X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20305
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Halicka
Posiadane kwalifikacje: ukończone studia licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym
Stanowisko: nauczyciel nauczania przedszkolnego
Miejsce odbywania stażu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej
Data rozpoczęcia stażu: 14 września 2012 roku
Planowana data zakończenia stażu: 14 czerwca 2013 roku
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Paula Stroczkowska

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
- Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
- Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
- Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
- Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
- Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych oraz poprzez samokształcenie).

1. Zadania związane z organizacją stażu.

Lp. Działania i zadania nauczyciela Forma/metoda realizacji Dowody realizacji/
dokumentacja Termin realizacji
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczyciela
• Napisanie Planu rozwoju zawodowego
• Rejestr przeanalizowanych przepisów:
a) awans zawodowy:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ze zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
b) akty prawne dotyczące edukacji:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
-Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ze zmianami. • Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
• Bibliografia literatury pedagogicznej
• Poprawnie opracowany „Plan rozwoju zawodowego” Wrzesień-Październik 2012 r.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu • Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego;
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem • Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem Wrzesień 2012
3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego • Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły • Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły Wrzesień 2012
4. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego • Gromadzenie dokumentacji, zaswiadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć itp. • Scenariusze zajęć, zaświadczenia, świadectwa, potwierdzenia, listy obecności Cały okres stażu
5. Sporządzenie projektu sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły • Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju • Sprawozdanie z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego Czerwiec 2013
6. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją • Sporządzenie wniosku, przygotowanie dokumentacji • Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu Czerwiec 2013

2. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Lp. Działania i zadania nauczyciela Forma/metoda realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja Termin realizacji
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły • Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, Program wychowawczy, Program profilaktyczny, Wewnątrzszkolny system oceniania, Regulaminy wewnątrzszkolne, szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, szkolny plan nauczania • Notatki własne Wrzesień- Październik 2012
2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji • Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy) • Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej Cały okres stażu
3. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami • Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych
• Organizacja zajęć własnych • Zapisy w dzienniku zajęć
• Sprawozdania z posiedzeń Rady Pedagogicznej Cały okres stażu
4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi • Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych, pozalekcyjnych i dyżurów • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP Wrzesień 2012
5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań • Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej
• Udział w spotkaniach WDN • Listy obecności
• Zaświadczenia Cały okres stażu

3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

Lp. Działania i zadania nauczyciela Forma/metoda realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja Termin realizacji
1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli • Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja • Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen, opinii i wniosków Cały okres stażu- raz w miesiącu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu • Opracowanie scenariuszy zajęć
• Konsultacje z opiekunem stażu
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć • Scenariusze zajęć edukacyjnych
• Notatki i wnioski z rozmów
• Autorefleksja Cały okres stażu- raz w miesiącu

3. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli • Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
• Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN
• Udział w szkoleniach, kursach i warsztatach • Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów Cały okres stażu
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych • Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno- pedagogicznej • Spis literatury metodyczno- pedagogicznej Cały okres stażu
5. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej • Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• Publikacja w Internecie Planu rozwoju zawodowego
• Teczka stażysty • Płyta z zapisem elektronicznym
• Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie (wydruk strony www.) Cały okres stażu

4. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Lp. Działania i zadania nauczyciela Forma/metoda realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja Termin realizacji
1. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ucznia • Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej • Notatki- wnioski i refleksje Cały okres stażu
2. Opracowanie programu wychowawczego dla przedszkola • Opracowanie celów i zadań wynikających z przedszkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego • Program wychowawczy Wrzesień 2012
3. Poznanie środowiska rodzinnego uczniów • Rozmowy i wywiady z rodzicami
• Spotkania z pedagogiem szkolnym • Notatki Cały okres stażu
4. Współpraca z rodzicami • Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w klasie i szkole
• Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz klasy i placówki • Sprawozdanie
• Dokumentacja fotograficzna Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.