X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20258
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji rozwoju planu zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Marta Wędzonka

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Mierzynie

Nauczany przedmiot: język angielski

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2010 – 31.05.2013)

Jestem nauczycielem języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie. Staż na nauczyciela mianowanego w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy rozpoczęłam 01.09.2010r. w tejże szkole.
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 01.12. 2004r. oraz po zapoznaniu się z różnymi publikacjami, interpretującymi zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu, przygotowałam i złożyłam plan rozwoju zawodowego.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Wszystkie moje działania dotyczące zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego zmierzały do najważniejszego dla mnie celu, aby jak najwięcej skorzystały z nich dzieci, aby działania te podnosiły efektywność mojej pracy zawodowej, pracy koleżanek jak i szkoły. W czasie okresu stażu starałam się wzbogacić umiejętności pedagogiczne jak i podnieś moje kwalifikacje. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.

Wykaz zrealizowanych zadań, nabytych umiejętności i wiedzy według wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 grudnia 2004r. Kolejne rozporządzenie z dn. 14 listopada 2007 roku, które weszło w życie 1 grudnia 2007 roku nie zmieniło wymagań na stopień nauczyciela mianowanego, jedynie zmianie uległa forma dokumentacji.

§7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Realizację wymagań na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam od wnikliwej analizy procedur awansu zawodowego. Zapoznałam się przede wszystkim z rozporządzeniem MENiS z 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, przeanalizowałam Kartę Nauczyciela, oraz Ustawę o Systemie Oświaty.
Kolejnym krokiem było podjęcie współpracy z opiekunem – mgr Barbarą Klakla. Zasady współpracy zostały zawarte we wspólnym kontrakcie, którego założenia realizowałam w ciągu całego stażu. Wraz z opiekunem opracowałam i dokonywałam zmian w planie rozwoju zawodowego, oraz na bieżąco korzystałam ze wskazówek i rad mi udzielanych.
W okresie stażu systematycznie dokonywałam analizy dokumentów szkolnych, zasad bezpieczeństwa i higieny, które wdrażałam do codziennej pracy. Analizowałam także dokumenty określające rolę oświaty i szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Systematycznie gromadziłam też dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Jako nauczyciel języka angielskiego brałam czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem jej posiedzeń oraz w miarę bieżących potrzeb. Byłam powoływana do komisji wniosków, a także protokołowałam posiedzenia Rady. Ponadto czynnie uczestniczyłam we wszystkich uwzględnionych w harmonogramie pracy szkoły posiedzeniach szkoleniowych. Brałam także udział w spotkaniach Zespołów Przedmiotowych, które miały charakter szkoleniowy i konsultacyjny – w Szkole Podstawowej w Mierzynie byłam członkiem zespołu Przedmiotowego klas IV – VI, natomiast w ostatnim roku stażu sprawowałam funkcję koordynatora Zespołu Przedmiotowego klas I – III. Spotkania te służyły głównie wymianie poglądów, wiedzy i doświadczeń związanych z wykonywaną pracą. Zasadnicze cele, nad którymi pracowaliśmy to wyznaczenie kierunków współpracy i planowanie działań na dany rok szkolny. Udział w pracach Zespołów umożliwił mi zdobywanie coraz to nowej wiedzy dzięki wewnątrz zespołowym szkoleniom.
Aby zbudować i promować dobry wizerunek i prestiż placówki w trakcie stażu sprawowałam funkcję rzecznika prasowego szkoły. Dziś bowiem bez umiejętności współpracy szkoły z mediami nie da się dobrze współpracować z lokalnymi społecznościami, być dla rodziców i uczniów nowoczesną, atrakcyjną placówką.
W tym samym czasie byłam również opiekunem uczniów redagujących miesięczną gazetkę szkolną, w związku z czym próbowałam wzbudzić w swoich uczniach pasję oraz umiejętność szkolnego dziennikarza poprzez: zadawanie pytań, poprawne posługiwanie się językiem polskim, znajomość języka obcego, umiejętność redagowania tekstów a także zdobywanie informacji. Do moich obowiązków należała także pomoc w oprawie plastycznej uroczystości szkolnych a także sprawowanie opieki nad uczniami roznoszącymi zaproszenia na szkolne uroczystości.

