X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20310
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

mgr Marzena Obuchowicz
nauczyciel religii

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa w Olsztynku
Opiekun stażu: od 01.09.2006r. – 31.08.2007r.: mgr Henryka Żebrowska
Opiekun stażu: od 01.09.2007r. – 31.05.2009r.: mgr Ewa Zarzecka

Staż był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno– wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, uczestniczyłam w pracach organów szkoły, realizowałam zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze.

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Awans zawodowy ma służyć doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Aby udoskonalić ten warsztat, trzeba wiedzieć jak odbyć staż. Dlatego punktem wyjścia do sprostania temu wymaganiu powinno być poznanie zasad rządzących awansem zawodowym. Była to pierwsza czynność, jaką podjęłam, by zrealizować to wymaganie. Poznanie procedury awansu zawodowego rozpoczęłam od zaznajomienia się z przepisami prawa oświatowego tj. Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego oraz rozdział 3 artykuł 9 Karty Nauczyciela. Dodatkowo starałam się tworzyć własną biblioteczkę aktów prawnych dotyczących awansu, a także korzystałam ze wskazówek zamieszczonych przez portale edukacyjne.
• Kolejnym zadaniem było podjęcie współpracy z opiekunem stażu Henryką Żebrowską, a następnie Ewą Zarzecką. Jasno sformułowane zasady współpracy nakreślone zostały we wspólnym kontrakcie. Wraz z opiekunem opracowałam plan rozwoju zawodowego, wniosek o podjęcie stażu oraz przez cały okres stażu korzystałam ze wskazówek i rad udzielanych przez opiekuna. Spotkania były prowadzone przez opiekunów w sposób partnerski. Rozmowy toczyły się prawie każdego dnia. Były dla mnie wsparciem. Szybko otrzymywałam informację zwrotną dotyczącą moich wątpliwości z zakresu metod i form pracy, formułowania celów operacyjnych lekcji, przygotowywania pomocy dydaktycznych.
• Jednym z zadań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy dydaktyczno — wychowawczej było prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu, dyrektora szkoły oraz rejonowego wizytatora religii. Po przeprowadzeniu lekcji zawsze chętnie wysłuchiwałam opinii osób obserwujących zajęcia oraz korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji lekcji, opracowania konspektu itp. Uwagi osób obserwujących zajęcia okazały się dla mnie niezwykle cenne, gdyż wyznaczały te obszary mojego działania, w których powinnam dokonać korekty oraz dowiadywałam się o zaobserwowanych mocnych stronach przeprowadzonych przeze mnie zajęć.
• Równie wartościowe okazały się dla mnie lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych katechetów. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonych nauczycieli. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczycieli do uczniów.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
• W ramach poszerzania własnej wiedzy i umiejętności zawodowych systematycznie korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych i zewnętrznych. Ich celem było pogłębienie moich umiejętności dydaktyczno-wychowawczych.
W okresie stażu ukończyłam następujące formy z zakresu zewnętrznego doskonalenia nauczycieli:
• Szkolenie „Współpraca katechety z rodzicami i parafią w zakresie religii rzymskokatolickiej” zorganizowane przez Archidiecezjalne Centrum Doskonalenia Nauczycieli Religii Katolickiej w Olsztynie – 16.10.2004r.;
• Warsztaty „Podręczniki katechetyczne w realizacji zadań szkoły” zorganizowany przez ODN w Olsztynie – 07.02.2005r.;
• Szkolenie „Dojrzałość- etap rozwoju. Wyzwania wobec ruchów katolickich” zorganizowany przez Archidiecezjalne Centrum Doskonalenia Nauczycieli Religii Katolickiej w Olsztynie – 22.10.2005r.;
• Warsztaty „Asertywność” zorganizowany przez ODN w Olsztynie – 16.11.2005r.;
• Szkolenie „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów” zorganizowany przez W-MODN w Elblągu ( 32 godziny)- 16,17,23,24.09.2006r.;
• Kurs „Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki” zorganizowany przez W-MODN w Elblągu ( 24 godziny) – 27-28.10.2006r.;
• Szkolenie „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych na lekcjach różnych przedmiotów. Przygotowywanie prezentacji oraz innych materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem TIK” zorganizowany przez Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych (40 godzin) – 09.11.2006r.
• Szkolenie „Planowanie dydaktyczne” zorganizowany przez Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu – 16.11.2006r.;
• Konferencja „Kształtowanie umiejętności wychowawczych” zorganizowany przez ODN w Olsztynie i Stowarzyszenie Klauza – 09.12.2006r.;
• Szkolenie „Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej -ADHD” zorganizowany przez Europejski Instytut Sokrates Scola (8 godzin) – 09.02.2007r.;
• Kurs „Język angielski dla początkujących” zorganizowany przez Szkołę Języków Obcych YES!, ( 80 godzin) – 12.06.2006r.;
• Szkolenie „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” zorganizowany przez MOPS w Olsztynku – 07.03.2007r.;
• Konferencja „Godność człowieka i rodziny” zorganizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Kuratorium Oświaty w Olsztynie – 29.05.2007r.;
• Kurs „Język angielski dla początkujących” zorganizowany przez Szkołę Języków Obcych YES!, (60 godzin) – 06.06.2007r.;
• Konferencja „Rodzina a ekonomia” zorganizowany przez Urząd Marszałkowski miasta Olsztyn - 12.10.2007r.;
• Konferencja „Nie bądź obojętny”. 20 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich – 17.10.2007r.;
• Szkolenie „Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów” zorganizowany przez Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych ( 72 godziny) – 28.11.2007r.;
• Konferencja „Jak panować nad sobą w trudnych sytuacjach szkolnych” zorganizowany przez Stowarzyszenie Natan i ODN w Olsztynie – 30.11.1007r.;
• Warsztaty „Szkoła bez przemocy” – 23.02.2008r.;
• Szkolenie „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12lat”, zorganizowany przez Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie – 10.05.2008r.;
• Szkolenie „Konstrukcja Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego w odniesieniu do diagnozy według Profilu Psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi do 12 roku życia z wykorzystaniem programu komputerowego EDU - 1 –MULTIMEDIA” , zorganizowany przez Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie – 04.10.2008r.;
