X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20173
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2010 DO 31.05.2013 ROKU
MGR AGNIESZKA WOJCZYS


WPROWADZENIE

Swoją pracę w Zespole Szkół w Pasłęku rozpoczęłam w dniu 1 września 2002 roku jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Starałam się i staram, by wiedza zdobyta w trakcie studiów na Uniwersytecie Gdańskim - Wydział Zarządzania, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w zakresie Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w zakresie Logistyka i Transport procentowała i przynosiła pozytywne efekty w mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Swój staż na nauczyciela dyplomowanego, jeszcze przed napisaniem planu rozwoju zawodowego, rozpoczęłam od wstępnej oceny własnych umiejętności. Musiałam się zastanowić, co jest dla mnie ważne, co chcę osiągnąć. Te wszystkie punkty i rozważania pomogły mi w opracowaniu mojej ścieżki awansu na nauczyciela dyplomowanego, którą realizowałam, starając się spełnić wymagania egzaminacyjne.
Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko długość stażu i wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniając nauczane przez mnie przedmioty, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności dla szkoły, w której pracuję, jak i w procesie samodoskonalenia.
Forma sprawozdania będzie odzwierciedleniem wymagań niezbędnych w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.


W trakcie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w art.8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, co obejmuje:

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły

POZNANIE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO
Realizację planu rozwoju zawodowego rozpoczęłam od podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, co obejmowało:
1. zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego w celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
W trakcie trwania stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego koncentrując się zwłaszcza na wymaganiach ujętych w art. 8 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli oraz podstawowych dokumentach oświatowych tj. Karcie Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty.
2. pogłębianie wiedzy dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela
Chcąc prawidłowo opracować dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego studiowałam literaturę fachową, korzystałam ze specjalnych poradników opracowanych przez portale edukacyjne oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami. Ułatwiło mi to opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań i analizy poprawności dokumentacji.

DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY
1. Przez okres stażu gromadziłam odpowiednie materiały (notatki, scenariusze zajęć, materiały pomocnicze, zaświadczenia i certyfikaty) poświadczające realizację założonych zadań i przedsięwzięć
2. W czasie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego takich jak szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty, konferencje metodyczne, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Proponowane rozwiązania często inspirowały mnie do działania, a także zmuszały do refleksji, prowadziły do odkryć i korygowania dotychczasowych działań.
● wewnątrzszkolne formy doskonalenia - rady pedagogiczne-szkoleniowe:
- „Dziennik Elektroniczny – Librus” – sierpień 2010, grudzień 2012
- „Jak sobie radzić z prowokacyjnym zachowaniem uczniów. Metoda Konstruktywnej Konfrontacji” – kwiecień 2011
- Wdrażanie reformy programowej w szkole ponadgimnazjalnej” – luty 2012
- „Jak rozpoznawać i przerywać gry uczniowskie“-marzec 2013

● zewnętrzne formy doskonalenia:
- Kurs instruktażowy w zakresie nabycia uprawnień do kierowania odpoczynkiem-maj 2010
- "Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym w świetle Krajowych i Europejskich Ram Kwalifikacji"-marzec 2010
- "Szkolnictwo zawodowe u progu kolejnych zmian"-październik 2010
- „Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach"-luty 2012

Odbyte przeze mnie szkolenia i warsztaty z pewnością podniosły moje kwalifikacje dydaktyczno-wychowawcze. Starałam się wykorzystywać cenne wskazówki przekazywane przez prowadzących szkolenia. W związku z tym, iż nie wszyscy nauczyciele mogli uczestniczyć w tychże szkoleniach dało mi to możliwość dzielenia się z nimi wiedzą nabytą przeze mnie. Ponadto uważam, że ustawiczne samodokształcanie przeciwdziała zjawisku zwanym „wypaleniem zawodowym”. Warto jest również pamiętać, iż podnoszenie kompetencji zawodowych nauczyciela ma duży wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Pod moją opiekę został przekazany jeden z gabinetów szkolnych i przez cały czas staram się dbać o jego wygląd i wyposażenie. Zadbałam o to, aby gabinet swoim wyglądem przypominał klasopracownię przedmiotów zawodowych. Razem z uczniem klasy czwartej technikum logistycznego wykonałam na ścianach dwa duże rysunki logistyczne. Starałam się, aby gabinet był wyposażony w pomoce naukowe w postaci książek, a także plakatów, tablic i materiałów ćwiczeniowych. Sama również stworzyłam własny zestaw pomocy dydaktycznych w postaci ćwiczeń , testów, sprawdzianów, prezentacji multimedialnych, nagrań audio oraz filmów.

