X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20319
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Elżbieta Sikorska
Przedszkole: Miejskie Przedszkole nr 13 „Leśne skrzaty”
W Zielonej Górze
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach - § 7, ust. 2, pkt. 1
1. Poznanie procedury awansu zawodowego · Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego wrzesień 2010 - poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu- plan rozwoju zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu · Zawarcie kontraktu · Ustalenie terminów spotkań z opiekunem· Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu · Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu okres trwania stażu - kontrakt- konspekty zajęć- wnioski z obserwacji zajęć- prowadzenie dzienniczka obserwacji, analiza, ewaluacja własnych działań, wzbogacenie własnego warsztatu pracy
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej · Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, itp.)· Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania dostosowanym do indywidualnych możliwości dzieci ( diagnoza grupy, rozwijanie aktywności twórczej, praca z wykorzystaniem metod aktywizujących, wspierających wielostronny rozwój dziecka – elementy metod: Ruchu rozwijającego W. Sherborne, Pedagogika zabawy, metoda Rudolfa Labana, M. Bogdanowicz· Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, karty pracy itp.· Dbanie o wystrój sali, szatni, tablicy informacyjnej dla rodziców, zamieszczanie ciekawych propozycji artykułów pedagogicznych; przygotowanie tablicy grupowej ( aktualne teksty piosenek, wierszy, zapoznanie rodziców z zadaniami wych.-dyd. na dany miesiąc; wywieszanie prac plastycznych dzieci) okres trwania stażu - zaświadczenia ukończenia kursów- pomoce dydaktyczne
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzprzedszkolnym · Udział w szkoleniach w ramach ODN· Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej ( przygotowanie na Radę Pedagogiczną referatów, udział w warsztatach koleżeńskich prowadzonych przez inne nauczycielki) według harmonogramu - listy obecności- zaświadczenia
5. Samoocena własnej pracy · Ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach okres trwania stażu - ewaluacja własnych działań na podstawie analizy konspektów ( co udało mi się zrealizować, nad czym muszę popracować, wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu)
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego · Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, notatek itp.· Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego okres trwania stażu - dokumentacja- sprawozdanie
7. Udział w zespole metodycznym opracowującym Roczny plan pracy wych.- dydakt. przedszkola · Współpraca z rodzicami - prowadzenie warsztatów z rodzicami , zabaw popołudniowych, - zachęcanie Rodziców jako partnerów edukacyjnych do działań na rzecz grupy, - organizacja wspólnie z Rodzicami różnorodnych imprez : Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, zabaw muzyczno-ruchowych „Mamo, Tato pobaw się ze mną:, warsztatów, kuligu - pedagogizacja Rodziców – zorganizowanie spotkania ze specjalistą (psycholog) - przygotowanie referatów na spotkania z Rodzicami okres trwania stażu - sprawozdania ze spotkań
8. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych dzieci · Wdrażanie działań podnoszących efektywność pracy (metody aktywizujące) - praca indywidualna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( dzieci nieśmiałe, nadpobudliwe) okres trwania stażu - kwestionariusz obserwacji- prace plastyczne
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych - § 7, ust. 2, pkt 2
1. Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i wychowawczych z innymi zaangażowanymi w to osobami · Systematyczna współpraca z opiekunem stażu· Obserwacja zajęć koleżeńskich ( dzielenie się uwagami, spostrzeżeniami)· Współpraca ze specjalistami pracującymi w przedszkolu (logopeda, rytmik)· Współpraca z koleżankami z innych grup ( zajęcia integracyjne, warsztaty) okres trwania stażu - notatki własne
2. Uwzględnienie indywidualnych możliwości dydaktyczno -wychowawczych uczniów · Dostosowywanie planu pracy z poszczególnymi dziećmi w oparciu o orzeczenia i opinie PPP· Przygotowanie pomocy dydaktycznych pomocnych w prowadzeniu zajęć okres trwania stażu - dokumentacja przedszkolna- plan pracy- indywidualne opinie o dzieciach
3. Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w konkursach · Organizowanie i przygotowywanie dzieci do różnego rodzaju zawodów i festynów sportowo-rekreacyjnych· Wspieranie dzieci zdolnych (dziecko zdolne plastycznie, muzycznie)· Udział w różnorodnych konkursach organizowanych w przedszkolu i poza placówką, ogólnopolskich· Organizowanie konkursów (ekologiczny, plastyczny)· Dokonywanie na bieżąco ewaluacji działań okres trwania stażu - zdjęcia- ewentualne dyplomy i podziękowania- notatki prasowe
4. Nawiązanie kontaktu ze szkołą podstawową · Współpraca z SP nr 8 w Zielonej Górze (organizacja wspólnych zabaw, zajęć)· Zapoznanie dzieci ze szkołą –współpraca z nauczycielami klas początkowych)· Organizacja akcji Leśny Skrzat sprząta świat – razem z dziećmi klas I SP nr 8 okres trwania stażu - zdjęcia- dyplomy- pamiątki
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - § 7, ust. 2, pkt 3
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej · Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera· Opracowanie dokumentacji (plan pracy, arkusze obserwacji)· Dokumentowanie przebiegu stażu okres trwania stażu - testy, gazetki, przygotowywanie dyplomów i wyróżnień itp.- dokumentacja przedszkolna- dokumentacja dorobku zawodowego
2. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie · Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych (zamieszczanie ich na tablicy dla Rodziców)· Korzystanie z portali dla n-li wychowanie przedszkolnego: literka.pl, profesor.pl, a także stron internetowych nauczycieli wychowanie przedszkolnego (wzbogacanie wiedzy, analiza ciekawych artykułów, materiałów do pracy z dziećmi)· Opracowanie prezentacji multimedialnych· Publikacja w Internecie scenariuszy zajęć, artykułów okres trwania stażuplan rozwoju - strony internetowe
3. Publikacja własnych prac · Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej· Publikacja scenariuszy zajęć okres trwania stażu - strony internetowe
4. Prowadzenie Kroniki Grupowej · Zamieszczanie zdjęć, opisów imprez przedszkolnych oraz innych sytuacji z życia grupy Okres trwania stażu - kronika grupowa
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań - § 7, ust. 2, pkt 4
1. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej · Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela · Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej poprzez odpowiednią lekturę okres trwania stażu - zaświadczenia
2. Uczestnictwo w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych · Udział w Radach Pedagogicznych· Rzetelne wypełnianie dokumentacji · Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej uczniów okres trwania stażu - dokumentacja przedszkolna
3. Współpraca ze specjalistami · Nawiązanie współpracy ze specjalistami i domem rodzinnym w celu korelacji i ujednolicenia działań· Poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie dzieci z trudnościami ( praca indywidualna)· Wzbogacanie warsztatu pracy (uczestniczenie w kursach – Jak pracować z dziećmi z deficytami) okres trwania stażu - notatki ze spotkań i opis zaistniałych problemów
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż - § 7, ust. 2, pkt. 5
1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego · Zapoznanie się z: - Kartą Nauczyciela, - Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej na bieżąco - notatki
2. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola · Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz pomocy społecznej MOPS, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna itp. okres trwania stażu - notatki służbowe z rozmów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.