X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20322
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel – wychowawca świetlicy
Szkoła Podstawowa w Łążynie II
Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.IX.2012 r. do 31.V.2013 r.)
Opiekun: mgr Wanda Falkiewicz
(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 16. XI. 2007 r. Nr 214, poz. 1580
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

ZADANIA
FORMY REALIZACJI

OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
TERMIN

1 2 3 4 5

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie
Napisanie planu rozwoju zawodowego

Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Przewodniczący zespołu samokształceniowego

Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

IX

Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu

Bezpośrednia rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem

Opiekun stażu

Opracowanie zasad współpracy,
rozmowy, hospitacje

IX

Ustalenie z opiekunem form pomocy i ewentualnych spotkań

Opracowanie zakresu i tematów zajęć

Opiekun stażu

Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu

IX

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie i opis dokumentów, działań programów, scenariuszy wydarzeń itp.
Opiekun stażu
Wspomniane dokumenty
Na bieżąco

Przygotowanie projektu sprawozdania

Opis realizacji niniejszego planu
Opiekun stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
V

Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły

Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych
Opiekun stażu
Dyrektor,
Nauczyciele
Lista obecności na
Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych
Na bieżąco

Poznanie:
- dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy,
- dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dziennik zajęć wychowawczych, rozkłady zajęć itp.

Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,

Opracowanie projektu planu pracy opiekuńczo-wychowawczego świetlicy
Opiekun stażu
Dyrektor
Pedagog szkolny

Wpisy w dziennikach
Projekt planu pracy świetlicy

IX/X

Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami

Obserwacja, udział w spotkaniach, zespołowych, spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami
Opiekun stażu
Dyrektor
Inni nauczyciele
Organizacja zajęć własnych, udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli
udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej,
IX

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole

Udział w szkoleniu
wewnętrznym oraz literatura obowiązujących aktów prawnych
Opiekun stażu
Dyrektor

Oświadczenie o znajomości przepisów i świadectwo ukończenia kursu
IX/X

Określenie roli wychowawcy świetlicy szkolnej

Bezpośrednia rozmowa
Dyrektor
Wychowawcy klas
Pedagog szkolny
Uwagi w autorefleksji
Na bieżąco

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków)

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego

Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Dyrektor
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Nauczyciele
Wnioski z obserwacji i hospitacji Raz na dwa miesiące

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Dyrektor
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Nauczyciele

Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
Raz na pólrocze

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy

Opiekun stażu

Autorefleksja, autoanaliza

Na bieżąco

Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym
Udział w kursach i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej

Opiekun stażu
Dyrektor
Bibliotekarka

Zaświadczenie, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu

Pisemna prezentacja przeczytanych książek
oraz omówienie tematyki wybranych numerów czasopism
Na bieżąco

Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Udział wychowanków w konkursach, turniejach, przedstawieniach, imprezach okolicznościowych

Współorganizacja przedstawień tematycznych

Dyrektor
Opiekun stażu
Organizatorzy
Dyplomy
Sprawozdania z organizacji konkursów

W trakcie stażu

Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych

Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne
Dyrektor
Opiekun stażu

Potwierdzenie opiekuna stażu
Okres stażu.

Doskonalenie multimedialnych technik pracy

Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera

Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej

Opiekun stażu
Nauczycielka informatyki
Teczka stażysty, dyskietka/płyta z zapisem elektronicznym
W trakcie stażu

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków
Rozmowa, arkusze ocen, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy
Dyrektor
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Inni nauczyciele
Rodzice

Charakterystyka grupy świetlicowej pod względem szczególnych uzdolnień
W trakcie stażu

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków

Udział w szkoleniach

Lektura pedagogiczna i psychologiczna

Opiekun stażu
Bibliotekarka
Osoby prowadzące kursy
Zaświadczenia, prezentacja literatury
Na bieżąco

Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych

Rozmowa, wywiad, kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Dyrektor

Spis niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy
Na bieżąco

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

Hospitacja według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń

Opiekun stażu
Inni nauczyciele

Wnioski z obserwacji i hospitacji

W trakcie stażu

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji
Opiekun stażu
Samoocena i wnioski do dalszej pracy
Na bieżąco

Analiza i samoocena swojej pracy

Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych
Opiekun stażu
Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
Na bieżąco

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.