X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20323
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji planu rozwoju zawodowego

Magdalena Affelt


nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Magdalena Affelt – wychowawca świetlicy
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II
Adres szkoły: Łążyn II, 87-132 Dobrzejewice
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta
Opiekun stażu: mgr Wanda Falkiewicz
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
W okresie stażu trwającego 9 miesięcy podejmowałam działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego.
Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałam o jego właściwą organizację:
• zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego;
Podjęłam współpracę z opiekunem stażu mgr Wanda Falkiewicz
• w porozumieniu z opiekunem przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został
zatwierdzony przez dyrektora szkoły

Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z jego realizacji:

• zgromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu;
• dokonałam analizy i oceny własnych działań.

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Podczas odbywania stażu zapoznałam się z następującymi przepisami systemu oświaty:
- Kartą Nauczyciela z dn.26.01.1982r. z późniejszymi zmianami;
- Ustawą o Systemie Oświaty z dn.07.09.1991r. z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzeniem MENiS z dn.01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli;
- Rozporządzenie MEN z dn.14.11.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzeniem MEN z dn.07.10.2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego;
- Podstawą programową kształcenia ogólnego dla klas I – III.
2. W celu dostosowania swoich działań do potrzeb Szkoły Podstawowej zapoznałam się z dokumentami szkoły:
- Statutem Szkoły;
- Programem Profilaktycznym i Planem Pracy Profilaktycznej w roku szkolnym 2009/10;
- Planem Pracy Wychowawczo – Opiekuńczej w roku szkolnym 2009/10;
- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
- Regulaminem Szkoły;
- Regulaminem świetlicy szkolnej;
- Planem Nadzoru Pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika ;
- Regulaminem Rady Pedagogicznej.
3. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, omówiłyśmy zasady współpracy oraz harmonogram spotkań i obserwacji zajęć.
4. Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej, zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć.
5. Współpracowałam z wychowawcami klas I – III oraz pedagogiem szkolnym w celu polepszenia efektywności pracy oraz poznania środowiska i sytuacji uczniów.
6. Wspólnie z nauczycielką pracującą w świetlicy opracowałyśmy roczny i miesięczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
7. Uczestniczyłam w szkoleniu BHP, które Pozwoliło mi to zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Zapoznałam się również z obowiązującym w szkole regulaminem i procedurami bezpieczeństwa.
8. Brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
9. Systematycznie gromadziłam dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego – scenariusze zajęć, zaświadczenia.