• Warsztaty „Wykorzystanie pomocy dydaktycznych na katechezie – Dekalog”, zorganizowany przez ODN w Olsztynie, (12 godzin) – 21.01.2009r.;
• Warsztaty „Wykorzystanie pomocy dydaktycznych na katechezie – Kościół”, zorganizowany przez ODN w Olsztynie, (6 godzin)– 26.01.2009r.;
• „Programy naprawcze w szkołach uzyskujących niesatysfakcjonujące wyniki na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych” (25 godzin) ”, zorganizowany przez W-M ODN w Olsztynie:
• Kurs z zakresu bhp dla nauczycieli i wychowawców placówek oświatowo – wychowawczych” – 18 i 25.03.2009r.;
• Bezpośrednio po zakończeniu stażu ukończyłam kurs „Pomiar dydaktyczny”.
Ukończenie wyżej wymienionych form doskonalenia wynikało z potrzeby pogłębiania moich kompetencji jako nauczyciela pracującego w zreformowanej szkole. Doświadczenia i umiejętności zdobyte na w/w kursach wykorzystałam m.in. w pracy nad poprawą efektywności kształcenia. Nauczyłam się bowiem: - operacjonalizacji celów nauczania, świadomego stosowania kategorii taksonomicznych, budowania poziomów wymagań; - dostrzegania zależności między podstawą programową, standardami wymagań egzaminacyjnych a programem nauczania; - rozpisania standardów na konkretne czynności dydaktyczne.
Ukończenie kursu na temat tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych pomogło mi w kontaktach z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności. W pracy z tymi uczniami nie byłam już zdana jedynie na intuicyjne działania lecz dokonywałam diagnozy, układałam plany nauczania i dobierałam właściwe metody pracy. Udział w kursach przedmiotowych uatrakcyjnił sposób prowadzenia przeze mnie zajęć. Ze względu na częstotliwość występowania problemu agresji, konfliktów, braku dyscypliny zdecydowałam się na udział w kursie poruszającym problem agresji. Dzięki tym zajęciom poznałam: - jaki wpływ ma szkoła, grupa rówieśnicza, dom rodzinny na pojawienie się zachowań agresywnych, - jak rozpoznać sprawcę i ofiarę przemocy, - procedury interwencji w razie zagrożenia demoralizacją i przestępczością, - źródła konfliktów i sposoby ich rozwiązywania, - jak budować dyscyplinę w zespołach klasowych. Wiedza ta pozwoliła mi na budowanie w zespołach atmosfery zaufania, sympatii przy jednoczesnym jasnym określeniu zasad i konsekwentnym ich egzekwowaniu. Koniecznością wymuszoną przez życie szkoły było odbycie kursu „Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej -ADHD”. Zajęcia te dały mi wskazówki jak tworzyć strukturę lekcji w pracy z uczniem z ADHD, jak pomóc sobie, dziecku i całemu zespołowi klasowemu.
W ramach zewnętrznego doskonalenia zawodowego uczestniczyłam w 12 konferencjach metodycznych organizowanych przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. W czasie konferencji rozpoczynających dany rok szkolny podawane były wskazania katechetyczne na dany rok, które należało uwzględniać w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Uczestniczyłam także w konsultacjach zespołowych i indywidualnych prowadzonych przez doradcę metodycznego nauczycieli religii dr Bożenę Szczurek.
Podstawowym celem lekcji religii jest doprowadzenie katechizowanych uczniów do pełni życia wiarą. Specyfika tego przedmiotu domaga się od katechetów szczególnej pracy nad sobą i nad rozwojem własnej wiary. Nie można być autentycznym przewodnikiem w wierze dla młodych ludzi, jeżeli nie pogłębia się stale własnego kontaktu z Bogiem. Dlatego uczestniczyłam systematycznie w dniach skupienia dla katechetów, w 5 rekolekcjach katechetycznych , w pielgrzymkach. Regularnie uczestniczyłam w spotkaniach dla katechetów organizowanych przez dziekana naszego dekanatu.
Systematycznie uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli Szkoły Podstawowej w Olsztynku, biorąc udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, prowadzonych przez dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz specjalistów z W- MODN w Olsztynie.
• „Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu pracy klasowego zespołu nauczycieli do podnoszenia jakości pracy szkoły” 30.05.2006r. – prowadzący J. Paszuk (W-MODN w Olsztynie).
• „Konstruowanie systemu mierzenia jakości pracy szkoły w tym systemu mierzenia jakości” - 23-24.09. 2006r.
• „Interwencja profilaktyczna, jako element szkolnego systemu rozwiązywania problemów związanych z używaniem przez uczniów substancji psychoaktywnych” – 19.04.2008r. – Prowadzący Elżbieta Górecka (specjalista d/s zarządzania projektami profilaktycznymi).
• „Tworzenie harmonogramu działań podnoszących skuteczność kształcenia” – 23.10.2008r. - prowadzący E. Jermacz (konsultant W-MODN w Olsztynie).
• „Osiągnięcia edukacyjne uczniów” – 29.10.2008r. - – prowadzący E. Jermacz (konsultant W-MODN w Olsztynie).
• „Doskonalenie trudnej sztuki nauczania rozumienia tekstu” – 18.11.2008r. – prowadzący E. Jermacz (konsultant W-MODN w Olsztynie).
• „Podejmowanie działań podnoszących skuteczność kształcenia i praca z standardami egzaminacyjnymi” – prowadzący Alina Waleryś ( dyrektor szkoły ).
• „ Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” – 15.05.2009r. – prowadzący E. Jermacz (konsultant W-MODN w Olsztynie). Wymienione formy doskonalenia wyposażyły mnie w nowe umiejętności, które wzbogaciły mój warsztat pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pozwoliło mi to na pogłębienie wiedzy z zakresu form i metod pracy z uczniem w zależności od jego profilu poznawczego. Szczególnie cenne okazały się dla mnie informacje na temat sposobu analizowania wyników sprawdzianu zewnętrznego.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Wielokrotnie dzieliłam się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym z nauczycielami Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Humanistów. Spotkania te ugruntowały moją wiedzę i doskonaliły umiejętności. Podczas wspólnych spotkań:
dzieliłam się wiedzą zdobytą na konferencjach i warsztatach;
wymieniałam doświadczenia w zakresie metod nauczania;
proponowałam wzajemna współpracę wszystkim nauczycielom.
Wspólnie z nauczycielami analizowałam osiągnięcia uczniów na podstawie wyników sprawdzianu uczniów klas szóstych i współpracowałam w konstruowaniu działań naprawczych. Miałam możliwość wysłuchania wielu referatów, wygłoszonych przez innych nauczycieli, co było dla mnie cennym źródłem informacji. Sama również przygotowałam i wygłosiłam referaty o następującej tematyce:
• „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia” -27.10.2006r.;
• „Jak stworzyć dobry przedmiotowy system oceniania” – 07.09.2007r.;
• „Internet w pracy katechetycznej” – 18.04.2008r.;
• „Wpływ Biblii na literaturę polską” – 21.05.2009r.

