieść jakość pracy szkoły, prowadziłam kółko czytelnicze. Opracowałam jego program, który wdrożyłam i dokonałam jego ewaluacji. Program realizowany był na zajęciach pozalekcyjnych z uczniami klasy V. W ramach tego koła rozwijałam zainteresowania czytelnicze uczniów oraz przygotowywałam ich do konkursów recytatorskich oraz rozwijałam kreatywność i pomysłowość uczniów w oparciu o ich zainteresowania.
W ramach pracy kółka czytelniczego przeprowadzony został konkurs na najlepszego czytelnika półrocza w klasach I-III i IV-VI. Miał on na celu wyróżnienie uczniów czytających najaktywniej, a poprzez pozytywne wzmocnienie tych postaw zachęcenie innych do świadomego i częstego sięgania po książkę.

Efekty
Uczniowie klasy V dawali pozytywny przykład innym uczniom, zachęcając ich do czytania książek dla przyjemności. Działalność kółka czytelniczego wpłynęła w dużej mierze na podniesienie jakości pracy szkoły. Przyczyniła się do promocji szkoły w środowisku lokalnym. Uczniowie wzięli udział w konkursach recytatorskim i krasomówczym. Mogli sprawdzić swoje umiejętności i porównać je z innymi uczniami.

2. Opracowanie i wdrożenie własnego programu koła polonistycznego w ramach innowacji pedagogicznej

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoły i szukając sposobów na uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego, napisałam wraz z koleżanką anglistką program innowacji pedagogicznej. pt. „Jestem Polakiem, ale język angielski nie jest mi obcy”. Myślą przewodnią tej innowacji było wprowadzenie ucznia klasy IV w świadome uczenie się języka polskiego i angielskiego z równoczesnym zainteresowaniem szerszą tematyką z zakresu kultury dwóch krajów. Rozwijanie umiejętności ucznia opierać się miało na praktycznym tworzeniu tekstów językowych i pozajęzykowych i umiejętnym wykorzystaniu ich w sytuacjach codziennych.
Ważną treścią w założeniach tej innowacji było wykształcenie w uczniu właściwej postawy tolerancji i zrozumienia odmienności innej kultury, przy równoczesnym dostrzeganiu wielu podobieństw obydwu krajów. Tak więc obok treści programowych innowacja ta realizowała również cel wychowawczy.
Główne cele programu innowacji to:
1. Poznanie elementów tradycji, obyczajów, historii i geografii Polski oraz krajów anglojęzycznych.
2. Kształtowanie, postawy ciekawości świata, świadomości własnej odrębności oraz tolerancji w odniesieniu do innych kultur.
3. Zaangażowanie wyobraźni i uzdolnień artystycznych uczniów do poznawania i zapamiętywania nowych wiadomości.
4. Wzbogacanie słownictwa.
5. Uatrakcyjnienie sposobu nauczania języka polskiego i angielskiego.
6. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i dbałości o estetykę.
7. Wykorzystanie sztuki teatralnej jako instrumentu kształcąco –wychowawczego uczniów.
8. Propagowanie wartości i tradycji rodzinnych.
Innowacja skierowana była do grupy czwartoklasistów .Realizowana była na zajęciach kółka języka angielskiego i polonistycznego, odbywających się raz w tygodniu prowadzonych w ramach zajęć wynikających z art.42 KN.
Po zakończeniu realizacji programu dokonana zostanie ewaluacja, a jej efekty przedstawione Radzie Pedagogicznej.

Efekty
Uczniowie biorący udział w zajęciach kółka polonistycznego otrzymali propozycję nowego sposobu poznawania świata, w sposób twórczy i praktyczny rozwijali swoje zainteresowania. Szkoła rozszerzyła swoją ofertę zajęć dodatkowych o nowoczesny, innowacyjny program .

3. Opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych

W roku 2012/2013 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniem klasy czwartej z orzeczeniem o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, którego byłam jednocześnie wychowawczynią. W związku z tym zapoznałam się z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku i opracowałam program rewalidacyjny realizowany w ramach zajęć rewalidacyjnych z uwzględnieniem dostosowania form, metod i zadań do możliwości pracy ucznia. Planując pracę z tym uczniem, kładłam nacisk na deficyty rozwojowe i poznawcze, uwzględniałam zainteresowania ucznia i jego możliwości intelektualne.

