X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20205
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
RÓŻANY DWOREK
W ZIELENIEWIE

SPRAWOZDANIE Z REALZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

KOŁOBRZEG 2013

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Kornelia Magdalena Subocz
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Lutosława Kozakowska
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: mgr Lutosława Kozakowska
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole „Różany Dworek” w Zieleniewie
Czas trwania stażu: 01.09.2012 – 31.05.2013

Kwalifikacje:

· Studia podyplomowe - Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
· Studia wyższe magisterskie - Pedagogika z przygotowaniem pedagogicznym

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela
kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola w tym:
- poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola,
- poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu,
- poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki i pracy

2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez:
- prowadzenie zajęć z dziećmi w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola
i omawianie ich

3. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych
w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

4. Pogłębianie wiedzy o środowisku dzieci i ich problemach (m.in.: pogłębianie
kontaktów z rodzicami).

Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań, określonych w planie rozwoju zawodowego, w związku z zakończeniem przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Pracę w Niepublicznym Przedszkolu „Różany Dworek” rozpoczęłam w 2010 roku, a od września 2012 roku, rozpoczęłam swój staż nauczycielski.

Rozpoczynając staż zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego, dokonałam analizy prawa oświatowego:
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2007 Nr 214, poz. 1580)
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dzienniku Ustaw nr 235, poz. 1543)
· Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2003r. nr 118, poz.1112 z późniejszymi zmianami)
· Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z 2004r. Nr 256 poz. 2572)

Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to także pracy przedszkola. W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.

1.

„Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”
§ 6 ust. 2 pkt. 1

Wspólnie z opiekunem stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego w oparciu o rozporządzenia:
· Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 "Karta Nauczyciela" (tekst jednolity). Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 97, poz. 674),
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004r.z późniejszymi zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007r. pozycja nr 1580).

oraz zgodnie z planem rozwoju przedszkola.

Przeczytałam również dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego. Na podstawie tych dokumentów z dn.15.09.2012 roku zawarłam kontrakt z opiekunem stażu Panią Lutosławą Kozakowską, w którym określone zostały zasady współpracy i harmonogram spotkań.

Analizując niżej wymienione dokumenty poznałam organizację, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola:
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 30 stycznia 2009 roku.
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
· Statut Niepublicznego Przedszkola „Różany Dworek” w Zieleniewie.
Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela po zmianach z dn. 25 lipca 2008 r., Konwencją Praw Dziecka i przepisami BHP. Dzięki lekturze dokumentów zrozumiałam, jak działa placówka i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola i jakie są moje prawa i obowiązki.
Brałam udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, które również umożliwiły mi poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola.
Podstawą prawną do prowadzenia prawidłowej dokumentacji przedszkolnej jest:
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.2002 Nr 23, poz. 255).
Dzięki temu rozporządzeniu mogłam prawidłowo prowadzić dokumentację, którą ma obowiązek prowadzić nauczyciel – wychowawca, a w szczególności:
- plan pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej na rok szkolny 2012/2013
- plany miesięczne
- scenariusze zajęć
- scenariusze uroczystości
- dziennik zajęć
- zeszyt obserwacji
- arkusz adaptacyjny dziecka
- arkusz obserwacji dziecka
- arkusz gotowości szkolnej dziecka

Na bieżąco dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez:
- gromadzenie dokumentów, zaświadczeń i scenariuszy zajęć itp.
- przez cały okres trwania stażu mogłam liczyć na pomoc koleżeńską,
współpracę z nauczycielami i konsultacje, które dodawały mi pewności siebie
w realizowaniu napotykanych zadań
- poznałam także zasady współpracy dyrektora z Radą Pedagogiczną, które
mają na celu m.in. pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu
zawodowym, a także zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych
do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych
- wiedza ta uświadomiła mi, jak mogę efektywnie współpracować z dyrektorem.