Treści wygłoszonych przeze mnie referatów spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony członków Zespołu, a efektem ich wygłoszenia było pogłębienie wiedzy na w/w tematy.

Przeprowadziłam lekcje otwarte dla stażystów i innych nauczycieli:
• „Zmartwychwstały przywraca utracone życie” w klasie V, 18.04.2008r.;
• „Utrwalenie nazw i skrótów ksiąg Nowego Testamentu” w klasie V, 20.11.2008r.;
• „Jezus Miłosierny” w klasie VI, 20.04.2009r.
Lekcje otwarte dla nauczycieli miały na celu umożliwienie im obserwowanie nauczyciela podczas pracy: jaki ma kontakt z uczniami, jakie metody stosuje z powodzeniem, a jakie nie odnoszą pozytywnych rezultatów. Po każdych zajęciach przeprowadzałam ich ewaluację i wnikliwą analizę. Obserwatorzy wyrażali swoje opinie, deklarowali najczęściej aprobatę, czasami kierowali słuszne uwagi krytyczne. Były one dla mnie cennym bodźcem do doskonalenia warsztatu i metod pracy.

Po odbytym kursie „Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej -ADHD” przeprowadziłam na ten temat szkolenie Rady Pedagogicznej w dniu 29.03.2007r.

W ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem przekazałam materiały edukacyjne Bibliotece Szkoły Podstawowej w Olsztynku, w celu udostępnienia ich innym nauczycielom. Mam nadzieję, że opracowane przeze mnie scenariusze uroczystości staną się nie tylko śladem przeszłości, ale przyczynią się do popularyzacji takiej formy pracy z dziećmi i będą materiałem do wykorzystania w kolejnych latach dla uzyskania coraz większych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Dwukrotnie pełniłam funkcję opiekuna praktykantów : Grzegorza Zapotocznego studenta Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie oraz Justyny Tyburskiej studentki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (wydział teologii). Celem moich działań było przedstawienie młodym ludziom zasad prawidłowego wykonywania zadań i obowiązków pedagogicznych. Opracowałam harmonogram zajęć hospitowanych i prowadzonych przez studentów, zapoznałam ze specyfiką pracy w naszej szkole, z dokumentacją szkoły, z planem dydaktyczno-wychowawczym oraz ścieżką awansu zawodowego – od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego. Udostępniałam własne scenariusze lekcji, literaturę metodyczną i opiniowałam konspekty lekcji prowadzonych przez studentów. Jako opiekunka studentów praktykantów zdobyłam nowe doświadczenie, pracy z osobą dorosłą, która zamierza w przyszłości zostać pedagogiem.

W ramach pracy zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale brałam udział w analizach wyników testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów klas IV i V. Głównym celem pracy było jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu po szkole podstawowej, zorientowanie się w obszarach nad którymi należy wzmocnić pracę oraz dostarczenie cennych informacji o poziomie wiedzy uczniów.
Praca w zespole, nad analizą wyników nauczania, była dla mnie doskonałą okazją do podjęcia wspólnych działań, w celu niwelowania zauważonych braków i podniesienia jakości kształcenia. Dowiedziałam się, które ze standardów uczniowie opanowali w stopniu dobrym, a nad którymi muszę jeszcze popracować, aby uzyskali oni jak najlepsze wyniki w egzaminie po szkole podstawowej.

Wzbogacanie warsztatu i metod pracy

Opracowywałam plany pracy (dydaktyczne i wynikowe) dla poszczególnych klas na dany rok szkolny. Przez cały okres stażu prowadziłam dokumentację we wszelkiego rodzaju dokumentach szkolnych (dzienniki zajęć edukacyjnych, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen, inne dokumenty sprawozdawczo-informacyjne).

Podczas stażu na bieżąco gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej — książki, podręczniki, plakaty, konspekty zajęć, testy, zestawy ćwiczeń itp., które wykorzystywałam w trakcie zajęć. Gromadzenie pomocy dydaktycznych znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, a tym samym bazę materialną szkoły, pozwoliło uatrakcyjnić lekcję, a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał.

Zgodnie z zaleceniami Kurii Warmińskiej systematycznie wprowadzałam nowy program katechetyczny, który obecnie już obowiązuje we wszystkich klasach szkoły podstawowej.

Dokonywałam na bieżąco samooceny efektywności własnej pracy. Odbywało się to podczas rozmów z opiekunem stażu oraz członkami grona pedagogicznego. Dążąc do ewaluacji własnych działań oraz oceniania ich skuteczności przeprowadzałam ankiety z moimi uczniami dotyczące ich podejścia do przedmiotu oraz satysfakcjonujących ich metod nauczania. Dawało mi to wgląd na zainteresowanie ich moimi lekcjami, poznawałam przyczyny ich trudności w nauce, czy problemy z pracami domowymi. Dowiedziałam się, że bardzo często należy wprowadzać inne metody nauczania niż wykład, a także, że należy sukcesywnie przypominać wychowankom o kryteriach oceniania z przedmiotu.

Doceniam posiadanie sali katechetycznej. Zauważyłam pozytywny wpływ wystroju religijnego podczas prowadzenia lekcji. Przez cały czas dbałam o poprawę wystroju i estetykę sali, przygotowując gazetki tematyczne, zgodnie z kalendarzem roku liturgicznego, na których umieszczałam m.in. prace dzieci. Troszczyłam się o stan sprzętu klasowego i zieleń.

Udział w mierzeniu jakości pracy szkoły.

W ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły, opracowałam i przeprowadziłam test dla klas IV, dotyczący wiedzy uczniów, umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania i korzystania z różnych źródeł informacji.
Układając test założyłam:
* sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości katechetycznych,
* sprawdzenie stopnia czytania ze zrozumieniem,
* sprawdzenie umiejętności pisania zaproszenia,
* sprawdzenie umiejętności korzystania z różnych źródeł,
* sprawdzenie kojarzenia faktów i wydarzeń z postaciami biblijnymi.
W wyniku przeprowadzonego testu stwierdzam potrzebę
* zwrócenia uwagi na czytanie ze zrozumieniem, doskonalenie czytania,
* korzystania z różnych źródeł informacji,
* głębszego utrwalenia tematu lekcji różnymi formami, metodami.
Wyniki badań i wnioski posłużą mi do systematycznego modyfikowania pracy katechetycznej na następne lata.

Opieka nad Samorządem Uczniowskim.

W trakcie odbywania stażu pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W opiece nad Samorządem staram się umożliwić uczniom aktywny udział w planowaniu pracy szkoły poprzez zgłaszanie wniosków i wyrażanie opinii w sprawach szkoły i uczniów, w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów, takich jak:
- prawo do zapoznania się z programem nauczania
- prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania
- prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
- prawo do organizacji życia szkolnego, z uwzględnieniem działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
W celu wdrażania uczniów do praworządności, członkowie Samorządu Szkolnego przybliżają uczniom regulamin Samorządu i corocznie opracowują plany pracy Samorządu, uwzględniając w nich potrzeby szkoły oraz propozycje uczniów. Przedstawiają również uczniom ich prawa i obowiązki. Po opracowaniu Programu Rozwoju Szkoły zapoznali uczniów ze wzorcem absolwenta szkoły.
Opiekując się Samorządem, bądź współdziałając z nim starałam się też wdrożyć uczniów do pracy na rzecz szkoły oraz ludzi potrzebujących pomocy. Uczyłam odpowiedzialności i dbania o środowisko naturalne. Wspólnie z uczniami zorganizowaliśmy:
- kiermasz używanych podręczników i książek (dzieci mogły zaopatrzyć się w podręczniki po przystępnej cenie);
- akcję charytatywną „Góra Grosza” – pomoc dla dzieci z rodzinnych domów dziecka,
- akcję charytatywną „Serce” – na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom,
- akcję charytatywną „Prezent pod choinkę dla dzieci z Ukrainy”,
- pomoc w organizacji kiermaszów świątecznych,
- udział w akcji „Zachowaj trzeźwy umysł” (Akcja została objęta patronatem MEN, Ministra Sportu i Turystyki oraz Komendy Głównej Policji. Działania dotyczyły profilaktyki uzależnień, uczniowie przygotowywali plakaty, gazetki ścienne, układali hasła związane z tematyką).
- realizowaliśmy program „Szkoła bez przemocy”, którego celem jest propagowanie właściwych zachowań społecznych. W ramach jego działań został przeprowadzony m.in. konkurs „Najfajniejsza klasa”;
- włączyliśmy się w akcję „Pomóżmy dzieciom w Kongo”,