2. Istotną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odgrywa studiowanie literatury fachowej oraz czasopism dla nauczycieli (najczęściej w formie elektronicznej ze względu na łatwość dostępu). Swój warsztat wzbogacałam wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych wydawnictw i stronach promujących naukę przedmiotów zawodowych np. www.w-modn.elblag.pl, www.oke.łomża, www.wsl.com.pl i tym podobne. W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicenia zajęć korzystałam z materiałów zamieszczanych na www.literka.pl i www.profesor.pl.
3. Biorę czynny udział w opracowywaniu i ewaluacji dokumentów regulujących pracę szkoły. Doskonalenie i ewaluacja tych dokumentów wpływa również na podniesienie jakości pracy szkoły oraz moich kompetencji zawodowych.

a. W okresie trwania stażu pracowałam w Komisji Przedmiotów Zawodowych nad ewaluacją Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z przedmiotów zawodowych. Wypracowane wnioski pomogły mi w poprawieniu jakości mojej pracy. Uważam, że każdy nowy rok szkolny jest okazją do powtórnej ewaluacji systemu oceniania z przedmiotów zawodowych.
b. Wraz z członkami Komisji Przedmiotów Zawodowych dokonałam analizy szkolnego programu promocji szkoły na lata 2012 – 2014, opracowałam propozycje promocji kierunku technikum logistycznego na Dzień Otwarty, pisałam sprawozdania z realizacji programów nauczania, wyników egzaminu zawodowego oraz organizowanych przeze mnie konkursów i olimpiad.
c. W ramach prac Komisji Przedmiotów Zawodowych współuczestniczyłam w opracowaniu następujących narzędzi diagnostycznych badających jakość pracy szkoły:
• kryteriów oceniania PSO
• próbnych egzaminów zawodowych (teoretycznych i praktycznych - w zawodzie technik handlowiec, technik logistyk, sprzedawca)
• analiz wyników egzaminów zawodowych w technikum handlowym, technikum logistycznym, ZSZ w zawodzie sprzedawca)
• konstruowaniu planów naprawczych
d. W roku szkolnym 2009 / 2010 byłam członkiem Komisji Rekrutacyjnej. Opracowaliśmy regulamin warunków i trybu przyjmowania uczniów w roku szkolnym 2010 / 2011, zajmowaliśmy się odbiorem dokumentów od kandydatów, przydziałem uczniów do poszczególnych klas oraz wprowadzeniem danych kandydatów do bazy komputerowej. Pracę w Komisji Rekrutacyjnej zakończyliśmy ogłoszeniem list osób przyjętych.
e. W roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 byłam również współorganizatorem Dnia Otwartego przygotowanego dla uczniów szkół gimnazjalnych stojących przed wyborem szkoły średniej. W ramach tego dnia samodzielnie przygotowałam prezentację, informacje, ulotki i stoisko informacyjne dotyczące kierunku kształcenia szkoły, którym było technikum logistyczne.

AKTYWNA REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH
W roku szkolnym 2010 / 2012 została mi przydzielona funkcja wychowawcy klasy pierwszej. Była to klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie sprzedawca. W celu poznania moich wychowanków, ich rodziców, opiekunów oraz środowisk, z których pochodzą przeprowadziłam ankiety i wywiady. Pomocna okazała się tutaj współpraca z pedagogiem szkolnym, z pomocą której przeprowadziłyśmy zajęcia integracyjne w październiku 2010 roku. Współpracując z pedagogiem dokonywałam analiz powierzonych mi ankiet dotyczących badania środowiska ucznia, niepowodzeń w szkole, korzystania z używek, bezpieczeństwa w szkole oraz spędzania ferii zimowych. Razem z moimi wychowankami zorganizowaliśmy również kilka imprez klasowych, takich jak dzień chłopaka, dzień kobiet oraz wigilia klasowa, które pozwoliły nam na lepszą integrację i wzajemne poznanie się.
Jako wychowawca klasy, starałam się, aby moi wychowankowie czuli się bezpiecznie w nowym środowisku., wśród nowych nauczycieli i kolegów, stawiając czoła nowym, trudniejszym wymaganiom. Organizując spotkania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Spotkania te nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, ponieważ poruszaliśmy wspólnie różne bieżące tematy nurtujące rodziców. W wyniku prowadzonych rozmów, wywiadów i ankiet starałam się poznać warunki w jakich żyją uczniowie mojej klasy. Interesowałam się ich sytuacją zdrowotną i materialną. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy. Uważam, iż dobra współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły.
W ramach działalności wychowawczej uważam, że osiągnęłam znaczący sukces prowadząc klasę sprzedawców w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Moja klasa, kończąc szkołę, osiągnęła średnią ocen 4,09, a 5 uczennic osiągnęło średnią ocen 4,75 i wyżej. Klasa ta miała najwyższą frekwencję spośród klas zawodowych w Zespole Szkół w Pasłęku. Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami i pracodawcami. Z klasami technikum w zawodzie technik logistyk zorganizowałam wycieczki do zakładów pracy w celu praktycznego zapoznania się uczniów z zasadami funkcjonowania systemów logistycznych oraz gospodarki magazynowej (m.in. ICC Sery, KRAM, STOLPŁYT, WÓJCIK). Dla mnie była to również sytuacja, w której mogłam zaobserwować zachowanie swoich uczniów poza murami szkoły.
W pracy wychowawczo-opiekuńczej staram się zadbać o kontakt z uczniem nie tylko w szkole, ale również na zewnątrz, wpajając młodym ludziom zasady dobrego i bezpiecznego zachowania oraz odpowiedniej uczniowskiej postawy.


PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH
W roku szkolnym 2010 / 2011 prowadziłam dodatkowe zajęcia dla klas technikum handlowego i technikum logistycznego z projektu „Zadbaj o swoje kwalifikacje”. Zajęcia dotyczyły wzrostu aktywności społecznej i zawodowej.
W roku szkolnym 2011/ 2012 prowadziłam zajęcia dodatkowe dla klas technikum handlowego i technikum logistycznego w ramach projektu „Fundamenty przyszłości”. Na zajęciach nie tylko przygotowywałam uczniów do ich egzaminu zawodowego, ale również ćwiczyliśmy umiejętności i kompetencje zawodowe. Zajęcia te również prowadziłam w roku szkolnym 2012/2013 z klasą technikum logistycznego.
W roku szkolnym 2010 / 2013 prowadziłam zajęcia dodatkowe dla uczniów klas technikum handlowego, technikum logistycznego oraz zasadniczej szkoły zawodowej przygotowujących się do egzaminu zawodowego oraz olimpiady logistycznej. Była to niewielka, grupa uczniów, z której każdy prezentował dość duże umiejętności z przedmiotów zawodowych. Spotykałam się z nimi raz w tygodniu i z myślą o nich stworzyłam „Program pracy z uczniem zdolnym ”. Efekty mojej pracy można było zaobserwować w wynikach egzaminu zawodowego tychże uczniów, które były na bardzo wysokim poziomie.
W roku szkolnym 2010 / 2013 prowadziłam zajęcia dodatkowe dla uczniów klas technikum handlowego, technikum logistycznego oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Była to grupa uczniów słabych. Pracę w tej grupie na zajęciach obowiązkowych utrudniał fakt, iż tempo przyswajania wiedzy przez tychże uczniów było bardzo wolne. Pragnąc umożliwić tym uczniom odpowiedni stopień przygotowania się do egzaminu zawodowego postanowiłam zorganizować dla nich zajęcia dodatkowe i opracowałam „Program pracy z uczniem słabym”.
Uczniowie pod moją opieką od 2008 do 2011 r. prowadzili sklepik szkolny, gdzie mieli okazję doskonalenia swoich umiejętności zawodowych, a także rozwijali przedsiębiorczość szkolną. Regularnie, od 2010 r. uczniowie pod moim kierunkiem przygotowują promocję kierunku kształcenia w zawodzie technik logistyk, co skutkuje wzrostem liczby chętnych do nauki w technikum ( w roku szkolnym 2012/2013 naukę rozpoczęło 22 uczniów).


OPRACOWANIE I ORGANIZACJA KONKURSÓW
Dbając o tych uczniów, którzy w szczególny sposób interesują się przedmiotami zawodowymi zorganizowałam konkursy szkolne i ogólnopolskie oraz przygotowywałam do nich uczniów. Były to:
• 2010 / 2011 III Edycja Olimpiady Logistycznej pt. "Usługi logistyczne źródłem informacji" organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Dwóch moich uczniów zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego.
• 2011/ 2012 IV Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej pt. "Opakowania w systemach logistycznych". Trzech uczniów zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego. Jeden uczeń prowadzony przez mnie zakwalifikował się do etapu finałowego. Uczeń Łukasz Kowalczyk uzyskał tytuł laureata, zwolnienie z części egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz indeks na I rok studiów w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.
• 2012/ 2013 konkurs logistyczny pt. "Gospodarka zapasami i magazynem", udział brali uczniowie z klasy pierwszej, drugiej oraz czwartej technikum logistycznego.
• 2012 / 2013 V Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej pt. "Gospodarka magazynowa". Jedna uczennica zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.
• 2012/2013 konkurs logistyczny pt. „Najlepszy logistyk“., udział wzięli uczniowie klasy czwartej Technikum Logistycznego.
• 2012/2013 konkurs logistyczny pt. „Przyszłość to logistyka“, udział wzięli uczniowie klasy pierwszej oraz drugiej Technikum Logistycznego.


PRZEPROWADZANIE I SPRAWDZANIE PRÓBNYCH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
Każdego roku byłam odpowiedzialna za przeprowadzanie i sprawdzenie próbnych egzaminów zawodowych swoich uczniów tj. w technikum handlowym, technikum logistycznym oraz zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie sprzedawca. W latach 2010/2011, 2011 / 2012 i 2012/2013 były to co najmniej dwukrotnie przeprowadzane egzaminy. Egzamin zawodowy podobnie jak matura próbna jest niezwykle istotnym wydarzeniem nie tylko dla uczniów, ale też i dla nauczyciela prowadzącego, ponieważ niesie ze sobą informację o efektach pracy obu stron. Z każdego egzaminu próbnego przygotowywałam szczegółowe analizy wyników, które przedstawiałam podczas spotkań Komisji Przedmiotów Zawodowych.


UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU
Wszystkie opisane przeze mnie działania w znaczący sposób wpłynęły na doskonalenie mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz na podwyższenie jakości pracy szkoły i przyniosły następujące efekty:
dla szkoły:
• kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym
• podniesienie jakości pracy
• podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
• podniesienie wartości procesu dydaktyczno – wychowawczego
• promowanie szkoły w lokalnym i ogólnopolskim środowisku
• współpraca z innymi podmiotami
dla mnie:
• uatrakcyjnienie zajęć
• satysfakcja z możliwości korzystania przez wychowanków w trakcie procesu edukacyjnego z multimedialnych form nauczania
• podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej
• kształtowanie kreatywności i pomysłowości
• zdobycie satysfakcji zawodowej z sukcesów odnoszonych przez uczniów
• nabywanie umiejętności organizacyjnych
• budowanie pozytywnych relacji między szkołą a rodzicami
• ugruntowanie wiedzy w zakresie oceniania i konstruowania narzędzi służących do pomiaru dydaktycznego
dla ucznia:
• bezpośredni kontakt z nowoczesnymi metodami, pomocami i środkami dydaktycznymi
• kształtowanie umiejętności pracy w grupie
• możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy zawodowej
• zdobywanie wiedzy w nowoczesny i ciekawy sposób
• inspirowanie do rozwijania swoich uzdolnień poprzez udział w konkursach


§8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

PODSTAWOWE WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W PRACY NAUCZYCIELA
Każdego dnia w pracy pedagoga i wychowawcy, organizując swój warsztat pracy, wykorzystuję umiejętność posługiwania się komputerem. W szczególności korzystam z programów MS Word, Excel i Power Point. Korzystam z zasobów Internetu i informacji przesyłanych pocztą elektroniczną. Opracowuję scenariusze imprez, scenariusze lekcji, rozkłady materiału, sprawdziany, testy, prezentacje multimedialne, ankiety, sprawozdania, dyplomy, podziękowania, itp. Korzystam z portali edukacyjnych (m.in. www.edu.com.pl, www.oświata.org.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl) wyszukując pomocnych materiałów i narzędzi pracy, które uatrakcyjniają prowadzone przeze mnie zajęcia, co niewątpliwie wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły.


DODATKOWE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ I INFORMACYJNEJ
Prowadząc dodatkowe zajęcia korzystałam z urządzeń multimedialnych. Zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej, gdzie uczniowie wyszukiwali informacji w Internecie na temat systemów logistycznych, gospodarki magazynowej.
Śledziłam na bieżąco informacje zawarte w biuletynach informacyjnych, które otrzymywałam drogą elektroniczną od wydawnictw zawodowych. Co roku na zajęciach przedmiotowych realizowałam tematy dotyczące technologii informacyjnych, użytkowania komputera i Internetu.
Wykonywałam elementy dekoracyjne takie jak dyplomy, podziękowania, pomoce dydaktyczne i prezentacje, które później wykorzystywałam w prowadzeniu lekcji.
Zorganizowany przeze mnie w roku szkolnym 2012 / 2013 konkurs pt. "Przyszłość to logistyka" był związany z zastosowaniem przez uczniów programów do przygotowania prezentacji multimedialnej.
Na bieżąco, przez cały okres stażu udostępniałam informacje administratorowi szkolnej strony internetowej ( informacje na temat organizowanych konkursów, olimpiadzie logistycznej, wynikach konkursów i olimpiady oraz obytych wycieczkach edukacyjnych) oraz internetowej gazety pasłęckiej do umieszczenia w sieci.
Od roku szkolnego 2010 / 2011 w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny LIBRUS, którym posługuję się niemal codziennie, kontrolując frekwencję swoich uczniów, wpisując oceny oraz tematy zajęć, wymieniam korespondencję z rodzicami, uczniami oraz innymi nauczycielami.
Reasumując, dzięki stałemu pogłębianiu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną moja praca wychowawcy i pedagoga przyniosła następujące efekty:
dla szkoły:
• podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela
• rozpowszechnienie działań szkoły na portalach internetowych
• kontakt z rodzicami przez stronę dziennika elektronicznego LIBRUS
dla mnie:
• usprawnienie wykonywania różnorodnych zadań wynikających z potrzeb tworzenia ankiet, testów i sprawdzianów
• opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych
• rozwój przez samodokształcanie
• poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej
• otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji
dla uczniów:
• rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi
• urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
• kształtowanie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej
• zdobywanie nowych umiejętności
• rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi


§8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


OCENA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI
Aby móc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem trzeba mieć pewne niezbędne cechy, które ułatwiają ten proces. Przed przystąpieniem do pisania planu rozwoju zawodowego analizowałam swój potencjał, zastanawiałam się, jakie cechy posiadam, które mogę wykorzystać współpracując z nauczycielami. Stwierdziłam, że jest to otwartość, kreatywność, opanowanie, cierpliwość oraz zaangażowanie w pracę.
Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłam dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, konferencjach oraz samokształcenia.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem rozpoczyna się już w momencie wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach oraz na spotkaniach zespołów przedmiotowych. Najczęściej dzieliłam się wiedzą na temat stosowanych przez mnie metod pracy, sposobu oceniania na lekcjach, oceniania oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych.


DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM

WSPÓŁPRACA Z INNYMI NAUCZYCIELAMI
Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom. Współpraca między nami przejawiała się również podczas organizowania imprez szkolnych, konkursów, wycieczek. Polegała na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno-wychowawczej.