Efekty realizacji zadania:
Konstruując plan rozwoju zawodowego dążyłam do tego, by jego realizacja przyniosła wielowymiarowe korzyści. Poszczególne zadania okazały się bodźcem do samorozwoju, były zgodne z potrzebami szkoły, a także celnie trafiały w oczekiwania moich uczniów.
Analiza dokumentów szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań nauczyciela korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Dzięki uczestniczeniu w radach pedagogicznych oraz spotkaniach zespołów, zdobywałam wiedzę potrzebną mi w pracy w szkole oraz nabierałam doświadczenia.
Szkołę można promować posługując się różnymi formami promocji. Jedną z nich jest dobra współpraca z mediami. Pełniąc rolę rzecznika prasowego szkoły miałam na względzie dobrą komunikację placówki ze środowiskiem lokalnym. Starałam się więc być osobą dbającą o przesyłanie ważniejszych informacji o szkole do lokalnej prasy ponieważ nagłaśnianie informacji o tym, co się dzieje dobrego w szkole, upowszechnianie jej sukcesów przynosi wiele pożytku. Szkoła ‘ciekawa’ przyciąga więcej uczniów – dobrze jest być uczniem dobrej szkoły. Pozytywnie działa to i na rodziców, którzy bardziej wtedy angażują się w różne formy współpracy ze szkołą.
Praca z uczniami redagującymi gazetkę szkolną miała na celu kształtowanie współpracy i integracji, rozwijania pasji, pozwalać na samodzielność bowiem gazetka powinna być dziełem uczniów. Współredagowanie gazetki szkolnej wraz z moimi uczniami stało się cennym narzędziem wychowawczym. Umożliwiło uczniom wyrażanie własnych przeżyć, przemyśleń, nauczyło współpracy w grupie rówieśniczej i umiejętności rozwijania konfliktów. Uczniowie nauczyli się planować swoje i cudze działania. Odnieśli sukces indywidualny i zespołowy. Dobra gazetka szkolna musi być przede wszystkim gazetką uczniowską, a więc tworzoną przez uczniów pod dyskretnym okiem opiekuna. Powinna spełniać podstawowe kryterium – atrakcyjność zarówno pod względem treści jak i formy. Uczniom nie zabrakło pomysłów, a co więcej pisanie stało się ich pasjom. Uczniowie nauczyli się szacunku dla siebie i innych, oraz doskonalili umiejętności prezentacji efektów swojej pracy publicznie.

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

We wrześniu, podczas rozmowy z opiekunem stażu zawarty został kontrakt, który określał warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć. Mając na celu prawidłowy rozwój i doskonalenie swoich umiejętności obserwowałam i prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Prowadziłam też lekcje w obecności Dyrektora Szkoły według wcześniej ustalonego harmonogramu. Przed obserwowanymi lekcjami opracowywałam scenariusze zajęć hospitowanych, natomiast po lekcjach odbywała się rozmowa, w trakcie której określone zostały słabe i mocne strony mojej pracy, a także wyciągnięte wnioski do dalszej pracy nad doskonaleniem dalszych umiejętności.
Systematycznie podnosiłam jakość swojego warsztatu i metod pracy przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, zarówno w okresie pomiędzy kolejnymi etapami awansu zawodowego, jak również przez cały okres odbywania stażu na nauczyciela mianowanego.
Ukończone kursy:
- Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
- Budowanie warsztatu pracy nauczyciela
- Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Ewaluacja wewnętrzna skutecznym narzędziem poprawy jakości pracy szkoły
- Ewaluacja zewnętrzna
- Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
- Kurs komputerowy tworzenie prezentacji multimedialnych
Warsztaty metodyczne:
- How to teach 6 & 7 year – olds and how to let them learn, Go international, Go vocabulary
- Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu przedmiotowym języka angielskiego
- Edukacyjne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel
- Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej. Wykorzystanie dramy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Konferencje metodyczne:
- Jak rozwijać inteligencję emocjonalną uczniów?
- Praca z uczniem zdolnym
- Diagnozowanie i ocenianie a efektywność nauczania języka angielskiego
- Wspieranie rozwoju ucznia w procesie kształcenia
- Nauczanie języków obcych – uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Podczas kursów, szkoleń i konferencji gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej – książki podręczniki, plakaty, konspekty zajęć, testy, zestawy ćwiczeń itp., które wykorzystywałam w trakcie zajęć.
Oprócz poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, skupiłam się również na samodzielnym wyszukiwaniu potrzebnych informacji, które mogłabym wykorzystać podczas pracy z uczniami i współpracy z rodzicami. Systematycznie zapoznawałam się z pozycjami proponowanymi przez Dyrektora Szkoły, pracowników szkolnej biblioteki i czytelni, grono pedagogiczne. Korzystałam z artykułów dostępnych w Internecie.

Efekty realizacji zadania:
Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego nie tylko podniosły moje kwalifikacje, wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne, pomogły w organizacji warsztatu pracy oraz znacznie wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniami na lekcjach języka angielskiego. Były też źródłem zdobycia bezcennych informacji i wskazówek, ponieważ mogłam korzystać z doświadczenia nauczycieli innych szkół, które kształtowało się podczas udziału w kursach, konferencjach i warsztatach, co także miało wpływ na podniesienie efektywności procesu kształcenia.
Wiadomości, które wyniosłam ze szkoleń pomogły mi w konstruowaniu scenariuszy do ciekawych lekcji, przygotowania pomocy dydaktycznych, upowszechniania nowatorskich metod i narzędzi, zdobywania środków dydaktycznych. Uczniowie pod moją opieką wykonują pomoce dydaktyczne, które służą nam na lekcjach powtórzeniowych i utrwalających.
Posiadłam również niezbędną wiedzę do napisania raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły, dowiedziałam się, jak dokumentować mój rozwój zawodowy przy pomocy komputera, jak wykorzystywać Internet i multimedia na zajęciach języka obcego i poza nimi.
Ukończenie kursu dotyczące organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozwoliło mi uzyskać niezbędną wiedzę na temat indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji uczniów a także stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

