X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20274
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju na stopień mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.
Okres stażu 1.09.2010 r. – 31.05.2013 r.

Imię i nazwisko: mgr Tomasz Czarczyński
Szkoła: Szkoła Podstawowa w Białowoli
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Barbara Paczkowska
Dyrektor Szkoły: mgr Jolanta Bondyra
Moje kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania matematyki oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki
Mój staż pracy w szkole: 7 lat

WPROWADZENIE
Jestem nauczycielem matematyki, informatyki oraz zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej w Białowoli. Pracuję w tej szkole nieprzerwanie od 1 września 2008 r. Stopień awansu nauczyciela kontraktowego uzyskałem w Szkole Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej w lipcu 2008 r. W 2010 r. rozpocząłem staż na stopień nauczyciela mianowanego, a okres tego stażu trwał dokładnie 2 lata i 9 miesięcy. Przez cały ten czas podejmowałem starania, aby realizacja mojego Planu Rozwoju Zawodowego przebiegała zgodnie z założonymi w tym planie terminami i wymaganiami. Podczas realizacji zadań planu korzystałem z przepisów prawa oświatowego i procedur ich realizowania, a mianowicie Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego z dn. 1 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) realizowałem systematycznie zadania określone w opracowanym przeze mnie i zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły Planie Rozwoju Zawodowego, w którym poza tym zawarłem również zadania i formy realizacji zgodne z założeniami Statutu Szkoły Podstawowej w Białowoli i innymi dokumentami regulującymi pracę szkoły, ale także z uwzględnieniem potrzeb uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły. W tej realizacji pomogło mi również moje uczestnictwo na początku rozpoczętego stażu w kursie dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego o nazwie "Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego", a także stała współpraca z moim opiekunem stażu, dyrekcją i współpracownikami w wymianie doświadczeń i gromadzeniu różnorodnych wskazówek do realizacji.
Pracuję w niewielkiej szkole wiejskiej, która jest jednak ważnym centrum kulturalnym i oświatowym dla społeczności lokalnej oraz gminnej. Uczęszczają do niej dzieci z kilku okolicznych wsi o zróżnicowanym środowisku rodzinnym. Ponieważ oprócz nauczania w klasach IV-VI, uczę również zajęć komputerowych na etapie edukacji wczesnoszkolnej i mam także zajęcia w edukacji przedszkolnej, to zakres wieku moich uczniów obejmuje cały okres szkoły podstawowej, a znajomość rodzin i środowiska rodzinnego uczniów jest przez to rozleglejsza. Zdarza się, że rodzice bądź opiekunowie tych dzieci nie pracują, a więc nie są w stanie zapewnić wystarczających środków na rozwój intelektualny i emocjonalny własnych dzieci, ale także nie poświęcają dzieciom odpowiedniej uwagi i często ze względu na wielodzietność i braki we własnym wykształceniu nie mają również czasu i wystarczających umiejętności na właściwą pomoc i zaangażowanie w ich rozwoju, w związku z tym wspierałem także indywidualne potrzeby takich uczniów, dążąc do ich zrównoważonego rozwoju intelektualnego oraz kulturalno – społecznego. Starałem się tutaj, aby jednocześnie mobilizowało mnie to do coraz aktywniejszej pracy i jeszcze bardziej skutecznego oddziaływania na moich uczniów.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam szczegółowo w odniesieniu do poszczególnych wymagań. Oczywiście w trakcie realizacji planu dokonywałem autoewaluacji dokonań i skuteczności realizowanych zadań, która polegała na dogłębnym rozpatrywaniu osiągnięcia celów szczegółowych, formułowaniu wniosków i sugestii do dalszej pracy. W dokumentowaniu przebiegu stażu nieodzowna okazała się umiejętność stosowania technologii komputerowej i informacyjnej, a dokładniej korzystanie w szerokim zakresie z aplikacji biurowych do tworzenia i prowadzenia dokumentacji, opracowywania zestawień, sprawdzianów i testów dla uczniów, analizy osiągnięć uczniów i określania odpowiednich wniosków i rekomendacji, także w formie prezentacji i wizualizacji.
Diagnoza własnych kompetencji na wstępie mojego stażu uświadomiła mi na jakim etapie rozwoju zawodowego w tym momencie znajduję się, jakie posiadam mocne i słabe strony, a także jakie są osiągnięte przeze mnie już zasoby, a jakie te, które jeszcze powinienem uzupełniać i rozwijać w większym stopniu i zakresie w trakcie trwania stażu. Minione lata były dla mnie okresem szczególnym, głównie ze względu na wiele wymagań i wyzwań, którym musiałem sprostać, co pociągnęło za sobą także konieczność większego zaangażowania się w dokumentowaniu własnej pracy. Nieodzowną pomocą w okresie stażu była dla mnie współpraca z innymi nauczycielami, rodzicami, a także instytucjami. Dzięki temu moja praca była bardziej efektywna.
Podczas stażu dużo uwagi poświęciłem doskonaleniu własnego warsztatu pracy, pogłębiałem wiedzę i umiejętności, m.in. brałam udział w różnych formach kształcenia, stosowałam technologię informacyjną i komunikacyjną. Realizacja tych wszystkich zadań sprawiła, że pragnę nadal podnosić swoje kwalifikacje i wzbogacać wiedzę, aby najlepiej służyć uczniom.

ZADANIA REALIZOWANE PODCZAS ODBYWANIA STAŻU

§ 7 ust.1 pkt.1 Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze Statutu Szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły
W okresie realizacji planu rozwoju pełniłem funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Analizy Wyników Sprawdzianu Klasy VI oraz przewodniczącego Zespołu ds. Ewaluacji Pracy Szkoły, a także uczestniczyłem wspólnie z moim opiekunem stażu w pracach Zespołu ds. Opracowania Planu Zajęć i Harmonogramu Dyżurów Nauczycieli tworząc jego układ graficzny w formie papierowej i elektronicznej oraz nanosząc ewentualne poprawki w trakcie trwania roku szkolnego. W ciągu swojej pracy brałem czynny udział we szystkich pracach Rady Pedagogicznej. Pisałem niektóre protokoły z posiedzeń, czuwałem nad prawidłowym sporządzaniem protokołów przez innych nauczycieli według zatwierdzonej w naszej szkole formy i układu, a także nad zapisywaniem protokołów, ich szyfrowaniem oraz przechowywaniem w wersji elektronicznej. Przygotowałem i przedstawiłem w bieżącym roku szkolnym również referat na radzie szkoleniowej na temat „Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej”, który również omówiłem korzystając z przygotowanej przeze mnie prezentacji multimedialnej.
Jako nauczyciel matematyki i informatyki przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłem w pracach Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego, ponadto w 2013 r. pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Konkursowej IX Gminnego Konkursu Matematycznego „MiMak 2013” o tytuł „Mistrza Matematyki” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych na etapie gminnym, a w latach ubiegłych czynnie uczestniczyłem w pracach tej komisji, która sprawdzała prace uczniów.
Przez cały okres stażu systematycznie przygotowywałem uczniów do sprawdzianu po klasie VI, do różnych konkursów szkolnych, gminnych i powiatowych, oraz Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.
W celu wewnętrznego badania osiągnięć uczniów przygotowywałem m.in. różnorodne testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów na koniec każdego semestru, własne sprawdziany, także sprawdzian po klasie VI pt. „Pierwszy Dzień Wakacji Oli” napisany całkowicie przeze mnie wraz z kryteriami oceny ustalonymi wspólnie z nauczycielką języka polskiego, ale również korzystałem z testów i sprawdzianów, które udostępnia OKE w Krakowie, OKE z innych regionów na przestrzeni ostatnich lat, inne wydawnictwa, a szczególnie wydawnictwo GWO oraz WSiP, a także uczestniczyłem w „Sesjach z Plusem” z wyd. GWO, które udostępniało mi corocznie trzy testy diagnozujące i sprawdzające z przedmiotu matematyka dla uczniów klas IV, V i VI. W roku szkolnym 2012/2013 korzystałem oprócz dwóch sprawdzianów próbnych, także z kartotek naprawczych z wyd. WSiP dla uczniów klas VI. Wyniki tych wszystkich badań, które udostępniałem także innym nauczycielom, oprócz zestawień i analiz, które publikowały na stronach odpowiednie wydawnictwa i OKE, zawierały także sporządzone przeze mnie dogłębne analizy wykonywane pod różnym kątem, raporty z wnioskami do pracy odnoszącymi się do każdego zadania, standardu i umiejętności oraz programy naprawcze z rekomendacjami do dalszej pracy z uczniami w toku lekcji bądź na zajęciach wyrównawczych z matematyki.
Jako przewodniczący Zespołu ds. Ewaluacji Pracy Szkoły zapoznałem się bardzo szczegółowo z tym zagadnieniem, a także przybliżyłem swoim współpracownikom tę problematykę, zwłaszcza w pracach zespołu, ale również na zebraniach rad pedagogicznych i podczas prowadzenia badań. Przez ostatnie trzy lata czuwałem nad właściwym przebiegiem ewaluacji wewnętrznej, pilnowałem jej harmonogramu, procedur przeprowadzania, sporządzania raportu, odpowiednich metod badawczych, odnoszących się w sposób właściwy do ustalanych corocznie obszarów i konkretnych ewaluowanych wymagań z tych obszarów oraz precyzyjnego odpowiadania na ustalone w projekcie pytania kluczowe odnoszące się do sformułowanych celów tych wymagań. Pod koniec każdego roku szkolnego wspólnie z członkami tego zespołu sporządzałem raport z ewaluacji, który wraz z rekomendacjami na kolejny rok szkolny przedstawiany był na radzie dyrektorowi i innym nauczycielom. Samodzielnie czuwałem nad zbieraniem danych potrzebnych do raportu, analizowałem te dane wspólnie z członkami zespołu. Po zakończeniu ewaluacji raporty z niej umieszczałem corocznie również na stronie internetowej szkoły. W roku szkolnym 2010/2011 ewaluacja dotyczyła obszaru procesów zachodzących w szkole w zakresie wymagania odnoszącego się do oferty edukacyjnej, która umożliwia realizację podstawy programowej, a także wymagania mówiącego o prowadzeniu działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych. W roku szkolnym 2011/2012 ewaluowany był obszar określający efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły w zakresie wymagania o analizowaniu wyników sprawdzianów i sprawdzianu klasy VI oraz obszar zarządzania szkołą lub placówką, a wybrano tu wymaganie określające posiadanie przez szkołę odpowiednich warunków lokalowych i wyposażenia. W bieżącym roku szkolnym zaś ewaluacji poddane zostały: obszar określający efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły w zakresie wymagania, które mówi o analizowaniu wyników sprawdzianów i sprawdzianu klasy VI oraz obszar określający funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym w zakresie wymagania opisującego wykorzystanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.
W okresie stażu organizowałem uroczystości szkolne według harmonogramu i przydziału obowiązków, a mianowicie w 2011 r. uroczystość z okazji „Dnia Kobiet” z własnej inicjatywy, a w 2012 r. z okazji „Pierwszego Dnia Wiosny” oraz „Dnia Ziemi”. Zaangażowałem w nich uczniów do wykonywania samodzielnie elementów dekoracji. Uczniowie bardzo chętnie pomagali mi w ich organizowaniu. Rozwijało to wśród dzieci zdolności organizacyjne oraz twórcze. Poza tym chętnie służyłem pomocą organizatorom i współorganizatorom innych uroczystości w zakresie wykonywania dekoracji, zwłaszcza techniką komputerową oraz podłączania sprzętu elektronicznego i komputerowego potrzebnego do ich przeprowadzenia. Włączając się w organizację imprez i uroczystości szkolnych zdobyłem umiejętności ich zaplanowania i poprowadzenia.