Efekty
Zajęcia te, w czasie których realizowałam sporządzony przez siebie program edukacyjny, dały mi wiele satysfakcji, nauczyły cierpliwości oraz cieszenia się z najmniejszych nawet sukcesów wychowanka.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Opracowanie i opublikowanie własnych materiałów związanych z nauczanym przedmiotem

Opracowałam zagadnienia związane z nauczanym przeze mnie przedmiotem i rolą wychowawcy klasowego. Materiały w formie publikacji przekazałam do biblioteki szkolnej. Poniżej podaję tytuły moich publikacji:
• „Dylematy związane z lekturą dziecka w szkole”
• Pokoleniowe zróżnicowanie fonetyki gwary Grodziska Górnego i Dolnego (na przykładzie wybranych cech)”
• Wiem, co jem i dlaczego

Efekty
Publikując moje materiały i przekazując je szerszemu gronu odbiorcy, dzielę się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami, zachęcam do skorzystania z moich zasobów, a jednocześnie poszerzam obszar działalności szkoły.

2. Opracowanie referatów w ramach pedagogizacji rodziców

Podczas spotkań z rodzicami przekazywałam rodzicom swoją wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki, aby ukierunkować niektóre oddziaływania rodziców i by opiekunowie mogli wykorzystać nabytą wiedzę w procesie wychowawczym swoich dzieci. Moje spostrzeżenia i wiedza często przekazywane były podczas indywidualnych rozmów z rodzicami, wynikającymi z problemów wychowawczych pojawiających się u moich wychowanków.
Dostrzegając jednak szerszy problem dotyczący większej liczby dzieci przygotowałam i przedstawiłam rodzicom referaty o określonej tematyce. Były to:
• Czytanie książek szansą własnego samorozwoju
• Kultura mojego słowa
• Specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu-dysleksja, dysgrafia, dysortografia u uczniów klas IV-VI
• Zaburzenia komunikacji językowej
Przedstawione referaty udostępniłam innym nauczycielom, umieszczając je w bibliotece szkolnej, by były pomocą dostępną każdemu.

Efekty
Zainteresowanie się zagadnieniami, które dotyczyły moich wychowanków i opublikowanie materiałów związanych z tą tematyką pozwoliło mi na specjalistyczne podejście do tematu. Rodzicom dało możliwość poznania zagadnienia w oparciu o merytoryczne treści. Poszerzyło bazę dydaktyczno - wychowawczą szkoły.

3. Organizowanie imprez klasowych, wycieczek, wyjazdów edukacyjnych

W celu rozwijania zainteresowań uczniów, zagospodarowania czasu wolnego, poznawania regionu, wdrażania w życie zgodne z wartościami uczestniczyłam w organizowaniu imprez klasowych, wyjazdów edukacyjnych i wycieczek szkolnych. W okresie stażu były to:
• wyjazd uczniów klas V i VI do Miejskiego Centrum Kulturalnego w Leżajsku na spektakl „ Opowieści robotów” (25.10. 2010r.),
• wycieczka klas IV do Muzeum Etnograficznego w Sanoku, Muzeum Przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych i Soliny ( 8.06.2010r.),
• wyjazd klas V do kina „Zorza” w Rzeszowie na film „Opowieści z Narnii” (9.02.2011r.),
• wyjazd klas V i VI do kina „Helios” w Rzeszowie na film „Jana Paweł II. Szukałem Was” (6.04.2011r.),
• wycieczka klas III i V do Krosna, Żarnowca, Odrzykonia, Rymanowa Zdroju (3.06.2011r.),
• wyjazd klas VI do Multikina w Rzeszowie na film „Bitwa Warszawska. 1920” (4.11. 2011r.),
• wyjazd klas V do Przeworska na przedstawienie teatralne „Mity. Reaktywacja” (26.06.2012r.),
• wyjazd klas IV do Teatru „Maska” na przedstawienie teatralne „Pinokio” (24.10.2012r.),
• wyjazd klas IV do Filharmonii Rzeszowskiej na przedstawienie baletowe „Dziadek do orzechów” (15.01.2013r.),
• wyjazd klas IV do Muzeum Ziemi Leżajskiej na zwiedzanie wystawy zabawek drewnianych i zajęcia warsztatowe (15.04.2013r.),
• wycieczka klas IV w Bieszczady (Solina, Polańczyk, Myczkowce) (6.06.2013r.)
W ramach działań wychowawczych, zgodnie z zawartymi w planie założeniami i według kalendarza imprez szkolnych organizowałam klasowe zabawy andrzejkowe, choinkowe, mikołajki, Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka, Dzień Dziecka. Wdrożyłam również klasowe urodziny uczniów z klasy obchodzone uroczyście w ramach lekcji wychowawczych. Wszystkie te czynności miały za cel integrację zespołu klasowego i zawiązywanie więzi klasowych.

