X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20299
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Garwolin 10.06.2013.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ZA OKRES OD 01.09.2010 DO 31.05.2013

AGNIESZKA CYBULSKA – WYCHOWAWCA

Rozporządzenie § 8. ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły , w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

I.1. Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi procedury awansu zawodowego nauczycieli. Przeanalizowałam następujące akty prawne:
- Karta Nauczyciela – ustawą z 26 stycznia 1982r. ( z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli ( Dz.U. nr 260, poz.2593 z 08.12.2004r.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007r., zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. nr214, poz. 1580 z 2007r.).
I.2. Uczestniczyłam w spotkaniach z doradcą metodycznym w PODN w Garwolinie, na temat procedur związanych z awansem zawodowym i prowadzenia wymaganej dokumentacji.
I.3. Analizowałam strony internetowe na których poruszana jest ta tematyka. Były to m.in.:
www.awans-zawodowy.org/Nauczyciel-mianowany ; www.awans.net/ ; www.literka.pl; www.edukacja.wzp.pl/.../awans zawodowy nauczyciela mianowanego.htm ; www.men.gov.pl www.publikacje.edu.pl/archiwum.php?dzial=planrozwoju ; www.ore.edu.pl/ ;www.menis.gov.pl, - www.znp.edu.pl - www.edux.pl. www.profesor.pl.; www.oswiata.abc.com.pl ; www.portaloswiatowy.pl.
I.4. Czytałam artykuły poświęcone „ dyplomowaniu” w prasie codziennej, czasopismach branżowych takich jak : „ Głos Nauczycielski ”, „ Życie Szkoły” oraz w „Elektronicznym Serwisie Nauczyciela”.
II.1.2. Przeanalizowałam zasady funkcjonowania i organizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie, zawarte w dokumentach regulujących pracę placówki : Statucie P.O. oraz Planie Pracy P.O. Przypomniałam sobie także przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. II.3. Sukcesywnie prowadziłam dokumentację wychowawcy P.O. Na bieżąco uzupełniałam zapisy w zeszytach, prowadziłam indywidualne plany pracy.
III.1. Na bieżąco dokumentowałam realizację planu rozwoju. Gromadziłam: świadectwa , zaświadczenia , scenariusze , zdjęcia , albumy, ankiety i teksty. Zebrane materiały i informacje o realizacji zadań umieszczałam w założonej teczce - „awans zawodowy”.
IV.1. 1. Po autorefleksji, autoanalizie i samoocenie swojej pozycji zawodowej oraz przebiegu stażu opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
V.1. Poszerzałam wiedzę i umiejętności zawodowe aktywnie uczestnicząc w doskonaleniu wewnątrz placówki takim jak: posiedzenia wychowawców P.O. oraz warsztaty. Dawały one możliwość konsultacji między wychowawcami w przy omawianiu np. trudności wychowawczych jakie sprawiają konkretni podopieczni. Mogliśmy ustalić wspólne metody i strategie postępowania. V.2. W ramach samokształcenia, studiowałam zagadnienia z zakresu edukacji pedagogicznej i psychologicznej oraz problemów oświatowych, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich. Pozyskałam do swej biblioteki nowe pozycje, m.in. są to: - 1. A. Kołakowski, A. Pisula – „ Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna”; - 2. K. Sawicka (red.) – „ Socjoterapia”; - 3. M. Jachimska ( oprac.) – „ Grupa bawi się i pracuje”; - 4. J. Grochulska – „ Agresja u dzieci”; - 5. J. Zwoleńska – „ Radosna kinezjologia”; - 6. L. Ploch – „ Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo” - 7. Praca zbiorowa – „ Twórcza kinezjologia dla każdego”; - 8. B. Sher – „ Gry i zabawy we wczesnej interwencji”; - 9. L. Bobkowicz – Lewartowska – „ Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii”; - 10. M. Sabik, A. Szczypczyk – „ Zabawy dla dzieci z autyzmem”; - 11. K. Pryor – „ Najpierw wytresuj kurczaka”; - 12. B. Chrzanowska, J. Święcicka – „ Oswoić ADHD”
V.3. Uczestniczyłam także w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. W okresie trwania stażu ukończyłam:
- kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii pedagogicznej prowadzony przez PODN w Garwolinie, nadający uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych; - kurs doskonaląco – dokształcający: Metoda Marianny i Christophera Knillów. Ukończenie go uprawnia do stosowania poznanej Metody Knillów w pracy zawodowej i terapeutycznej. Metoda ma zastosowanie m.in. w terapii dzieci nieharmonijnie rozwijających się, z zaburzeniami kontaktu i komunikacji oraz fizycznie i intelektualnie niepełnosprawnych; - szkolenie: Z Podstaw Diagnozy i Terapii Autyzmu; - szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej „ Brain Gym”, Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison. Ukończenie go umożliwia wykorzystanie proponowanych technik i procedur