2.
„Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”
§ 6 ust. 2 pkt. 2

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Przeanalizowałam podstawę programową pod kątem pracy z dziećmi 4- 6 – letnimi oraz metody i formy pracy dostosowane do możliwości percepcyjnych dziecka.
W ciągu roku szkolnego miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia nauczycieli adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola. Swoje kwalifikacje zawodowe poszerzałam organizując w przedszkolu szkolenie wewnętrzne na temat – „Jak motywować?”
oraz biorąc udział w zewnętrznym dokształcaniu zawodowym i szkoleniach CEN :
· Szkolenie dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego”
· Szkolenie „Świadomy nauczyciel – bezpieczna szkoła”
· Konferencja na temat: „Wielokierunkowa percepcja muzyki na przykładzie płytoteki Wydawnictwa Nowa Era”
· Konferencja na temat: „Sekrety mózgu sześciolatka, czyli jak pomóc dziecku polubić naukę”
· Konferencja na temat: „Dzieci i zjawiska wokół nich. Metody aktywne i ich istota”

Z koleżankami Moniką Podprygą i Lindą Hubner współpracowałam w przygotowaniach do następujących uroczystości przedszkolnych: Bal owocowy, Święto Pluszowego Misia, Dzień Przedszkolaka, Bal karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka. Samodzielnie prowadziłam: konkursy plastyczne pt. „Listki i listeczki”, „Przyjaciele Zdrojka”, „Co dymi ?”, „Zdrowy przedszkolak”, „Jestem opiekuńczym przedszkolakiem”. Byłam również współodpowiedzialna za akcję „Góra Grosza”, „Wkręć się w pomaganie”, zbiórkę „Zużytych baterii” oraz zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt ze Schroniska. Samodzielnie lub przy współpracy z koleżankami zrealizowałam programy: „Przyjaciele Zippiego”,„Mamo, tato, wolę wodę, „Akademia zdrowych zuchów”, „Co dymi”. Przez cały okres stażu dbałam o estetyczny oraz ciekawy wystrój korytarza przedszkolnego oraz sali grupowej. Wspólnie z koleżanką wykonywałam elementy dekoracyjne. Organizowałam udział rodziców w warsztatach artystycznych, prowadzonych na terenie przedszkola, gdzie rodzice wspólnie z dziećmi mogli przygotować między innymi ozdoby świąteczne na kiermasz bożonarodzeniowy.
Prowadziłam systematycznie opisy i fotodokumentację ważniejszych wydarzeń przedszkolnych, umieszczałam je na stronie Internetowej przedszkola. Przez cały rok systematycznie zbierałam materiały do prowadzenia Kroniki Przedszkolnej. Byłam również odpowiedzialna za współpracę z mediami lokalnymi tj. Gazeta Kołobrzeska, gdzie umieszczałam informacje na temat działań w przedszkolu. Współpracowałam z rodzicami przy organizacji wycieczek, imprez i uroczystości przedszkolnych, a także ze środowiskiem lokalnym:
- wycieczka do GSW
- Dzień Konwalii
- wyjazd do Straży Pożarnej
- wycieczka do Biblioteki Miejskiej
Na bieżąco korzystałam z literatury o tematyce psychologiczno – pedagogicznej. Pogłębiałam swoją wiedzę studiując takie czasopisma jak:
· „Bliżej przedszkola”
· „Wychowanie w przedszkolu”
· „Nauczycielka przedszkola”
a także literaturę fachową, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu między innymi takiej jak:
· Bogdanowicz M.:„Metoda dobrego startu”, Warszawa 2001
· Brett D.: „Bajki które leczą” cz.1,2, Warszawa 2002
· Chauvel D. i P.: „Środowisko w wychowaniu przedszkolnym. Odkrywanie, rozumienie, twórczość artystyczna”, Warszawa 2000
· Duszyńska J.: „Cudaczek Wyśmiewaczek”, Warszawa 2012
· Gruszczyk-Kolczyńska E.: Zielińska E., „Dziecięca matematyka” Edukacja matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu i szkole”, Warszawa 1997
· Jabłońska A.: „Zabawy plastyczne”, Warszawa 1997
· Molicka M.: „Bajki terapeutyczne” cz. 1 i 2, Poznań 2003
· Skwark D.: „Skarbnica zabaw”, JEDNOŚĆ, Kielce 2007
· Szumanówna W.: „Rysowane wierszyki. Zabawy osób dorosłych z najmłodszymi”, Warszawa 2003
· Tibbar M.: „ Bajki dla duszy”, Kraków 2010
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego (strona internetowa: www.publikacje.edu.pl). Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy zajęć, a także zapowiedzi nowości wydawniczych na stronach internetowych o profilu edukacyjnym:
www.men.pl www.szkolnictwo.pl
www.pwn.com.pl www.scholaris.pl
www.profesor.pl www.literka.pl
www.awans.net www.wspip.com.pl
www.przedszkolak.pl www.publikacje.edu.pl www.psychologiadziecka.org www.portaloswiatowy.pl
www.miastodzieci.pl www.nauczycieleprzedszkola.pl
www.blizejprzedszkola.pl www.dziecionline.pl
www.interklasa.pl www.publikacje.edux.pl
www.reformaprogramowa.men.gov.pl. www. EDUKACJA, Publikacje nauczycieli
http//bajki-zasypianki.pl Edux.pl
www.psychologia.net.pl