Współpraca z rodzicami
Nieodłącznym i ważnym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej są spotkania nauczyciela z rodzicami, zarówno grupowe, jak i indywidualne. Jako nauczyciel tak istotnego przedmiotu jakim jest matematyka, zwracałem szczególną uwagę na kontakty z rodzicami moich uczniów. Uczestniczyłem z chęcią we wszystkich takich zebraniach i Dniach Otwartych Szkoły. Na każde zebranie z rodzicami opracowywałem materiały do indywidualnego przedyskutowania z rodzicami i przeznaczałem sporo czasu na szczegółowe analizowanie różnorodnych problemów i szukanie indywidualnych rozwiązań. Na spotkaniach tych zapoznawałem też rodziców na bieżąco z postępami ich dzieci w nauce, tłumaczyłem niedociągnięcia, zwracałem uwagę na formy ich eliminacji i właściwy sposób pracy z dzieckiem w domu. Bardzo często przeprowadzałem indywidualne rozmowy z rodzicami na temat postępów, problemów wychowawczych, dobrych i słabych stron uczniów także w trakcie trwania roku szkolnego poza zebraniami, o czym świadczą wpisy w dziennikach lekcyjnych i muszę przyznać, że rozmowy te pozwoliły mi też bliżej poznać rodziców moich uczniów, ich sytuację i możliwości oddziaływania na dzieci. Zdobyłem w ten sposób wiele cennych spostrzeżeń, które pozwalają mi zrozumieć niepoprawne postępowanie moich uczniów lub różnorodne ich niepowodzenia w nauce. Częste rozmowy z rodzicami pozwalały mi unikać na bieżąco większych problemów. W 2012 r. przeprowadziłem również pedagogizację rodziców. Poruszyłem na niej bardzo istotny temat dla okolicznych mieszkańców, a mianowicie: „Szkodliwe skutki spalania śmieci i odpadów w piecach domowych”.

§ 7 ust.1 pkt.2 Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia
Swoją wiedzę i umiejętności poszerzałem uczestnicząc w wielu różnorodnych wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli, m.in. kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz szkoleniach Rady Pedagogicznej, które wyniosły łącznie ponad 200 godzin. Poniżej wymieniam je w kolejności chronologicznej:
- „Uczniowskie prace zespołowe, czyli jak zachęcić uczniów do zadawania pytań” – spotkanie prowadzone przez konsultanta GWO w 2010 r. Na spotkaniu poznałem metody i formy pracy w grupach z wykorzystaniem podręcznika i kart pracy, a szczególnie metodę „burza mózgów”, która wyzwala wśród uczniów ciekawość, logiczne myślenie i zagłębianie się w zagadnienie lub problem.
- „Skuteczne i uporządkowane wprowadzenie ucznia w świat informatyki – zaczynając od edukacji wczesnoszkolnej” – konferencja zorganizowana przez wydawnictwo MiGra w 2010 r. Na konferencji ukazano na przykładzie podręczników do zajęć komputerowych w klasach I-III jaką wiedzę i umiejętności z zakresu praktycznego posługiwania się komputerem i jego prostym oprogramowaniem uczniowie powinni zdobyć na tym etapie edukacyjnym.
- „Informatyka Europejczyka – Nowoczesny Program Nauczania” – konferencja wydawnictwa Helion w 2010 r. Konferencja prezentowała nowy program nauczania informatyki dla klas IV-VI realizowany przez nowe interesujące podręczniki z tego wydawnictwa oraz wiele innych ciekawych pomocy dydaktycznych do wykorzystania dodatkowo na lekcjach informatyki.
- „Budowanie projektów, harmonogramów i narzędzi do ewaluacji w roku szkolnym 2010/2011” – seminarium zorganizowane przez Instytut Kształcenia EKO TUR w 2010 r. w ilości 8 godzin. Seminarium omówiło główne założenia dotyczące ewaluacji, przybliżyło mi wiedzę i umiejętności dotyczące etapów ewaluacji, budowania projektów, harmonogramów i raportu ewaluacji, a także metody, techniki i narzędzia wraz z zasadami ich tworzenia, opracowywanie planów ewaluacji, omawianie zagadnień ewaluacji podczas prac zespołów ewaluacyjnych ze sposobami wymiany doświadczeń.
- „Planowanie i realizacja procesu dydaktycznego na lekcji matematyki z uwzględnieniem nowej podstawy programowej” – kurs zorganizowany przez LSCDN w Zamościu w 2010 r. w wymiarze 40 godzin. Na kursie zapoznałem się z nowymi dokumentami – podstawą programową z grudnia 2008 r. i innymi dokumentami dotyczącymi zmian, analizowałem treści nowej podstawy programowej, konstruowałem i dobierałem zadania dla każdego wymagania z podstawy programowej, analizowałem zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych pod kątem sprawdzianu po klasie VI, poznałem nowe sposoby oceniania, sposób doboru podręczników i programów nauczania i ich odniesienie do nowej podstawy, poznałem dokumentację – przykłady arkuszy analizy realizacji podstawy programowej oraz dokumentację dotyczącą budowania planu wynikowego dla wybranego działu podstawy programowej.
- „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego” – kurs zorganizowany przez LSCDN w Zamościu w 2010 r. w wymiarze 16 godzin. Na kursie zapoznałem się z aktami prawnymi regulującymi awans, z zasadami tworzenia Planu Rozwoju Zawodowego, sprawozdania z tego planu i innymi dokumentami mówiącymi o awansie, z przebiegiem egzaminu i samokształceniem, tworzeniem autoprezentacji, zbieraniem materiałów do teczki i własnej biblioteczki oraz formami współpracy z opiekunem stażu.
- „Matematyka Europejczyka. Nowoczesne podręczniki i pakiet narzędzi multimedialnych współczesnego nauczyciela” – konferencja wydawnictwa Helion w 2011 r. Konferencja przybliżyła zagadnienia pracy na lekcjach informatyki, nie tylko z wykorzystaniem podręcznika, ale także z wieloma innymi atrakcyjnymi narzędziami multimedialnymi, takimi jak e-booki, zadania i testy online, kalendarz i scenariusze online.
- „Jak zgodnie z prawem protokołować zebrania rady pedagogicznej?” – kurs zorganizowany przez WODN „Kursor” w Zamościu w ilości 6 godzin w 2011 r. Celem szkolenia było: poznanie różnych sposobów dokumentowania pracy rady pedagogicznej i podejmowanych przez nią decyzji, poznanie zasad tworzenia protokołu i roli protokolanta oraz udoskonalenie umiejętności konstruowania uchwał i trybu ich podejmowania.
- „Nauczyciel informatyki wobec zmieniających się oczekiwań szkoły” – konferencja zorganizowana przez LSCDN w Zamościu w ilości 5 godzin w 2011 r. Na konferencji poznałem kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym – nowe technologie i innowacje w edukacji: e-szkoła jako wzorzec wykorzystania ICT w edukacji na przykładzie wdrożeń, prowadzenie wirtualnych lekcji informatyki, które stanowią zaawansowane wsparcie dydaktycznej pracy nauczyciela informatyki oraz doskonalenie warsztatu pracy za pomocą diagnozy potrzeb i różnych przykładów propozycji.
- „Matematyka TRZY-CZTE-RY! O kluczowych zmianach w klasach 3 i 4 oraz o strategiach liczenia” – spotkanie zorganizowane przez wydawnictwo GWO w 2011 r. W programie spotkania omówiono zmiany w nauczaniu matematyki w kontekście obowiązujących podstaw programowych w klasach 1-3 oraz 4-6, nauczycielskie metody, a uczniowskie sposoby: skąd się biorą kłopoty z matematyką i jak im zaradzić, a także przykłady zadań, zabaw i aktywności skutecznie rozwijających umiejętności matematyczne uczniów.
- Szkolenie BHP w 2011 r. w wymiarze kilku godzin dydaktycznych. Szkolenie odbyło się w szkole i przybliżyło mi akty prawne o ty mówiące, zasady bezpiecznej pracy, postępowanie w sytuacji zagrożenia i przeciwdziałanie zagrożeniu, przeprowadzanie ewakuacji i pierwszej pomocy. Dzięki temu w 2012 r. napisałem plan ewakuacji szkoły w sytuacji zagrożenia pożarowego w budynku szkolnym, a ewakuacja próbna w szkole została przeprowadzona zgodnie z tym planem.
- „Nauczanie hybrydowe w oparciu o serwis http://edukacja.helion.pl i podręczniki Informatyka Europejczyka w nowej podstawie programowej” – konferencja zorganizowana przez wydawnictwo Helion w 2012 r. Konferencja szeroko wprowadziła w pakiet narzędzi i podręczników oraz innych materiałów zamieszczonych w serwisie edukacja.helion.pl, które mogą być stosowane naprzemiennie w celu maksymalnego urozmaicenia i uatrakcyjnienia jednostki lekcyjnej.
- „Wykorzystanie TI w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tablica interaktywna w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym” – warsztaty zorganizowane przez LSCDN w Zamościu w 2012 r. w wymiarze 12 godzin. Na warsztatach nauczyłem się wykorzystywać i dobierać przeróżne edukacyjne programy komputerowe rozwijające w różny sposób umiejętności i sprawności intelektualne uczniów klas 1-3 ,a także przedszkolaków. Poza tym poznałem zasady działania różnych rodzajów tablic interaktywnych, jak je obsługiwać oraz zastosować na lekcji z uczniami, oglądałem pokazową lekcję z udziałem uczniów korzystających z takiej tablicy, poznałem ogrom możliwości jakie dają te urządzenia w multimedialnym nauczaniu w szkole podstawowej.
- „Myślę, więc gram. Gram, więc myślę” – warsztat zorganizowany przez GWO w 2012 r. w ilości 2 godzin. Podczas warsztatu poznałem gry logiczne i strategiczne oraz w jakim stopniu korzystanie z nich pomaga w rozwijaniu umiejętności określonych w podstawie programowej, dowiedziałem się, gdzie szukać i jak wybierać wartościowe gry dydaktyczne oraz jak je wykorzystać podczas lekcji matematyki.
- „Nowa podstawa, nowi uczniowie” – wykład zorganizowany przez wydawnictwo Nowa Era w 2012 r. w ilości 2 godzin. Spotkanie przybliżyło rożne formy realizacji nowej podstawy programowej z wykorzystaniem ciekawej oferty tego wydawnictwa.
- „Matematyczny algorytm postępowania w szkole podstawowej, czyli jak dodać skrzydeł swoim uczniom” – warsztat zorganizowany przez wydawnictwo WSiP w 2013 r. Warsztat bardzo dobrze ukazał ogólne sposoby pracy z uczniem, ale też szczegółowo z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach matematyki, tak aby te lekcje przebiegały sprawniej, z większym zrozumieniem z obu stron, a uczniowie wynosili z nich maksymalnie dużo wiedzy i umiejętności, i w ten sposób czuli się pewniej i z chęcią osiągali wyższy poziom oraz rozwijali też umiejętność sprawnego liczenia pamięciowego.
- „Jak w 30 godzin zrealizować podstawę programową? Przyjazne nauczanie informatyki na poziomie rozszerzonym” – warsztat metodyczny zorganizowany przez wydawnictwo szkolne PWN w 2013 r. w ilości 2 godzin. Warsztat ukazał dodatkowe narzędzia do pracy z uczniami na lekcjach informatyki, a przede wszystkim stosowanie multibooka zgodnego z nową podstawą w rozwiązywaniu zadań komputerowych na każdej lekcji.
- „Trening umiejętności wychowawczych” – warsztaty zorganizowane przez LSCDN w Zamościu w 2013 r. w wymiarze 12 godzin. Na warsztatach poznałem zasady tworzenia podmiotowych relacji z uczniem, rodzaje wsparcia chroniącego przed ryzykownymi zachowaniami ucznia, sposoby właściwego reagowania nauczyciela na niewłaściwe zachowanie ucznia, metodę konstruktywnej konfrontacji, kompetencje nauczyciela, pedagoga i innych instytucji wychowawczych, strategie tworzenia przyjaznego i otwartego zespołu klasowego, jak współpracować z rodzicami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, rodzaje zagrożeń i rozwijanie wartości, ustalanie zasad nauczyciel-uczeń.
- „Praca z uczniem z zaburzeniami w zachowaniu” – warsztaty zorganizowane przez LSCDN w Zamościu w 2013 r. w wymiarze 12 godzin. Na warsztatach poznałem rodzaje problemów wychowawczych, jak je rozpoznawać i eliminować, rodzaje zaburzeń i ich podłoże, cechy zdrowej rodziny oraz typy rodzin dysfunkcyjnych i jak z współpracować z taką rodziną, różne role w rodzinie, odczucia i emocje dzieci, powstawanie konfliktów i ich rozwiązywanie wielostopniowe z udziałem wielu różnych osób i instytucji – przykłady strategii problemowych, stosowanie kar i nagród, sceny z lekcji z odgrywaniem ról.
- „Uniwersalne wprowadzenie ucznia w świat informatyki, zgodnie z nową podstawą programową” – konferencja zorganizowana przez wydawnictwo MiGra w 2013 r. w wymiarze 2 godzin. Na konferencji dowiedziałem się o sposobach realizacji nowej podstawy programowej przez to wydawnictwo, o jego nowej ofercie materiałów i pomocy, także tej online, a to szczególnie dla mnie ważne ze względu na to, iż realizuję na lekcjach informatyki i zajęć komputerowych właśnie program nauczania z tego wydawnictwa.
Udział w warsztatach, konferencjach, różnych spotkaniach z wydawnictwami, kursach i szkoleniach był i jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ przekazywane na nich informacje i wskazówki przydają mi się stale w pracy. Dzięki szkoleniom wzbogaciłem formy, metody i techniki pracy, poznałam aktywizujące metody nauczania i nowoczesne formy multimedialne, edukacyjne programy komputerowe i platformy edukacyjne oraz nauczanie interaktywne poprzez multibooki i online. Dzięki zdobytej wiedzy mogę sprawniej i lepiej planować swoje lekcje, tak aby stawały się coraz bardziej atrakcyjniejsze i ciekawsze dla moich uczniów z pożytkiem dla nich. Ponadto pozyskałem w ten sposób interesujące pomoce dydaktyczne takie jak: książki, podręczniki, ćwiczenia, materiały dydaktyczne na CD oraz bezpłatny dostęp do programów edukacyjnych w Internecie, testów online z różnych wydawnictw, kompozytorów klasówek, plansze, plakaty, karty pracy, materiały metodyczne, z których korzystam w szerokim stopniu na swoich zajęciach.
W okresie stażu brałem czynny udział w pracach Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego, którego celem było podniesienie efektywności nauczania przedmiotów ścisłych. Przede wszystkim były to spotkania poświęcone omawianiu zagadnień dotyczących PSO, wymagań na poszczególne oceny, wyboru podręczników, organizacji konkursów przedmiotowych, typowaniu uczniów do konkursów i nagród, wymianie własnych poglądów i doświadczeń, wspólne samokształcenie się, itp.
Wykonywanie wspólnych działań ułatwiło nam podejmowanie trafnych decyzji, wprowadzanie efektywnych zmian mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły. Uczestniczyłem również we wszystkich radach szkoleniowych przeprowadzonych przez moje koleżanki. Na tych spotkaniach czynnie włączałem się w pracę oraz dyskusję nad poruszanymi zagadnieniami, co w dużym stopniu przyczyniło się również do zwiększenia zakresu mojej wiedzy pedagogicznej.
Ponadto samodzielnie rozwijałem umiejętności zawodowe poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystałem z serwisów, publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli matematyki. Przeglądałem i gromadziłem też interesujące materiały z zakresu literatury pedagogicznej udostępnione w Internecie. Korzystałem głównie z następujących adresów: www.45minut.pl, www.profesor.pl, www.literka.pl, www.edux.pl, www.oswiataiprawo.pl, www.operon.pl, www.gwo.pl, www.wsip.pl, www.edukacja.helion.pl, www.nowaera.pl, www.migra.pl i inne. Śledziłem też niektóre interesujące artykuły pojawiające się w czasopismach: „ Biblioteka w szkole”, „Głos nauczycielski”, „Kwartalnik pedagogiczny”, „Victor Junior”. Dzięki systematycznemu studiowaniu fachowej literatury, specjalistycznych czasopism oraz korzystaniu ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli pogłębiłem moją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki nauczania matematyki. Poza tym wyżej wymienione źródła pozwalają mi na możliwość wymiany informacji z innymi nauczycielami.