w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ( w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi; - szkolenie: Całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza, epidemiologia, etiopatogeneza. Zaburzenia współistniejące. Aspekty prawne i socjalne w zakresie pomocy terapeutycznej i edukacji. Jego celem było nabycie wiedzy na temat diagnozy i różnicowania całościowych zaburzeń rozwojowych oraz uprawnień dotyczących sfery edukacyjnej i socjalnej związanych z posiadaniem takiej diagnozy; - blok szkoleniowy: „Praca z dzieckiem z ADH. Jego celem było nabycie wiedzy oraz umiejętności pracy edukacyjno – wychowawczej z dzieckiem z diagnozą ADHD z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania poznawczo – emocjonalnego dziecka z taką diagnozą; - szkolenie: „Trening Umiejętności Wychowawczych i Komunikacji Interpersonalnej” w oparciu o koncepcję T. Gordona. Ma ono służyć zdobyciu umiejętności: rozpoznawania i nazywania uczuć, rozwiązywania problemów i konfliktów, karania i nagradzania w wychowaniu, motywowania dziecka do samodzielności, stosowania metod zachęcania do współpracy; - szkolenie: „ Socjoterapia w nurcie poznawczo – behawioralnym. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD – scenariusze zajęć grupowych” Celem szkolenia było omówienie paradygmatu poznawczo – behawioralnego w aspekcie socjoterapii oraz prezentacja programu korekcyjnego zachowań niepożądanych; - brałam udział w szkoleniu dla wolontariuszy z zakresu uczestnictwa w programie wspomagania walki z dysleksją „ Czytamy razem”. Dotyczyło ono: praw i obowiązków wolontariusza, realizacji programu i jego zakładanych i faktycznych efektów; prowadzenia sesji czytelniczych z wykorzystaniem metod i zasad stosowanych w biblioterapii oraz prowadzenia dokumentacji w celu przeprowadzenia ewaluacji w oparciu o przygotowane materiały.
Uczestniczyłam w zajęciach otwartych zorganizowanych przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej dla wychowawców indywidualnych, dzieci z klas młodszych. Obejmowały one zagadnienia: Trudności szkolne uczniów z klas I – III oraz Jak pomóc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
V.4. W ramach samokształcenia studiowałam artykuły, opracowania i nowości wydawnicze zamieszczane w publikacjach naukowych, literaturze i czasopismach fachowych. Najbardziej wartościowe z punktu widzenia wychowawcy okazały się pisma: Charaktery, Drama, Grupa i Zabawa, „Klanza” w Czasie Wolnym, Kwartalnik Pedagogiczny, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, Przyjaciel Dziecka oraz Opieka – Wychowanie – Terapia. Zainspirowały mnie one do korzystania z szerokiej bazy metod wychowawczych w tym opartych o gry i zabawy, stosowanych w zależności od bieżących potrzeb, potrzeb wychowanków i założonych celów do realizacji. Bardzo ciekawe okazały się artykuły zagraniczne poświęcone problemom opieki nad dzieckiem, profilaktyki społecznej i resocjalizacji w innych krajach.
VI. 1. Doskonaliłam metody i warsztat pracy pedagogicznej poprzez tworzenie bogatego zaplecza w formie zgromadzonych pomocy naukowych, nagrań audio oraz pomocy przygotowywanych do zajęć. Bardzo dużo do mojej pracy wniosły opisane wyżej pozycje z literatury fachowej. Pomogły mi zrozumieć motywy postępowania moich podopiecznych oraz wybierać odpowiednie środki zaradcze. Przydatne okazały się także wszelkie nagrania audio zawierające: muzykę relaksacyjną, bajki terapeutyczne nagrania odgłosów przyrody oraz audiobooki. Stworzyłam szeroką bazę pomocy na różne okazje niezbędnych w codziennej pracy, m.in. są to: kolorowanki, mandale, nowe techniki plastyczne (quilling, decoupage, wyplatanie wikliny papierowej). Dzięki nim mogłam stosować różnorodne i stale atrakcyjne metody i formy pracy. Wychowankowie z entuzjazmem i zaangażowaniem brali udział w zajęciach. Uzyskane rezultaty wykonywanych prac przynosiły im zadowolenie, często motywowały do kolejnych prac, rozbudzały zainteresowania i pomagały uwierzyć we własne siły i możliwości.
VII.1. Poprzez ankietowanie wychowanków miałam okazję badać jakość pracy własnej a także wszystkich pozostałych pracowników P.O. Analizując wyniki mogłam poznać słabe i mocne strony naszej pracy, określić oczekiwania wychowanków oraz wyciągnąć wnioski. Na tej podstawie wdrażałam i realizowałam nowe pomysły i rozwiązania w pracy opiekuńczo – wychowawczej a także poszukiwałam następnych.