W trakcie całego stażu zapoznawałam się z procedurą awansu zawodowego oraz analizowałam niezbędną dokumentację – Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12. 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Wnikliwie studiowałam Kartę Nauczyciela, a także Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991r.
Zapoznałam się z różnorodnymi publikacjami na temat awansu zawodowego. Na tej podstawie napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz Plan Rozwoju Zawodowego, by po jego zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły niezwłocznie przystąpić do realizacji poszczególnych zamierzeń i celów. Poznałam zasady funkcjonowania placówki, w której odbywałam staż. Na bieżąco analizowałam następujące dokumenty:
1. Statut Szkoły
2. Szkolny Program Wychowawczy
3. Szkolny Program Profilaktyczny
4. Regulaminy: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego
5. Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w szkole
6. Prawa Ucznia i Karta Praw Dziecka

Efekty realizacji zadania:
Wszystkie wymienione działania pozwoliły mi na poznanie wytycznych odnośnie planowanego przeze mnie awansu, jednocześnie udzieliły informacji na temat moich powinności i obowiązków związanych z podjęciem decyzji o podniesieniu swoich kwalifikacji.
Analiza powyższych dokumentów, jak i również ponowne przeanalizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, poszerzyła moją wiedzę w tym zakresie, pozwoliła mi na sprawną organizację własnej pracy podczas stażu oraz lepsze wykonywanie powierzonych mi funkcji.
Wiedza praktyczna z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest stosowana przeze mnie podczas codziennej pracy na terenie szkoły, a także podczas wycieczek z dziećmi, co jest szczególnie przydatne w pracy nauczyciela – wychowawcy.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