Samorząd zorganizował imprezy ogólnoszkolne, takie jak: Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, bal karnawałowy, Dzień Wiosny, Dzień Nauczyciela. Byłam również odpowiedzialna za przygotowanie delegacji uczniów, reprezentujących szkołę na uroczystościach upamiętniających najważniejsze wydarzenia w kraju i w gminie:
- obchody 67 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie
- uroczyste zasadzenie Dębu Papieskiego przy tablicy upamiętniającej wizytę Papieża Jana Pawła II w Olsztynku.
Celem tych akcji było uwrażliwienie dzieci na drugiego człowieka, podtrzymywanie tradycji obchodzenia rocznic i świąt, a także umożliwienie uczniom samorealizacji.
Samorząd Uczniowski opiniował postanowienia Rady Szkoły, dotyczące m.in. przyznawania stypendiów. Każdorazowo regulamin przyznawania stypendiów przedstawiany był Samorządowi Uczniowskiemu, który opiniował postanowienia rady.

§7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Praca wychowawcy
W roku szkolnym 2004/2005 pełniąc funkcję wychowawcy klasy starałam się zachęcać rodziców do współpracy ze szkołą. Najczęściej współpraca ta miała formę różnego rodzaju spotkań. Aby rodzice zrozumieli, jak wygląda planowanie pracy i praca w szkole, próbowałam przybliżyć im zasady funkcjonowania szkoły. Zapoznałam rodziców z treściami nauczania oraz wymaganiami edukacyjnymi, Regulaminem Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków ucznia, z formami stosowanych w szkole nagród i kar. Poinformowałam rodziców również o obowiązującej w szkole dokumentacji, która reguluje działalność szkoły, tzn. Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym Szkoły, Szkolnym Programie Profilaktyki, Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, oraz o ich dostępności w bibliotece szkolnej. Analizowałam i zapoznawałam rodziców z wynikami egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej, w celu zwrócenia uwagi na słabe strony uczniów, które wymagały intensywnej pracy.
W kontaktach z rodzicami i opiekunami uczniów stosuję różne formy wymiany informacji o uczniu, o jego zachowaniu i osiągnięciach edukacyjnych. Są to m.in.:
- Ogólne zebrania z rodzicami
- Rozmowy indywidualne
- Wizyty domowe (po uprzedzeniu rodziców)
- Uwagi i spostrzeżenia w zeszycie do korespondencji
- Kontakt telefoniczny
- Listy do rodziców
W rezultacie takich działań rodzice na bieżąco informowani są o sytuacji dzieci w szkole, zaczęli się nimi bardziej interesować, są otwarci na propozycje i chętni do współpracy.
Pracując z zespołem klasowym starłam się wdrażać uczniów do samodzielności. Wspólnie organizowaliśmy imprezy klasowe, wyjścia itp. Również wspólnie dokonywaliśmy przydziału funkcji w samorządzie klasowym, zadań do realizacji i ocenialiśmy efekty naszej pracy.
Przykładem imprez organizowanych w klasie mogą być:
- Dzień Chłopca
- Zabawy andrzejkowe
- Mikołajki klasowe
- Wigilia klasowa
- Dzień Kobiet

Szukając odpowiednich rozwiązań i pomocy uczniom z problemami w nauce i zachowaniu uczestniczyłem w spotkaniach zespołów klasowych nauczycieli uczących w danym oddziale. Wspólnie omawialiśmy i ustalaliśmy strategie działań wobec poszczególnych uczniów. Poprzez udział w tych spotkaniach systematycznie wzbogacałam swój warsztat i metody pracy, dokładniej poznawałam uczniów i ich problemy. Wszystkie działania, które podejmowałam we współpracy z innymi nauczycielami przekładają się na efekty nauczania i sukces ucznia, a sukces ucznia daje gwarancję wysokiej jakości pracy szkoły.

Będąc nauczycielem religii starałam się spotykać z rodzicami uczniów, z którymi prowadziłam zajęcia. Uczestniczyłam w zebraniach, zapoznawałam rodziców z programem katechezy oraz z wymaganiami edukacyjnymi z tego przedmiotu. Wymieniałam opinie na temat zachowań uczniów i ich osiągnięć.

Jako nauczyciel religii przeprowadziłam szereg lekcji, na których zostały omówione zagadnienia poruszające najważniejsze problemy dzisiejszej cywilizacji tj. zanieczyszczenie środowiska, środki uzależniające, zdrowe odżywianie, stres czy wpływ telewizji na rozwój dziecka.
Kolejnym zadaniem którego się podjęłam ,było niwelowanie agresji wśród uczniów. Punktem wyjścia do rozwiązania tego problemu było opracowanie i przeprowadzenie wspólnie z pedagogiem ankiety „Czy jesteś bezpieczny w szkole”. Po analizie wyników ankiety wyciągnęłam wnioski do dalszej pracy i podjęłam działania zmierzające do wyeliminowania agresji wśród uczniów.

Wspólnie z uczniami brałam udział w akcji „Sprzątanie świata”.
Przez cały okres stażu poprzez lekturę czasopism i prasy lokalnej interesowałam się aktualnymi problemami społecznymi.

Chcąc uwrażliwić dzieci na potrzeby innych, pokazać problem biedy, a także rozwijać wśród uczniów umiejętność dzielenia się z potrzebującymi, włączyłam się w wiele akcji charytatywnych:
- „Góra grosza”, ogólnopolska akcja zbierająca fundusze na rzecz dzieci z Rodzinnych
Domów Dziecka;
- „Serce - na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”;
- pomoc rodzinie uczennicy naszej szkoły dotkniętej chorobą nowotworową;
- zbiór liptonów na wózek inwalidzki;
- „Prezent pod choinkę dla dzieci z Ukrainy”,( zbiórka przyborów szkolnych, odzieży,
zabawek i słodyczy);
- Z myślą o ubogich dzieciach prowadziłam wspólnie z koleżankami ze świetlicy akcję charytatywną, polegającą na zbiórce produktów żywnościowych. Jej głównym założeniem było zwrócenie uwagi na potrzeby ludzi z naszego, najbliższego otoczenia.
- Na terenie szkoły każdego roku organizuję zbiórkę podręczników do religii, aby uczniowie biedniejsi mogli się w nie zaopatrzyć.