PUBLIKACJE
Opublikowałam w Internecie na portalach takich jak www.profesor.pl www.literka.pl, swoje dokumenty związane z awansem zawodowym (sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego, opis i analizę przypadku uczeń zdolny oraz uczeń nadpobudliwy, program pracy z uczniem słabym i zdolnym).

LEKCJE KOLEŻEŃSKIE
Jednym ze sposobów dzielenie się wiedzą z nauczycielami jest organizowanie i prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz dzielenie się spostrzeżeniami podczas obserwacji lekcji otwartych. W trakcie odbywania stażu starałam się na bieżąco śledzić nowe trendy w metodyce wykładanego przeze mnie przedmiotu. Wiele pomysłów zaczerpnęłam też z warsztatów metodycznych i szkoleń, na których byłam obecna. W ramach współpracy i wymiany doświadczeń w gronie pedagogicznym obserwowałam lekcje otwarte koleżanek i kolegów z mojej szkoły. Sama również przeprowadziłam lekcję ,w której udział wzięli przedstawiciele z Kuratorium Oświaty. W ten sposób mogłam podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nowymi pomysłami. Podczas lekcji stosowałam metody aktywizujące, a także korzystałam z technologii informacyjno-komunikacyjnej, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie uczniów.§8 ust.2 pkt. 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich


PROGRAM PRACY Z UCZNIEM PRZYGOTOWUJĄCYM SIĘ DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

W roku szkolnym 2010/2011 przygotowywałam do egzaminu zawodowego klasę czwartą technikum logistycznego. Od początku dało się w tej klasie wyróżnić 5 osób, których wiadomości i umiejętności wykraczały ponad przeciętne. Z myślą o tej grupie postanowiłam zorganizować zajęcia dodatkowe odbywające się raz w tygodniu, które byłyby poświęcone tylko zagadnieniom z egzaminu zawodowego. Aby łatwiej było mi prowadzić zajęcia, opracowałam program pracy z uczniem przygotowującym się do egzaminu zawodowego.
Program ten został opracowany do pracy z uczniami zdolnymi, posiadającymi osiągnięcia w konkursach, znaczne zdolności j logistyczne. Ze względu na ograniczenia programowe oraz fakt, iż na zajęciach lekcyjnych znaczna część uczniów pracuje wolniej, a uczniowie decydujący się na zdanie egzaminu na wysokim poziomie często ponoszą straty związane z ich przygotowaniem, czasem pracują samodzielnie oraz mają mniejszy kontakt z nauczycielem, który pracuje z uczniami słabszymi, co z kolei zmniejsza możliwości omówienia pewnych zagadnień. W związku z ogromną rozbieżnością poziomów wiedzy do zdawania egzaminu usiłowałam stworzyć program do pracy z maturzystami zdającymi egzamin zawodowy tak, aby optymalnie usprawnić ich zdolności wymagane na egzaminie. Program został opracowany na zajęcia pozalekcyjne odbywające się raz w tygodniu. Program koncentruje się głównie na potrzebach ucznia związanych z egzaminem zawodowym, ale również na kształtowaniu umiejętności komunikatywnych wykorzystywanych poza szkołą. Istotnym elementem programu są zagadnienia związane z zewnętrznym egzaminem zawodowym. Gdzie uczeń musi wykazać się znajomością szerokiego zakresu wiedzy logistycznej jak również umiejętnością konstruowania projektu realizacji czynności logistycznych.
W 2010 / 2011 w III Edycja Olimpiady Logistycznej pt. "Usługi logistyczne źródłem informacji" organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Dwóch moich uczniów z klasy trzeciej technikum logistycznego zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego tj. Łukasz Kowalczyk, Paulina Podgórna.
W 2011/ 2012 w IV Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej pt. "Opakowania w systemach logistycznych". Trzech uczniów z klasy czwartej technikum logistycznego zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego tj. Łukasz Kowalczyk, Tomasz Krawiecki, Paweł Kacprzak. Jeden uczeń prowadzony przez mnie zakwalifikował się do etapu finałowego. Uczeń Łukasz Kowalczyk uzyskał tytuł laureata, zwolnienie z części egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz indeks na I rok studiów w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.
W 2012 / 2013 w V Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej pt. "Gospodarka magazynowa". Uczennica klasy czwartej technikum logistycznego Joanna Zbiciak zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.
Jako że celem głównym programu było przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego na wysokim poziomie, a także do udziału w konkursach, sukcesem uczniów miało być uzyskanie wysokiej punktacji na egzaminie zawodowym oraz sukcesy w konkursach logistycznych. Oprócz tego przewidywanymi osiągnięciami uczniów miało być zwiększenie umiejętności posługiwania się logistyką, zwiększenie motywacji oraz usamodzielnienie w zdobywaniu wiedzy.
Kiedy w roku 2012 dokonałam ewaluacji programu okazało się, iż zamierzone efekty zostały osiągnięte. Po pierwsze oceny ze sprawdzianów, testów i wypowiedzi ustnych u tychże uczniów były zawsze pozytywne i wysokie. Co więcej, uczniowie chętnie brali udział w organizowanych konkursach i osiągali w nich znaczące sukcesy. W części pierwszej etapu pisemnego egzaminu zawodowego zdający uzyskali przeciętnie 73,78 %. Próg zaliczenia na poziomie 50 % wynoszący 25 punktów uzyskało 18 uczniów czyli 100 % zdających. Najwyższy wynik 50 punktów (100 %) uzyskał 1 zdający, a najniższy wynik 27 punktów (54 %) uzyskał 1 uczeń. W części drugiej etapu pisemnego zdający uzyskali przeciętnie 61,67 %. Próg zaliczenia na poziomie 30 % wynoszący 6 punktów uzyskało 18 uczniów czyli 100 % zdających. Najwyższy wynik 20 punktów (100 %) uzyskał 1 zdający, a najniższy wynik 9 punktów uzyskało 2 uczniów. Etap praktyczny zdało 55,56 % uczniów. W części praktycznej zdający uzyskali średnio 76,89 %. Próg zaliczenia na poziomie 75 % uzyskało 10 uczniów. Najwyższy wynik 97 % uzyskał 1 zdający, najniższy 76 % 1 zdający.
Reasumując, praca z uczniami zdolnymi daje wiele satysfakcji nauczycielowi, szczególnie wtedy, gdy widać efekty tej pracy właśnie w postaci wyników egzaminów czy konkursów. Ponadto, podczas pracy z uczniami zdolnymi miałam możliwość realizowania i pogłębiania własnych zainteresowań. Rozwijałam także swoje kompetencje dydaktyczne, które potem wykorzystałam na lekcjach. Pozalekcyjna praca z uczniami w dużym stopniu wpłynęła na lepsze relacje nauczyciel – uczeń. Funkcjonowanie takich zajęć uatrakcyjniło ofertę dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz wzmocniło realizację celów programowych naszej szkoły. Uczniom natomiast praca podczas zajęć dostarczyła satysfakcji z powodu osiągniętych sukcesów, zarówno na egzaminie maturalnym, jak i w konkursach. Wyróżnianie się na tle innych uczniów oraz reprezentowanie szkoły „na zewnątrz” zbudowało z pewnością ich poczucie własnej wartości i przydatności.


