X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20302
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w planie rozwoju zawodowego

Zbigniew Switek Staszów
Nauczyciel kontraktowy
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

ul. Koszarowa 7
28 -200 Staszów

Sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w planie rozwoju zawodowego

Jestem nauczycielem języka polskiego w Zespole Szkół w Staszowie
W 2002 roku ukończyłem studia na Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku filologia polska. Posiadam przygotowanie pedagogiczne.
W 2004 roku uzyskałem stopień nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum nr 1 w Połańcu. We wrześniu 2004 roku rozpocząłem pracę w Zespole Szkół w Staszowie. Staż dla uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego rozpocząłem w dniu 1 września 2006 roku w Zespole Szkół, gdzie pracuję na stanowisku nauczyciela języka polskiego. W okresie tym pełniłem również funkcję wychowawcy klas.
Po zapoznaniu się z przepisami i wstępnym rozpoznaniu potrzeb Zespołu Szkół stworzyłem plan rozwoju zawodowego. Został on zatwierdzony przez Dyrektora szkoły - Pana Izydora Grabowskiego. 17.09.2006 roku podpisałam kontrakt z opiekunem stażu Panią Dorotą Siłką, w którym zawarliśmy zasady naszej współpracy.
W okresie stażu starałem się zrealizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele. Postępowałem zgodnie z wymaganiami określonymi w §7 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
- Brałem udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Zespołu Szkół oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
- Samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia pogłębiałem swoją wiedzę i umiejętności zawodowe polonisty i wychowawcy klasy.
- Zapoznawałem się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty.
Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłem na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
W ramach realizacji zadań przewidzianych planem rozwoju zawodowego podjąłem w okresie od 1 września 2006 roku do 31 maja 2009 roku szereg działań, zmierzających do podwyższenia jakości mojej pracy i doskonalenia warsztatu nauczyciela.
I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach (...)
1. Jako nauczyciel języka polskiego i wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego tworzyłem dokumenty niezbędne do dalszej pracy:
- Plany dydaktyczne z języka polskiego w oparciu o Podstawę Programową dla Szkoły Ponadgimnazjalnej,
- kryteria oceniania przedmiotowego,
- plan pracy wychowawczej klasy w oparciu o Plan Wychowawczy Szkoły.
2. Dokonywałem analizy informacji dotyczących uczniów, opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, by jak najlepiej zindywidualizować pracę z nimi.
3. Wraz z innymi nauczycielami przygotowywałem testy diagnozujące dla klas rozpoczynających pracę po gimnazjum.
4. We współpracy z innymi nauczycielami organizowałem konkursy ortograficzne, których celem było zachęcenie uczniów do pracy nad doskonaleniem poprawności ortograficznej
5. Dokonywałem analizy wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2006, 2007 i 2008. Potem na spotkaniach sekcji humanistycznej wraz z innymi nauczycielami pracowałem nad wprowadzaniem do nauczania wniosków z analizy tych wyników. Wspólnie szukaliśmy sposobów na zniwelowanie błędów popełnianych przez uczniów na egzaminie, a wnioski wykorzystywaliśmy w pracy na lekcjach.
6. W roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008 prowadziłem zajęcia fakultatywne dla maturzystów.
7.Przez cały okres stażu poszerzałem wiedzę z zakresu nauczania języka polskiego i doskonaliłem swój warsztat pracy nauczyciela - wychowawcy poprzez uczestnictwo w różnego typu szkoleniach, kursach i warsztatach:
- Ustna matura z języka polskiego. Szkolenie to było mi bardzo pomocne podczas przygotowywania listy tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego.
- Wprowadzenie do interpretacji obrazu malarskiego i filmowego. Analiza i interpretacja filmu „Wesele”. Wiedzę zdobytą na tym szkoleniu miałem okazję wykorzystać podczas prowadzenia koła filmowego, w latach 2007-2009.