VIII.1. Podjęte przeze mnie działania miały na celu podnoszenie jakości pracy placówki. Monitorowanie postępów edukacyjnych i wychowawczych podopiecznych poprzez hospitacje diagnozujące odbyło się kilkukrotnie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i tematyki z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i matematyki. Obserwacja moich wychowanków w sytuacji szkolnej pozwoliła mi zaobserwować jak pracują na lekcjach, z jakimi zagadnieniami mają problem, jak reagują na sukces bądź porażkę, jak pracują w grupie innej niż grupa wychowawcza. Dało mi to okazję do przemyślenia wspólnie z nauczycielem, jednolitych działań wspierających pozytywne zachowania i korygujących zachowania negatywne. Zorientowałam się co ja mogłabym uzupełniać lub korygować podczas moich zajęć.
VIII.2. Dokonałam ewaluacji działań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych. Dzięki niej mogłam podjąć dalsze działania w szczególności w zakresie: przeciwdziałania agresji, rozwijania poczucia własnej wartości, poczucia bezpieczeństwa, współżycia w grupie. Wyniki przeprowadzonej wśród wychowanków ankiety na temat agresji, potwierdziły moje spostrzeżenia na ten temat. Dzieci zwracały uwagę na występowanie zachowań agresywnych w placówce. Głównie była to agresja słowna, choć zdarzały się także przypadki formy przemocy fizycznej. Wychowankowie nie potrafili wyjaśnić rzeczywistych przyczyn takiego zachowania, zwykle tłumaczyli: bo ona to..., przerzucając się odpowiedzialnością. Osoby które poddawane były przemocy ze strony rówieśników, zostały otoczone szczególną opieką psychologiczno – pedagogiczną, natomiast sprawcy poddani oddziaływaniom terapeutyczno – wychowawczym. Ma to ogromne znaczenie dla właściwego rozwijania poczucia własnej wartości, umiejętności współżycia w grupie ( docelowo w społeczeństwie) i przestrzegania przyjętych norm a także realizacji potrzeby poczucia bezpieczeństwa. Za zaistniałe przypadki wszelkich form agresji odpowiadają konkretne osoby, ich osobowość i rola jaką pełnią w grupie. Trzeba być świadomym, że nie da się całkowicie wyeliminować takich zachowań w krótkim czasie. Wychowankowie trafiają do naszej placówki często z powodu takich skłonności i w skutek selekcji negatywnej. Wraz z pojawieniem się takiej osoby wzrasta zagrożenie konfliktem. Cały czas kontrolowałam osiągnięcia szkolne swoich podopiecznych, kontaktowałam się z poszczególnymi nauczycielami przedmiotów, wychowawcami klas, na bieżąco monitorowałam ich sytuację szkolną, kontrolowałam zeszyty, ćwiczenia, karty pracy, udzielałam pomocy przy odrabianiu prac domowych. Pomogło mi to zauważyć braki w wiadomościach z poszczególnych przedmiotów i na bieżąco uzupełniać zaległości.
VIII.3. Podjęłam działania na rzecz wzbogacenia bazy dydaktycznej P.O. Dzięki pozyskanym sponsorom dokonałam zakupu sprzętu audiowizualnego w postaci dwóch zestawów mini wież hi-fi oraz odtwarzaczy dvd. Będzie on wykorzystywany do prowadzenia zajęć wychowawczych i terapeutycznych z dziećmi. W czasie wolnym wychowankowie będą mogli używać go do celów własnych.
VIII.4. Na bieżąco dbałam o wystrój budynku, w tym sypialni dzieci. Gdy zachodziła potrzeba wykonywałam z wychowankami dekoracje okolicznościowe: na święta, wszelkie uroczystości placówkowe wynikające z kalendarza imprez. Dodatkowym elementem wzmacniającym odbiór i sytuację wychowawczą były wspólnie wykonywane gazetki tematyczne.
IX.1. X.1.Poprzez pracę indywidualną i zbiorową przygotowywałam wychowanków do uczestnictwa w konkursach, zawodach sportowych, uroczystościach i innych imprezach, poza placówką oraz w ośrodku. Większości z nich, byłam organizatorem. Dzieci miały okazję wystąpić: - w warszawskim Klubie Maska z programem „ Brzechwa dzieciom”, oprócz zaprezentowania się wychowankowie mieli także okazję do rywalizacji podczas licznych konkursów ,do gry w kręgle w Centrum Rozrywki Hula Kula a także do spotkania kolegów i rówieśników przebywających w innych placówkach; - brały udział w Powiatowych Przeglądach Małych Form Teatralnych Szkół i Placówek Specjalnych; - uczestniczyły co roku w: Choince noworocznej, Wieczerzy wigilijnej a także prezentowały swoje talenty aktorskie w czasie Jasełek i podczas Dnia rodziny – które przygotowywałam; - występowały podczas wielu akademii szkolnych, pokazując opracowane przeze mnie tańce; - zorganizowałam i prowadziłam konkursy i konkurencje sportowe oraz zabawy w czasie obchodów: Powitania wiosny, Andrzejek oraz Dnia dziecka; - uczestniczyły w Powiatowych Paraolimpiadach Dzieci i Młodzieży które odbyły się w Garwolinie
XI.1. Opracowałam i przeprowadziłam konkursy i zawody sportowe dla wychowanków. Konkursy dotyczyły tematyki uzależnień: od papierosów, alkoholu oraz narkotyków i miały charakter edukacyjno - wychowawczy. Były to „Szkodliwość palenia papierosów”, „ Alkohol twój wróg” i „ Narkotyk zabija”. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące podanej tematyki, dzieci młodsze brały udział w konkursach plastycznych. Stworzyliśmy wystawę prac wychowanków. Wszyscy aktywni wychowankowie zostali nagrodzeni.