PROGRAM PRACY Z UCZNIEM SŁABYM
W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęłam pracę z klasą pierwsza technikum logistycznego. Była to grupa uczniów w której od razu dało się zauważyć, że nauka przedmiotów logistycznych dostarcza uczniom nie lada trudności. Mimo częstych zajęć (4 razy w tygodniu) tempo pracy było tam bardzo wolne. Ponadto pod koniec roku szkolnego zauważyłam zniechęcenie do pracy u niektórych uczniów spowodowane piętrzącymi się zaległościami. Na początku kolejnego roku szkolnego 2012/ 2013 zorientowałam się, iż uczniowie planują zdawanie egzaminu zawodowego. W związku z tym postanowiłam zorganizować zajęcia dodatkowe dla tej grupy, na których uczniowie mieliby możliwość nadrobienia zaległości, wyjaśnienia niejasności i przećwiczenia niezbędnych umiejętności wymaganych podczas egzaminu zawodowego.
Ponownie, aby zajęcia były zorganizowane rzetelnie opracowałam program pracy, tym razem z uczniem słabym, którego celem miało być osiągnięcie przez słabego ucznia kompetencji zawodowych na poziomie umożliwiającym zdanie egzaminu zawodowego. Oprócz tego poprzez wdrożenie programu chciałam rozwinąć w uczniach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne siły, a także nauczyć ich dobrej organizacji pracy, systematyczności i pracowitości.
W końcu roku szkolnego 2012 / 2013 dokonałam częściowej ewaluacji programu opierając się na wynikach semestralnych i końcoworocznych uczniów oraz obserwacji ich pracy w ciągu roku szkolnego. Dało się zauważyć, że możliwość dodatkowego przećwiczenia pewnych zagadnień omawianych na lekcji pozytywnie wpływała na wyniki uzyskiwane w testach i sprawdzianach. Ponadto, uczniowie sami zauważyli, iż systematyczna praca przynosi dobre efekty. Oprócz tego sami uczniowie podkreślali fakt, że zajęcia dodatkowe są okazją do dopytania o nurtujące ich zagadnienia i problemy. Myślę, że zniknęło też zniechęcenie do nauki przedmiotów logistycznych, tak wyczuwalne pod koniec klasy pierwszej.
Całościowej ewaluacji programu chciałabym dokonać dopiero w 2014/2015, po przeanalizowaniu wyników egzaminu zawodowego uczniów tej grupy. Wiem, że pracowali naprawdę intensywnie, więc liczę na pozytywne wyniki.
§8 ust.2 pkt. 4 lit. c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

W roku szkolnym 2010/2012 pełniąc funkcję wychowawcy klasy ZS w zawodzie sprzedawca systematycznie współpracowałam z zakładami pracy oraz pracodawcami, gdzie moi wychowankowie uczęszczali na praktyczną naukę zawodu. Współpraca miała na celu informowanie pracodawców o zachowaniu danego ucznia w szkole, ocenach z danego przedmioty, a także nieobecnościach. Pracodawca informował o zachowaniu uczniów na praktycznej nauce zawodu, podejściu do powierzanych mu zadań, a także uczęszczaniu. W przypadku pojawiających się problemów wspólnie staraliśmy się pomóc każdemu uczniowi, informując jednocześnie o zaistniałym problemie rodziców.