W ramach rozwoju i organizacji własnego warsztatu pracy systematycznie tworzyłam i gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej – słowniki, podręczniki, plakaty, programy komputerowe, konspekty zajęć, karty pracy, testy, prace dzieci, które w dużej mierze przyczyniły się do podniesienia jakości i atrakcyjności zajęć. W ciągu stażu, na początku każdego roku szkolnego podejmowałam się zamówienia dla uczniów podręczników szkolnych a następnie materiałów dodatkowych dla nauczyciela języka angielskiego. Nawiązałam też kontakt z konsultantem metodycznym wydawnictwa Pearson, co pomogło w wyposażeniu nauczyciela jęz. angielskiego w dodatkowe pomoce – plakaty, testy, płyty CD, DVD, flashcards.
Organizowałam i współorganizowałam konkursy językowe:
- Wewnątrzszkolny test z języka angielskiego dla klas IV – VI
- Test ogólnopolski z języka angielskiego dla klas IV – VI SEZAM
- Wewnątrzszkolny konkurs piosenki angielskiej dla klas I –VI
Moi uczniowie brali również udział w gminnym konkursie piosenki angielskiej w Rozprzy oraz międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego ‘We are the winners’ który odbył się w Gorzkowicach.
Podczas pracy w szkole zaangażowałam się również w przygotowanie różnych uroczystości i imprez szkolnych:
- Przygotowałam wraz z uczniami kl. VI przedstawienie słowno – muzyczne z okazji rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
- Przez pierwsze dwa lata stażu wraz z p. Jadwigą Turniak współorganizowałam obchody powitania wiosny na terenie szkoły
- W trakcie stażu, każdego roku wraz z p. Barbarą Klakla organizowałam akcję ‘Sprzątanie Świata’ oraz akcje recyklingowe typu zbiórka baterii itp.
- Byłam nauczycielem odpowiedzialnym za coroczną organizację ‘Andrzejek’ w naszej szkole
- Przygotowywałam uczniów do występów na ‘Dni Rozprzy’ (piosenki angielskie)
Byłam również odpowiedzialna za przygotowanie następujących uroczystości: Wieczór Listopadowy, Choinka Szkolna, Dzień Babci i Dziadka, współorganizowałam Jasełka Szkolne. Wraz z p. S. Surowiecką przygotowałam dekorację oraz konkurs Karaoke na festyn z okazji Dnia Matki.
Bardzo zależało mi, aby w przygotowania zaangażować jak najwięcej wychowanków i to się naprawdę udało. Dzieci z ogromnym zapałem i zaangażowaniem brały udział w przedstawieniach. Dla wszystkich dzieci udział w przedstawieniach był możliwością zaprezentowania swoich zdolności, umiejętności, czasem też pokonywania swej nieśmiałości, tremy.
Zawód nauczyciela jest zawodem dającym dużo satysfakcji, ale jednocześnie bardzo odpowiedzialnym i wymagającym dużych kwalifikacji zawodowych. Każdy kto decyduje się na jego wykonywanie, musi zdawać sobie sprawę z tego, że w trakcie całego życia zawodowego będzie musiał pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności poprzez systematyczne dokształcanie się. W celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w każdym roku szkolnym brałam udział w warsztatach metodycznych, konferencjach, kursach kwalifikacyjnych, zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli, spotkaniach Zespołów Przedmiotowych oraz Zespołu Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Głównym celem pracy mojego zespołu było ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na jego indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne. Wraz z zespołem opracowałam indywidualny plan działań wspierających dla uczniów posiadających opinię – dokonywałam analizy efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Na podstawie opinii PPP dostosowałam wymagania edukacyjne z języka angielskiego w stosunku do możliwości uczniów. Moim celem było stworzenie warunków wyrównania braków w wiadomościach i umiejętnościach, wzmocnienie poczucia własnej wartości i samooceny.
W roku szkolnym 2011/2012 opracowałam raport który był rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w naszej szkole przez nauczycieli tej placówki pod nadzorem Dyrektora. Badaniem objęto dwa obszary działalności szkoły: z obszaru ‘Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły’ wybrano rodzaj wymagania 1.4 ‘Respektowane są normy społeczne’, w celu poznania w jakim stopniu uczniowie czują się bezpieczni w szkole i czy wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje w szkole. Z obszaru ‘Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym’ wybrano rodzaj wymagania 3.3 ‘Promowana jest wartość edukacji’ w celu sprawdzenia postrzegania działań szkoły w środowisku lokalnym.
W roku szkolnym 2012/2013 przygotowałam narzędzia oraz opracowałam ankiety do wymagań:
1. Uczniowie są aktywni.
2. Procedury edukacyjne mają charakter zorganizowany.
Byłam również odpowiedzialna za dokonanie zmian w Statucie Szkoły (Wewnątrzszkolny System Oceniania).
Jako nauczyciel języka angielskiego opracowałam przedmiotowy system oceniania, który miał na celu:
- bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,
- zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej pracy,
- dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
W latach szkolnych 2011/12 oraz 2012/13 Dyrektor Szkoły przydzielił mi nauczanie indywidualne przedmiotu język angielski, dziecka (obecnie kl. II) upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim. Zajęcia z uczniem poprzedziłam rozmowami z jego mamą oraz wychowawczynią. Dokładnie przeanalizowałam opinie i orzeczenia PPP w Piotrkowie Tryb. pod której opieką chłopiec przebywa. Rozpoczynając pracę z dzieckiem w klasie I napisałam program dostosowany do możliwości percepcyjnych dziecka oraz warunków szkoły i domu rodzinnego. Dobierając treści programowe, poszukując właściwych zadań skorzystałam z wielu podręczników, zeszytów ćwiczeń różnych wydawnictw. Zapoznałam się także z literaturą fachową dotyczącą pedagogiki specjalnej – szczególną uwagę zwracając na metody pracy z dzieckiem upośledzonym. Opracowany przez mnie program zawiera treści nauczania dla klas I – III realizowane w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
Będąc osobą odpowiedzialną również za prowadzenie Kroniki Szkolnej byłam niejako swoistym przewodnikiem po życiu szkoły. W kronice umieszczałam aktualne informacje o najważniejszych wydarzeniach, sprawozdaniach z minionych imprez wzbogacone o relacje fotograficzne uwieczniające wszystkie niezapomniane chwile. Kronika bowiem jest pamiątką która istnieje dla nas i naszych potomnych, abyśmy w każdej chwili niezależnie od miejsca w które rzuci nas los, mogli powrócić do starych lat, do naszej szkoły, z całym jej niepowtarzalnym kolorytem.
Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy było również obserwowanie lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, gromadzenie wniosków i refleksji a także prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz Dyrektora Szkoły. Każdorazowo opracowywałam scenariusz zajęć i po ich przeprowadzeniu dokonywałam samooceny oraz refleksji na temat przebiegu lekcji, a także stopnia realizacji założonych celów. W swej pracy starałam się stosować metody i narzędzia nie tylko podwyższając skuteczność prowadzonych zajęć, a także atrakcyjne, interesujące i motywujące dla dzieci. Na zajęciach uczniowie pracowali w oparciu o materiały audio i video, tworzyli plakaty i omawiali je przed klasą, w domu korzystali z programów multimedialnych dołączonych do podręczników.
Aby zaciekawić uczniów zaangażowałam ich także w akcję pisania najprostszych projektów w języku angielskim i podpisywania ich wymyślonym przez nich samych pseudonimem. Projekty trafiały do uczniów losowo, następnie uczniowie wraz z nauczycielem sprawdzali poprawność użytych struktur, błędy ortograficzne, treść i przyznawali za każdy projekt punkty. Po napisaniu kilku krótkich projektów każdy z nich otrzymał ocenę i dowiedział się, kto był autorem skierowanego do niego projektu.
Podsumowaniem mojej pracy dydaktycznej były coroczne sprawozdania z przebiegu pracy.