Efekty
Cele wycieczek zostały w całości zrealizowane. Uczniowie wzbogacili się w wiedzę o historii naszego kraju i regionu. Efektem działań było poznanie przez uczniów środowiska przyrodniczego, zabytków, podniesienie sprawności fizycznej i upowszechnienie form aktywnego wypoczynku oraz wdrażanie do życia zgodnego z wartościami chrześcijańskimi i uniwersalnymi. Uczniowie uczyli się kulturalnego zachowania w miejscach publicznych, a także szacunku dla drugiej osoby, wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach i odpowiedzialności.
Udział w szkolnych i klasowych uroczystościach wzmacniał poczucie tożsamości z zespołem klasowym.

4. Pełnienie roli opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Od czterech lat pełnię funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Grodzisku Dolnym. W ramach pracy samorządu nadzoruję pracę, pomysły i zaangażowanie uczniów, organizuję struktury samorządu, słucham, doradzam, proponuję. Uczniowie przeprowadzą różne akcje społeczne, w których również ja biorę udział. Organizują zabawy i imprezy okolicznościowe, dokonują zbiórek datków na cele charytatywne, wymyślają konkursy. Jako opiekun SU szkoły podstawowej współpracuję z opiekunem samorządu gimnazjalnego, gdyż często realizowane są wspólne inicjatywy.

Efekty
Działalność samorządu uczniowskiego ma ogromne znaczenie. Uczniowie uwrażliwiają się na potrzeby innych, uczą się odpowiedzialności, organizują pomoc koleżeńską dla uczniów mających problemy w nauce, w większym stopniu zwracają uwagę na bezpieczeństwo w szkole. Propagują hasła związane z dobrym wychowaniem, kulturą słowa, zachowaniem godnym młodego Polaka, przestrzeganiem zasad współżycia społecznego, przeciwstawianiem się przejawom brutalności i wulgarności, oraz szanowaniem poglądów i przekonań innych ludzi. uczą się samorządności, tworzenia struktur. Wychodzą naprzeciw potrzebom jednostki, szkoły i społeczności lokalnej. Właściwie planują i organizują własną pracę, czują się odpowiedzialni za społeczność
szkolną.

5. Koordynowanie prowadzenia kroniki klasowej przez uczniów

Rozpoczynając pracę z zespołem klasowym jako wychowawca w roku szkolnym 2009/2010, zaproponowałam moim wychowankom dokumentowanie naszej pracy, wspólnie podjętych zadań i ciekawostek z życia klasy w formie kroniki klasowej. Pomysł spotkał się z żywym zainteresowaniem uczniów, którzy zobowiązali się do systematycznego i atrakcyjnego utrwalania życia klasy. Każdy uczeń był autorem kroniki, przedstawiając w niej siebie i umieszczając informacje o bieżących wydarzeniach. W kronice znalazły się zdjęcia, humorystyczne obrazki, a nawet wakacyjne widokówki z różnych miejsc. W klasie szóstej podczas pożegnania uczniowie wręczyli mi kronikę na pamiątkę naszej wspólnej trzyletniej pracy.

Efekty
Uczniowie prowadzący kronikę rozwijali umiejętności polonistyczne w redagowaniu niektórych form pisemnych, na bieżąco śledzili życie klasy i szkoły, dbali o poprawność ortograficzną i graficzną tekstu. Pozostawili ślad swojej pracy i przykład dla kolejnych roczników. Ja zdobyłam kolejny sposób na integrację zespołu klasowego.

6. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji

W mojej pracy polonisty spotykam się na co dzień z uczniami mającymi trudności w nauce, a w szczególności w pisaniu i czytaniu. Aby pomóc im w przezwyciężaniu tych trudności, chciałam w sposób specjalistyczny podejść do problemu. Dlatego zdecydowałam się na ukończenie kursu z terapii pedagogicznej, który pozwolił mi nie tylko na prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, ale również na diagnozowanie uczniów zagrożonych ryzykiem dysleksji na poziomie mojego przedmiotu. Kurs organizowany był przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Logikos” w Nowej Sarzynie. Odbyłam 270 godzin zajęć zakończonych egzaminem z wynikiem bardzo dobrym.

Efekty
Szkoła otrzymała dodatkowego specjalistę z terapii pedagogicznej. Wśród moich uczniów szybko rozpoznawane są trudności w pisaniu i czytaniu, a ja mam przekonanie, że moja wiedza w tym zakresie jest w pełni profesjonalna.

7. Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły-napisanie artykułu do prasy lokalnej

Aby rozpowszechnić i wypromować działania podejmowane w mojej szkole, napisałam do gazety lokalnej pt.„Gazeta z Grodziska” artykuł związany z organizowanym w naszej szkole konkursem ortograficznym. Zamieszczony on został w majowym wydaniu gazety. Celem umieszczenia w prasie informacji z pracy szkoły była również chęć zachęcenia innych szkół do udziału w kolejnych edycjach konkursu i wyróżnienie aktualnych zwycięzców.

Efekty
Szkoła pokazała społeczności lokalnej kolejne ważne przedsięwzięcie realizowane w placówce. Wyróżnieni uczniowie zostali dodatkowo promowani. Organizatorzy mieli poczucie satysfakcji z dobrze wykonanego zadania.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku

W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku:
• kierowałam na badania dzieci, które miały trudności w nauce,
• analizowałam opinie poradni,
• dostosowywałam wymagania edukacyjne do możliwości uczniów,
• stosowałam zalecenia poradni.

Efekty
Efektem współpracy w tym zakresie było zorganizowanie pomocy dzieciom mającym trudności w nauce według zaleceń poradni.
Podnosiłam jakość pracy szkoły poprzez rozpoznawanie bieżących problemów i potrzeb uczniów oraz pomoc w tym zakresie. Dostosowałam formy i metody pracy z uczniem według indywidualnych zaleceń. Uwrażliwiałam rodziców na konieczność pomocy uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu, współpracowałam z nimi w tym zakresie.

2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym i Fundacją „Wzrastanie”

Jako wychowawczyni klasy starałam się rozpoznawać problemy i potrzeby moich podopiecznych. Na początku każdego roku szkolnego informowałam uczniów i rodziców o formach pomocy ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli zachodziła taka potrzeba, pomagałam uzupełnić potrzebną dokumentację. Opracowywałam opinie dla uczniów ubiegających się o pomoc materialną i bezpłatne posiłki w stołówce szkolnej.
Typowałam uczniów do korzystania z paczek okolicznościowych, przygotowywanych dla uczniów naszej szkoły przez Fundację „Wzrastanie”.

Efekty
W wyniku powyższych działań uczniowie corocznie korzystali z różnych form pomocy, a ja miałam poczucie, że pomoc ta trafia do najbardziej potrzebujących.

3. Organizowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej

Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego wymagało wielkiej odpowiedzialności. W trakcie realizacji działań wychowawczych punktem odniesienia stał się dla mnie Szkolny Program Wychowawczy. Na jego podstawie opracowywałam corocznie program pracy wychowawcy klasowego, który po konsultacji z wychowankami był zatwierdzany przez dyrektora szkoły. Zapoznałam się z sytuacją rodzinną moich wychowanków. Prowadziłam też obserwację dzieci w szkole. Zwracałam uwagę na higienę osobistą, posiadanie niezbędnych przyborów szkolnych. Praca wychowawcy polegała również na rozwiązywaniu konfliktów. Podchodziłam do nich zawsze ostrożnie, najpierw dokładnie je analizując, by zbyt szybko nie wyciągnąć pochopnych wniosków. Pełniąc funkcję wychowawcy klasowego, prowadziłam działania mające na celu integrację zespołu klasowego, wspomagałam organizację czasu wolnego i dbałam o podniesienie poziomu kulturalnego uczniów. Nadzorowałam i wspomagałam organizowanie imprez klasowych (dyskoteki, zabawy andrzejkowe, choinkowe, mikołajki, Dzień Dziecka). Corocznie opiekowałam się uczniami podczas rekolekcji wielkopostnych. Uczestniczyłam w organizowaniu wyjazdów do kina. Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek klasowych i szkolnych.

Efekty
Dzięki powyższym działaniom uczniowie odpowiedzialnie wywiązywali się z powierzonych zadań, wykazywali się inicjatywą i pomysłowością, włączali się w organizację imprez klasowych oraz uczestniczyli w życiu kulturalnym szkoły. Ciągła obserwacja i rozmowy pomagały mi w zrozumieniu problemów moich podopiecznych. Kontakt z wychowankami, przekazywane im uwagi i spostrzeżenia innych nauczycieli, udzielanie dobrych rad i pomocy w trudnych sytuacjach budowały wzajemne zaufanie, wpływały pozytywnie na uczniów. Pomagały w budowaniu serdecznych więzi z innymi.

4. Praca w komisjach szkolnych

W okresie trwania stażu uczestniczyłam w pracach komisji powołanych do opracowania dokumentacji szkoły:
• brałam udział w pracach zespołu do spraw mierzenia jakości pracy szkoły,
• współuczestniczyłam w budowaniu Szkolnego Programu Profilaktyki,
• współuczestniczyłam w opracowaniu Rocznego Planu Pracy Szkoły,
• jestem członkiem zespołu powołanego do udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Uczestniczyłam również w pracach szkolnego zespołu nadzorującego próbne i właściwe sprawdziany klas VI, pełniąc funkcję przewodniczącego zespołu.
Pracowałam także w komisjach konkursowych:
• Szkolnego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Jej Portret- moja Matka”,
• Szkolnego Konkursu Internetowego,
• Gminnego Konkursu Ortograficznego,
• Powiatowego Konkursu „Z Janem Pawłem II w Trzecie Tysiąclecie”.

Efekty
Praca w komisjach przyniosła kolejną wymianę doświadczeń między nauczycielami oraz dała wymierne efekty w postaci wypracowanych dokumentów. Uczestniczenie w pracach komisji udoskonaliło moje umiejętności organizatorskie. Pozwoliło mi na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami z innych szkół.

5. Współpraca z pedagogiem szkolnym

Jako polonista i wychowawca prowadzę częste i systematyczne kontakty z pedagogiem szkolnym, mając na celu dobro moich uczniów i wychowanków.
Diagnozując uczniów pod kątem ryzyka dysleksji, konsultuję moje spostrzeżenia i uwagi z panią pedagog, wspólnie rozważamy celowość działań podejmowanych wobec moich uczniów, ustalamy najlepszy termin badań ucznia w poradni.
W tym roku szkolnym zgodnie z wymogami nowego rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy psychologicznej - pedagogicznej uczniom opracowałam karty PDW, KIPU, IPED dla moich uczniów. Wiedzę w tym zakresie nabyłam dzięki szkoleniu przeprowadzonemu przez panią pedagog.
Rozwiązując problemy wychowawcze w gronie moich wychowanków, korzystam z pomocy, wskazówek i porad specjalistycznych pedagoga szkolnego. Nasza współpraca owocuje dobrymi relacjami naszych podopiecznych, obecnością pani pedagog na godzinach wychowawczych, jak również bieżącym rozwiązywaniem zaistniałych problemów.
We współpracy z pedagogiem inicjuję działania profilaktyczne na forum klasy i szkoły.

Efekty
Dzięki stałej współpracy z pedagogiem potrafię w sposób kompetentny pomagać moim uczniom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Uczniowie korzystają w sposób optymalny z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, znają osoby, do których mogą zwrócić się z prośbą o radę, a ja mam świadomość, że chcą z tej pomocy skorzystać.
Działania wynikające z profilaktyki szkoły pomagają uczniom kształtować właściwe postawy.