W trakcie trwania stażu zorganizowałam również kilka wycieczek edukacyjnych dla klas technikum logistycznego. Były to wycieczki m.in. do ICC SERY, KRAM, STOLPŁYT, WÓJCIK. Celem każdej wycieczki było zapoznanie uczniów z systemami logistycznymi, gospodarką magazynową, współpracą z klientami, transportem zewnętrznym i zewnętrznym stosowanym w poszczególnych firmach. Dzięki wycieczkom uczniowie mieli możliwość poznania zawodu, którego się uczą od strony praktycznej. Ja jako nauczyciel mogłam również obserwować zachowanie uczniów poza murami szkoły.

Każdego roku prowadzę dodatkowe zajęcia dla uczniów klas technikum logistycznego i klasy ZS w zawodzie sprzedawca przygotowując ich do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zajęcia prowadzone są na dodatkowej godzinie dydaktycznej i mają na celu rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.

Od 2010 roku propaguję ideę Olimpiady Logistycznej, w której uczniowie z roku na rok chętnie biorą udział. W związku z dużym zainteresowaniem uczniów olimpiadą postanowiłam prowadzić koło logistyczne, na którym uczniowie poszerzają swoje wiadomości na temat logistyki. Organizowanie olimpiady ma na celu rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną, pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.
Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
W 2010 / 2011 w III Edycja Olimpiady Logistycznej pt. "Usługi logistyczne źródłem informacji" organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Dwóch moich uczniów z klasy trzeciej technikum logistycznego zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego tj. Łukasz Kowalczyk, Paulina Podgórna.
W 2011/ 2012 w IV Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej pt. "Opakowania w systemach logistycznych". Trzech uczniów z klasy czwartej technikum logistycznego zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego tj. Łukasz Kowalczyk, Tomasz Krawiecki, Paweł Kacprzak. Jeden uczeń prowadzony przez mnie zakwalifikował się do etapu finałowego. Uczeń Łukasz Kowalczyk uzyskał tytuł laureata, zwolnienie z części egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz indeks na I rok studiów w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.
W 2012 / 2013 w V Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej pt. "Gospodarka magazynowa". Uczennica klasy czwartej technikum logistycznego Joanna Zbiciak zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.
§8 ust.2 pkt. 4.5
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

W trakcie stażu współpracowałam z:
• Pedagogiem szkolnym
W roku szkolnym 2010 / 2011 razem z panią pedagog Marzeną Konupek wspólnie zorganizowałyśmy zajęcia integracyjne dla wychowanków mojej klasy. Udało mi się w ten sposób poznać w nieco większym stopniu osoby, z którymi pracowałam przez 2 lata. Ponadto we współpracy z panią pedagog na bieżąco starałam się rozwiązywać powstałe problemy i konflikty w mojej klasie. Kilkakrotnie współpracowałyśmy podczas spotkań Zespołu Wychowawczego, kiedy to próbowałyśmy zaradzić nieobecnościom niektórych z uczniów mojej klasy.

• Wydawnictwami i Księgarniami
Od wielu lat ściśle współpracuję z przedstawicielami wydawnictw zawodowych oraz księgarniami: DIFIN, EMI 2, BIBLIOTEKA LOGISTYKA, EKONOMIK, OPERON, REA, WSiP prowadzącymi sprzedaż podręczników do nauki przedmiotów zawodowych.
Ponadto, w ramach współpracy z wydawnictwami, konsultowałam wybór podręczników, materiałów pomocniczych oraz omawiałam problemy metodyczne i dydaktyczne.

• Wyższą Szkoła Logistyki w Poznaniu – OLIMPIADA LOGISTYCZNA
Propagowałam ideę tej olimpiady, przygotowywałam do niej uczniów, wielokrotnie przeprowadzałam eliminacje szkolne do tejże Olimpiady. Uważam, że poziom olimpiady jest bardzo wysoki i właściwie jest skierowana do uczniów technikum logistycznego decydujących się zdawać egzamin zawodowy na wysokim poziomie.

Dodatkowo, pracowałam w komisji rekrutacyjnej dokonującej naboru uczniów na rok szkolny 2010 / 2011. Praca w komisji odbywała się po zakończeniu roku szkolnego i trwała pięć dni roboczych. Moje zadanie polegało na udzielaniu informacji na temat profilów kształcenia obecnych w naszej szkole, przyjmowaniu świadectw i innej dokumentacji oraz przyporządkowywaniu kandydatów do poszczególnych klas. Praca w komisji pozwoliła mi uważniej przyjrzeć się młodzieży zainteresowanej kształceniem w naszej szkole oraz przygotowała mnie do objęcia wychowawstwa w jednej z utworzonych klas.