- XI Wojewódzkie Warsztaty Świętokrzyskiego Oddziału SNaP z cyklu Nowa Matura,
- Planowanie pracy polonisty w szkole średniej,
- Warsztaty dla nauczycieli początkujących w zawodzie i wychowawców, ukierunkowane na rozwijanie umiejętności wychowawczych,
- Warsztaty szkoleniowe w ramach WDN na temat: Jak kształtować poprawne relacje z rodzicami,
- Warsztaty szkoleniowe w ramach WDN na temat: Udzielanie pierwszej pomocy,
- Warsztaty szkoleniowe w ramach WDN na temat: Wychowawcy klas opracowują plan wychowawczy dla swojego zespołu klasowego w oparciu o szkolny program wychowawczy,
- Szkolenie prowadzone przez policjantów Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Staszowie na temat: Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży,
- Podstawy prawne i procedury awansu zawodowego nauczycieli,
- Awans zawodowy nauczyciela w świetle zmian w Rozporządzeniu.
Powyższe szkolenia wzbogaciły moja wiedzę i warsztat pracy, niejednokrotnie ułatwiły mi również rozwiązywanie codziennych problemów szkolnych.
8. 8 X 2007r. ukończyłem kurs: Kierownik wycieczek szkolnych (przygotowanie do organizowania i prowadzenia wycieczek szkolnych). Kompetencje nabyte na kursie wykorzystałem, organizując wycieczkę klasy Iwz do Krakowa.
9. W listopadzie 2008 roku odbyłem szkolenie na egzaminatora CKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego. Zdobyte kwalifikacje pozwoliły mi na udział w sprawdzaniu arkuszy maturalnych, w maju 2009 r. Wiedza nabyta podczas szkolenia jest mi pomocna w codziennej pracy z uczniami. Lepiej i sprawniej poprawiam wypracowania typu maturalnego.
10. W okresie stażu brałem udział w charakterze obserwatora w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu - Panią Dorotę Siłkę i innych nauczycieli. Starałem się wykorzystywać ich wiedzę i doświadczenie we własnej pracy. Prowadziłem również zajęcia w obecności opiekuna stażu, a następnie omawiałem z nim ich przebieg. Gromadziłem scenariusze lekcji oraz prowadziłem arkusze spostrzeżeń pohospitacyjnych. Dzięki tym działaniom nauczyłem się lepiej organizować własny warsztat pracy. Na bieżąco oceniałem też skuteczność swoich poczynań i dokonywałem ewentualnych korekt.
11. Doskonaliłem swój warsztat i metody pracy, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.
Wymiana doświadczeń dotyczyła ciekawych metod aktywizujących, przygotowywania do konkursów oraz oceniania uczniów, a także organizowania imprez szkolnych, czy innowacyjnych form prowadzenia zajęć. W celu podniesienia jakości pracy udostępniałem własne materiały dotyczące np. ewaluacji zajęć, pracy uczniów, awansu zawodowego, scenariuszy zajęć, scenariuszy imprez szkolnych; pracowałem w komisjach konkursów szkolnych; organizowałem samodzielnie oraz pomagałem innym nauczycielom w organizacji imprez i uroczystości szkolnych. We współpracy z Panią Danutą Siatką zorganizowałem w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.
12.Podczas trwania stażu aktywnie uczestniczyłem w pracach zespołu humanistycznego, którego zadaniem jest między innymi doskonalenie metod pracy z uczniami. Wspólnie dokonaliśmy ewaluacji, a jej wynikiem była zmiana podręcznika w klasach licealnych i technikalnych.
13.W ramach działań tego zespołu obserwowałem zajęcia otwarte, prowadzone przez nauczycieli języka polskiego ( Magdalenę. Ablewicz, Dorotę Siłkę) i historii (Edytę Utnik).
14.12.2008 r. w obecności nauczycieli przedmiotów humanistycznych i z-cy Dyrektora – Pana Sławomira Maja przeprowadziłem lekcję otwartą na temat: Motyw Matki Boskiej Bolesnej w literaturze i sztuce .