Efekty realizacji zadania:
Organizacja imprez szkolnych była działaniem promującym szkołę, tworzącym jej wizerunek w środowisku lokalnym i uzupełnieniem procesu kształcenia wdrażającym uczniów do aktywności w szkole i poza nią. Ponadto udział w uroczystościach szkolnych wyzwala aktywność twórczą dzieci, rozwija fantazję i wyobraźnię, inspiruje do działalności teatralnej, angażuje uczniów w życie szkoły.
Praca nad przygotowaniem programu zajęć indywidualnych oraz jego realizacja przyniosły mi wiele satysfakcji i poczucie dobrze wykonanej pracy. Nauka dziecka upośledzonego jest dla mnie nowym i bardzo cennym doświadczeniem w pracy zawodowej. Wymaga ode mnie ciągłej koncentracji uwagi, systematyczności i starannego przygotowania się do każdych zajęć. Poprzez ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań i możliwości dotarcia do dziecka, podwyższam jakość swojej pracy. Mobilizuje mnie do doskonalenia i rozwoju poprzez zgłębianie literatury fachowej na temat pracy z dzieckiem upośledzonym. Uważam, że opracowany i realizowany przeze mnie program spełnia swoje zadania poznawcze i wychowawcze. Starałam się umieścić w nim taki zakres wiedzy, który jest niezbędny do dalszej edukacji oraz pozwoli dziecku osiągnąć umiejętności niezbędne w codziennym życiu. Mimo wielu ograniczeń niezależnych od chłopca, można zauważyć, że jest on chętny do współpracy, ciekawy świata i ludzi. I to właśnie mobilizuje mnie do wytężonej pracy, chociaż postępy w nauce nie są adekwatne do włożonej pracy dziecka i nauczycieli. Mimo wszystko jednak są, a to przecież jest podstawowym celem każdego procesu edukacyjnego.
Przygotowany przeze mnie raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012 ukazał mocne i słabe strony szkoły, co zobowiązuje nauczycieli do podjęcia odpowiednich decyzji dotyczących przyszłych działań placówki. Ponadto, nauczyciele, rodzice, opinia społeczna miała okazję dowiedzieć się w jakim stopniu uczniowie czują się bezpieczni w naszej szkole.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

W trakcie stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. Regularnie analizowałam wraz z pedagogiem szkolnym sytuację rodzinną swoich uczniów tak, aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym – poprzez rozmowy nie tylko z dziećmi, ale i z rodzicami i innymi nauczycielami. Zapoznałam się z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych. Nieustannie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności korzystając z zasobów biblioteki oraz publikacji w Internecie. Ten czas pozwolił na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami innych klas oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku.
Pragnąc uwzględnić potrzeby rozwojowe moich uczniów, nie tylko zachęcałam ich do brania udziału w lokalnych imprezach środowiskowych, typu: Dni Rozprzy, Festyn Rodzinny oraz innych uroczystościach szkolnych, ale również starałam się brać aktywny udział w życiu szkoły, poprzez min. organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych. Pełniłam także funkcję opiekuna na poszczególnych wycieczkach:
- wyjazd do Kołacinka z dziećmi z klas I – III
- wyjazd w Tarnowskie Góry z uczniami kl. I -VI
- wyjazd z dziećmi do ‘Wioski Indiańskiej’ – kl. I -III
Starając się upowszechniać kulturę teatralną i filmową zorganizowałam wyjazd do Piotrkowskiego teatru Hawana na przedstawienie o ‘Mikołaju’ oraz do Piotrkowskiego muzeum w którym uczniowie mieli możliwość zapoznania się z historią i kulturą tego miasta. Byłam również opiekunem wycieczki która udała się do kina na przedstawienie pt.‘Ten Obcy’.
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich uczniów starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. W ciągu dwóch pierwszych lat mojego stażu systematycznie prowadziłam koło języka angielskiego dla uczniów SP w Mierzynie realizowane w ramach art. 42 KN – zajęcia te były skierowane do uczniów mających trudności w nauce. Dzięki wspólnej pracy łatwiej było uczniom przyswajać trudną do tej pory wiedzę. W ostatnim roku stażu zorganizowałam zajęcia skierowane do uczniów uzdolnionych językowo – uczniowie mieli możliwość poszerzenia swoich wiadomości i umiejętności z języka angielskiego oraz przygotowania się do konkursów. Moją główną intencją było zachęcić uczniów do aktywności i nauki języka angielskiego, wzbudzić u uczniów ciekawość tegoż języka. Plan zajęć ułożyłam w ten sposób, aby uczniowie zdolni mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, a uczeń słaby miał szansę nadrobić ewentualne zaległości. W trakcie tych zajęć przygotowywaliśmy również gazetki ścienne o tematyce językowej.
W czasie ferii zimowych organizowałam dla uczniów zajęcia plastyczne, które cieszyły się dużą popularnością. Wraz z uczniami robiliśmy anglojęzyczne Kalendarze Adwentowe. Celem było rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz uzdolnień językowych i plastycznych a także ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy uczniów wobec sztuki oraz tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.
Przed rozpoczęciem stażu a także w trakcie starałam się brać udział w akcjach społecznych organizowanych przez szkołę. Jedną z takich akcji w której biorę udział każdego roku jest ogólnopolska akcja ‘Sprzątanie Świata’ – organizuję ją wraz z nauczycielem przyrody. Corocznie w akcję angażują się wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i pracownicy administracji. Dzięki temu efekty podejmowanych przez nas działań są dobrze widoczne w najbliższym środowisku, gdyż zbieramy kilogramy odpadów. Sprzątamy nie tylko teren szkoły i jej okolicę, ale wychodzimy z akcją dalej. Porządkujemy teren wokół kościoła, park, las przed szkołą oraz dwa boiska. Będąc współkoordynatorem akcji w mojej szkole wraz z nauczycielem przyrody jestem odpowiedzialna za przygotowanie planu działania który określa miejsca porządkowania przez poszczególne klasy oraz ich opiekunów. W celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego przebiegu akcji współpracowałam z Urzędem Gminy w Rozprzy. W każdym roku szkoła otrzymuje rękawice dla dzieci oraz worki na śmieci w odpowiednich ilościach. Podstawiany jest kontener na śmieci, a po zakończeniu akcji odpady odbierane są bez żadnych opóźnień i wywożone na gminne wysypisko śmieci. Uczestnictwo szkoły w tak szczytnej akcji jest dla mnie bardzo ważne, gdyż dzięki temu mogę realizować cele programu edukacji ekologicznej której głównym zadaniem jest uświadomienie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego w miejscu zamieszkania.
Realizowałam również edukację prozdrowotną poprzez umieszczanie w redagowanej gazetce szkolnej informacji na temat szkodliwego wpływu narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu bądź też uzależnienia od komputera. Moim celem było kształtowanie zdrowego stylu życia. W procesie nauczania języka angielskiego ważną rolę na moich lekcjach odegrały zarówno edukacja regionalna jak i edukacja europejska. Ścieżki te odegrały istotną rolę z wielu względów. Młody człowiek, który żyje w jednoczącej się Europie, ma coraz częstsze możliwości kontaktu z mieszkańcami innych krajów czy zdobywania informacji na ich temat, a także uczy się języków obcych, lecz nie traci poczucia przynależności do swojej ojczyzny – jest w stanie zrozumieć jej miejsce na ziemi. Jeśli chodzi o edukację regionalną moim celem było przede wszystkim rozwijanie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych. Uczniowie klasy VI mieli okazję poznać na lekcjach jęz. angielskiego regionalne tradycje, obyczaje, muzykę, główne zabytki, sławne postacie w Wielkiej Brytanii. Natomiast celem edukacji europejskiej było rozwijanie tożsamości europejskiej uczniów, przedstawienie uczniom organizacji Unii Europejskiej.