§ 7 ust.1 pkt.3 Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Analiza dokumentacji
Rozpoczynając staż na stopień nauczyciela mianowanego analizowałem przepisy prawa oświatowego regulujące system awansu zawodowego: Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu: Rozporządzenie MENiS z dn. 1 XII 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzenie MEN z 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych; Ustawę o systemie oświaty z 1991 r. Ponadto wzbogacałem swoją wiedzę o adekwatne fragmenty Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
Czytałem i analizowałem aktualne przepisy prawa dotyczące reformy oświaty. Regularnie zapoznawałem się z publikacjami w Internecie na stronach MEN, OKE, Kuratorium i innych serwisów edukacyjnych. W celu poznania procedury awansu zawodowego analizowałem dokumenty prawne, zapoznałem się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego, doświadczeniami innych nauczycieli i dzięki temu stworzyłem własną elektroniczną oraz papierową biblioteczkę nauczyciela ubiegającego się o awans.
Przez cały okres stażu systematycznie poszerzałem swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego oraz śledziłem zachodzące w nim zmiany. Analiza prawa oświatowego była również jednym z tematów moich spotkań
z opiekunem stażu. Na bieżąco gromadziłem dowody wykonywania zadań, których realizację założyłem sobie w Planie Rozwoju Zawodowego. Działania te umożliwiły mi lepszą organizację pozostałych zadań założonych w planie w odniesieniu do zasad ubiegania się o awans, a posługiwanie się tą wiedzą w praktyce przyczyniło się do lepszego realizowania Planu Rozwoju, prawa oświatowego, osiągnięcia większego doświadczenia w pracy i zrozumienia sensu awansu jako ważnego czynnika we własnym rozwoju w pracy nauczyciela w przyszłości.

§ 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
Jednym z zadań, jakie postawiłem sobie do realizacji podczas odbywania stażu, było pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. Zatem skupiłem się w pierwszej kolejności na zaznajomieniu się i zrozumieniu przepisów prawa oświatowego regulujących cały system awansu zawodowego, w tym rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu, związanych z tym fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a dowodami na to są zgromadzone liczne dokumenty w założonej przeze mnie na własny użytek biblioteczce tekstów aktów prawnych dotyczących awansu. Oczywiście oprócz tego są wśród nich cenne wskazówki i informacje mówiące o awansie, a pozyskane przeze mnie z portali poświęconych awansowi zawodowemu nauczyciela. Właśnie te wskazówki i informacje okazały się dla mnie bardzo użyteczne w trakcie tworzenia wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania z planu rozwoju, autoprezentacji dorobku zawodowego za okres stażu i układu teczki zgromadzonych dokumentów potrzebnych do ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego. Poza tym niezbędne do osiągnięcia tego było także moje uczestnictwo w kursie dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, o czym już wspomniałem wcześniej, oraz w radzie szkoleniowej w szkole, która poruszała kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji, również za pośrednictwem fachowych artykułów z czasopism i portali internetowych.
Współpraca z opiekunem stażu
1 września 2010 roku rozpocząłem staż na stopień nauczyciela mianowanego. Po złożeniu wniosku do zatwierdzenia, Pani Dyrektor przydzieliła mi opiekuna stażu – Panią mgr Barbarę Paczkowską, nauczyciela mianowanego. Wspólnie z nią określiliśmy zasady naszej współpracy, co znalazło wyraz w opracowanym kontrakcie. Na początku roku szkolnego stworzyliśmy harmonogram spotkań, dzięki któremu mieliśmy ułatwioną współpracę. Po analizie dokumentacji szkoły, ustaw i rozporządzeń dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz po wskazówkach od opiekuna stażu opracowałem własny Plan Rozwoju Zawodowego. Po wprowadzeniu niewielkich poprawek, w których pomogła mi opiekun stażu, przedstawiłem go do zatwierdzenia Pani Dyrektor. Razem z panią B. Paczkowską dokonaliśmy analizy zadań, które należało podjąć dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego oraz ustaliliśmy formy i sposoby realizacji określonych działań. Współpraca z opiekunem układała się bardzo dobrze, życzliwie i efektywnie. Przez cały okres stażu otrzymywałem od niej wiele cennych wskazówek merytorycznych, zarówno w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczo – opiekuńczej i zawsze mogłem liczyć na jej pomoc i radę.
W ciągu stażu obserwowałem lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Zajęcia poprzedzone były rozmową wstępną, podczas której zapoznawałem się z konspektem zajęć. W czasie obserwacji notowałem swoje spostrzeżenia dotyczące przebiegu lekcji. Po zajęciach rozmawialiśmy z opiekunem na temat ich przebiegu, realizacji założonych celów, stosowanych metod, pomocy naukowych, także form pracy. Obserwacje lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu pozwoliły mi na wzbogacenie własnego warsztatu pracy i urozmaicenie stosowanych przeze mnie metod. Uczestnictwo w takich zajęciach zmobilizowało mnie do przeprowadzenia lekcji koleżeńskich. Dzięki temu, doświadczeni nauczyciele mogli ocenić moje działania i przekazać mi cenne uwagi.
Podczas przygotowywania swoich zajęć szczególną uwagę zwracałem na dobór środków dydaktycznych, form i metod pracy umożliwiających osiągnięcie zamierzonych celów. Każde zajęcia były szczegółowo analizowane. Wymienialiśmy z opiekunem uwagi na ich temat, analizując mocne i słabe strony oraz poszukiwaliśmy metod uatrakcyjnienia zajęć. Rozmowy te pozwoliły mi krytycznie spojrzeć na moją pracę, a co najważniejsze wyeliminować popełniane błędy.
W ramach zespołu przedmiotowego uczestniczyłem w lekcjach koleżeńskich. Zaobserwowałem jak stosowane metody pracy wpływają na opanowanie wiedzy i umiejętności przez uczniów. Nauczyłem się umiejętnie rozplanowywać czas pracy na zajęciach dydaktycznych, dzielić je na poszczególne części, ciekawie przeprowadzić lekcję powtórzeniową, częściej oceniać pracę uczniów w parach czy w grupie, wykorzystywać edukacyjne komputerowe programy multimedialne i inne pomoce na moich lekcjach.
Doskonaląc swój warsztat pracy i starając się tym samym o dobre relacje uczeń-nauczyciel przeprowadziłem wśród uczniów rozmowę, mającą na celu zgromadzenie informacji zwrotnych na temat mojej pracy, jako nauczyciela przedmiotu matematyki, dotyczących sposobu prowadzonych przeze mnie lekcji z tego przedmiotu. Szczególnie ważne były dla mnie wypowiedzi na temat stopnia trudności materiału, tempa lekcji lub samooceny uczniów dotyczącej ich postępów w nauce w ciągu roku szkolnego. Dla większości uczniów zarówno materiał, jak i tempo lekcji jest dostosowywane do ich możliwości, ale część z nich uznała, iż tempo to mogłoby być jeszcze wolniejsze, a wprowadzany materiał przedstawiany przystępniej i dokładniej tłumaczony pod różnym kątem. Kilku uczniów odpowiedziało, że na lekcji powinno być więcej ciekawej pracy w parach lub większych grupach, zamiast przeważającej pracy indywidualnej.
Przez cały czas realizacji założonych zadań na bieżąco dokonywałem samooceny swojego rozwoju zawodowego oraz analizy efektów własnych działań. Wyniki przeprowadzonej samooceny stały się dla mnie wskazówką, jakie sfery działań powinienem zmienić, a jakie pozostawić bez zmian.
W latach 2010/2013 jako nauczyciel matematyki dokonywałam analizy testów kompetencji, najczęściej klasy VI, których w tej klasie bywało corocznie od kilku do kilkunastu. Dane przedstawiane były w formie rozbudowanej tabeli zawierającej dane punktowe, zarówno zadań zamkniętych, jak też zadań otwartych wraz z opowiadającym im zestawieniem procentowym za poszczególne zadania, także dane punktowe i procentowe z podziałem na standardy i przedmioty, głównie matematyka i język polski, dane ułamkowe łatwości zadań, średnie punktowe i procentowe oraz odchylenia od średnich, czasem zestawienia w staninach, a także wykresy punktowe i procentowe uczniów, zadań, standardów lub umiejętności oraz przedmiotów. Uzyskanymi wynikami dzieliłem się z innymi nauczycielami na Radach Pedagogicznych, a także w pracach zespołu przedmiotowego. Wspólnie opracowywaliśmy i realizowaliśmy wnioski do dalszej pracy z klasą. Wnioski z testów kompetencji systematycznie były przedstawiane uczniom oraz rodzicom.

Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły
Wielki warsztat możliwości wykorzystania form i metod nauczania, przekazał mi mój opiekun stażu pani Barbara Paczkowska, u której obserwowałem dwanaście zajęć nauczania zintegrowanego. Były to następujące lekcje: w klasie II: „Trening pamięciowego dodawania w zakresie 30 – gra towarzyska”, „Układanie zadań tekstowych do ilustracji – mnożenie liczb w zakresie 30”, „Odczytywanie map pogody z zastosowaniem odpowiedniego słownictwa”, „Obliczenia na podstawie rzutów kostkami do gry”, „Jak radzimy sobie w różnych sytuacjach? Rozwiązywanie problemów życia codziennego i formułowanie rad.”, „Obliczenia pieniężne – rozwiązywanie zadań tekstowych”; w klasie III: „Wykonanie makiety szkoły i jej otoczenia”, „Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 50. Obliczanie liczby niewiadomej”, „Czytanie ze zrozumieniem instrukcji przeprowadzenia eksperymentu. Badanie właściwości wody. Przeprowadzanie różnych eksperymentów i samodzielne redagowanie wniosków”, „Rozwiązywanie zadań – obliczanie obwodów figur geometrycznych”, „Doskonalenie prostych obliczeń kalendarzowych”, „Sprawdzam, co potrafię” – rozwiązywanie zadań kontrolnych”, Obserwacja lekcji była zgodna z wcześniej opracowanym i dostosowanym do planu nauczania harmonogramem lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu. Głównym celem uczestnictwa w nich było zdobycie wiadomości i umiejętności dotyczących pracy z dziećmi oraz nowych doświadczeń związanych z organizacją zajęć. Pomimo, że były to klasy młodsze, metody jakie nauczycielka stosowała na lekcjach okazały się przydatne w klasach starszych (burza mózgów, pokaz, liczne dyskusje, gry, projekt). Zwłaszcza pomocne było ukazanie sposobów aktywizowania uczniów do rozwiązywania zadań matematycznych, na co zwróciłem szczególną uwagę.
Poszerzając swoją wiedzę i umiejętności starałem się uczestniczyć w otwartych i koleżeńskich zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli uczących w szkole. I tak:
- Uczestniczyłem w zajęciach koleżeńskich z języka angielskiego prowadzonych przez panią Barbarę Bednarczuk w klasie IV na temat: „What’s the time? - excercises”.
- Obserwowałem zajęcia z przyrody prowadzone przez panią Jolantę Bondyra w klasie VI na temat: „Ćwiczenia w wyznaczaniu długości i szerokości geograficznej”.
- Obserwowałem zajęcia z historii w klasie VI na temat: „Ćwiczenia na osi czasu”.
Wszystkie przedstawione powyżej zajęcia dostarczyły mi wielu cennych wskazówek odnośnie metod, organizacji zajęć czy pracy z uczniem o zróżnicowanym poziomie intelektualnym. Udostępnione przez nauczycieli konspekty były dla mnie fachową pomocą dydaktyczną, z której czerpałem w razie konieczności. Pozwoliło mi to wzbogacić własne scenariusze zajęć. Po każdej lekcji omawiałem je z prowadzącym, co wpłynęło również na umiejętność wypełniania dokumentacji szkolnej.

Jedną z metod doskonalenia własnego warsztatu pracy było prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu, dyrektora i innych nauczycieli w formie zajęć koleżeńskich. Były one prowadzone według harmonogramu hospitacji oraz harmonogramu opracowanego z opiekunem stażu.
- Przeprowadziłem zajęcia koleżeńskie w klasie IV na temat: ”Rozszerzanie i skracanie ułamków – rozwiązywanie zadań” w obecności innych nauczycieli.
- Prowadziłem zajęcia w klasie V na temat: „Rozkładanie liczb naturalnych na czynniki pierwsze”- w obecności dyrektora szkoły.
- Prowadziłem zajęcia w klasie VI na temat: „Powtórzenie wiadomości z działu figury na płaszczyźnie.” - w obecności dyrektora szkoły.
Poza tym przeprowadziłem dwanaście lekcji matematyki i informatyki, na których był obecny opiekun stażu. W klasie V z informatyki: „Multiplikacje wzoru”, z matematyki: w klasie IV: „Poprawa sprawdzianów z ułamków dziesiętnych”, „Dodawanie liczb naturalnych sposobem pisemnym”, w klasie V: „Przykłady graniastosłupów prostych – budowa brył”, „Obliczanie ułamka danej liczby - wprowadzenie”, „Konstruowanie trójkąta o danych bokach” , w klasie III z zajęć komputerowych: „Pulpit, ikony, okna i paski w Windows”, w klasie VI: „Mnożenie liczb wymiernych”, „ Jednostki długości i jednostki masy – zadania”, „Rozwiązywanie zadań tekstowych typu droga-prędkość-czas”, zajęcia koła matematycznego dla klasy V: „Rachunki pisemne, a szyfry i zagadki”, zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasie VI: „Ćwiczymy sprawne obliczanie pól różnych czworokątów” – lekcja w pracowni komputerowej
Zajęcia, które przeprowadziłem zostały omówione i przeanalizowane, a wnioski wykorzystane przeze mnie w dalszej pracy. Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora i opiekuna stażu dało mi możliwość wyeliminowania błędów często popełnianych przez niedoświadczonych nauczycieli. Pogłębiły także umiejętność oceniania własnych działań podczas prowadzenia lekcji. Ponadto cenne wskazówki i rady doświadczonych Pani Dyrektor oraz innych nauczycielek pozwoliły mi urozmaicić zajęcia i zachęcić uczniów do jeszcze efektywniejszej pracy.
W swojej pracy staram się wdrażać różne metody nauczania oraz dokonywać ich ciągłej ewaluacji, poprzez dwukrotnie przeprowadzane na koniec semestru badania wyników nauczania matematyki w klasach IV-VI. Wykorzystuję na podstawie WSO i Programu „Matematyka z plusem” stworzony przeze mnie Przedmiotowy System Oceniania, który stale monitoruję i ewentualnie koryguję.
Ponadto co roku stwarzam Plan Wynikowy z Matematyki, Informatyki i Zajęć Komputerowych oraz rozkłady materiałów dla poszczególnych klas na podstawie realizowanych przeze mnie następujących programów nauczania: W klasie IV z przedmiotu matematyka od bieżącego roku szkolnego: Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej), zgodny z podstawą programową z grudnia 2008 r., w tej klasie z przedmiotu zajęcia komputerowe - Program nauczania: Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI, aut. Grażyna Koba, W klasie V i VI z przedmiotu matematyka – „Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej) zgodny z podstawą programową obowiązującą od 1 września 2007 r., numer dopuszczenia: DKOW–5002–37/08, w klasie V i VI z przedmiotu informatyka - Program nauczania Informatyki dla szkoły podstawowej (klasy IV-VI) numer dopuszczenia: DKOS-5002-17/06, w klasach I-III od bieżącego roku szkolnego z przedmiotu zajęcia komputerowe - Program kształcenia zintegrowanego (edukacji wczesnoszkolnej) dla klas I-III
w części dotyczącej zajęć komputerowych. Podstawę programową w tym przypadku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Doskonalę swoje umiejętności tworzenia konspektów lekcji poprzez współpracę z Panią Dyrektor oraz innymi nauczycielami.

Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
Przez cały okres stażu w miarę możliwości uczestniczyłem w konferencjach metodycznych z matematyki, innych ciekawych spotkaniach, kursach i szkoleniach, które dały mi możliwość zdobycia doświadczeń i dostarczają mi na bieżąco wszelkich informacji na temat zmian w oświacie, nowoczesnych form pracy na lekcjach matematyki i informatyki, a przede wszystkim pracy w nowej podstawie programowej z tych przedmiotów. W ten sposób dowiedziałem się jak oceniać osiągnięcia zgodnie z nową podstawą programową, jak monitorować pracę ucznia na lekcjach matematyki oraz informatyki, jak realizować cele nowej podstawy programowej, zapisy treści z dostosowanych do niej programów nauczania, a szczególnie programu nauczania matematyki w klasach IV-VI pt. „Matematyka z plusem” z wydawnictwa GWO, który od kilku lat realizuję. Dzięki uczestnictwu w tych spotkaniach opracowałem karty pracy i obserwacji ucznia w danych klasach, które bardzo ułatwiły mi prowadzenie lekcji i ocenianie osiągnięć uczniów. Zdobyłem też wiedzę na temat metod aktywizujących, a mianowicie gier i zabaw dydaktycznych. Metoda ta poprzez łączenie zabawy i nauki oraz różnorodność i atrakcyjność działań, stymuluje aktywność uczniów. Cechuje ją również wysoka skuteczność w procesie nauczania. Stosując tę metodę na lekcjach matematyki ćwiczyłem sprawność w rachunku pamięciowym oraz bardziej kształtowałem wyobraźnię uczniów skłaniając ich do logicznego myślenia. Samodzielnie studiowałem fachową literaturę przez co dowiedziałem się miedzy innymi jak przeprowadzać analizę zadania, na co zwracać uwagę uczniów w przeczytanym tekście matematycznym oraz jak schematycznie przedstawiać niektóre zadania. Zapoznałem się z publikacjami dydaktycznymi, w których określano jak wykorzystywać niektóre przedmioty z życia codziennego na lekcjach matematyki, aby te lekcje uatrakcyjnić i przyciągnąć uwagę ucznia do matematyki jako do przedmiotu przyjaznego i mającego szerokie zastosowanie w życiu codziennym. Pomogło mi to też w stworzeniu samodzielnie ciekawych pomocy przydatnych na zajęciach, co w konsekwencji zwiększyło atrakcyjność tych zajęć. Przeanalizowałem też zasady pedagogiki zabawy, zasady konstruowania zabaw, metody ćwiczące refleks i spostrzegawczość uczniów, metody informacji zwrotnej, gry i zabawy terenowe.
Wiadomo, że wyłowienie i zmobilizowanie ucznia do stałego wzmożonego wysiłku wymaga od nauczyciela dużego doświadczenia oraz zaangażowania. Zatem konieczną rzeczą jest dobranie najlepszej metody, formy, treści uzupełniających, a także materiałów. Jako nauczyciel z niedługim stażem musiałem dowiedzieć się jak precyzyjnie rozpoznać ucznia uzdolnionego matematycznie i czym taki uczeń charakteryzuje się. W swojej pracy przez cały okres stażu opierałem się na wiadomościach i wskazówkach zaczerpniętych z doświadczeń innych nauczycieli z innych miast i województw, czytając wpisy nauczycieli na internetowych portalach edukacyjnych, artykuły w serwisach przeznaczonych dla nauczycieli matematyki i informatyki. Pozwoliło mi to również dobrać odpowiednie treści na zajęcia koła matematycznego, czym je mogłem urozmaicić co do treści, form i metod pracy. Myślę, że te wszystkie działania wpłynęły na moje osiągnięcia jako nauczyciela matematyki, ponieważ przez dwa pierwsze lata stażu moi uczniowie zaczęli osiągać lepsze wyniki w różnych konkursach, a przede wszystkim w konkursie matematycznym „Szpak” organizowanym przez LSCDN w Zamościu.