15.We współpracy z opiekunem stażu Panią Dorotą Siłką i pracownikiem biblioteki szkolnej Panią Joanną Gąsior zorganizowałem powiatowy konkurs o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
16.Wraz z wyżej wymienionymi osobami otrzymałem dyplom za zajęcie I miejsca w kategorii scenariusz imprezy okolicznościowej w V Wojewódzkim konkursie Polonistycznym Polska to jest wielka rzecz... Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów
17.Przygotowywałem uczniów do II Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Spotkanie z językiem polskim (mój uczeń Rajmund Malinowski zajął II miejsce)
18.Dbałem o wyposażenie mojej pracowni. Sukcesywnie pozyskiwałem środki audiowizualne. Dzięki pomocy Dyrektora Szkoły i szkolnej biblioteki, udało mi się zgromadzić pokaźną filmotekę. Z jej zasobów korzystam wraz z uczniami podczas spotkań szkolnego klubu filmowego, którego jestem organizatorem.
19.12 X 2007 otrzymałem Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół w Staszowie za wyróżniającą się pracę dydaktyczno-wychowawczą .

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Jako wychowawca klasy, chciałem przede wszystkim poznać dokładnie swoich wychowanków, ich potrzeby, zainteresowania, środowisko rodzinne i panujące w nim zwyczaje. Utrzymywałem stały kontakt z rodzicami uczniów. Organizowałem i prowadziłem wywiadówki. Aby działać w pełni kompetentnie, odbyłem warsztaty szkoleniowe w ramach WDN na temat: Jak kształtować poprawne relacje z rodzicami. Na bieżąco przeprowadzałem rozmowy telefoniczne z rodzicami. W razie potrzeby wzywałem rodziców do szkoły. Dzięki temu zapoznawałem się z sytuacją rodzinną uczniów i rodzajami problemów, z którymi się borykają.
Podczas pracy wychowawczej starałem się kultywować polskie tradycje poprzez organizowanie wigilii klasowych, odwiedzania grobów zmarłych, wspólnych wyjść na regionalne wystawy, wycieczek klasowych. Po ukończeniu kursu na kierownika wycieczek szkolnych podjąłem się organizacji wyjazdu moich wychowanków do Krakowa. Wycieczka klasy I wz odbyła się 8 X 2007 r. Zorganizowany wyjazd w widoczny sposób wpłynął na integrację zespołu klasowego. Wycieczka ta, pozwoliła mi również lepiej poznać swoich uczniów, ich poglądy i problemy. Atmosfera wycieczki korzystnie wpłynęła na nasze relacje.
Stale zachęcałem moich wychowanków do aktywnego włączania się w akcje charytatywne organizowane w naszej szkole Uczestniczyliśmy m.in. w :
- corocznej zbiórce Góra grosza,
- w akcji Sprzątanie świata,
- w doraźnych zbiórkach na terenie szkoły,
Na lekcjach wychowawczych realizowałem tematy, które związane są ze współczesnymi problemami cywilizacyjnymi. Pomocne w pracy wychowawcy były dla mnie szkolenia odbyte w ramach WDN: Warsztaty dla nauczycieli początkujących w zawodzie i wychowawców, a przede wszystkim szkolenie: Wychowawcy klas opracowują plan wychowawczy dla swojego zespołu klasowego. W oparciu o wiadomości z tego szkolenia opracowałem plany wychowawcze, które uwzględniają zarówno potrzeby rozwojowe uczniów, jak i współczesne problemy cywilizacyjne i społeczne.
Jako wychowawca przeprowadziłem szereg lekcji, na których zostały omówione zagadnienia poruszające najważniejsze problemy dzisiejszej cywilizacji:
- zanieczyszczenie środowiska,
- zdrowe odżywianie,
- stres,
- agresja
- palenia tytoniu,
- picia alkoholu,
- narkomania.
Omawiając zagadnienia, związane z współczesnymi zagrożeniami, opierałem się w głównej mierze na materiałach zgromadzonych w bibliotece szkolnej. W jej zasobach znajdują się rozliczne pomoce dydaktyczne, w postaci płyt DVD, kaset video, gotowych scenariuszach zajęć.
Aby zapoznać się z zagrożeniami, jakie wynikają z kontaktu młodzieży z narkotykami, wziąłem udział w szkoleniu prowadzonym przez policjantów Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Staszowie na temat: Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży.