Organizacja wycieczek

Bardzo ważnym elementem wychowawczym jest budowanie wspólnoty i nabywanie umiejętności bycia razem z rówieśnikami. Duże znaczenie mają w tym względzie wspólne wyjazdy i przebywanie w innym środowisku niż szkolna ławka. Pracując z dziećmi widziałam potrzebę organizowania wycieczek szkolnych. Wycieczki służą nie tylko zdobywaniu wiedzy, umiejętności i nawyków, ale sprzyjają również zachowaniu i pomnażaniu zdrowia. Stwarzają poza tym okazję do dokładnego poznania osobowości wychowanków, pozytywnych jak i negatywnych cech ich charakterów.
Wycieczka wyzwala emocje, gdyż daje szansę wyjścia poza sztywne ramy godzin lekcyjnych. Udział w nich daje uczniom wiele przeżyć i wrażeń.
Organizowałam formy czynnego wypoczynku takie jak:
- wyprawy rowerowe,
- wyjazdy na basen,
- wyjazdy na lodowisko,
Celem jaki przyświecał organizacji w/w wyjazdów było: zachęcenie uczestników do aktywności ruchowej oraz pokazanie im atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci chętnie w nich uczestniczyły, a poprzez to wdrażały się do aktywnego i kulturalnego udziału w pozaszkolnych zajęciach.
Byłam współorganizatorem wycieczki krajoznawczo-turystycznej do Warszawy, wyjść uczniów do kina, teatru i muzeum. Dzięki tym działaniom uczniowie poznawali najbliższą okolicę, bogactwo polskiej kultury, a także kształcili nawyk zdrowego trybu życia i rozwijali poczucie tożsamości narodowej.
Angażując się w te przedsięwzięcia mogłam sprawdzić się w roli sprawnego organizatora oraz odpowiedzialnego opiekuna.

Organizowanie konkursów

Jak w każdej szkole, tak i w naszej , było i jest wielu uczniów zdolnych, chętnych do nauki, tryskających energią, pragnących podzielić się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami. Im to poświęcam czas, przygotowując do różnorodnych konkursów.

W ramach doskonalenia własnej pracy i podwyższenia pracy szkoły przygotowywałam konkursy. Każdego roku byłam współorganizatorem etapu szkolnego, Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Szkół Podstawowych. W roku szkolnym 2006/2007 moja uczennica zajęła II miejsce w konkursie nt. „Maryjne objawienia w Fatimie”.
Ponadto zorganizowałam następujące konkursy:
- Najpiękniejszy list do św. Mikołaja;
- Najładniejsza dekoracja świąteczna Sali;
- Zakładka z motywem papieskim;
- Zakładka z motywem maryjnym;
- Palma wielkanocna;
- Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa;
- Gazetka klasowa propagująca akcję „Zachowaj trzeźwy umysł”.
Wszystkie konkursy wyzwoliły w dzieciach duży poziom kreatywności w różnych dziedzinach. W znacznym stopniu poszerzyły one wiedzę dzieci w wielu tematach. Myślę, że konkursy odrywają uczniów od monotonii nauki, rozwijają aktywną postawę dzieci oraz uświadamiają im, że można się uczyć poprzez zabawę. Poza tym przyczyniają się do wzrostu zainteresowania przedmiotem, wzbudzają chęć samodzielnej pracy i zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Organizowanie konkursów dostarczyło zarówno mnie jak i uczniom wiele satysfakcji, pozytywnych emocji, były też źródłem nowych, ciekawych doświadczeń.
Trzykrotnie z prowadzoną grupą teatralną „Maliny” wzięłam udział w Przeglądzie Teatrów Szkolnych Arlekin. Za każdym razem wracaliśmy z nagrodą. Za pierwszym razem była to nagroda za najlepszą oprawę muzyczną i dla najlepszego aktora, dwukrotnie zajęliśmy trzecie miejsce. Dzieci odniosły sukces, stały się ważne i docenione. Ich sukces stał się dla mnie źródłem satysfakcji.

Prowadzenie szkolnego teatru

W roku 2006 razem z inną katechetką zainicjowałam powstanie w szkole grupy teatralnej. Było to działanie w pewnym stopniu spontaniczne, nie mniej jednak miało ono swoje uzasadnienie. Chciałam żeby w szkole działała grupa dzieci, która zajmowałaby się szeroko pojętą działalnością kulturalną. Byłam przekonana, że pośród wielu metod wychowywania dzieci, kształcenie poprzez sztukę z pewnością przyniesie wspaniałe efekty.
Wspólnie z panią Wiolettą Figielską, przygotowałam wiele przedstawień, akademii i innych uroczystości. Starałam się, by dzieci prezentowały swój dorobek szerokiej grupie społecznej. Zapraszałam uczniów Liceum Ogólnokształcącego i dzieci z Przedszkola Miejskiego. Na nasze uroczystości zapraszane były władze miasta i wielu innych gości. Dzieci uczestniczyły w wielu uroczystościach kulturalnych na terenie szkoły oraz na szczeblu gminnym organizowanych przez M-GDK. Przygotowywałam uczniów do prezentowania spektakli w ramach Przeglądu Teatrów Szkolnych Arlekin.
Zajęcia w ramach koła teatralnego spowodowały, ze wśród wychowanków ukształtowało się poczucie solidarności i współodpowiedzialności za powodzenie przyszłego widowiska, a ponieważ wszyscy byli jednakowo odpowiedzialni, tak więc nie było niezdrowego współzawodnictwa. Kształtowałam w dzieciach takie cechy, jak: uczciwość, zaangażowanie, rzetelność i odpowiedzialność za sukces całego zespołu.
Uważam, że moja działalność na rzecz prowadzonej w szkole edukacji teatralnej przyniosła pozytywne efekty zarówno dla bezpośrednich uczestników szkolnego teatru jak i odbiorców. Wychowanie z elementami edukacji teatralnej spowodowało aktywność wychowanków, w dużej mierze ukształtowało ich poglądy, przekonania, postawy twórcze. Ponadto moje działania przyczyniły się do promocji szkoły w środowisku i podniesieniu poziomu jej pracy.

Organizowanie uroczystości szkolnych.

Uwzględniając w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów, brałam wspólnie z prowadzonym przeze mnie kołem, aktywny udział w uroczystościach szkolnych. Uczniowie pod moim kierunkiem włączyli się w przygotowanie uroczystości szkolnych, z okazji świąt państwowych, szkolnych, ważnych rocznic i innych okolicznościowych wydarzeń. Dzięki temu wzbogacam proces dydaktyczny, wychowawczy szkoły oraz przyczyniam się do podniesienia jakości jej pracy. Spośród przygotowanych spektakli i uroczystości wymienię następujące:

Rok szkolny 2004/2005
• „Nie lękajcie się”- akademia z okazji 26 rocznicy Jana Pawła II;
• przedstawienie jasełkowe „Bajkowe jasełka”;
• akademia po śmierci papieża Jana Pawła II;

Rok szkolny 2005/2006
• „Jan Paweł II – Orędownik Prawdy”;
• przedstawienie jasełkowe

Rok szkolny 2006/2007
• dni papieskie „Jan Paweł II – Sługa miłosierdzia”;
• jasełka bożonarodzeniowe „Idą, Ida kolędnicy”;
• „Wiosna na wesoło”- przedstawienie z okazji pierwszego dnia wiosny;
• Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja;

Rok szkolny 2007/2008
• „Kawiarniane wspomnienia” akademia z okazji dni papieskich;
• przedstawienie jasełkowe „Boże Narodzenie na wesoło”;
• „Misterium Paschalne” – przedstawienie teatralne na Wielki Post;
• „Król Piotr”
• Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja;
• „Żegnaj szkoło” – pożegnanie klas VI;

Rok szkolny 2008/2009
• „Karol z Wadowic” – przedstawienie z okazji dni papieskich;
• „Jest taki dzień” - jasełka bożonarodzeniowe;
• przedstawienie o prawach dzieci;
• „O Adeli i krzyżakach co ich obcy najechali” – przedstawienie z okazji 650 - lecia Olsztynka;

Efekty mojej pracy w odniesieniu do przygotowanych programów uważam, że są dalekosiężne. Organizowanie tego typu programów służy wyrabianiu u uczniów wrażliwości na piękno otaczającego świata i twórczości człowieka oraz potrzeby wypowiadania swoich przeżyć w różnych formach artystycznych. Każda szkolna uroczystość, którą przygotowałam była wielkim, radosnym przeżyciem zarówno dla mnie jak i uczniów, biorących udział w realizacji, również dla wszystkich odbiorców.