Efekty realizacji zadania:
Spotkania z uczniami, w szkole, jak i poza jej murami pozwalały mi lepiej poznać siebie, bliskie otoczenie i samych wychowanków. Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko między dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami w związku z czym mogłam szybciej rozwiązywać ich problemy. Wycieczki stanowiły również dla mnie wspaniałe uzupełnienie procesu dydaktyczno – wychowawczego. Wzbogacały zarówno wiedzę uczniów, jak też służyły rekreacji. Sprawowanie opieki podczas imprez, wyjazdów wzbudziło we mnie poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję.
Zajęcia pozalekcyjne zwiększyły motywację uczniów do nauki, a mnie dały możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności. Praca z uczniem zdolnym była dla mnie wyzwaniem, które mobilizowało do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu języka angielskiego. Celem organizacji konkursów w szkole oraz zachęcania uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzanie u uczniów ciekawości, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.
Dzięki przeprowadzanych corocznych akcjach „Sprzątanie Świata’ uczniowie nauczyli się dbać o środowisko naturalne. Ponadto udział dzieci w tej akcji inspiruje także dorosłych do podejmowania różnego rodzaju działań na rzecz utrzymania czystości i porządku nie tylko w swoich obejściach, ale również w swojej miejscowości.
Realizacja ścieżek edukacyjnych przygotowała uczniów w pewien sposób do życia w zintegrowanej Europie, w której swe miejsce ma także Polska.
Redagowanie w szkolnej gazetce artykułów np. ‘Trzymaj Formę’ poszerzyło wiedzę uczniów o zasady zdrowego stylu życia, wytworzyło u nich nawyki prozdrowotne oraz uświadomiło ryzyko jakie niosą ze sobą różne formy uzależnień.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy naprawdę dużą rolę. W czasie stażu zdecydowanie pogłębiłam swoją znajomość i umiejętność pracy na komputerze. Najczęściej wykorzystywałam program Microsoft Word.
Używałam komputera niemal codziennie do prac związanych z działalnością szkoły, opracowując scenariusze lekcji, karty pracy, kartkówki, testy. Posłużył mi on do opracowania innej dokumentacji pedagogicznej: sprawozdań, scenariuszy zajęć, uroczystości, konkursów, ankiet, elementów dekoracyjnych do gazetek. Wykorzystując arkusz kalkulacyjny programu Excel do analizy wyników w nauce, opracowałam statystycznie i graficznie (wykresy) wyniki testów sprawdzających poziom wiedzy uczniów.
Wraz z panią Anną Paras umieszczałam aktualne informacje z życia szkoły na szkolnej stronie internetowej. Umieściłam tutaj również napisany przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego, Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, raport z przeprowadzonej Ewaluacji Wewnętrznej w naszej szkole w 2012 r. oraz referat pt. ‘Czy możemy nauczyć nasze dzieci uczyć się angielskiego?’. Wymienione powyżej prace umieściłam również na jednej ze stron www.
Wykorzystując zasoby Internetu pozyskiwałam bieżące informacje, materiały merytoryczne przydatne nauczycielom i uczniom takie jak: ciekawe teksty, informacje o nowościach wydawniczych, przepisy prawne, akty prawa oświatowego oraz gromadzenie ich w formie multimedialnej. Dzięki Internetowi miałam stały dostęp do najnowszych informacji dotyczących oświaty poprzez strony MEN (www.men.gov.pl), ORE (www.ore.edu.pl), CKE (www.cke.edu.pl), OKE (www.oke.lodz.pl) a także informacji wykorzystywanych w procesie nauczania. Na bieżąco korzystałam też z innych stron, przeznaczonych dla nauczycieli, głównie: www.profesor.pl, www.literka.pl, www.anglisci.pl, www.jezykangielski.org, www.angielskij.republika.pl, www.britishcouncil.org.
Uzyskiwałam także wiedzę o szkoleniach ze strony WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Przy pomocy komputera przygotowywałam również dyplomy, zaproszenia na potrzeby różnych szkolnych imprez i uroczystości.
W miarę możliwości starałam się także wykorzystywać technologię informacyjną podczas zajęć, wykorzystując prezentacje multimedialne o krajach anglojęzycznych, a także zadawać uczniom prace domowe, związane z wyszukiwaniem potrzebnych informacji w Internecie. Zachęcałam uczniów do korzystania z takich źródeł jak Internet, programy i encyklopedie multimedialne oraz starałam się pokazać im różne ich zastosowanie w życiu, gdyż dzieciom komputer kojarzył się prawie wyłącznie z zabawą i grami komputerowymi. Prowadziłam dla uczniów klas starszych zajęcia w sali informatycznej, podczas której uczniowie mieli okazję ćwiczyć użycie języka angielskiego poprzez gry językowe. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się także, że komputer i Internet mogą być pożytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie, komunikacji. W swojej pracy wykorzystywałam również technologię komunikacyjną.
Komputer i Internet posłużył mi do kontaktów z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń oraz kontaktów z przedstawicielami wydawnictw językowych w celu pozyskania dodatkowych materiałów do nauki języka a także nagród dla uczniów odnoszących sukcesy w konkursach. Co najważniejsze, umożliwiły mi kontakt z uczniami także po zajęciach lekcyjnych.