W czasie trwania stażu starałem się systematycznie współpracować z lokalnymi instytucjami i organizacjami.
Współpracując z pedagogiem szkolnym - Panią Magdaleną Strojek, organizowałem spotkania młodzieży klas I z przedstawicielami policji. Pogadanki policjantów dotyczyły odpowiedzialności karnej nieletnich. W klasach, kończących zasadniczą szkołę zawodową, organizowałem zajęcia z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy. Celem tych spotkań było ukazanie perspektyw, jakie stają przed młodym człowiekiem, kończącym szkołę.
Klasy, w których są zawody o profilu żywieniowym, miały możliwość spotkań z przedstawicielem staszowskiego Sanepidu. Pogadanka dotyczyła warunków higieny w różnych dziedzinach życia.
Przez okres 4 semestrów prowadziłem zajęcia fakultatywne dla uczniów klas trzecich, przygotowując ich do matury z języka polskiego.
Prowadziłem indywidualne konsultacje dla uczniów uzdolnionych. Jeden z moich uczniów - Rajmund Malinowski zajął II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym: Spotkanie z językiem polskim .
Przez okres dwóch semestrów prowadziłem szkolny kabaret, przygotowując uczniów do udziału w Festiwalu Kultury Szkół w Staszowskim Ośrodku Kultury. Młodzież występująca w kabarecie uatrakcyjniała również swymi występami uroczystości szkolne.
Założyłem i prowadzę od 2007 roku szkolny klub filmowy. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu. Celem spotkań filmowych jest ukazywanie młodzieży szkolnej wartościowego kina, niezauważanego przez szeroką publiczność. Staram się dobierać najbardziej wartościowe filmy, należące do kina europejskiego i światowego. Uczniowie w czasie zajęć poznają wybrane dzieła filmowe, zapoznają się z sylwetkami twórców i ich warsztatem pracy. W celu pozyskania wartościowych dzieł filmowych, podjąłem ścisłą współpracę z biblioteką szkolną.
Uwzględniając w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów brałem z moimi uczniami aktywny udział w uroczystościach szkolnych. Uczniowie pod moim kierunkiem włączyli się w przygotowanie Dnia Edukacji Narodowej.
We współpracy z opiekunem stażu Panią Dorotą Siłką i pracownikiem biblioteki szkolnej Panią Joanną Gąsior zorganizowałem powiatowy konkurs o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

III Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wyjątkowo trudno wyobrazić sobie dziś pracę bez komputera, dlatego przez okres stażu poszerzałem swoją wiedzę w zakresie wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej. Przygotowując się do zajęć, korzystałem z Internetu, komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, dokonywałem komputerowych wydruków materiałów potrzebnych do pracy dydaktycznej: planu pracy, kart pracy dla uczniów. Wszystkie scenariusze lekcji, testy sprawdzające wiedzę i materiały dydaktyczne, przygotowywane są przeze mnie przy użyciu technik komputerowych. Przygotowując tematy prac kontrolnych, często korzystałem z arkuszy maturalnych, zgromadzonych na stronach CKE. Dokonywałem drogą elektroniczną zgłoszeń na interesujące mnie szkolenia.
Poprzez Internet porozumiewałem się z innymi nauczycielami (bądź to z zespołu przedmiotowego, bądź z opiekunem stażu), usprawniając w ten sposób pracę i przyspieszając wymianę informacji.
Internet, a w szczególności strony poświęcone nauczaniu i uczeniu się języka polskiego, były dla mnie inspiracją w doborze materiałów, potrzebnych na zajęcia.
Na bieżąco śledziłem pojawiające się artykuły i scenariusze zajęć, a także zapowiedzi nowości wydawniczych na stronach internetowych o profilu edukacyjnym:
www.men.gov.org.pl,
www.cke.edu.pl,
www.pwn.com.pl,
www.interklasa.pl,
www.wsip.com.pl,
www.publikacje.edux.pl ,
www.szkolnictwo.pl,
www.profesor.pl,
www.literka.pl,
www. awans.net.