Wzbogacenie warsztatu poprzez poszerzanie inwentarza stosowanych metod o metody aktywizujące
W celu unowocześnienia procesu dydaktycznego, zwiększenia skuteczności nauczania, rozwijania zainteresowań uczniów oraz sprawdzenia ich wiedzy przez cały okres trwania stażu przygotowywałem i gromadziłem pomoce dydaktyczne. Celem zbierania powyższych materiałów jest stworzenie bardziej atrakcyjnego, nowoczesnego i aktywizującego uczniów warsztatu pracy wykorzystywanego w codziennych zajęciach lekcyjnych. Jest to również jedna z dróg samodoskonalenia zawodowego. Przez trzy lata opracowywałem zadania, które wykorzystywałem na moich lekcjach i sprawdzianach. Ponadto układałem kartkówki, sprawdziany i testy dla moich uczniów z uwzględnieniem realizowanych treści. Aktualizowałem je w zależności od możliwości klasy i umiejętności uczniów. Stworzyłem bogatą „biblioteczkę” matematyczną do której sięgam praktycznie na każdych zajęciach, a są to m.in.: zadania realizujące na lekcjach matematyki, gry i zabawy matematyczne, zagadki logiczne i łamigłówki, zadania konkursowe i wiele innych. Ponadto w celu zobrazowania uczniom pewnych zagadnień samodzielnie lub z udziałem uczniów wykonywałem pomoce dydaktyczne np.: krzyżówki, gazetki ścienne, plansze wielkich matematyków, plansze geometryczne, pomoce ukazujące jednostki i skalę. Uważam, że zajęcia przeprowadzone z wykorzystaniem tak wielu interesujących środków dydaktycznych są bodźcem do rozwoju wyobraźni i myślenia u dzieci, które z dużo większym entuzjazmem przystępują do realizacji powierzonych im zadań.

Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia
Praca z uczniem zdolnym
Praca z uczniem zdolnym nabiera dziś coraz większego znaczenia w pracy szkoły i nauczyciela. Wraz z postępem naukowym zwiększa się zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę naukową. Wynika to ze społecznego zapotrzebowania na coraz wyższą jakość pracy zawodowej oraz coraz większą liczbę ludzi uzdolnionych, a teraz co raz bardziej w zakresie przedmiotów technicznych i nowych innowacyjnych technologii, w których kluczową rolę odgrywają właśnie przedmioty ścisłe, takie jak matematyka i informatyka. Uwzględniając to oraz zainteresowania pozaszkolne uczniów przez cały okres stażu prowadziłem zajęcia koła matematycznego w klasie V, które miały na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką, rozwijanie indywidualnych uzdolnień ucznia oraz poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej i technologii informacyjnej. W związku z tym opracowałam własny program pracy z uczniem zdolnym na zajęcia koła matematycznego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor. Na zajęciach koła matematycznego realizuje następujące cele, a mianowicie uczniowie: uczą się rozumienia i dokładnego analizowania treści rozwiązywanych zadań, dobierania odpowiednich metod rozwiązywania i zapisywania w poprawnych modelach matematycznych, poszerzają wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań programowych, ćwiczą umiejętność sprawnego posługiwania się różnymi liczbami i ułamkami oraz działaniami wykonywanymi na nich w odpowiedniej kolejności, uczą się stosowania algorytmów matematycznych w rozwiązywaniu zadań z życia codziennego i w sytuacjach problemowych, rozwijają i ubogacają stale swój język matematyczny, a więc poprawność zapisywania symboli i działań matematycznych, doskonalą dokładność wykonywanych rysunków geometrycznych, stosują gry matematyczne i logiczne oraz komputer w rozwiązywaniu zadań z matematyki, rozwijają umiejętność samodzielnego uczenia się i rozwiązywania testów, rozwiązują zadania i testy z konkursów matematycznych, doskonalą i rozwijają poprawność sensownych wypowiedzi matematycznych, ćwiczą umiejętność rozwiązywania rebusów i zagadek matematycznych, stosują wiele różnych metod rozwiązania danego problemu i zadania, kształtują swoją wyobraźnię matematyczną i przestrzenną poprzez dyskusje i metody aktywizujące.
W celu sprawdzenia opinii i przeprowadzenia ewaluacji zajęć koła matematycznego opracowałem ankiety dla uczniów dotyczące atrakcyjności zajęć, które później dokładnie przeanalizowałem wyciągając odpowiednie wnioski.
W zależności od potrzeb organizuję również podobne koło w klasach IV lub VI. Co roku przygotowuję uczniów do konkursów matematycznych, takich jak m.in.: „Szpak”, Kuratoryjny Konkurs Matematyczny. W 2010 r. kilku uczniów z klas IV-VI wzięło udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Kangur Matematyczny” na poziomie Beniamin. W konkursie matematycznym „Szpak” organizowanym przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu w 2011 r. uczennica klasy VI Karolina Jakubczak przeszła do międzyszkolnego II etapu powiatowego tego konkursu, a w 2012 r. przeszły to tego etapu następujący uczniowie: Alicja Binduga z klasy VI i uczeń Kacper Głowacki z klasy IV. W 2013 r. czterech uczniów z klasy VI wzięło udział w międzyszkolnym konkursie informatycznym pt. „Bezpieczne wakacje” organizowanym przez Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu, w którym uczniowie wykonywali prezentacje multimedialne na temat: „Bądź bezpieczny na drodze”. Co roku organizowałem również różne szkolne konkursy matematyczne, o których wspomnę w dalszej części sprawozdania. Taka forma współpracy z dziećmi rozbudza zainteresowania matematyczne i daje też uczniom zadowolenie z sukcesów i otrzymywanych nagród.
Inspirowałem także zdolniejsze dzieci do poszukiwań ciekawej lektury matematycznej i informatycznej w księgozbiorze biblioteki szkolnej lub w Internecie. Przez cały okres stażu wykorzystywałam różne aktywizujące metody pracy (np. drama, metoda projektów, metoda dyskusji, burza mózgów, metoda problemowa, metoda skojarzeń, metaplan). Udział w konkursach nauczył uczniów zasad prawidłowej rywalizacji i był dla nich szansą zaprezentowania umiejętności. Materiał prezentowany przy wykorzystaniu metod aktywizujących był łatwiej i chętniej przyswajany przez uczniów. Uczniowie mieli możliwość swobodnego wypowiadania się i rozwijania własnej kreatywności.

Praca z uczniem wymagającym wsparcia ze strony nauczyciela
Pracując w szkole codziennie spotykamy się z dziećmi o różnych możliwościach opanowywania treści objętych podstawą programową. Z roku na rok obserwuje się wzrost liczby uczniów, którzy mają problemy z przyswojeniem nowych treści i ich utrwaleniem, w związku z czym konieczne jest co raz większe zaangażowanie ze strony nauczyciela i wszechstronna pomoc takim uczniom. Biorąc to pod uwagę opracowałem plany zajęć dodatkowych wyrównawczych z matematyki w klasach IV-VI, których celem jest wyrównywanie poziomu umiejętności i uzupełnienie wiadomości z matematyki poprzez wyeliminowanie niedociągnięć, niesprawności i innych problemów. Zajęcia miały wspomagać zdiagnozowanych na początku każdego roku szkolnego takich uczniów, którzy z różnych przyczyn mieli właśnie takie problemy, a spowodowane były one dłuższą nieobecnością w szkole, np. z powodu choroby, zaniedbaniem ze strony rodziców czy też wynikające z postawy samego ucznia lub tkwiące w jego indywidualnych niższych matematycznych predyspozycjach intelektualnych. Wspomagały również uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zamościu, a było kilku takich uczniów, u których zgodnie z zaleceniami tej poradni musiałem jeszcze bardziej dostosować indywidualne formy i metody pracy ze względu na wykryte utrwalone niesprawności. Z myślą o takich uczniach prowadziłem zajęcia tak, aby mogli oni bez skrępowania, swobodnie brać udział w lekcjach matematyki. Starałem się rozbudzić w nich wiarę we własne siły i stworzyć im realną szansę odniesienia sukcesu na miarę swoich możliwości. Dzięki tym zajęciom uczniowie przestali bać się matematyki, potrafili określić zagadnienie, którego nie rozumieją. Aby podnieść jego samoocenę i zmotywować do poprawy istniejących słabych stron, starałem się najpierw wskazać mu jego mocne strony, a dopiero później koncentrować się na brakach. Nieodzowną pomocą były dla mnie opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej i częste rozmowy z rodzicami. Na podstawie tych informacji dobierałem formy pomocy na zajęciach matematyki, np. omawianie niewielkich partii materiału, o mniejszym stopniu trudności, pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie, podawanie poleceń w prostszej formie, unikanie trudnych czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, częste odwoływanie się do konkretu, przykładu z życia codziennego, unikanie pytań problemowych, przekrojowych, wolniejsze tempo pracy, odrębne instruowanie dzieci, zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie. Ponadto do pomocy uczniom słabym zaangażowałam grupę uczniów zdolniejszych. Pomysł cieszył się zainteresowaniem niektórych dzieci. Słabsi uczniowie nie tylko uzupełniali wiadomości, ale także chętniej integrowali się z zespołem klasowym, nawiązywali więzi koleżeńskie. Dostosowanie wymagań i systemu oceniania do możliwości dzieci słabszych były przeze mnie wprowadzane głównie na lekcjach matematyki i podczas zajęć wyrównawczych z tego przedmiotu. Widocznym efektem mojej pracy były poprawione przez uczniów na koniec roku szkolnego słabe oceny, eliminowanie półrocznych ocen niedostatecznych, a także wzrost poczucia wartości u tych dzieci i wiary w swoje możliwości.
Zajęcia przeznaczone były do realizacji w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Były to zajęcia, których realizacja wynikała z Karty Nauczyciela, ale także zajęcia, które realizowałem całkowicie społecznie nieodpłatnie, a czasem także dodatkowe w ciągu roku szkolnego indywidualne spotkania i krótkie rozmowy z takimi uczniami po zajęciach lekcyjnych. Plany pracy zostały napisane przeze mnie w oparciu o wspomniany już wcześniej program nauczania matematyki z plusem. Poszczególne tematy zajęć były prowadzone jedną godzinę lekcyjną tygodniowo w latach 2010 - 2013. Zajęcia wyrównawcze w klasach IV-VI miały następujące cele wspólne, a mianowicie uczniowie na nich mogli: nauczyć się uważnego analizowania treści zadań tekstowych, uzupełniać swoje wiadomości i ćwiczyć umiejętności z zakresu wymagań programowych, korygować i ubogacać swój język matematyczny w zakresie wypowiedzi oraz rozwijać logiczne myślenie, ćwiczyć poprawne zapisywanie i odczytywanie symboli oraz zależności matematycznych, nauczyć się rozwiązywać proste problemy z życia codziennego w języku matematycznym, nauczyć się wyciągać proste wnioski z uzyskanych rozwiązań i zapisywać je poprawnie, wyćwiczyć podstawowe umiejętności liczenia pisemnego i w pamięci oraz korzystania ze wzorów, nauczyć się dokładniejszego wykonywania rysunków, uważnego i umiejętnego korzystania z przyrządów geometrycznych oraz widzenia w otaczającym świecie przeróżnych figur i prawidłowych zależności geometrycznych. a w klasie VI dodatkowo jeszcze przypomnienie i utrwalenie zagadnień programowych przewidzianych na sprawdzianie klasy VI oraz rozwijanie umiejętność samodzielnego uczenia się i kontrolowania własnych wiadomości.

Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań samodzielnie lub przy współpracy z innymi nauczycielami
Przez cały okres mojej pracy staram się rozbudzać zainteresowanie moich uczniów tak trudnym przedmiotem jakim jest matematyka. W związku z czym organizuję i przeprowadzam różnego rodzaju konkursy przedmiotowe. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i aktywności matematycznej, doskonalenie umiejętności liczenia, logicznego myślenia, rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych oraz ugruntowanie wiadomości i pojęć matematycznych.
Jednym z bardziej lubianych wśród uczniów konkursów był szkolny konkurs matematyczny w dwóch odsłonach w 2012 r. tzn. „Witajcie w Zagadkolandii” oraz „Mistrz Zagadkolandii” dotyczący rozwiązywania przez uczniów wybranych zagadek matematycznych z królestwa sprytu z wydawnictwa GWO. Zwycięzcą konkursu „Witajcie w Zagadkolandii” została uczennica klasy VI Alicja Binduga, a tytuł „Mistrza Zagadkolandii” otrzymała uczennica klasy IV Izabela Gruszkiewicz. Dzieci z entuzjazmem brały udział w tych przedsięwzięciach, które rozwijały u nich uzdolnienia, inwencje twórcze oraz poszerzały i pogłębiały wiedzę matematyczną, a jednocześnie wymagały bardzo szerokiego zastosowania zdobytych wiadomości i umiejętności. Konkursy pozwalają wykazać się uczniom, podnoszą ich samoocenę i wizerunek w oczach kolegów. Innym szkolnym konkursem przedmiotowym z umiejętności matematycznych, przeprowadzonym w 2012 r. był konkurs dla uczniów klas IV i V „18 spotkań z bohaterami Matlandii”, który rozbudzał zainteresowania geometryczne dzieci i w tym konkursie I miejsce zdobył Kacper Zając z klasy V. W 2013 r. zorganizowałem szkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas IV-VI pt. „Mózgomat”, w którym przygotowałem kilkadziesiąt łamigłówek matematycznych i logicznych dla moich uczniów. W konkursie tym zwycięzcą została uczennica klasy IV Sandra Lepa. Bardzo często przeprowadzałem również krótkie konkursy na lekcjach np. krzyżówki matematyczne, zagadki matematyczne na zajęciach koła matematycznego.
Oprócz konkursów przedmiotowych miałem swój udział w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który od wielu lat odbywał się w naszej szkole. Przedsięwzięcie to ma zasięg gminny. Uczestniczą w nim szkoły z Gminy Zamość, a mój wkład polegał na sporządzaniu dyplomów i podziękowań dla zwycięzców i uczestników oraz na przeliczaniu punktów z różnych konkurencji dla biorących w nim udział uczniów.
W 2010 r. odbyło się w szkole Podstawowej w Białowoli spotkanie literacko-muzyczne pod tytułem „Wiara, Nadzieja i Miłość”, w którym uczestniczyłem, czytając jeden z wierszy. Na spotkaniu było obecnych wielu rodziców, sołtys wsi Białowola, wielu absolwentów szkoły, Przewodniczący Rady Gminy Zamość oraz proboszcz parafii w Lipsku wraz z wikarym.
Starałem się w miarę możliwości stworzyć salę przedmiotową oraz salę informatyczną, dzięki której moi uczniowie mogli bogacić swoją wiedzę matematyczną i komputerową. Taką salą przedmiotową stała się sala, w której uczy się klasa VI, a w niej prowadzę tablicę matematyczną, na której umieszczałem przygotowane przez siebie materiały matematyczne i trudne pojęcia przedstawiane w sposób wizualnie przystępny, plakaty i plansze opisujące i ilustrujące różne istotne pojęcia matematyczne z podstawy programowej, plakaty ukazujące matematykę w życiu codziennym i w zastosowaniach praktycznych, poczet słynnych matematyków, kalendarz matematyczny, regulaminy szkolnych konkursów matematycznych i inne ogłoszenia oraz wyniki, dyplomy zwycięzców konkursów. Poza tym w innych salach również umieszczałem różnego rodzaju pomoce dydaktyczne z matematyki, a w jednej z sal stworzyłem własną szafę z pomocami matematycznymi np: przyrządami geometrycznymi, planszami, plakatami, bryłami, zestawem ułamki-części, oś liczbowa i tabliczka mnożenia na kartach i inne, a większość z nich to pomoce pozyskane z funduszu EFS dla szkoły w 2012 r. Natomiast w sali komputerowej uporządkowałem posiadany pokaźny zbiór plansz informatycznych, którymi w sposób przemyślany zapełniłem wszystkie ściany, umieściłem atrakcyjny wizualnie regulamin pracowni komputerowej oraz adres strony internetowej naszej szkoły, a także inne pomoce informatyczne wydrukowane lub wykonane samodzielnie. W pracowni komputerowej, której jestem opiekunem stale monitoruję i poszerzam pakiet zainstalowanych na komputerach multimedialnych programów edukacyjnych, a więc encyklopedii, słowników, plansz i gier edukacyjnych z różnych przedmiotów dla dzieci ze wszystkich klas. Uporządkowałem te programy tematycznie, zapoznałem innych nauczycieli z ich całą bazą oraz z obsługą tych programów. Poza tym moja nieustanna opieka nad pracownią komputerową polega przede wszystkim na monitorowaniu prawidłowego działania komputerów i ewentualnego jego usprawniania, monitorowaniu i usprawnianiu działania łącza internetowego, drukarki, skanera i innych urządzeń, a także bardzo wielu zainstalowanych programów komputerowych, monitorowania stanu dysków twardych, systemów, skanowania ich programami antywirusowymi i czyszczącymi oraz defragmentowania dysków. Zajmuję się w podobny sposób komputerem, który znajduje się w pokoju nauczycielskim. W szkole w ubiegłym roku szkolnym zostały przeniesione komputery z biblioteki w inne miejsca szkoły i tu też zająłem się oprócz ich ponownego podłączenia także aktualizacją, poszerzeniem i usprawnieniem oprogramowania tych komputerów. W bieżącym roku szkolnym zostały pozyskane przez szkołę w formie darowizny także komputery, które umieściłem w pracowni komputerowej i zainstalowałem na nich niezbędne oprogramowanie.
Przez cały okres swojej pracy byłem organizatorem kilku, a także pomagałem jako opiekun w przebiegu i przygotowaniu wielu imprez i uroczystości szkolnych, dyskotek i innych przedsięwzięć. Dokumentowałem również te wszystkie rodzaje aktywności, pisałem własne notatki i sprawozdania z ich przebiegu, robiłem zdjęcia, zgromadziłem zdjęcia i filmy z nich, stwarzając na przestrzeni lat pokaźne archiwum w wersji elektronicznej i na stronie internetowej szkoły.
Uczestniczyłem jako opiekun w różnych wycieczkach szkolnych wśród których były m.in. wyjazdy do Zamojskiego Domu Kultury na spektakle teatralne, wyjazdy do kina Stylowy w Zamościu na filmy dla dzieci, na lodowisko do Zamościa lub do parku, a także do zamojskiego zoo. Ponadto był też z moim udziałem jako opiekunem wyjazd do Muzeum w Zamościu i na zamojską starówkę.
Podejmowanie dodatkowych zadań pozaszkolnych: praca społeczna
Podejmowałem współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę: Komendą Miejską Policji oraz LSCDN w Zamościu. Współpraca z Policją polegała na moim zaangażowaniu i udziale w przebiegu Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który rokrocznie ma miejsce na terenie naszej szkoły jako jego organizatora. Natomiast moja współpraca z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu skupiała się na udziale w kursach i szkoleniach organizowanych przez tą instytucję, na udziale w konkursie „Szpak”, a przede wszystkim na moim wkładzie w przebiegu w naszej szkole gminnych eliminacji konkursu matematycznego „MiMak” przeznaczonego dla uczniów klas III, w którym zajmuję się sprawdzaniem prac w komisji, nawet jako przewodniczący, a także zdarzyło mi się opracowywać dyplomy, podziękowania i zaproszenia na wręczenie nagród, które odbywało się na tym etapie albo w naszej szkole albo w budynku Gminy Zamość z udziałem Wójta Gminy Zamość. W 2013 r. brałem udział w takim spotkaniu w Gminie Zamość, w którym jako przewodniczący komisji konkursowej odczytałem zebranym sporządzony z gminnych eliminacji w Szkole Podstawowej w Białowoli protokół.

Publikacja własnych prac
W 2013 r. pod koniec stażu opublikowałem własny Plan Rozwoju Zawodowego, scenariusze niektórych przeprowadzonych przeze mnie lekcji na dwóch edukacyjnych portalach www zajmujących się tą tematyką, a mianowicie na portalu literka.pl oraz na portalu edux.pl.

§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Jednym z ważniejszych zadań nauczyciela jest poznanie sytuacji rodzinnej swoich uczniów, aby móc zapewnić im w razie potrzeby opiekę i pomoc. Starałem się jak najdokładniej zapoznać z sytuacją rodzinną moich podopiecznych oraz poznać stosunki jakie panują w ich rodzinnych domach. Odbywało to się przede wszystkim za pomocą przemyślanych obserwacji i spontanicznie w rozwoju życzliwych relacji nauczyciele-rodzice-uczniowie. Rozmawiałem również często z wychowawcami na tematy moich uczniów, wyjaśniając na bieżąco ewentualne problemy i konflikty, prowadziłem liczne indywidualne owocne rozmowy z rodzicami i opiekunami uczniów w trakcie roku szkolnego i prowadziły one często do szybkiego wyeliminowania pojawiającego się problemu w zarodku. Ponadto bardzo ważnym źródłem informacji byli dla mnie sami uczniowie oraz inni nauczyciele uczący w szkole. Rozmowy z nimi uzupełniły moją wiedzę dotyczącą środowiska uczniów. Dzięki nim zapoznałem się z sytuacją rodzinną uczniów oraz poznałem ich warunki mieszkaniowe i finansowe. Mogę dodać jeszcze moja wiedza na ten temat zwiększała się też poprzez wyciąganie wniosków z obrad RP, podczas których były poruszane zagadnienia poświęcone niepokojącym zachowaniom dzieci i innym problemom wychowawczym, a także z opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, które wnikliwie czytałem i analizowałem. Ponadto brałem udział w szkoleniu zewnętrznym, którego tematyka poruszała w pewnym sensie tą kwestię i w radzie szkoleniowej, na której swój referat na temat „Jak wspierać, a nie wyręczać” odczytała jedna z koleżanek.
Przez cały czas stażu starałem się wspomagać moich uczniów poprzez rozmowę, poradę i zachęcanie ich do pracy na lekcji, a także poza nią. Dzięki tym staraniom zdobyłem zaufanie uczniów, w związku z czym chętniej zwracali się do mnie o pomoc i poradę w rozwiązywaniu swoich problemów.
Współczesny rozwój cywilizacyjny i naukowy wniósł mnóstwo zdobyczy, które ułatwiają nam życie, jednak w dalszym ciągu zdrowia nikt nam nie może ofiarować. Mając to na uwadze uwzględniłem na lekcjach informatyki i zajęciach komputerowych popularyzowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez zwracanie uwagi na właściwą postawę przed komputerem, odległość od monitora oraz ilość czasu dziennego spędzenia przed komputerem. Realizowałem również tematy i zagadnienia dotyczące spraw wciąż aktualnych, a mianowicie – uzależnień od Internetu i gier komputerowych.
Starałem się wskazywać uczniom walory naszego regionu pod względem zasobów środowiska i zabytków, a głównie miało to miejsce podczas lekcji informatyki w pracy z Internetem. Zdarzyło się też, że wybrałem się z uczniami na lekcję matematyki w teren, gdzie dzieci z dala od budynku szkoły uczyły się wyznaczania kątów, mierzenia długości i wysokości, także zastosowania skali. Ponadto na lekcjach matematyki odwoływałem się w układanych przez siebie zadaniach również do walorów naszego regionu i Polski.
Jako nauczyciel opiekun wraz z uczniami co roku biorę udział w ogólnoświatowej akcji na rzecz środowiska naturalnego „Sprzątanie świata”, której zadaniem jest wprowadzenie nowego sposobu myślenia o środowisku i ekologii, promowanie zasad wspierających zdrowy styl życia, nauczenie efektywnej pracy zespołowej, podnoszenie poziomu życia w czystym środowisku, pokazanie dzieciom jak zapobiegać degradacji środowiska, a także poprawę kultury oraz ożywienie współpracy szkoły z okolicą i środowiskiem lokalnym.
Rok szkolny bogaty jest w różnorodne uroczystości, imprezy i spotkania organizowane z okazji świąt państwowych, szkolnych, ważnych rocznic i innych okolicznościowych wydarzeń. Organizacja takich imprez ma do spełnienia wiele ważnych funkcji wychowawczych. Z tego też względu włączałem się systematycznie w działania szkolne wynikające z kalendarza uroczystości oraz w miarę możliwości w pomoc w przebiegu innych imprez. Przykładem może tu być organizowany corocznie Dzień Dziecka. Innym przykładem była Wieczornica, którą nauczyciele i uczniowie z naszej szkoły przygotowywali wspólnie z absolwentami oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Białowoli.
Odkąd podjąłem pracę w szkole w Białowoli, objąłem również opiekę wraz z innymi nauczycielami nad pomnikiem pomordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców wsi Białowola, który znajduje się na terenie szkoły. Co roku wraz z dziećmi porządkujemy ten teren, zapalamy symboliczne znicze, składamy kwiaty oraz pamiętamy o modlitwie za dusze poległych.
Ważnym aspektem wychowawczym w pracy nauczyciela jest organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. Przedsięwzięciem, w którym uczestniczę co roku jest organizacja ferii zimowych dla uczniów szkoły. Ferie to czas wypoczynku i relaksu, niestety tylko nieliczni wyjeżdżają na zorganizowane formy wypoczynku. Większość uczniów zostaje w miejscu zamieszkania i nie potrafi zorganizować sobie umiejętnie wolnego czasu. Dlatego wspólnie z innymi nauczycielami uczącymi w szkole organizujemy taki odpoczynek. W każdym roku przygotowywałem zajęcia oraz opiekowałam się dziećmi w ciągu jednego dnia lub kilku dni ferii, a opieka ta polegała na zorganizowaniu ciekawych zajęć komputerowych dla zainteresowanych dzieci nie tylko w celu rozrywki i zabawy, ale też uświadomienia uczniom zagrożeń w Internecie i w mediach elektronicznych – np. pokaz filmu „3...2...1...Internet”, prezentacji „Świat dziecka, a media – korzyści i zagrożenia”, zorganizowaniu niecodziennych zabaw i gier matematycznych o charakterze krótkich rywalizacji, gry w szachy w programach komputerowych między dziećmi. Uczestniczyłem w wyjeździe na lodowisko do Zamościa jako jeden z opiekunów lub na wyciąg narciarski w Jacni. Głównym założeniem takiego aktywnego zimowego wypoczynku jest pokazanie dzieciom ciekawych, alternatywnych form spędzania wolnego czasu, dobrej i bezpiecznej zabawy, rozwój zainteresowań oraz profilaktyka przeciwdziałająca uzależnieniom i zagrożeniom.
Ważnym elementem mojej pracy jest promowanie Szkoły Podstawowej w Białowoli w środowisku lokalnym za pośrednictwem tworzenia, prowadzenia i aktualizowania strony internetowej szkoły prezentującej szeroki dorobek działalności szkoły i uczniów oraz publikowanie na tej stronie materiałów i zdjęć promujących szkołę, a szerzej opowiem o tym ważnym aspekcie przy opisie realizacji kolejnego wymagania.
Ponadto przez cały okres mojego stażu sprawowałem opiekę nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych, jak i różnorakich wyjść pozaszkolnych.