Rozporządzenie § 8. ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

I.1-5. Wykorzystywałam komputer i programy komputerowe do opracowania planu rozwoju zawodowego, dokumentowania jego przebiegu w formie sprawozdania, sprawozdań z poszczególnych działań, do sporządzania ankiet, zaproszeń, pism itp. W codziennej pracy służył mi do sporządzania sprawozdań z pracy opiekuńczo – wychowawczej, prowadzenia dokumentacji pracy, opracowywania scenariuszy, ankiet, podziękowań, dyplomów, regulaminów i konspektów: zajęć, uroczystości i imprez a także do opracowywania pomocy naukowych.
II.1. Za pomocą Internetu dokonałam publikacji sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, zamieszczonego na stronie www.edux.pl.
III.1. Zrezygnowałam z udziału w szkoleniu z zakresu wdrażania technologii komputerowej i informacyjnej gdyż tematyka oferowana przez PODN w Garwolinie pokrywała się ze szkoleniem w którym uczestniczyłam przed rozpoczęciem stażu. Ukończyłam wówczas formę doskonalenia zawodowego: „ Techniki komputerowe i multimedialne – zastosowanie w procesie dydaktycznym”. Dodatkowo poprzez samokształcenie, za pomocą interaktywnych videoszkoleń: „Jak korzystać z programu? – WORD , abc”, „EXCEL dla początkujących”, „ POWER POINT” oraz „Praktyczny kurs obsługi Adobe Photoshop CS4” -doskonaliłam i rozszerzałam zdobyte umiejętności.
IV.1.2.Wykorzystywałam strony internetowe do polepszenia jakości pracy własnej i placówki poprzez pogłębianie znajomości aktów prawnych na stronach: - www.mpips.gov.pl ; www.men.gov.pl ; www.pcprgarwolin.pl ; www.kson.pl/prawnik - www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-04-64-593 ;
a także pogłębianie znajomości zagadnień edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich, na stronach: - www.niebieskalinia.pl-; - www.kp.edu.pl ; www.vulkan.edu.pl/eid ; www.legeo.pl ; http://isap.sejm.gov.pl/.; http://isp.policja.pl/ ; dziecko-i-prawo.wieszjak.pl/; https://www.premier.gov.pl/.


