X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20268
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

IMIĘ I NAZWISKO: Andrzej Grabowski
NAZWA I ADRES SZKOŁY: Zespół Szkół w Myśliwcu
Myśliwiec 3, 87-200 Wąbrzeźno
OKRES TRWANIA STAŻU: 01.09.2012 – 31.05.2013
OPIEKUN STAŻU: mgr Andrzej Jaskulski


Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w Zespole Szkół w Myśliwcu rozpocząłem 1 września 2012 roku, tym samym rozpocząłem swój staż nauczycielski – drugi rok pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego.
Plan rozwoju zawodowego opracowałem w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpocząłem doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne , podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż
(§6ust.2pkt1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu. Wspólnie z opiekunem stażu, nauczycielem panem mgr Andrzejem Jaskulskim uzgodniliśmy harmonogram spotkań, zasady i normy współpracy. Umówiłem się z opiekunem na obserwację zajęć. Ustaliliśmy daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałem, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałem się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałem także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałem plan rozwoju zawodowego i przedłożyłem go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły . Na początku stażu zapoznałem się z programem wychowawczym szkoły, statutem szkoły i zawartymi w nich regulaminami.
Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałem program profilaktyki, program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, oraz podstawy programowe. Dzięki tej lekturze zrozumiałem jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałem się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałem się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych i arkusze ocen. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałem tygodniowy rozkład zajęć oraz dyżurów nauczycieli. Zapoznałem się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłem w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(§6ust.2pkt2)

W ramach tego zadania ponownie zapoznałam się z podstawą programową oraz programem nauczania jaki został przyjęty i jest praktykowany w szkole przez nauczycieli wychowania fizycznego i na jego podstawie ułożyłam roczny plan pracy z uczniami w klasie IV – VI
Zapoznałam się z Kryteriami Oceniania z wychowania fizycznego jakie obowiązują w Zespole Szkół w Myśliwcu. Utworzyłam własny warsztat pracy: sprawdziany, kryteria ocen cząstkowych, wytyczne dla uczniów odnośnie uzyskiwania i poprawy ocen cząstkowych. Zanim jednak utworzyłam swój warsztat pracy pierwszym krokiem, było przeprowadzenie przeze mnie wstępnej oceny umiejętności uczniów oraz ustalenie celów działań własnych w czasie stażu. Wstępną analizę przeprowadziłam we wrześniu 2012 roku. Obejmowała ona swoim zakresem zdolności koordynacyjno – kondycyjne i umiejętności uczniów. Umożliwiło mi to stworzenie właściwych planów pracy dla każdej klasy z uwzględnieniem możliwości ucznia oraz zadań szkoły.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałem udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłem we wszystkich szkoleniach Rady Pedagogicznej oraz w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:

29.10.12 - „uczeń z deficytem czy uczeń pełen zasobów? Jak pomóc dziecku w pokonywaniu niepowodzeń szkolnych”
25.02.13 - „jak radzić sobie z wulgaryzmami w gimnazjum i szkole podstawowej”

Pozaszkolne formy doskonalenia:

5.12.12 – konferencja „Prawo dziecka do bezpiecznego wypoczynku i zdrowego stylu życia”
14.03.13 - „specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli z zakresu ruchu drogowego”

Zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli uważam za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Udział w szkoleniach zawodowych pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla młodzieży jak i dla mnie.
Strefa osobista rozwoju zawodowego obejmowała także doskonalenie własnych umiejętności i sprawności fizycznej oraz wiedzy. Miało to odbicie w samodzielnym studiowaniu fachowej literatury pedagogicznej i metodycznej: Na bieżąco korzystam z książek o tematyce psychologiczno – pedagogicznej oraz z zakresu wychowania fizycznego::

- „Metodyka nauczania ćwiczeń lekkoatletycznych”
- „Gimnastyka skrypt dla studentów AWF”
- „Koszykówka metodyka nauczania i doskonalenia podstaw”
- „Piłka ręczna poradnik metodyczny”
- „Dziennik trenera i instruktora gier zespołowych”
- „Piłka siatkowa w szkole”
- Czasopisma „Lider”
- „Komunikacja werbalna dla nauczycieli i uczniów na lekcji”
- „Biologiczne i pedagogiczne podstawy systemu szkolenia sportowego”
- „Psychologia sportu”