§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i wykorzystania komputera i Internetu w pracy nauczyciela
Jako nauczyciel informatyki zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak dużą rolę w obecnej dobie w społeczeństwie odgrywa technologia informacyjna, a umiejętność korzystania z komputera stała się niezbędna w pracy nauczyciela. Szeroki dostęp do programów edukacyjnych wymaga sprawnego posługiwania się technologią komputerową. Komputer jest nieodzownym narzędziem mojej pracy. Często wykorzystuję technologię komputerową na lekcjach matematyki np. przy realizowaniu tematów z podstawy programowej np. następujących tematów: w klasie IV tematy związane z ułamkami zwykłymi i dziesiętnymi, z wyrażeniami dwumianowanymi i jednostkami, z kolejnością wykonywania działań, z dzieleniem i mnożeniem, resztą z dzielenia, w klasie V tematy związane z dzielnikami i wielokrotnościami liczb, z działaniami pisemnymi, z polami figur geometrycznych, z mnożeniem i dzieleniem ułamków zwykłych, a w klasie VI tematy związane ze skalą, z diagramami i wykresami, z mierzeniem i obliczaniem kątów w figurach płaskich, z symetrią, z wyrażeniami algebraicznymi i równaniami, z procentami oraz z układem współrzędnych, a poza tym niektóre tematy na zajęciach koła matematycznego, a także na zajęciach wyrównawczych z matematyki. Szeroka gama edukacyjnych programów multimedialnych oraz dostęp do Internetu, który bardzo często wykorzystuję w pracy z dziećmi, umożliwiły mi zastosowanie technologii komputerowej niemal w każdej sferze mojej pracy w szkole. Najczęściej były to następujące programy edukacyjne zainstalowane na komputerach w pracowni komputerowej: „Matematyka 2001”, „Tux of Math Command”, „2+2”, „Edukacja XXI wieku. Matematyka”, „Matematyk na xp”, „Matematyczne gry edukacyjne. Pola powierzchni figur”, „Info-mat. Matematyka na wesoło”, „Encyklopedia Powszechna PWN”, „Matlandia 4”, „Euro-test-plansze matematyczne”, „Matematyka Europejczyka – klasa IV”, „Matematyka – testy i zadania”, „Matematica 2002”, „Sprawdziany klasy VI ”, „Informatyka – zrozum i zaprogramuj komputer”, a z Internetu np. programy i gry z następujących portali: matzoo.pl, klasoteka.pl, serwis-matematyczny.pl, math.edu.pl, matematyka.pl, lubiematematyke.blox.pl, matlandia.gwo.pl, matematycznie.blox.pl, zdamy.pl/matematyka, matinfa.pl, ematma.eu, sp114.edu.pl, lubieinformatyke.bogspot.com i TES iboard. W pracy na lekcjach korzystam również od czasu do czasu z projektora do wyświetlania głównie treści wprowadzających tematy z matematycznych plansz edukacyjnych. Pracuję również z dziećmi w klasach O-III, w których bardzo szeroko wykorzystuję również przeróżne multimedialne programy edukacyjne, a wspomnę tu o najważniejszych np. „Tux Paint” „Akademia Umysłu Junior”, „Porusz umysł”, „Matematyka1”, „GCompris”, „Drawing for Children”, „MalyMalarz”, „PuzzleDlaDzieci”, „Rapid Typing”, „Kea Coloring Book”, „Moja Pierwsza Encyklopedia”, a jeśli chodzi o portale edukacyjne dla dzieci, to będą tutaj np. edibainteraktywna.pl, miastodzieci.pl, sieciaki.pl, dziecigckip.net, zjeciakomputerowe.gwo.pl, czasdzieci.pl, przygodymisiabu.pl, yummy.pl, buliba.pl, dziecionline.pl, bajkolandia.irob.pl. Mają one oprócz wielu przyjemnych zabaw rozwijających spostrzegawczość i zręczność w posługiwaniu się myszką i klawiaturą, także na celu przybliżyć najmłodszym uczniom inną pracę z komputerem, pokazać im jego różne zastosowanie w życiu, gdyż wielu dzieciom komputer często kojarzy się w tym wieku tylko i wyłącznie z przyjemnymi bezmyślnymi zabawami i grami komputerowymi, które nie przynoszą żadnych większych wartości edukacyjnych.
Swoimi wiadomościami i umiejętnościami informatycznymi dzielę się z koleżankami z pracy i pomagam im w zakresie obsługi różnych programów komputerowych oraz wyszukiwania konkretnych informacji w Internecie czy też obsługi poczty e-mail. Projektuję i drukuję dyplomy, podziękowania, zaproszenia, materiały na lekcje, elementy dekoracji na przeróżne uroczystości, imprezy i konkursy organizowane w naszej szkole, wykorzystuję technologię komputerową do opracowywania gazetek matematycznych czy szkolnych konkursów. Przygotowuję wiele pomocy dydaktycznych w formie prezentacji komputerowych. Różnorodność i bogactwo stosownych przeze mnie programów pozwala mi przygotowywać różnego rodzaju atrakcyjne materiały edukacyjne, karty pracy, scenariusze lekcji, sprawdziany przedmiotowe, sprawdziany i testy kompetencji uczniów klas VI, zestawy powtórzeniowe z różnych standardów, ankiety, dokumentację z realizacji Planu Rozwoju, prezentacje, testy, kartkówki, zadania domowe oraz wszelkie dokumenty szkolne. W tym celu wykorzystuję najczęściej np. edytory tekstów, edytory grafiki, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne, edytory PDF, kreator świadectw szkolnych, kreator stron www, Publishera i wiele innych możliwości, o których wszystkich nie sposób tu wspomnieć. Zaprojektowałem też i wykonałem logo naszej szkoły. Poza tym ważnym elementem wzbogacania i uatrakcyjniania lekcji matematyki i informatyki poprzez technologię informacyjną były stworzone przeze mnie własne programy i programiki matematyczne i informatyczne, które napisałem w języku Delphi, Java lub Logo. Dodatkowo jeszcze korzystałem z programów czytających na głos wpisywane treści, krótkich programików przeliczających jednostki i różnych kalkulatorów oraz przeliczników liczb.
Ponadto wyznaczałem uczniom projekty i zadania wymagające posłużenia się Internetem i komputerem, zadania domowe przekazywane w formie multimedialnej lub pocztą elektroniczną. Propagowałem wśród uczniów portale poświęcone nauce matematyki i zachęcałem ich do samodzielnego pogłębiania w domu swojej wiedzy i powtarzania materiału w ten sposób. Korzystałem z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki.
Jako autor i opiekun strony www szkoły, którą zamieściłem pod adresem www.szkolabialowola.yoyo.pl, poświęciłem bardzo dużo czasu na opublikowanie na niej niemalże wszystkich rodzajów aktywności szkolnej. Na stronie tej umieściłem opis i zdjęcia szkoły prezentujące walory placówki, jej okolicznego terenu, zachęcające rodziców do zapisywania tutaj swoich dzieci, zamieściłem bardzo wiele bieżących informacji aktualnych z życia szkoły i tych z poprzednich lat, ujętych w rozbudowanym archiwum. Są tam opisy konkursów, uroczystości i imprez ze zdjęciami i filmami, są też informacje o wynikach uczniów w różnego rodzaju sferach aktywności, o wycieczkach, wyjazdach, wszystko o samorządzie szkolnym i jego działalności na przestrzeni kilku ostatnich lat, plan lekcji, kalendarz szkolny dla uczniów, informacje o klasach i nauczycielach, o wynikach sprawdzianów klasy VI, o obowiązujących podręcznikach, a także cała najważniejsza dokumentacja szkolna, różnego rodzaju ogłoszenia i osiągnięcia, opis historii szkoły i miejscowości Białowola, odnośniki do najważniejszych w edukacji linków i bardzo bogata galeria zdjęć.
Korzystam ze strony OKE w Krakowie, strony LSCDN w Zamościu, strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Posiadam konta i jestem aktywnym członkiem wielu portali edukacyjnych, biorę czynny udział w forach dyskusyjnych z innymi nauczycielami, szukam tam porady w nurtujących mnie sprawach. Na bieżąco wyszukuję informacji z różnych serwisów internetowych, aby stale poszerzać swoją wiedzę. Kupuję i czytam różne czasopisma komputerowe. W mojej pracy dydaktycznej korzystam z różnych stron i linków, na których zazwyczaj znajduję materiały szkoleniowe i dydaktyczne, a następnie wykorzystuję je do pracy na lekcjach, a także odnajduję informacje o różnych formach doskonalenia zawodowego, także z poczty elektronicznej, korzystam z konta pocztowego szkoły, gdzie odbieram i wysyłam różne maile, istotne dla funkcjonowania szkoły.
Przez cały okres stażu doskonaliłem dodatkowo umiejętność obsługi komputera korzystając z różnych form nauki. Chcąc podnieść swoje kwalifikacje w tym temacie uczestniczyłem w konferencjach dla nauczycieli informatyki i różnego rodzaju szkoleniach w zakresie wdrażania i wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym, o których wspomniałem szerzej już wcześniej w moim sprawozdaniu.

Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
Dzięki wykorzystywaniu Internetu i komputera uzyskiwałem wiedzę na temat awansu zawodowego. Zapoznawałem się z przepisami i aktami prawa oświatowego i ich aktualizacjami. Gromadziłem wybrane akty prawa oświatowego w formie elektronicznej i multimedialnej. Korzystałem z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż, rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali. Konsultowałem się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych. Uzyskiwałem wiedzę o szkoleniach ze stron www lub poprzez pocztę elektroniczną. Stworzyłem własną bazę linków portali edukacyjnych.
Na koniec tej części sprawozdania nadmienię jeszcze, iż dokonałem też publikacji planu rozwoju, różnych konspektów lekcji, a także zamieszczę sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w portalach edukacyjnych.

