X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20253
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU NAUCZYCIELA STAZYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. Z. STRZELECKIEGO
W SANDOMIERZU

§6 ust.1 pkt 1
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy, podczas którego moim pierwszorzędnym działaniem było zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego procedur awansu zawodowego nauczycieli. W związku z tym zapoznałam się z treściami Karty Nauczyciela oraz z rozporządzeniami MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
Moim następnym działaniem było napisanie planu rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły panią mgr Krystynę Kobylakiewicz w dn. 27.10.2012r. Kolejnym krokiem podjętym przeze mnie było nawiązanie współpracy oraz podpisanie kontraktu z opiekunem stażu panią mgr Małgorzatą Ziomek. Podczas pierwszego spotkania z opiekunem stażu zostały ustalone zasady wzajemnej współpracy oraz terminy obserwacji zajęć. W kontrakcie zawarto zakres obowiązków nauczyciela stażysty oraz opiekuna stażu.
Podczas trwania stażu starałam się o szczegółowe zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły. Przyswoiłam treści zawarte w dokumentach szkoły takich jak statut, regulaminy szkoły, WSO i PSO. Podczas całego trwania stażu prowadziłam zajęcia z młodzieżą według zasad i norm ustalonych w tych dokumentach. W ciągu całego roku szkolnego sumiennie wypełniałam dziennik lekcyjny w wersji papierowej jak również i elektronicznej, arkusze ocen, oraz karty egzaminacyjne i indeksy w szkole dla dorosłych.
W ciągu całego roku szkolnego uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej jak również i w spotkaniach Komisji Przedmiotów Humanistycznych. Podczas tych zebrań analizowałam dokumentację Rady Pedagogicznej taką jak protokoły oraz dokumentację zespołów przedmiotowych. Zapoznałam się również z dokumentami admistracyjnymi szkoły takie jak księga ewidencji uczniów, regulamin pracy, druki ścisłego zarachowania oraz instrukcja kancelaryjna. Zostałam zapoznana z zasadami szkolnych przepisów BHP i przeciwpożarowych. Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących pracy w szkole i poza nią. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Przyswoiłam informacje na temat szkolnego regulaminu wycieczek oraz regulaminów korzystania z pracowni.
W czasie stażu pozostawałam w kontakcie z opiekunem Szkolnego Samorządu Uczniowskiego oraz Biblioteki szkolnej. Nieustannie czerpałam informacje na temat działania tych organizacji, zapoznałam się również z ich regulaminami działania i planami pracy.

§6 ust. 2 pkt 2
WYKAZANIE UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY
Jednym z zadań określonych w planie rozwoju zawodowego było prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu czego dowodem są konspekty lekcji. Po przeprowadzeniu lekcji zawsze chętnie wysłuchiwałam opinii obserwatora zajęć oraz korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji lekcji, opracowania konspektu itp. Uwagi te okazały się dla mnie niezwykle cenne, gdyż wyznaczały te obszary mojego działania, w których powinnam dokonać korekty. Zajęcia prowadziłam zarówno z grupami słabymi, jak i mocnymi, więc dostarczały wielu elementów do autoanalizy, porównania jakości pracy nauczyciela i stopnia motywacji u uczniów. Niejednokrotnie, dopiero po długotrwałym kontakcie z grupą, nawiązywaliśmy wspólny język i "docieraliśmy" się w relacji nauczyciel – uczeń. Równie wartościowe okazały się dla mnie lekcje prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonych nauczycieli. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów.
W ramach poszerzania własnej wiedzy i umiejętności zawodowych korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego. W październiku 2012 r. uzyskałam tytuł magistra filologii angielskiej w specjalizacji język biznesu. Aktualnie jestem słuchaczką dwusemestralnych podyplomowych studiów na kierunku BHP. Podczas okresu stażu uczestniczyłam w dwóch szkoleniach metodycznych zorganizowanych przez wydawnictwo Macmillan. Pierwsze szkolenie pod tytułem „ Mind the Map! How to organize, consolidate and better remember key vocabulary- for exam purposes and beyond” zostało zorganizowane w formie e-learning. Kolejne, zatutułowane ,,Tuning up competent students- the challenge of speaking in high school” zostało zorganizowane 24 stycznia 2013r. w Hotelu Basztowym w Sandomierzu.
W ramach organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy opiekowałam się także pracownią 101, która mieści się w budynku warsztatów szkolnych. Dbając o estetykę sali lekcyjnej samodzielnie wykonałam różne pomoce naukowe: plansze i tablice, które wykorzystywałam w czasie zajęć. Wspólnie z uczniami wykonywałam także gazetki ścienne dotyczące historii i kultury krajów anglojęzycznych. Wiele materiałów udało mi się otrzymać dzięki Ambasadzie USA, która przesłała mi materiały na temat Stanów Zjednoczonych. Podczas stażu na bieżąco gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej - książki, podręczniki, plakaty, konspekty zajęć, testy, zestawy ćwiczeń itp., które wykorzystywałam w trakcie zajęć. Gromadzenie pomocy dydaktycznych znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, pozwoliło uatrakcyjnić lekcję, a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał. W celu rozbudzenia wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim i krajami anglojęzycznymi zorganizowałam konkurs plastyczny „The Art of English”.
Jako zajęcia w ramach artykułu 42 prowadziłam spotkania, które miały na celu wyrównać poziom wiedzy u uczniów słabych w klasach I technikum. Podczas tych zajęć pomagałam również uczniom zdolnych w przygotowaniu się do Ogólnopolskiego Konkursu FOX z języka angielskiego. Od września 2012 r. prowadzę zajęcia rewalidacyjne z uczniami o szczególnych potrzebach wynikających z opinii poradni psychologiczno pedagogicznej. Zostały mi także przyznane zajęcia nauczania indywidualnego z trzema uczniami, z którymi regularnie spotykam się i prowadzę zajęcia z przedmiotu język angielski.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) Podczas całego trwania stażu na bieżąco korzystałam z pomocy multimedialnych takich jak komputer, odtwarzacz CD oraz sporadycznie tablica interaktywna. Nieustannie śledziłam pojawiające się artykuły i scenariusze zajęć, a także zwiastuny nowości wydawniczych na stronach internetowych o profilu edukacyjnym:

www.interklasa.pl
www.publikacje.edux.pl
www.scholaris.pl
www.szkolnictwo.pl
www.profesor.pl
www.literka.pl
www.awans.net

W czasie całego roku szkolnego angażowałam się w organizację imprez i akademii szkolnych, przygotowywałam uroczystości Dnia Nauczyciela, Wigilii dla pracowników Szkoły pomagałam w organizacji Pierwszej Edycji Dnia Budowlańca, oraz byłam współorganizatorem wycieczki do Warszawy dla nauczycieli. Dodatkowo byłam szkolnym opiekunem ogólnopolskiej akcji walki z nowotworem „Mam haka na raka”. Podczas ewaluacji zewnętrznej angażowałam się w przygotowanie materiałów oraz informacji na temat pracy szkoły, sumiennie przygotowywałam dokumenty zlecone przez Wice Dyrektora Szkoły na temat realizacji podstawy programowej. Z mojej inicjatywy zostało powołane Stowarzyszenie Miłośników i Sympatyków Sandomierskiej Budowlanki, którego jestem Prezesem. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz szkoły, pielęgnowanie tradycji i wspieranie ZSTiO w różnych działaniach.

§6 ust. 2 pkt 3
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW

Chcąc poznać środowisko uczniów i ich problemów konsultowałam się z Panią pedagog pracującą w naszej szkole. Starałam się jak najwięcej dowiedzieć o uczniu aby jak najlepiej rozwiązać zaistniały problem. Rozmawiałam z rodzicami uczniów, którzy mieli problemy z uzyskaniem pozytywnych ocen. Zawsze chętnie służyłam pomocą i poradą zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci.

PODSUMOWANIE
Powyższe sprawozdanie zawiera informacje o działaniach jakie zostały przeze mnie podjęte w celu uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji. Wszystkie podjęte działania z całą pewnością przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy. Udało mi się zrealizować zadania, dzięki którym poszerzyłam zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności pedagogiczne. Zakończenie stażu nie wiąże się z zakończeniem moich starań, wręcz przeciwnie ponieważ stoję dopiero na początku swojej zawodowej drogi. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły. Podczas okresu mojego stażu spotykałam się z sukcesami jak i z małymi porażkami. Największym sukcesem była nagroda Dyrektora Szkoły, którą otrzymałam za swoją solidną pracę w ubiegłym roku szkolnym. Do sukcesów pragnę również zaliczyć podjęcie współpracy z Ambasadą USA, której pracownicy zaopatrzyli mnie w materiały dekoracyjne wykorzystane w Sali 101. W przyszłości chciałabym zorganizować wycieczkę z młodzieżą do warszawskiej Ambasady USA w celu pokazania im funkcjonowania tej instytucji.

Nauczyciel stażysta
mgr Katarzyna Strojnowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.