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Pełniąc rolę wychowawcy klas, starałem się na bieżąco prowadzić ścisłą współpracę z rodzicami uczniów. W zależności od sytuacji spotykałem się z nimi na zebraniach klasowych lub indywidualnych konsultacjach. Biorąc pod uwagę dobro uczniów, które jest zarówno dla mnie, jak i dla rodziców wartością nadrzędną, staraliśmy się wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy dydaktyczne lub wychowawcze. W miarę możliwości angażowałem rodziców w pracę na rzecz klasy.
Będąc nauczycielem wychowawcą starałem się podnosić świadomość pedagogiczną rodziców. Na wywiadówkach oprócz bieżących spraw dydaktyczno – wychowawczych znajdowałem zawsze czas na krótką pogadankę lub referat dla rodziców. Chciałem w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów wychowawczych, wyjaśnić relacje: rodzic- dziecko – nauczyciel, czy opowiedzieć o zagrożeniach, jakie czyhają na ich pociechy. Rodzice chętnie włączali się do dyskusji, a niejednokrotnie dziękowali mi za rady i wskazówki dotyczące postępowania z dzieckiem.
Czytałem literaturę pedagogiczną i psychologiczną. Korzystałem z zasobów biblioteki szkolnej, miejskiej oraz biblioteki pedagogicznej w Staszowie. Samodzielnie studiowałem także publikacje dostępne w Internecie.
Współpracowałem z pedagogiem szkolnym Panią Magdaleną Strojek, wymieniałem uwagi z innymi nauczycielami, starałem się lepiej poznać swych podopiecznych i rozwiązywać zaistniałe problemy. W swojej pracy odnosiłem się do każdego ucznia indywidualnie i analizowałem jego zachowania. Zgodnie z harmonogramem pełniłem również opiekę nad uczniami w czasie przerw śródlekcyjnych

V Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałem poprzez udział w kursach i szkoleniach. Odbyłem kurs na kierownika wycieczek szkolnych ( przygotowanie do organizowania i prowadzenia wycieczek szkolnych). Znajomość przepisów prawa była mi potrzeba przy organizowaniu wycieczki klasowej do Krakowa. Brałem udział w szkoleniu, dotyczącym udzielania pierwszej pomocy.
W okresie stażu starałem się wykorzystać swoją znajomość zagadnień z prawa oświatowego, pomagając rodzicom i uczniom, na przykład przy kierowaniu do Poradni czy wypełnianiu wniosków o stypendia.
W trakcie stażu zajmowałem się analizą najważniejszych aktów prawnych, dotyczących oświaty oraz dokumentów szkolnych: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dot. programów nauczania, Rozporządzenia MENiS dot. oceniania i promowania uczniów, przepisów, dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, współpracy z sądem i kuratorem, organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych.
Aktualizowałem wiedzę na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedialnej. Posługiwałem się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku zawodowego.
W celu lepszego zrozumienia ścieżki awansu nauczycieli, byłem słuchaczem takich szkoleń jak: Awans zawodowy nauczyciela w świetle zmian w Rozporządzeniu, Podstawy prawne i procedury awansu zawodowego nauczycieli. Prowadziłem dokumentację szkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej oraz w pracach plenarnych, klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce. Brałem udział w pracach różnorodnych komisji ( egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych)
Sądzę, że w powyższym sprawozdaniu udało mi się wykazać, że spełniam wymagania na stopień nauczyciela mianowanego. W trakcie mojego stażu poznałem funkcjonowanie szkoły oraz strukturę systemu oświaty. Brałem udział w pracach organów szkoły - Rady Pedagogicznej, zespołu humanistycznego. Czynnie uczestniczyłem w życiu szkoły, czego dowodem jest przyznanie mi Nagrody Dyrektora Szkoły. Starałem się poznać swoich wychowanków oraz środowisko lokalne. Doskonaliłem swój warsztat pracy poprzez szkolenia, kursy oraz konferencje, w których brałem udział. Zrealizowałem założenia Planu Rozwoju Zawodowego, złożonego w 2006 roku. W przyszłości pragnę nadal doskonalić swój warsztat pracy, by stać się lepszym nauczycielem i wychowawcą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.