Rozporządzenie § 8. ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi wychowawcami w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla młodszych wychowawców, prowadzenie zajęć dla nauczycieli- wychowawców w ramach wewnątrzplacówkowego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


I.1. Dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi wychowawcami którzy uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie zajęciach otwartych na temat „Spektrum autyzmu” wczesnodziecięcego oraz „Jak pracować z dzieckiem z ADHD”.
I.2.Wymieniałam doświadczenia z innymi wychowawcami poprzez uczestnictwo w dyskusjach na forach internetowych, przedstawianie opracowań scenariuszy uroczystości, konspektów zajęć i artykułów.
I.3.Na podstawie zdobytej wiedzy i kwalifikacji do prowadzenia specjalistycznych zajęć z zakresu stosowania Metod Knilla , Dennisona, oraz pracy z dzieckiem z ADHD skonstruowałam scenariusze do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Przekazałam je koleżankom aby prowadzić jednolitą terapię wśród dzieci z naszej grupy które jej potrzebują.
Wiedzą i doświadczeniami wymieniam się także z koleżankami z Publicznego Przedszkola w Michałówce w którym jestem nauczycielem wspomagającym.
II.1. Zamieściłam na stronie internetowej plan rozwoju zawodowego.
III.1. W ramach przygotowywania biblioteczki wychowawcy sukcesywnie gromadziłam pozycje książkowe z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Oprócz literatury wymienionej w punkcie V.2. , są to: - A. Gurycka: „ Błąd w wychowaniu”; - P. Wallon, A. Cambier, D. Engelhart: „ Rysunek dziecka”; - T. Grandin: „ Myślenie obrazami”; - T. Grandin: „ Zwierzęta czynią nas ludźmi”; - T. Gordon: „ Wychowanie bez porażek”; - L. Pytka: „ Pedagogika resocjalizacyjna”; - I. Mańkowska: „ Kreowanie rozwoju dziecka”; - G. Krasowicz – Kupis, I. Pietras (red.): „ Zrozumieć żeby pomóc”; - M. Bogdanowicz, A. Adrjanek, M. Rożyńska: „ Uczeń z dysleksją w domu” - D. Kamińska: „ Jak bawić się i uczyć z pasją”; - M.Gallardo, M. Gallardo: „ Maria i ja”.
Pozyskiwałam także nagrania muzyczne wymienione w punkcie VI.1 oraz : „Ćwiczenia umuzykalniające”, „Aerobik dla dzieci” , „Rymowana gimnastyka dla smyka”, Programy aktywności Ch. Knill”.
IV.1.Opublikowałam na stronie internetowej wytwory prac dzieci aby zaprezentować nowe, ciekawe i atrakcyjne techniki plastyczne. One najlepiej obrazują jeden z rodzajów zajęć jakie prowadzę z moimi wychowankami. Są ciekawostką, jak z niczego można zrobić coś ładnego.
V.1. Ze względu na dużą rotację dzieci w placówce zrezygnowałam z opracowania poradnika dla wychowawców P.O. – „Różnorodność form i metod pracy w P.O.” Sytuacja ta uniemożliwiała stworzenie zestawu stałych jednolitych metod pracy wychowawczej. Pojawiały się liczne przypadki dzieci z zaburzeniami, które wymagały konsultacji specjalisty – psychiatry. Na bieżąco, często metodą prób i błędów dobierałam indywidualnie dla każdego wychowanka, odpowiednie formy i metody pracy. Wykorzystywałam do tego całą swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną oraz doświadczenie zdobyte podczas długoletniej pracy w placówce. Dodatkowo na potrzeby konkretnych przypadków, śledziłam literaturę przedmiotu, szukałam publikacji w prasie fachowej i Internecie. Po optymalnym ustaleniu działań mających dać oczekiwane rezultaty, dzieliłam się swoimi przemyśleniami z innymi wychowawcami. W kręgu moich zainteresowań znajdowały się szczególnie dzieci z zaburzeniami zachowania, ADHD i autystyczne.

Rozporządzenie § 8. ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach dla nieletnich.