Uważam, że promocją szkoły są wszystkie przedsięwzięcia, które pozwalają zaprezentować osiągnięcia uczniów w środowisku. Coraz więcej takich inicjatyw daje zauważyć się w naszej szkole, a to daje możliwości dzieciom. Widzę celowość w prezentacji umiejętności uczniów poza szkołą, a także współpracę z okolicznymi placówkami kulturalnymi, wnoszącymi i do naszej pracy wiele świeżości.

W ramach podejmowania dodatkowych zadań związanych z podnoszeniem jakości pracy szkoły prowadziłam dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: koło religijne.

Chcąc zapewnić dzieciom trochę atrakcji w czasie ferii zimowych, dwukrotnie zorganizowałam i przeprowadziłam wspólnie z koleżanką katechetką, tygodniowe zajęcia dla uczniów. Dzieci mogły w ciekawy i aktywny sposób spędzić ferie, uczestniczyły w różnorodnych zajęciach np.
-plastycznych,
-sportowych,
-teatralnych,
-komputerowych,
-układały puzzle,
-oglądały filmy animowane.

Współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami.

Od 2002roku, a więc od początku mojej pracy katechetycznej, aktywnie i systematycznie współpracuję z parafią NSPJ w Olsztynku oraz parafią bł. Anieli Salawy.
Podejmowałam i realizowałam zadania, będące kontynuacją nauki religii w szkole. W większości były to zadania, wynikające z kalendarza roku liturgicznego:
przygotowanie oprawy liturgicznej niedzielnej Mszy świętej dla dzieci;
przygotowanie uczniów do prowadzenia nabożeństwa różańcowego;
uczestnictwo wraz z dziećmi i prowadzenie Drogi Krzyżowej;
prowadzenie nabożeństwa pokutnego przygotowującego uczniów do spowiedzi w każdy pierwszy piątek miesiąca;
opieka nad młodzieżą w trakcie rekolekcji;
przygotowywanie dekoracji zgodnie z kalendarzem roku liturgicznego oraz stała troska o aktualny wystrój gazetek.
Co roku przygotowuję dzieci klas II do pierwszej spowiedzi i komunii świętej.
Ważnym elementem mojej współpracy z parafią jest przygotowywanie montaży słowno-muzycznych. W trakcie stażu przedstawiłam wraz z dziećmi następujące programy:
akademia poświęcona świętemu Stanisławowi Kostce- patronowi dzieci i młodzieży;
akademie z okazji dni papieskich: - „Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia”,
- „Kawiarniane wspomnienia”,
- „Karol z Wadowic”:
jasełka bożonarodzeniowe: - „Idą, idą kolędnicy”,
- „Boże Narodzenie na wesoło”,
- „Jest taki dzień”;
Uważam, że moje działania przyniosły pozytywne efekty. Jednym z nich jest włączenie dzieci w życie parafii.

Należę do Koła Forum Prorodzinnego. Celem Koła jest niesienie pomocy i sprawianie radości dzieciom, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Do tej akcji charytatywnej włączamy uczniów, rodziców i nauczycieli. Co roku z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizujemy w szkole kiermasze świąteczne, z których dochód jest przeznaczany na niesienie pomocy dzieciom. Organizowane są wyjazdy na basen czy do Małpiego gaju.

Jako wychowawca systematycznie współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Olsztynie – punkt Konsultacyjny w Olsztynku. Współpraca polegała na kierowaniu uczniów, zgodnie z potrzebami, na badania psychologiczno-pedagogiczne. Dbałam o to, żeby każdy uczeń mojej klasy, u którego zauważyłam problem wychowawczy czy dydaktyczny był zdiagnozowany przez Poradnię i miał aktualną opinię. Współpraca z poradnia umożliwiła mi pełniejsze zrozumienie problemów moich wychowanków, dzięki czemu mogłam właściwie reagować na potrzeby uczniów.

Utrzymywałam kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku.
W trakcie opieki nad SU przystąpiliśmy do akcji „Choinki nadziei”, która polegała na wniesieniu odrobiny radości i odmiany w codzienne życie ludzi starszych, samotnych przebywających w domach pomocy społecznej. Odwiedziliśmy pensjonariuszy, którym zanieśliśmy choinkę udekorowaną własnoręcznie wykonanymi przez uczniów ozdobami, a także wystąpiliśmy z przedstawieniem jasełkowym.
Brałam też udział w szkoleniach organizowanych przez MOPS - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” oraz w panelu dyskusyjnym poświęconym walce z ubóstwem – „Nie bądź obojętny”.

Moje współdziałanie z M-GOK w Olsztynku realizowane jest poprzez aktywny udział w imprezach o charakterze kulturalnym i rozrywkowym organizowanych przez M-GOK, co dawało możliwość pobudzania uczniów i rozwijania ich uzdolnień oraz propagowania aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz prezentowania dorobku szerokiemu gronu odbiorców. Od kilku lat aktywnie uczestniczymy w Olsztyneckim Jarmarku Wigilijnym poprzez udział w konkursach, prezentację jasełek bożonarodzeniowych bądź koncertu kolęd czy też udział w kiermaszu.

Istotnym elementem mojej pracy wychowawczej jest współpraca z Przedszkolem Miejskim w Olsztynku. Wspólnie z dziećmi uczestniczyłam w różnych uroczystościach odbywających się na terenie przedszkola (jasełka, Dzień Dziecka).

Współpracowałam również ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, dla którego przedstawiliśmy: „Bajkowe jasełka”.

Wszystkie wymienione działania były przejawem mojej reakcji na potrzeby uczniów. Pomogły mi lepiej poznać i zrozumieć moich uczniów.

17.10.2007r. wzięłam udział w panelu dyskusyjnym poświęconym walce z ubóstwem „Nie bądź obojętny”.