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałem publikacji w internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji oraz niniejszego sprawozdania jak również przygotowałem dokumentację stażu w formie elektronicznej. Na bieżąco śledziłem propozycję zadań i scenariusze lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych: wychowaniefizyczne.pl, pwn.com.pl. profesor.pl
Przygotowując lekcje korzystałem też z programów multimedialnych takich jak Microsoft Word, Power Point, Excel. Wykorzystywałem komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje.
W czasie roku szkolnego w ramach pracy Szkolnego Koła Sportowego prowadziłem zajęcia pozalekcyjne ( 2 godz tygodniowo) dla uczniów z klas IV – VI Szkoły Podstawowej i uczniów klas I – III Gimnazjum. Zasadniczym celem działania koła sportowego jest wspomaganie szkoły w wypracowywaniu i realizowaniu oferty edukacyjnej ukierunkowanej na wszechstronny rozwój aktywności fizycznej uczniów. Podstawowe cele tj; upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizację wypoczynku w czasie wolnym i świadoma potrzeba czynnego wypoczynku, organizację współzawodnictwa sportowego szkół na terenie Gminy i udział w rywalizacji sportowej, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. Zajęcia odbywały się w poniedziałek od godz 13:30 do 15:15 Na każdych zajęciach systematycznie uczestniczyło minimum 15 osób. W roku szkolnym 2012/2013 zajęcia były poświęcone na przygotowanie szkolnej drużyny do uczestnictwa w różnych zawodach sportowych według kalendarza KPIM.
Prowadziłem zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów Zespołu Szkół w Myśliwcu, zajęcia odbywały się w piątek od godziny 13:30 do 14:25. W zajęciach brało udział średnio 5 uczniów. Lekcje zmuszały niejednokrotnie do większej niż dotychczas aktywności ruchowej ukierunkowanej na korygowanie powstałych wad postawy. Zajęcia dostosowane były do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów poprzez zorganizowanie właściwego środowiska edukacyjnego.
Przygotowywałem i opiekowałem się młodzieżą szkolną uczestniczącą w następujących zawodach sportowych :
- Biegi przełajowe w ramach XV Kujawsko – Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- Piłka siatkowa o puchar Dyrektora Szkoły w Ryńsku,
- Piłka nożna kat. chłopcy szkoła podstawowa w ramach XV Kujawsko – Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- Piłka nożna kat. chłopcy gimnazjum w ramach XV Kujawsko – Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- Halowa piłka nożna – Mikołajkowy Turniej kat. chłopców i dziewcząt szkoła podstawowa i gimnazjum,
- Piłka siatkowa kat. chłopcy gimnazjum ramach XV Kujawsko – Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym szkoła podstawowa i gimnazjum,
- Czwórbój lekkoatletyczny kat. chłopcy szkoła podstawowa w ramach XV Kujawsko – Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Wspólnie z mgr Piotrem Zradą zorganizowaliśmy III edycje Mikołajkowego Turnieju w Halowej Piłce Nożnej chłopców i dziewcząt. W turnieju udział wzięły trzy szkoły z naszej gminy, w którym łącznie wzięło udział ponad 60 uczniów. Moim zadaniem było zaproszenie zespołów, przygotowanie regulaminu zawodów, planu minutowego, zakupienie pucharów, dyplomów, nagród oraz czuwanie nad całą otoczką turnieju. Wydaje mi się, iż udało mi się sprostać temu zadaniu i cały turniej przebiegał ściśle według harmonogramu w miłej i przyjaznej atmosferze. Mam nadzieje, iż będę mógł co roku organizować takie turnieje.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałem z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podniesieniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z młodzieżą.

3. Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3)

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałem się uwzględniać rozwój psychofizyczny ucznia, jego potrzeby , potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłem rozmowę z uczniami każdej z klas na temat ich zainteresowań sportowych oraz czy uprawiają jakąś dyscyplinę sportową wyczynowo a także przeprowadziłem ankietę. Ankieta pytała o zainteresowania uczniów, oczekiwania związane z zajęciami wychowania fizycznego oraz miała na celu wyłonienie osób zainteresowanych reprezentowaniem szkoły w zawodach
Poprzez ciągły kontakt z nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym rozmowy z nimi, poznałem i zgromadziłem informacje o środowisku uczniów, nawiązywałem dobre kontakty z uczniami oraz współpracę z wychowawcami oraz rodzicami.
Chętnie służyłem pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących ich dzieci Swoją postawą zawsze starałem się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, Korzystałem również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

Raz w miesiącu obserwowałem lekcje prowadzone przez opiekuna stażu a także innych nauczycieli. Szczególną uwagę zwracałem przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłem lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku dwie godziny przeprowadziłem w obecności pani Dyrektor. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałem przygotowaniem konspektu, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowaliśmy i omawialiśmy konspekty lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałem przebieg, wyciągałem wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałem się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłem swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłem o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałem działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich uczniów, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałbym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starał się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną. Moim marzeniem jest także podjęcie studiów podyplomowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.