6. Współpraca z rodzicami

Bardzo ważna w pracy każdego nauczyciela a szczególnie wychowawcy jest współpraca z rodzicami. W czasie pierwszych wywiadówek w klasie IV zapoznałam rodziców uczniów naszej szkoły z założeniami Programu Wychowawczego Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania odnośnie zajęć dydaktycznych jak i kryteriów ocen z zachowania. Corocznie zapoznawałam rodziców z planem pracy wychowawcy klasowego. Systematycznie przekazywałam wyniki nauczania (oceny cząstkowe i semestralne). Przeprowadziłam wiele rozmów indywidualnych z rodzicami uczniów mających trudności w nauce i problemy z zachowaniem. Jeśli zachodziła konieczność, prosiłam rodziców o pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Zawsze liczyłam się ze zdaniem rodziców. Uczulałam ich, aby obserwowali własne dzieci i rozmawiali z nimi o szkole, o ich kontaktach z rówieśnikami oraz ewentualnych problemach w nauce. Zachęcałam do badania dziecka w poradni psychologiczno – pedagogicznej w zależności od potrzeb. Angażowałam rodziców do pomocy przy organizowaniu zabaw choinkowych.

Efekty
W wyniku tej współpracy rodzice poznawali i wspólnie ze mną rozwiązywali problemy szkolne dzieci, bardziej interesowali się życiem kulturalnym swoich pociech. A mnie wspólne spotkania pozwoliły bliżej poznać sytuację rodzinną wychowanków, lepiej zrozumieć ich problemy i podjąć odpowiednie kroki zaradcze. Kontakty z rodzicami wpływały pozytywnie na uczniów.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Jako wychowawca w okresie stażu podejmowałam działania w celu poznania sytuacji rodzinnej moich wychowanków. Na bieżąco rozwiązywałam pojawiające się w klasie problemy dydaktyczno-wychowawcze. Będąc nauczycielem języka polskiego, zwróciłam uwagę na problem czytelnictwa wśród moich uczniów. W związku z zaobserwowanymi przeze mnie trudnościami dokonałam analizy dwóch przypadków:
• ucznia sprawiającego problemy wychowawcze i edukacyjne,
• słabej umiejętności czytania wśród uczniów klasy IV.

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Za osiągnięcia dydaktyczne i odpowiedzialne budowanie procesu wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia otrzymałam w październiku 2011r. Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym.
Owocem mojej pracy był udział moich uczniów w różnych konkursach, a organizatorzy tych konkursów doceniając mój wysiłek, przekazali mi w formie pisemnej podziękowania:
• za przygotowanie uczniów do eliminacji rejonowych konkursu „Literatura i dzieci”
• za poświęcony czas i zaangażowanie w przygotowanie uczniów do udziału w Konkursie Krasomówczym „Patroni naszych szkół”
• za pracę w komisji X Powiatowego Konkursu „Z Janem Pawłem II w Trzecie Tysiąclecie”.

Efekty
Uzyskane nagrody i podziękowania utwierdziły mnie w celowości moich działań, wyzwoliły satysfakcję zawodową, dowartościowały moją osobę jako pracownika i zachęciły do dalszej pracy dla siebie, ucznia i szkoły,

Podsumowanie
Plan Rozwoju Zawodowego sporządziłam zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zadania nakreślone w Planie Rozwoju Zawodowego zrealizowałam. Dokumentację prowadziłam w sposób systematyczny.
Na podstawie przedstawionej dokumentacji mogę stwierdzić, że okres stażu był czasem mojego rozwoju zawodowego. Poprzez podejmowane przeze mnie działania doskonaliła się również praca szkoły. Posiadana wiedza z zakresu dydaktyki i pedagogiki pozwoliła mi właściwie planować zajęcia, organizować warsztat pracy, analizować i oceniać skuteczność działań oraz modyfikować je w razie zauważenia problemów.
Mimo zakończenia stażu nadal będę podejmować działania zmierzające do podnoszenia własnych kwalifikacji i jakości pracy szkoły.
Teresa Majkut

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.