§7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Ukończenie kursów z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej

W mojej pracy dydaktycznej technologia informacyjna i komunikacyjna jest narzędziem, bez którego w chwili obecnej ni wyobrażam sobie prawidłowego funkcjonowania zawodowego. Komputer, jako pomoc dydaktyczna jest dla mnie bardzo przydatny ze względu na wszechstronność zastosowania. Nie tylko pozwala na oszczędność czasu podczas przygotowania pomocy, materiałów dydaktycznych, czy przygotowania merytorycznego, ale sprawia, że przygotowanie to nabiera nowej jakości, której nie sposób osiągnąć bez pomocy komputera. Odpowiednia użyty w czasie lekcji wyzwala dużą aktywność i zainteresowanie uczniów w porównaniu z innymi środkami dydaktycznymi, podnosi efekty nauczania.
Mając na uwadze jak wiele zalet w pracy nauczyciela daje korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej postanowiłam poszerzyć umiejętności w tym zakresie. Ukończyłam kursy komputerowe: 40 godzinny „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych na lekcjach różnych przedmiotów. Przygotowywanie prezentacji oraz innych materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem TIK” oraz 72 godzinny: „Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów”.
Umiejętności, które zdobyłam pozwoliły mi na włączenie do swojej pracy technologii komputerowej, a tym samym podniosły jakość mojej pracy.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz innych materiałów

Technologię informacyjną i komunikacyjną systematycznie wykorzystuję w pracy dydaktyczno-wychowawczej przygotowując różnego rodzaju pomoce dydaktyczne.
W pracy najczęściej korzystam z programów: MS Word, MS Excel, MS Publisher, MS Power-Point. Wymienione programy wykorzystuję systematycznie podczas:
• opracowywania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć oraz testów sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów, karty pracy;
• przygotowywania materiałów informacyjnych dla uczniów;
• przygotowywania prezentacji multimedialnych;
• wykonywania elementów dekoracyjnych na gazetki szkolne;
• przygotowywania zaproszeń, dyplomów, podziękowań;
• opracowywania scenariuszy przygotowywanych przeze mnie spektakli;
• opracowywania dokumentacji związanej z prowadzoną pracą np.
• przygotowywanie sprawozdań z prowadzonych zajęć pozalekcyjnych, regulaminy wycieczek;
• ponadto służą mi jako podstawowe narzędzie w sporządzaniu dokumentacji
działań, programów, czego dowodem jest niniejsza dokumentacja.
Zachęcałam moich uczniów do opracowania komputerowo pomocy dydaktycznych zwłaszcza, gdy chodziło o wyszukiwanie informacji związanych z podejmowanymi tematami. Wskazuję jednak uczniom również zagrożenia wypływające z bezkrytycznego korzystania z Internetu.

Korzystanie z sieci Internet

W ramach realizacji wymagań systematycznie korzystam z zasobów internetowych, które stanowią ogromne źródło informacji na temat oświaty, edukacji i przede wszystkim katechetyki. W poszukiwaniu potrzebnych informacji często korzystam z następujących witryn edukacyjnych:
• http:// www.eduseek.pl/
Portal edukacyjny podzielony na trzy części: dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Treści dydaktyczne uporządkowane SA według przedmiotów szkolnych. Portal zawiera m.in. katalog stron edukacyjnych, forum dyskusyjne, porady prawne, informacje o kursach i szkoleniach, mnóstwo pomocy dydaktycznych.
• http:// www.eduforum.pl/
Portal edukacyjny zawierający akty prawne, awans nauczyciela, publikacje czytelników, programy komputerowe do ściągnięcia oraz wiele innych przydatnych w pracy nauczyciela informacji.
• http:// www.edukator.org.pl/
Serwis dla nauczycieli, zawiera aktualności MENiS, materiały dotyczące awansu zawodowego, publikacje nauczycieli.
• http:// www.oswiata.org.pl/
W portalu znajdują się informacje z instytucji oświatowych, postanowienia CKE, doskonalenie zawodowe, materiały dydaktyczne, forum dyskusyjne. Dobrze zorganizowany i wart polecenia.
• http:// www.onet.org.pl/
Portal zawiera serwisy informacyjne, bibliotekę audio, video, mnóstwo informacji z zakresu teologii, także innych nauk. Jest to dla mnie ogromne źródło informacji i wielu pomocy do pracy.
• http:// www.biblia.net.pl/
Strona zawiera internetowa Biblię 2000, słownik postaci biblijnych, terminów biblijnych oraz miejsc biblijnych. Można tam znaleźć wszystkie informacje o Biblii i Ziemi Świętej. Oprócz dużej ilości artykułów, zdjęć i map serwis zawiera kolekcję nagrań cytatów z Pisma Świętego, tabele i quizy. Czytelnie pogrupowane tematy obejmują geografię Ziemi Świętej, dzieje biblijnego Izraela, informacje na temat Palestyny, Biblii hebrajskiej i Nowego Testamentu.
Wyżej wymienione strony należą do tych, których korzystam najczęściej. Jednakże w zależności od potrzebnych materiałów lub informacji odwiedzam tez wiele innych stron.

Internet jest istotnym narzędziem w mojej pracy również dzięki możliwości korzystania z poczty elektronicznej. Posiadanie własnego konta e-mail (mobuchowicz@poczta.onet.pl) bardzo sobie cenię, gdyż umożliwia mi to niezwykle szybki kontakt z innymi osobami posługującymi się ta samą formą przesyłania wiadomości.

Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej

Nauka z wykorzystaniem komputera wykształca w młodym człowieku pozytywne postawy wobec uczenia się. Niewątpliwie jego wykorzystanie w trakcie lekcji powoduje jej uatrakcyjnienie i przynosi pozytywne efekty. Chcąc zaktywizować uczniów do twórczych działań i kreatywności na katechezie prowadziłam zajęcia w pracowni informatycznej. Były to lekcje z wykorzystaniem Internetu, bądź też przygotowanych przeze mnie prezentacji multimedialnych. Uczniowie uczyli się korzystać z Internetu, jako jednego z wielu źródeł wiedzy religijnej. Prowadzone zajęcia wyzwalały wszechstronna aktywność uczniów, pobudzały ich zainteresowania, służyły utrwalaniu wcześniej zdobytych wiadomości. Korzystałam również z programów multimedialnych np. „Świat Biblii”. Program ten w ciekawy sposób przybliżył uczniom proces powstawania Biblii oraz realia świata biblijnego. Uczniowie z zainteresowaniem śledzili zawarte tam informacje i chętnie rozwiązywali testy.
Wszystkie wyżej wymienione działania pomogły mi lepiej zorganizować i usprawnić mój warsztat pracy. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej okazało się niezmiernie ważne i przydatne oraz miało duży wpływ na podniesienie jakości nauczania.