§ 7 ust.2 pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Pogłębianie i wykorzystanie wiedzy z tych dziedzin
W celu pogłębiania wiedzy i poszukiwania nowych rozwiązań przez cały okres stażu w miarę systematycznie studiowałem literaturę z psychologii, pedagogiki i dydaktyki, a następnie wymieniałem się doświadczeniami z innymi nauczycielami podczas dyskusji. Wśród publikacji z tych dziedzin wymienię kilka, które przeczytałem pod kątem zastosowania we własnej pracy, a mianowicie: „Dojrzałość dziecka do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych” Z. Semadeni, „Psychologia i życie” P. Zimbardo, „Studia z psychologii dziecka” J. Piaget, „Naucz swoje dziecko myśleć” E. De Bono, „Aktywizujące metody w kształceniu”, W. T. Nowacki i „Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki” pod redakcją B. Rabijewskiej. Poza tym zapoznałem się między innymi z zagadnieniami dotyczącymi pokonywania trudności z matematyką w szkole podstawowej na podstawie lektury „Oswoić matematykę” B. Stryczniewicz, a precyzując z przyczynami niepowodzeń dydaktycznych, czynnikami społeczno-ekonomicznymi, biopsychicznymi oraz dydaktycznymi, z rodzajami dysleksji, rodzajami dyskalkulii, z praktyką w postępowaniu z nimi, problemami psychologiczno-emocjonalnymi oraz recepcyjno-motorycznymi, diagnozą indywidualnych potrzeb ucznia, metodami pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystywałem do rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych, jakie napotykałem w swojej pracy oraz do opracowywania notatek. Dodatkowo uczestniczyłem w następujących kursach: „Trening umiejętności wychowawczych” i „Praca z dzieckiem z zaburzeniami w zachowaniu”, na których poruszane były zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne. Śledzę również artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Matematyka w szkole” i biuletynie „Pomagamy uczyć”", które dostarczają mi informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania. Przedstawiają one najnowsze i najskuteczniejsze metody i techniki nauczania, inspirują mnie do efektywnej pracy, informują o nowościach wydawniczych, pracach MEN. Zainteresował mnie również poradnik dla nauczycieli pt. "Klucz do efektywności nauczania" Hanny Hamer, który okazał się bezcenną wskazówką w kontaktach z uczniami i oraz wspierania ich w procesie uczenia. Znalazłam tam też wiele pomysłów ćwiczeń psychologicznych. Kolejną publikacja z którą się zapoznałam to: "Jak zapewnić ład i dyscyplinę w klasie" Johna Robertsona, w której znalazłam praktyczne rady jak kształtować swoje stosunki z uczniami i skutecznie się z nimi komunikować. Dowiedziałam się z niej, jak wiele zależy od komunikacji, która odgrywa kluczową rolę w nauczaniu, również ta niewerbalna.
Znajomość w/w zagadnień pomogła mi w modyfikowaniu własnego warsztatu pracy poprzez zastosowanie właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej np.: opracowanie form pracy z uczniem zdolnym, słabszym na kółku matematycznym, prowadzenie konsultacji. Ponadto wiedza przydała mi się w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Obserwowałem również pracę klasowych zespołów wychowawczych, na których zapoznawałem się ze sposobami omawiania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów i proponowanymi środkami zaradczymi i naprawczymi, zgłaszałem też niepokojące i negatywne zjawiska wychowawcze zaobserwowane przeze mnie do dyskusji podczas rad pedagogicznych, zajmowałem stanowiska w tych sprawach, dzieliłem się swoimi uwagami, spostrzeżeniami i sugestiami, a więc mimo, że nie pełniłem przez okres stażu funkcji wychowawcy, to jednak miałem często aktywny wkład w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-opiekuńczych.

§ 7 ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Rozpoczynając staż na stopień nauczyciela mianowanego przeanalizowałem ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela, Ustawę o systemie oświaty, Konwencję o Prawach Dziecka oraz inne rozporządzenia MEN, a wśród nich także te dotyczące podstawy programowej, programów nauczania, oceniania i promowania uczniów, ewaluacji i indywidualizacji, w sprawie BHP itp. Szczególną uwagę zwróciłem na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 roku. Te akty i przepisy oraz umiejętność posługiwania się nimi pozwoliły mi na prawidłowe przygotowanie się do prezentacji dorobku zawodowego za okres stażu i do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin. Poza tym pomogło mi tu odbyte przeze mnie szkolenie na temat „Awans i rozwój zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego”, na którym wystąpiły też elementy prawa oświatowego.
Czytałem i analizowałem aktualne przepisy prawa dotyczące reformy oświaty, wprowadzania od 2009 r. nowej podstawy programowej. Regularnie zapoznawałem się z publikacjami w Internecie, na stronach MEN i innych serwisach edukacyjnych. By poznać procedury awansu zawodowego, analizowałem dokumenty prawne, zapoznałem się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego: stworzyłem zasoby nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu w formie pisemnej oraz elektronicznej, także multimedialnej.
Dokładnie zapoznałem się z dokumentacją szkoły, a mianowicie Statutem Szkoły, WSO, Planem Rozwoju Szkoły, Ewaluacją pracy szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły, Szkolnym Programem Profilaktycznym oraz regulaminami w niej obowiązującymi, kompetencjami Rady Pedagogicznej. Brałem udział w RP poświęconych omawianiu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych. Miałem swój udział w konstruowaniu i modyfikowaniu PSO oraz rozkładów nauczania, udział w konstruowaniu różnych dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej, a więc w szczególności mam tu na myśli rady klasyfikujące, podsumowujące i zatwierdzające, a poza tym wspomnę o moim udziale w pracach komisji przeprowadzającej Gminny Konkurs Matematyczny „MiMak”.
Uczestniczyłem we wszystkich szkoleniowych radach pedagogicznych, także tych dotyczących awansu zawodowego i prawa oświatowego, co pomogło mi w interpretacji rozporządzeń MEN, a w rezultacie do poprawnego zgromadzenia dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego tj. wniosku, Planu Rozwoju, sprawozdania i innych.
Złożyłem wniosek u dyrektora szkoły, opracowałem plan rozwoju zawodowego; nawiązałem współpracę z opiekunem na podstawie opracowanego kontraktu. W toku trwania stażu sumiennie realizowałem kolejne zadania założone w Planie Rozwoju.
Analiza aktów prawnych dotyczących prawa oświatowego oraz rozporządzeń dotyczących oświaty wzbogaciła moją wiedzę na temat praw i obowiązków spoczywających na nauczycielu. Zapoznanie się ze zmianami jakie nastąpiły w Karcie Nauczyciela, jak również w rozporządzeniach dotyczących awansu zawodowego pozwoliło mi lepiej zrozumieć jego procedurę oraz poznać swoje prawa z nim związane.
Ponadto brałem udział w Ewaluacji pracy szkoły. Czynny udział w niej pozwolił mi poznać jej mocne i słabe strony oraz bardziej zaangażować się w problemy naszej placówki. Natomiast uczestnicząc w procesie tworzenia powyższych dokumentów zdobyłem wiedzę i umiejętności ich tworzenia oraz pozwoliło mi to dokładniej je poznać i zrozumieć.
Jako nauczyciel uczący w klasie VI co roku uczestniczę w pracach nadzorujących przebieg próbnych i zewnętrznych sprawdzianów klasy VI organizowanych przez OKE w Krakowie, w związku z czym brałem udział we wszystkich radach pedagogicznych poświęconych tej tematyce.

PODSUMOWANIE

Dokonując analizy zadań jakie sobie założyłem na początku stażu mogę stwierdzić, że starałem się wykonać je najlepiej jak potrafię. Przez cały okres mojej pracy starałem się wytrwale wykonywać powierzone mi obowiązki, służyć pomocą zarówno uczniom, ich rodzicom, jak również współpracującym ze mną nauczycielom. Wysiłki moje zostały docenione, a mianowicie w 2010 roku otrzymałem Nagrodę Dyrektora Szkoły.
Udział w wielu kursach, szkoleniach i innych wymienionych przeze mnie formach doskonalenia zawodowego i dokształcania się pozwolił mi na wydajniejszą pracę dydaktyczną na lekcjach matematyki i informatyki. Uzyskane kwalifikacje pozwalają mi wykorzystywać zdobyte wiadomości w praktyce szkolnej. Stosowanie metod aktywizujących na swoich lekcjach oraz stosowanie środków technicznych i technologii XXI wieku zaprocentowało realizacją ciekawych i przyciągających uwagę uczniów lekcji. Technika komputerowa pozwala mi urozmaicać zajęcia lekcyjne i sprawniej sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów. Dzięki temu posiadam umiejętności przygotowania środków i pomocy dydaktycznych oraz upowszechniania nowatorskich rozwiązań metodycznych.
Wszystkie organizowane przeze mnie konkursy urozmaicają życie szkoły, odrywają uczniów od monotonii nauki oraz uświadamiają im, że możemy też się uczyć poprzez zabawę. Moja praca i zaangażowanie w organizację i przygotowanie uczniów do konkursów przyczyniły się do wzrostu zainteresowania uczniów tymi konkursami, a co za tym idzie doskonalenie umiejętności w zakresie matematyki i informatyki.
Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania w czasie dodatkowych zajęć. Moje bardzo duże zaangażowanie w realizację różnego rodzaju zajęć dodatkowych, kółek matematycznych, a przede wszystkim zajęć wyrównawczych dla klasy VI i tych przygotowujących bezpośrednio do sprawdzianu klasy VI przyczyniło się do osiągnięcia przez uczniów tej klasy bardzo dobrych wyników na sprawdzianach klasy VI, a mianowicie w 2011 r. był to wynik lepszy niż średnia gminy, powiatu czy województwa, a w 2012 roku znacząco wyższy od tych średnich.
W swojej pracy dydaktycznej korzystam z nowoczesnych technologii, poszerzam swoje wiadomości przez samokształcenie i studiowanie różnych publikacji. Społecznie udzielam się na rzecz innych nauczycieli, pomagając im przy profesjonalnym opracowaniu opraw graficznych imprez, konkursów, jak też dzieląc się z nimi swoimi wiadomościami z obsługi programów komputerowych. Nauczyciele w szkole zwracają się z problemami natury informatycznej do mnie, pomagam im, co owocuje zwiększoną efektywnością pracy. Cieszy mnie to, że mogę służyć im pomocą.
Przeprowadzając zajęcia w klasach I-III podwyższam jakość nauczania w naszej szkole. Dzięki tym zajęciom uczniowie klas młodszych poznali podstawy obsługi komputera oraz nauczyli się korzystać z gier i programów dydaktycznych, a co za tym idzie, rozwijali i doskonalili swoje umiejętności, nie tylko informatyczne.
Znajomość przepisów prawa oświatowego i dokumentów szkolnych pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań oraz na lepsze zrozumienie funkcjonowania szkoły.
Podsumowując moją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że przepracowane do tej pory lata w szkole nauczyły mnie lepszej współpracy ze środowiskiem, rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz spełnienia się w realizowaniu przeróżnych przedsięwzięć szkolnych. Jednak praca nauczyciela wymaga od niego ciągłego poszukiwania nowych metod i sposobów realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych. Zdaję sobie sprawę z konieczności stałego pogłębiania swojej wiedzy pedagogicznej i doskonalenia warsztatu pracy. W przyszłości zamierzam kontynuować realizację dotychczasowych zadań i podejmować nowe wyzwania, które umożliwią mi stać się jeszcze lepszym nauczycielem, pedagogiem i wychowawcą. Jestem zatem przekonany, że moja praca, która daje mi wiele satysfakcji, będzie mnie inspirowała na dalsze lata, a entuzjazm jaki w sobie posiadam nie pozwoli mi spocząć. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z małych i większych sukcesów moich uczniów, a sobie stawiam coraz to wyżej poprzeczkę. Podczas stażu dokonały się również pozytywne zmiany w mojej osobowości, jestem bardziej otwarty, systematyczny i zorganizowany, nauczyłem się wytrwałości w dążeniu do celu
i wiary we własne siły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.