X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20312
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Organizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci
3. Współpraca z nauczycielami podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

Zgodnie z harmono-gramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Według terminarza.

W okresie trwania stażu.
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady.

Potwierdzenia.

§ 7 ust.1 pkt.2 Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
.
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
2. Udział w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego.
3. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• warsztaty szkoleniowe.
5. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresy dydaktyki.
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
• budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.

2010-2013 r.

W okresie trwania stażu.

Potwierdzenia.

Zaświadczenia, dyplomy.

Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma.

§ 7 ust.1 pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
• rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela
• rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Dziennik Ustaw
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

W okresie trwania stażu.
Potwierdzenia,
notatki.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Współpraca z opiekunem stażu:
• zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
• przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - wnioski z obserwacji
• prowadzenie zajęć opiekuńczo- -wychowawczych w obecności opiekuna stażu, wnioski ze wspólnych przedsięwzięć
• określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
• opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, krzyżówki, łamigłówki, wykreślanki itp.
• dbanie o estetykę i sprzęt
• tworzenie własnej biblioteki metodycznej
3. Publikowanie własnych prac:
• opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• publikacja scenariuszy zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennik świetlicy, dzienniki pozalekcyjne).
5. Opracowanie rocznych planów świetlicy szkolnej.
6. Pisanie miesięcznych planów świetlicy szkolnej.
7. Prowadzenie koła tanecznego i plastycznego.

IX – X 2009 r.

Wg harmonogramu.

W ciągu całego roku szkolnego.

Cały okres stażu.

Kontrakt.

Plan rozwoju zawodowego.

Arkusze obserwacji.

Potwierdzenia.

§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Przygotowanie uroczystości szkolnych.
2. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
3. Współorganizowanie i udział w realizacji konkursów, akademii.
4. Udział w różnych formach kultury (seanse filmowe, teatrzyki, kino).
5. Udział w imprezach środowiskowych ( Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Festyn z okazji Dnia Dziecka) oraz konkursach organizowanych przez inne instytucje.
6. Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei).
7. Aktywna współpraca z rodzicami.

Według planu.

W ciągu całego stażu.

Zapis w kronice szkolnej.

Potwierdzenie.

§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji szkolnej, dyplomów.
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
4. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
5. Prowadzenie zajęć w pracowni informatycznej.
6. Pozyskiwanie materiałów edukacyjnych przydatnych podczas zajęć.
7. Przeglądanie stron internetowych wydawnictw edukacyjnych.

Cały okres stażu.
Potwierdzenia.

Adres strony.

Konspekty


§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4. Aktywna praca nad samokształceniem.
5. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych.
6. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów.

Przez cały okres stażu.
Notatki.

§ 7 ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.
3. Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej lub elektronicznej.
4. Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.

W ciągu całego stażu
Notatki

Zatwierdzam do realizacji:
........................................ ........................................
(data i podpis Dyektora) (podpis nauczyciela)


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Karolina JózwowskaNauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Szkole Podstawowej
im. Papieża Jana Pawła II w Czarnem Dolnem.


Termin rozpoczęcia stażu:01.09.2010
Przewidywany termin zakończenia stażu:31.05.2013

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.