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl). Na zajęciach przeprowadziłam serię zabaw wykorzystujących komputery znajdujące się w pracowni informatycznej. Celem tych zajęć było pokazanie uczniom jak można korzystać z technologii informatycznych a możliwości tablicy interaktywnej bardziej przybliżały prezentowany temat.
2. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne na zajęcia oraz materiały na gazetkę z wykorzystaniem komputera. Utworzyłam własny warsztat pracy – gromadziłam prace dzieci, dbałam o tablicę w świetlicy szkolnej, na których dzieci prezentują swoje prace. Zmieniałam dekorację świetlicy.
3. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Ponadto zajęcia moje hospitowała pani dyrektor szkoły.
4. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekunkę stażu panią mgr Wandę Falkiewicz. Po każdych zajęciach prowadzonych przeze mnie bądź opiekunkę wspólnie omawiałyśmy przebieg zajęć lub ewentualnie wynikłe problemy.
5. Uczestniczyłam jako obserwator na zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli: panią mgr Hannę Kłosowską , Marzennę Ziółkowską, Barbarę Jurkiewicz na zajęciach zintegrowanych w klasie I-III i nauczycieli przedmiotowych A. Kilińska, M. Rygier-Kamińska w celu obserwacji metod pracy z grupa starszą.
6. Na bieżąco pomagałam dzieciom w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych. Namawiałam również dzieci do zabaw edukacyjnych i poszerzania horyzontów poprzez zagadki, kształcące gry planszowe i zajęcia w kącikach zainteresowań.
7. Aby doskonalić swój warsztat pracy brałam udział w szkoleniach, które pozwoliły mi na zastosowanie w pracy nowoczesnych metod nauczania:
- „Wartościowe przedszkole to sukces w nauce- Sekret mózgu sześciolatka, czyli jak pomóc dziecku polubić naukę”, prowadzący dr Maciej Błaszczak
- „Nauczyciele i rodzice – sprzymierzeńcy w edukacji i wychowaniu” - Konferencja metodyczna Wydawnictwa Szkolnego PWN
- „Co wiosną w trawie piszczy” – metody zajęć w nauczaniu zintegrowanym- Festiwal Edukacji przedszkolnej „Fenomen Wieku Przedszkolnego”
-„Gimnastyka paluszkowa kluczem do prawidłowego pisania- prowadząca G. Doyla
8.Bralam udział w szkoleniach WDN:-
-„Marketing, promocja, image szkoły wiejskiej”
-„Ocenienie kształtujące oraz motywowanie uczniów przez ocenianie”
-„Biblioteka pedagogiczna”
-„Jak mówić by nas słuchano”
8. Rzetelnie prowadziłam tematyczna gazetkę w stołówce szkolnej
9. Pogłębiałam swoją wiedzę poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogiczno – psychologicznej:
- ,,Wychowanie bez porażek” T. Gordon;
- ,,Świetlicowe zajęcia” tom I red. B. Bleja – Sosna;
- ,,Szkolne gry uczniów” K. Ernst;
-„Liście wielkiego drzewa życia” Beata Maciołek
- ,,Jak prowadzić świetlicę szkolną” M. Chylińska.
-„Jak osiągać sukcesy w nauce” S. Goddard Blythe
10. Regularnie czytałam artykuły prasowe:
- ,,Świetlica w szkole”;
- ,,Głos nauczycielski”.
-„Charaktery”
11. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariusze zajęć, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
- www.wsip.com.pl
- www.publikacje.edux.pl
- www.men.gov.pl
12. Prowadziłam współpracę z biblioteką szkolną.
13. Współorganizowałam wycieczkę uczniów przedszkolnych do Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. W trakcie wycieczki uczniowie zapoznali się ze sprzętem bojowo-gaśniczym oraz mogli zwiedzić pomieszczenie jednostki, oglądać pokaz sprzętu oraz pracy strażaka. Celem wycieczki było nawiązanie do realizowanego plany pracy przedszkola.
Była opiekunem wycieczek uczniów naszej szkoły do:
Agroturystyki „Karbówko”, Torunia (Dom Kopernika, Warsztaty piernikarskie), Muzeum Okręgowe w Toruniu, Baj pomorski, Dwór Artusa i Teatr Lalek.
14. Wspomagałam aktywność twórczą dzieci, wychodząc naprzeciw ich potrzebom i zdolnościom. Przygotowaliśmy w świetlicy ozdoby i dekoracje okolicznościowe , którymi na potrzeby szkoły dekorowaliśmy.
15. Współorganizowałam uroczystości wynikające z planu pracy świetlicy (wróżby andrzejkowe, walentynki i inne).
16. Zorganizowałam Dzień Pluszowego Misia dla dzieci „0”-"III”.
17. Przeprowadziłam konkurs świetlicowy „ Nasze Zoo”.
18. Byłam liderem w projekcie organizowanym przez Telewizję Polską, do którego zgłosiłam naszą szkołę. Uczniowie dzięki internetowemu Teatrowi TVP dla szkól mogli obejrzeć przedstawienie pt. „Królowa śniegu” transmitowanego za pomocą przekazu z Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu .
19. Pomagałam przy rożnego rodzaju uroczystościach szkolnych, przygotowałam dekoracje, przeprowadzałam próby.
20. Poprzez zastosowanie technik relaksacyjnych likwidowałam dyskomfort psychiczny i fizyczny uczniów.
21. Starałam się zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu w świetlicy atmosfery życzliwości i ufności.
22. Skupiałam się na rozwijaniu zainteresowań uczniów, zaspakajałam ich naturalną ciekawość świata i dbałam o rozwój komunikacji interpersonalnej poprzez rozwój indywidualnych kontaktów z poszczególnymi uczniami oraz dostarczanie pozytywnych wzorców.
23. Wspomagałam aktywną twórczość poprzez różnorodne formy zajęć.

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Nawiązałam współpracę z wychowawcami klas oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce.
2. Starałam się poznać sytuację ucznia poprzez np.: rozmowę z samymi uczniami i ich rodzeństwem, rozmowy z rodzicami uczniów, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
3. Organizowałam samopomoc koleżeńską oraz sama pomagałam dzieciom w odrabianiu prac domowych.
4. Pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb podopiecznych czytając artykuły prasowe, publikacje pedagogiczne.

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu wg ustalonego wcześniej harmonogramu. Po każdych zajęciach omawiałam je z opiekunem stażu. Zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu na zajęciach, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami.
2. Obserwowałam lekcje prowadzone przez innych nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Na tych zajęciach zwracałam uwagę na indywidualizację procesu kształcenia z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych, zastosowanie metod aktywizujących w procesie nauczania i dyscyplinę.
3. Moje zajęcia obserwowała opiekunka stażu. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na urozmaicenie i poprawę jakości moich lekcji. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze zajęć. Natomiast po zakończeniu omawiałyśmy ich przebieg i wyciągałam wnioski dotyczące mojej pracy. Zawsze starałam się wcielić w życie uwagi opiekuna stażu i tak pracować, by każde następne zajęcia były lepsze od poprzednich.
4. W listopadzie i maju moje zajęcia hospitowała Pani dyrektor.

Podsumowanie

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom Szkoły Podstawowej w Łążynie II. Te dziewięć miesięcy stażu było dla mnie dużym sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności nabytych jeszcze podczas studiów. Nastąpiła swoista konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyką. To wszystko wpłynęło na wzbogacenie mojego warsztatu pracy o nowe doświadczenie, wiedzę, umiejętności.
Myślę, że dzięki mojej pracy i podejmowanym działaniom zyskałam sympatię uczniów, rodziców.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.