I.1. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności w zakresie budowania programów autorskich, studiując literaturę pedagogiczną i akty prawne. Były to: - I. Adamek: „Programy kształcenia zintegrowanego a standardy ich konstruowania”; - I. Adamek: „ Teoretyczne i praktyczne podstawy konstruowania programów szkolnych”; - J. Gnitecki: „ Konstruowanie programów kształcenia, stymulujących i wspomagających rozwój” Korzystałam także z zasobów Internetu: http://sto.scholaris.pl/kalinowska.pdf; http://literka.pl/article/show/id/33940; www.cmppp.edu.pl/.../Propozycja%20indywidualnego%20programu.doc .
II.1. Opracowałam, wdrożyłam i realizowałam wśród wychowanków P.O., autorski: „ Program zajęć integracyjno - adaptacyjnych”. Starałam się go realizować systematycznie i regularnie. Wychowankowie mogli poznać samych siebie, swoje wartości, potrzeby, zauważyć i zrozumieć uczucia i emocje jakie odczuwają. Już po krótkim okresie realizacji dały się zauważyć pozytywne efekty. Dzieci zaczęły akceptować się wzajemnie. W grupie zaczęto przestrzegać ustalonych norm i zasad. Każda „ nowa” osoba szybko adaptowała się w nowym otoczeniu i integrowała z pozostałymi.
III.1.2. Mając na uwadze ankietę i jej wyniki na temat agresji, przystąpiłam do realizowania działalności profilaktycznej wobec zagrożeń zjawiskiem agresji wśród wychowanków. Ważnym elementem tej działalności było ustalenie regulaminu grupowego, gdyż ustalone normy postępowania stanowią punkt odniesienia i przeciwdziałają zjawisku przemocy.

Rozporządzenie § 8. ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań placówki, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

I.1. Wykorzystując zdobyte dodatkowe kwalifikacje z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej, prowadziłam dodatkowe zajęcia z dziećmi potrzebującymi: uspokojenia, wyciszenia się i rozluźnienia napięcia; usprawniania koordynacji ruchowej i motoryki małej oraz z zaburzeniami stronności.

II. 1.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych z zakresu Metody Marianny i Christophera Knillów umożliwiło mi poszerzenie działań edukacyjnych i dało możliwość zastosowania tej metody w pracy z dziećmi z zaburzeniami kontaktu i komunikacji oraz intelektualnie niepełnosprawnych. Zrezygnowałam z ukończenia podyplomowego Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego a zastępczo doskonaliłam się na szkoleniu: „ Socjoterapia w nurcie poznawczo – behawioralnym. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD”. Dało mi ono możliwość skorzystania z konkretnych narzędzi i schematów postępowania.
Kolejnym problemem z którym miałam do czynienia w codziennej pracy były trudności szkolne wychowanków. Aby udzielić im dodatkowego, skutecznego i profesjonalnego wsparcia, ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.
III. 1.Przygotowałam wychowanków do uczestnictwa w organizowanych konkursach. Pomagałam im zbierać materiały do konkretnych tematów aby jak najlepiej przygotować się do rywalizacji i uzyskać wysokie wyniki. Rozmawiałam z wychowankami, przeprowadzałam ćwiczenia i próby. Dzieci odpowiednio przygotowane mogły bez stresu przystąpić do udziału w konkursach plastycznych i muzycznych.
IV.1. Aby promować placówkę w środowisku lokalnym i poza nim dzieci brały udział w konkursach, wystawach i przeglądach ( patrz pkt IX.1.,X.1.,XI.1).
V.1.VI.1.Wszelkie wymienione wyżej sytuacje oprócz promocji placówki, miały duże znaczenie dla integracji zarówno grupy wychowawczej jak też integracji z pozostałymi dziećmi a także ze środowiskiem lokalnym i osobami niepełnosprawnymi. Dodatkowych okazji do wzajemnego poznania i akceptacji dostarczały organizowane wycieczki, wyjazdy do kina, ogniska i inne grupowe imprezy. Duże znaczenie miały także zorganizowane zespoły pomocy koleżeńskiej „Podziel się swoją wiedzą”. Miały one okazję działać podczas codziennych „ odrabianek” a także w czasie wspólnych przygotowań do poważniejszych wyzwań, np. konkursów wiedzy itp.