Efekty realizacji zadania:
Umiejętność posługiwania się komputerem oraz Internetem pozwoliła mi na bieżąco śledzenie edukacyjnych portali internetowych, co pozwoliło mi zwiększyć efektywność i sprawność mojej pracy dydaktycznej. Pogłębiła się moja wiedza dotycząca możliwości komputera oraz wykorzystania go w pracy. Mogłam też wymieniać poglądy z innymi nauczycielami. Przede wszystkim Internet umożliwił mi lepszy kontakt z uczniami, utrzymywanie z nimi kontaktu również poza szkołą, np. w razie jakichkolwiek pytań dotyczących lekcji czy spraw dotyczących wychowania. W przyszłości zamierzam założyć własną stronę WWW, za pośrednictwem której, będę mogła dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami a także umożliwić uczniom ćwiczenie języka angielskiego poza zajęciami w szkole.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

Realizacja wymienionego wymagania egzaminacyjnego spowodowała podjęcie szeregu działań mających na celu pogłębienie i aktualizację moich wiadomości, potrzebnych do lepszego wykonywania zadań związanych z zawodem nauczyciela. Swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki pogłębiałam poprzez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach metodycznych, które szczegółowo przedstawiłam we wcześniejszej części mojego sprawozdania. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat – jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Interesowały mnie przede wszystkim: problemy i praca z uczniami, praca z uczniem niepełnosprawnym a także aktywne formy i metody pracy na lekcji. Odpowiedzi na moje pytania szukałam studiując odpowiednią literaturę. Korzystałam również na bieżąco z czasopism przeznaczonych dla nauczycieli, takich jak: Forum Nauczycielskie, Języki Obce w Szkole, The Teacher, The Word of English. Artykuły praktyczne zawarte w owych czasopismach pomagały mi nie tylko urozmaicać lekcje, ale i wzbudzać zainteresowanie językiem angielskim.
Przez cały okres stażu uczestniczyłam w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas ukończonych wcześniej kursów, miałam okazję podzielić się z gronem pedagogicznym moimi osobistymi refleksjami i wiedzą, którą przedstawiłam w postaci szkoleń:
1. Metody aktywizujące w kształceniu.
2. Czy możemy nauczyć nasze dzieci uczyć się angielskiego?
3. Jak pomóc dziecku z trudnościami w czytaniu i pisaniu?
Jako nauczyciel języka angielskiego uwzględniłam w pracy z uczniami zalecenia z orzeczeń wystawionych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. W czasie mojego stażu pracowałam z uczniami dyslektycznymi, wymagającymi szczególnej uwagi, cierpliwości, stosowania indywidualnych metod przekazywania wiedzy. Byłam członkiem zespołu nauczycieli ds. realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w SP w Mierzynie dla ucznia klasy II Sebastiana Gawińskiego.
Podczas zajęć dostosowywałam treści nauczania i metody pracy do indywidualnych możliwości ucznia. Każde dziecko jest inne, ma inne zdolności, zainteresowania, potrzeby. Dlatego tak ważna jest indywidualizacja zadań i wymagań stawianych uczniom. Podczas prowadzonych przeze mnie zajęć starałam się by były one zrozumiane i ciekawe dla wszystkich dzieci. Uczniowie zdolni, chętni do pracy mogli zawsze liczyć na dodatkowe zadania, słabsi na pomoc z mojej strony. Jedną z częściej stosowanych przeze mnie na lekcjach form pracy, były zajęcia w mieszanych grupach – dzieci zdolniejszych językowo i słabszych, podczas których zdolniejsi pomagali kolegom nadrobić braki. Lekcje te sprawiały uczniom dużą satysfakcję, jednym pozwalały nadrobić braki, innym poszerzyć wiedzę. Ponadto poziom opanowania przez uczniów materiału systematycznie sprawdzam poprzez różnorodne sprawdziany, prace klasowe, testy czy ustne wypowiedzi. Regularnie poddaję kontroli uczniowskie zeszyty. Dzięki temu na bieżąco mogę śledzić postępy w nauce moich uczniów lub ich brak i podejmować działania mające na celu poprawę stanu rzeczy.
Przez cały okres trwania stażu współpracowałam też z rodzicami uczniów: pozyskiwałam informacje na ich temat, udzielałam rad odnośnie rozwiązywania problemów wychowawczych, informowałam o osiągnięciach uczniów i postępach szkolnych, uzdolnieniach i zainteresowaniach. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska przez aktywne uczestnictwo w akcjach ‘Sprzątanie Świata’, dbałość o powierzone mienie. Jak już wcześniej wspomniałam, brałam udział w imprezach szkolnych oraz pomagałam organizować imprezy integracyjne i środowiskowe. Pełniłam dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.