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Podczas realizacji stażu na nauczyciela mianowanego, niemal codziennie stawałam przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazałam się moja wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Każde dziecko jest inne, ma inne zdolności, zainteresowania, potrzeby. Dlatego tak ważna jest indywidualizacja zadań i wymagań stawianych uczniom. Podczas prowadzonych przeze mnie zajęć starałam zięby były one zrozumiałe i ciekawe dla wszystkich dzieci. Uczniowie zdolni, chętni do pracy mogli zawsze liczyć na dodatkowe zadania, słabsi – na pomoc z mojej strony. Jedną z częściej stosowanych przeze mnie na lekcjach form pracy, były zajęcia w mieszanych grupach-dzieci inteligentnych i słabszych, podczas których zdolniejsi pomagali kolegom nadrobić braki. Lekcje te sprawiały wszystkim satysfakcję, jednym pozwalały nadrobić braki, innym pochwalić swoją wiedzą, podzielić nią z innymi.
W miarę możliwości studiuję lekturę pedagogiczną, wychowawczą i dydaktyczną. Jeżeli nie w całości to, chociaż nurtujące mnie fragmenty dotyczące jak najlepszych rozwiązań napotykanych problemów. Dużo wskazówek, rad i ciekawych rozwiązań metodycznych znalazłam w czasopismach pedagogicznych „Kajet”, „Życie szkoły” , „Forum Nauczycieli”, „Wychowawca”.
W okresie stażu zapoznałam się z takimi pozycjami literatury jak:
- „Jak oceniać, aby uczyć”, P. Black, Ch. Harison, C. Lee, B. Marshal, D. Wiliam,
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2006;
- „ Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?”, M. Harmin, Centrum
Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2008;
- „Metody aktywizujące w katechezie”, red. Z. Barciński;
- „Ocenianie kształtujące w praktyce”, D. Sterna, , Centrum
Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2006;

Korzystanie z tej literatury pozwoliło mi rozwijać i wykorzystywać w swojej pracy nowoczesne formy i metody. Lektury te dały mi możliwość doskonalenia własnego warsztatu pracy. Wykorzystałam wiele pomysłów na prowadzenie ciekawych zajęć. Dzięki tym książkom nauczyłam się jak postępować z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi, jak rozmawiać z rodzicami, jak traktować ucznia aby poczuł się ważny.

Moim wychowankom zawsze przekazuje pozytywne wzorce. Chcę, aby chłopcy wyrośli na dżentelmenów, żeby nie wstydzili się przepuszczać kobietę przodem, choćby w drzwiach. Chcę, aby dziewczęta były schludnymi, niewyzywającymi kobietami, żeby w przyszłości byli dobrymi rodzicami i obywatelami, żeby żyli zgodnie ze sobą i wszystkimi normami.


W klasach V i VI w ramach katechezy przeprowadziłam zajęcia na temat zasad skutecznego komunikowania się, barier komunikacyjnych, aktywnego słuchania. Opracowałam karty pracy, które uczniowie wypełnili. Korzystałam w tym zakresie z dostępnych materiałów i fachowej literatury.
Efekty były widoczne w poprawie wzajemnych relacji w poszczególnych klasach. W zespole pracowało się lepiej i owocniej. Myślę, że pozytywnie wpłynęły one na kształtowanie osobowości uczniów, przyczyniły się do dobrych relacji w pracy z uczniami i ich rodzicami, do poprawy komunikacji międzyosobowej w szkole i poza nią.


§7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

• Dążąc do umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, przystąpiłam do ponownej lektury dokumentów Szkoły Podstawowej w Olsztynku, tj. Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy i Profilaktyki, Program Rozwoju Szkoły. W codziennej pracy zawodowej staram się na bieżąco posługiwać zasadami nakreślonymi w tych dokumentach.
• Oprócz tego dokonałam analizy najważniejszych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty. Zapoznałam się m.in. z następującymi przepisami:
- Ustawa o Systemie Oświaty
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
( tekst jednolity Dz.U. Nr. 256 poz. 2572 z 2004 r.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7. września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199 poz. 2046 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14. marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów (Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7. marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 466)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8. listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135 poz 1516)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11. grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 29. stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125)

Przez cały okres stażu zapoznawałam się również z bieżącymi rozporządzeniami MENiS co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
• W okresie stażu uczestniczyłam również w tworzeniu dokumentów szkoły. Wzięłam udział w pracach zespołu zadaniowego powołanego do tworzenia i modyfikowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania W oparciu o wyżej wymieniony dokument stworzyłam i wdrożyłam Przedmiotowy System Oceniania, który był dla mnie podstawą w ocenianiu osiągnięć uczniów z mojego przedmiotu. Pracowałam w komisji opracowującej Szkolny Zestaw Programów.
Prace przy uaktualnianiu i ewaluacji dokumentów szkoły wzbogaciły moją wiedzę w zakresie procedur tworzenia podstawowych aktów prawnych szkoły. Pozwoliło mi to lepiej zrozumieć funkcjonowanie mojej placówki. Znajomość kierunków rozwoju szkoły, preferowanych wartości, przyczyniła się do lepszego planowania działań dotyczących poszukiwania nowych rozwiązań własnego rozwoju oraz podejmowania przedsięwzięć służących wspieraniu rozwoju ucznia w różnych formach.
• W roku szkolnym 2007/2008 uczestniczyłam w działaniach zespołu ds. ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki (badania ankietowe, raport i wnioski wynikające z badań) co zaowocowało aktualizacją harmonogramu działań w poszczególnych obszarach.
• Posługiwać się przepisami w zakresie funkcjonowania szkoły nauczyłam się również biorąc udział w pracach różnorodnych komisji egzaminacyjnych. Byłam członkiem Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej nadzorującej prawidłowy przebieg sprawdzianu w klasach VI, w placówce macierzystej oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie. Byłam również powołana na członka komisji nadzorującej przebieg egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w Olsztynku.
W czasie egzaminów czuwałam nad prawidłowym przebiegiem egzaminu zgodnie z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Łomży. Do pracy w komisjach egzaminacyjnych przygotowywałam się solidnie, studiując rozporządzenia dotyczące przebiegu egzaminów po szkole podstawowej i egzaminów gimnazjalnych. Udział w tym zadaniu dał mi możliwość pełniejszego zapoznania się z procedurą egzaminów zewnętrznych oraz wzbogacił o nowe doświadczenia organizacyjne.
Podsumowanie

W czasie trwania stażu starałam się sprostać wymaganiom, jakie stawia przede mną wprowadzona reforma edukacji. Udało mi się zrealizować zaplanowane zadania, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne, oraz przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły, ponadto zrealizowane przeze mnie zadania stały się dla mnie inspiracją do tworzenia nowych pomysłów, koncepcji, które mam nadzieję w przyszłości zrealizować.
Przekonałam się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego kształcenia, krytycznego oceniania siebie, a czasami wręcz weryfikowania własnych przekonań zawodowych i metod pracy. W swojej pracy wykorzystuję metody i techniki, które umożliwiają wszechstronny rozwój dziecka.
Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Umiem dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniami.
Doskonalę posiadane kwalifikacje. Podejmuję i realizuję zadania wykraczające poza obowiązki służbowe. Samodzielnie pogłębiam swoją wiedzę. Mam zamiar nadal kontynuować zadania podjęte w okresie stażu doskonaląc swój warsztat pracy i tym samym podnosząc jakość nauczania.
Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w 2007 roku otrzymałam nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olsztynku.
W 2008 roku za zaangażowanie w przygotowanie i prezentację programów artystycznych otrzymałam podziękowanie Proboszcza parafii NSPJ w Olsztynku.
W roku 2008 za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność otrzymałam podziękowanie od Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Olsztynku.

Realizuję też zadania wykraczające poza moje obowiązki służbowe. Jestem członkiem Rady Szkoły i Rady Rodziców w placówce do której uczęszczają moje dzieci. Wchodzę w skład Rady Parafialnej i Zespołu Synodalnego w miejscowości, w której mieszkam.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.