Do przygotowania konspektów, planów miesięcznych, pomocy dydaktycznych na zajęcia oraz innej dokumentacji wykorzystywałam komputer. Na zajęciach często też korzystałam z DVD pokazując dzieciom zdjęcia przyrodnicze, filmy i programy edukacyjne itp.

Wspólnie z koleżanką Ewą Pękalą i Moniką Pietrasik prowadziłam w najstarszej grupie program pt. „Przyjaciele Zippiego”. Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Poprzez uczestnictwo w programie dzieci uczą się rozwiązywać problemy tak, by nie krzywdzić przy tym innych. Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.
Przeprowadziłam również Bajkoterapię. Jest to, najprościej mówiąc, terapia przez bajki, „bajki – pomagajki”, przeznaczona dla dzieci wieku od 4 do 9 lat. Celem tych opowiadań jest sprawienie, aby ich słuchacze mogli się identyfikować z bohaterami, którzy dzięki pomocy innych postaci rozwiązują swoje problemy i pozbywają się swoich trosk. Ponieważ wszystkie kończą się szczęśliwie, słuchając bajki, dziecko dowiaduje się w jaki sposób może poradzić sobie ze swoim problemem lub uświadamia sobie, że jego lęki są irracjonalne. Bajki te pomagają dzieciom uspokoić się, zrelaksować i zredukować problemy emocjonalne. Za pomocą tej prostej metody udało mi się rozwiązać kilka problemów naszych dzieci.
Inną formą Bajkoterapii, którą prowadziłam na zajęciach w grupie IV były bajki relaksacyjne, które miały za zadanie odprężyć, zrelaksować lub ukierunkować do znalezienia odpowiedniego miejsca wyciszenia, zredukować napięcie mięśniowe oraz usunąć zmęczenie. Są one bardzo korzystne, a ważnym elementem jest, by w tle towarzyszyła im spokojna muzyka.

Starałam się systematycznie przygotowywać materiały, notatki, scenariusze, które wykorzystywałam podczas prowadzonych przeze mnie zajęć, by nadać wszystkiemu estetyczny wygląd sporządziłam, tak jak założyłam w planie rozwoju zawodowego dokumentację stażu w formie elektronicznej.
Założyłam teczki z pracami plastyczno – technicznymi dzieci, gdzie przez cały rok umieszczałam wytwory przedszkolaków. Na holu przedszkolnym znajdują się tablice, na których umieszczałam prace dzieci. Zamieszczałam tam również artykuły dla rodziców w ramach pedagogizacji oraz założyłam kącik ze zdjęciami z zajęć przedszkolaków.
Na koniec roku podarowałam rodzicom płyty, na których umieściłam zdjęcia dzieci podczas zajęć, zabaw oraz różnych uroczystości.

Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy przedszkola, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora - opiekuna stażu i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi. Także w miarę swoich umiejętności i możliwości służyłam pomocą i radą koleżankom z pracy.