Rozporządzenie § 8. ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

I.1. Współdziałałam z instytucjami zajmującymi się opieką, wychowaniem i resocjalizacją. Były to: poradnia psychologiczno – pedagogiczna, placówki socjalizacyjne i resocjalizacyjne do których trafiają nasi podopieczni lub z których przyjeżdżają do P.O., przyszłymi i byłymi rodzinami zastępczymi, komisariatami policji, kuratorami sądowymi i sądami rodzinnymi .
I.2. Współdziałałam z kadrą pedagogiczną Pogotowia Opiekuńczego - aktywnie uczestnicząc w obradach Zespołu Do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Wspólnie z psychologami i pedagogiem, innymi wychowawcami, mogliśmy ustalić wspólne, jednolite i optymalne strategie działania wobec konkretnych podopiecznych. Taka jednolitość w pracy wychowawczej uczy dzieci dostosowywania się do bardzo konkretnych i wyraźnych norm społecznych.
II.1. Współpracowałam z kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół Specjalnych w Izdebnie. Utrzymywałam stały kontakt z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów w klasach starszych. Omawialiśmy na bieżąco i w miarę potrzeb sprawy dzieci i młodzieży z P.O. Kontrolowałam frekwencję, postępy w nauce, zachowanie podczas zajęć lekcyjnych. Omawialiśmy i wspólnie analizowaliśmy trudności wychowawcze występujące u poszczególnych podopiecznych oraz ustalaliśmy metody i sposoby dalszego z nimi postępowania. Dużą uwagę przywiązywałam do prognoz związanych z promocją do następnej klasy. Wspólnie z nauczycielem klas młodszych przygotowywałam przedstawienie teatralne, pt: „Brzechwa dzieciom”, pokazane podczas Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Garwolinie oraz podczas Wieczoru Wigilijnego z Mikołajem i Przyjaciółmi w warszawskim Klubie Maska. Współuczestniczyłam także z moimi wychowankami w przygotowywaniu akademii szkolnych, przygotowując dziewczęta do udziału w tańcu pokazowym. Nawiązaliśmy współpracę także przy okazji imprez organizowanych przez P.O. takich jak: Pożegnanie lata, Dzień rodziny.
W roku szkolnym 2012/2013 we współpracy z szkolnym koordynatorem zostałam wolontariuszem w „Programie doskonalenia umiejętności czytania i rozwijania myślenia – Czytamy razem”.
III. 1.2. Z należytą uwagą rozpoznawałam sytuację rodzinną wychowanków. Prowadziłam obserwację podopiecznych, czerpałam informacje z dokumentacji dotyczącej dzieci i młodzieży w P.O. ,konsultowałam się z psychologami, pedagogiem i innymi wychowawcami oraz z nauczycielami. Analizowałam materiały i wyciągałam wnioski aby indywidualnie wspierać dzieci w trudnych dla nich obszarach. Dla pełnego rozpoznania sytuacji rodzinnej dziecka konieczne było przeprowadzanie rozmów z rodzicami, choć nie zawsze to było możliwe gdyż niektóre dzieci mają bardzo skomplikowaną sytuację rodzinno – prawną
V.1. Dzieci miały okazję rozmowy z leśniczym podczas spotkania w Nadleśnictwie Garwolin. Uczestniczyły także w pogadance na temat plusów i minusów w pracy pielęgniarki. Zapoznały się także ze specyfiką zawodu policjanta. Na co dzień mogą doświadczać na czym polega profesja psychologa.
VI. 1.Wykonywałam samodzielnie lub we współpracy z zespołem inne zadania na rzecz edukacji – pozyskiwałam środki dla P.O. poprzez: - poszukiwania sponsorów mogących sfinansować: zakup sprzętu hi-fi oraz odtwarzaczy dvd, zostały zakończone sukcesem dzięki wsparciu finansowemu (w kwocie 1000zł), Nadleśnictwa Garwolin. Dodatkowo leśnicy podarowali nam kilka „ choinek” z okazji świąt Bożego Narodzenia; - poszukiwanie funduszy na zakup sprzętów do sypialni wychowanków, udało się zrealizować dzięki hojności osób prywatnych, które ofiarowały dzieciom własne meble.
VI.2. Przygotowywałam dyplomy uznania za szczególne osiągnięcia, zaproszenia na uroczystości, podziękowania dla sponsorów itp.

Rozporządzenie § 8. ust. 2 pkt 5
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki, w której nauczyciel-wychowawca jest zatrudniony.
I.1. Gromadziłam informacje o charakterze pedagogicznym i psychologicznym na temat braków i problemów jakie zauważam u podopiecznych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie w celu opracowania indywidualnych działań korygujących deficyty i pomagających przezwyciężyć problem.


Agnieszka Cybulska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.