Efekty realizacji zadania:
Zapoznanie się z literaturą metodyczną oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego przyniosło mi korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy pedagogicznej. Dzięki studiowaniu literatury metodycznej, pogłębiałam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną. Poprzez stały kontakt z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i aktywną współpracę z rodzicami udało mi się rozwiązać wiele problemów dydaktycznych i wychowawczych. Poprzez regularne kontakty z rodzicami, udało mi się usprawnić relacje nauczyciel – rodzic oraz poszerzyć wiedzę rodziców o nurtującą i interesującą ich problematykę.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

W trakcie trwania stażu starałam się jak najbardziej kompleksowo zapoznać z istotnymi dla wykonywania zawodu nauczyciela przepisami, a także jak najlepiej poznać przepisy wewnątrzszkolne. W związku z tym analizowałam na bieżąco przepisy na temat prawa oświatowego, reformy oświaty zapoznając się z nimi na ogół za pośrednictwem Internetu oraz podczas rad pedagogicznych. Gromadziłam w swoich zasobach przeróżne dokumenty: Ustawę o Systemie Oświaty, Kartę Nauczyciela, wybrane rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczące mnie lub mojej szkoły bezpośrednio, na bieżąco śledziłam w Internecie zmiany w funkcjonowaniu systemu oświaty. Poznałam procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Przez cały okres stażu prowadziłam dokumentację szkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej oraz w pracach klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce. Dokumenty, które sporządzam z początkiem każdego roku szkolnego są dostosowane do obowiązujących uregulowań prawnych. Ponadto znajomość przepisów prawa była mi potrzebna przy organizowaniu wycieczek szkolnych, konkursów. Realizując założenia powyższego punktu rozporządzenia brałam udział w kursach i szkoleniach podejmujących tematy związane z systemem oświaty oraz działania szkoły. Uczestniczyłam w pracach komisji: inwentaryzacyjnej, sportowej, komisji do spraw bezpieczeństwa. Byłam także członkiem komisji na egzaminach po klasie VI (SP Mierzyn, SP Gościnna, SP Gorzkowice). Opiekowałam się uczniami podczas wielu konkursów organizowanych w szkole i poza nią.

Efekty realizacji zadania:
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, które nabyłam przez okres stażu ułatwiły mi moją pracę zawodową. Poznałam źródła , do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.
Każde szkolenie wymienione we wcześniejszych wymaganiach opierało się na odpowiednich przepisach i aktach prawnych i pomogło mi zapoznać się z nimi. Jednak ze względu na ogrom zagadnienia z pewnością nie udało mi się poznać wszystkich przepisów prawa. Nadal aktualizuję wiedzę na temat obowiązującego prawa poprzez wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie multimedialnej.

Wnioski końcowe

Analizując moją pracę w okresie trzyletniego stażu uważam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego. Odbyty staż przyczynił się do osiągnięcia założonych celów, chociaż w czasie realizacji planu rozwoju zawodowego niejednokrotnie przekonywałam się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego samokształcenia, krytycznego oceniania, a czasami wręcz weryfikowania własnych przekonań zawodowych i metod pracy. Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. W swojej pracy uwzględniłam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje podwyższając swoje kompetencje zawodowe. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Szkoły. Udało mi się zdobyć dodatkowe kwalifikacje, w swojej pracy wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Zakończenie stażu nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.