3.
„Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów”.
§ 6 ust. 2 pkt 3

W prowadzonych działaniach edukacyjno – wychowawczych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania, a także możliwości tkwiące w jego najbliższej rodzinie. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami (rozmowy z nimi) poznałam środowisko rodzinne dzieci i nawiązałam dobre kontakty z dziećmi oraz współpracę z rodzicami. Na początku roku szkolnego z koleżanką przeprowadziłam spotkanie organizacyjne z rodzicami, na którym ustaliłam między innymi formy kontaktu z nimi tj. indywidualne spotkania w miarę potrzeb rodziców lub moich, rozmowy telefoniczne itp. Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Swoją postawą starałam się zawsze zachęcić rodziców do współpracy i pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka. Chętnie służyłam pomocą i poradą w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, okazane im zainteresowanie i życzliwą cierpliwość, a także swojej konsekwentnej postawy dobrze poznałam środowisko rodzinne dziecka oraz relacje panujące pomiędzy nim, a rodzicami. Dzięki temu nawiązałam dobrą, konsekwentną i wychowawczą współpracę z rodzicami. Chętnie służyłam pomocą i poradą zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci (np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy). W ciągu całego roku szkolnego starałam się dostarczać wszystkim rodzicom jak najwięcej informacji o dziecku, a także o tym co się dzieje w grupie.


Aby dobrze zaplanować pracę z całą grupą oraz pracę indywidualną z dziećmi, potrzebna była diagnoza rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości. Pomógł mi w tym arkusz obserwacji dziecka 6 - letniego. Styczniowa obserwacja pozwoliła mi na opracowanie priorytetów, na bazie których pracowałam starając się wyrównać niedociągnięcia, przełamać obawy dzieci i ukierunkować je w swoim rozwoju. Prowadziłam również zeszyt obserwacji, w którym na bieżąco wpisywałam zaobserwowane zmiany w zachowaniu i rozwoju dzieci. W drugim półroczu w roku szkolnym 2012/2013 dokonałam podsumowania na temat zachowania i zdobytych umiejętności dziecka poprzez określenie rozwoju dziecka w trzech sferach: fizycznej, umysłowej i społecznej w przygotowanym arkuszu gotowości szkolnej.


4.
„Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć”.
§ 6 ust. 2 pkt 4

W okresie stażu mój opiekun przeprowadził hospitacje moich zajęć dydaktycznych. Przed zajęciami przedstawiałam konspekt przygotowanych zajęć, który wstępnie omawiałyśmy. Szczególną uwagę zwracałyśmy na temat zajęć i ich cel. Rozmawiałyśmy czy dobrze dobrałam metody, formy pracy i pomoce dydaktyczne, aby przebieg zajęć był sprawny i osiągnął zamierzone cele. Po zajęciach omawiałyśmy ich faktyczny przebieg, działania podejmowane w czasie ich trwania, metody i formy wykorzystane w pracy z dziećmi. Na zakończenie starałam się wyciągnąć wnioski, co do dalszej bardziej efektywnej pracy z grupą: skorzystania z różnych pomocy dydaktycznych, wykorzystania czasu, zaciekawienia i zainteresowania dzieci omawianym tematem, połączeniem różnych form aktywności. Dokonywałam samooceny przeprowadzonych przeze mnie zajęć.


AUTOREFLEKSJE

Odbyty dziewięciomiesięczny staż oraz posiadane doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy oraz określenie mocnych i słabych stron własnej aktywności zawodowej. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki, ale przede wszystkim potrzebom i wymaganiom moich wychowanków i ich rodziców. W trakcie odbywania stażu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki oraz dydaktyki zajęć przedszkolnych. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe formy i metody pracy. Na nowo ugruntowałam swoją wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej.
Bieżący rok był dla mnie szczególnym sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły na wypracowanie zaufania moich wychowanków do mnie oraz pozytywnych opinii rodziców, co pozwala mi wierzyć, że owe działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Za mocną stronę mojej aktywności zawodowej uważam wytrwałą troskę o swoich wychowanków, zaangażowanie w pracę przedszkola, nauczanie i wychowanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Za słabą stronę mojej pracy zawodowej muszę uznać prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość dziecka jako człowieka, czas spędzony na pracę z nim, nauczanie praktyczne nad dbanie o systematyczne i rzetelne dokumentowanie swojej pracy zawodowej. Słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawiać w jej zakresie swoje działania, była zbyt mała umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć i wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem.
Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Mam poczucie dobrego wywiązania się z obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero te doświadczenia, które udało mi się zdobyć w trakcie stażu pozwolą na pełniejszą pracę w przyszłości.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia posiadanych umiejętności i pracy nad sobą, aby być po prostu dobrym nauczycielem, wychowawcą. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje.
Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej przydatne dla dzieci i atrakcyjne dla placówki w której pracuję. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać pomoce dydaktyczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.