Wszystkie podejmowane działania poszerzające zakres działań szkoły bezpośrednio wpływają, na jakość jej pracy, a miarodajnymi efektami realizowanych zadań są:
dla szkoły:
• poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym
• integracja z różnymi instytucjami i podmiotami
• efektywna współpraca grona pedagogicznego w celu realizowania wymienionych zadań
dla mnie:
• podnoszenie zdolności organizacyjnych
• poszerzanie współpracy z instytucjami
• pogłębianie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy
• odczuwanie satysfakcji osobistej z osiągnięć uczniów
dla uczniów:
• aktywizacja w procesie dydaktyczno- wychowawczym
• kształcenie postaw prospołecznych
• integracja ze środowiskiem lokalnym
• zindywidualizowanie procesu nauczania


§8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

STAŁA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W ZAKRESIE NIESIENIA POMOCY UCZNIOM Z PROBLEMAMI DYDAKTYCZNYMI LUB WYCHOWAWCZYMI

W latach 2012 / 2013, kiedy nie sprawowałam wychowawstwa nad żadną z klas, systematycznie uczestniczyłam w spotkaniach z rodzicami. Zawsze byłam gotowa podjąć rozmowy na temat problemów moich uczniów z ich rodzicami, służyłam radą, wyjaśniałam sytuacje problemowe, wspólnie ustalaliśmy odpowiednie środki zaradcze i sposoby ich zastosowania.
W roku szkolnym 2010 / 2012 powierzono mi wychowawstwo klasy zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca. W ramach współpracy z rodzicami organizowałam spotkania rodzicielskie, na których omawiałam bieżące sprawy klasowe oraz szkolne, informowałam rodziców o wynikach w nauce oraz o frekwencji. Ponadto, z rodzicami uczniów sprawiających największe kłopoty byłam w stałym kontakcie telefonicznym i elektronicznym. Rodzice byli na bieżąco informowani o zaistniałych problemach i podjętych działaniach wychowawczych.
Wspólnie z panią pedagog Marzeną Konupek przeprowadziłyśmy również kilka spotkań z rodzicami uczniów.


STAŁA OBSERWACJA ORAZ WSPÓLNA ANALIZA WYNIKÓW W NAUCE WYCHOWANKÓW ORAZ ICH ZACHOWANIA

Na początku roku szkolnego 2010 / 2011 opracowałam program wychowawczy, opracowując zagadnienia, które chciałam poruszyć z uczniami podczas spotkań na godzinie wychowawczej. Szczególny nacisk położyłam na rozmowy z uczniami na temat ich problemów. Wspólnie staraliśmy się znaleźć rozwiązania naszych problemów. Ponadto, istotne wydały mi się tematy związane z uzależnieniami, niepełnosprawnością oraz prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, dlatego starałam się podejmować wyżej wymienione tematy podczas spotkań z uczniami. Często w naszych rozmowach pojawiał się temat przyszłości zawodowej moich uczniów. Interesowali się czekającymi ich egzaminami, zakresem umiejętności językowych, jakimi będą musieli wykazać się podczas egzaminów zawodowych.
W październiku 2010 przeprowadziłam wybory do samorządu klasowego. W trakcie roku szkolnego wspólnie omawialiśmy wyniki w nauce, frekwencję oraz konsultowałam z uczniami oceny z zachowania.


OPIS I ANALIZA, CO NAJMNIEJ DWÓCH PRZYPADKÓW ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI, TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.

1. Opis i analiza przypadku – uczeń nadpobudliwy
2. Opis i analiza przypadku – uczeń zdolny
PODSUMOWANIE
Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy. Pozwolił mi na rozwój osobowości. Mam satysfakcję, że stałam się bardziej otwarta, nie obawiam się już opinii innych. Cenię uwagi i dobre rady. Relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami uważam za bardzo dobre. Nabrałam zaufania do siebie i poczucia wartości. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale również niewątpliwie dla szkoły. Zaplanowanie w planie rozwoju zadania starałam się realizować się na bieżąco. W trakcie stażu, niespodziewanie pojawiały się nowe pomysły, którym także postanowiłam dać szanse. Stałam się bardziej poszukująca, twórcza i kreatywna. Z większą odwagą wychodzę na zewnątrz. Uznanie i akceptacja ze strony uczniów i rodziców dodaje mi sił i sprawia, iż ciągle planuję nowe zadania. Dążę do nauczania i wychowania z wyobraźnią i sercem. Zrozumiałam, że moim zadaniem jest kształtowanie u uczniów samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności porozumiewania się. Na każdym kroku staram się zwracać uczniom uwagę na umiejętność słuchania się nawzajem i prowadzenia dyskusji. W mojej pracy kieruję się rozbudzaniem w uczniach zapału i chęci do własnego rozwoju. Motywuję i rozbudzam ciekawość uczniów. Stosuję na lekcjach metody aktywizujące. Uważam, że nie ma ludzi nieomylnych i potrafię przyznać się do błędu lub niewiedzy.
Niestety mimo wielu zaplanowanych zadań, które zostały przeze mnie zrealizowane znalazły się też i takie, których realizacja nie udała mi się. Nie odbieram jednak tej sytuacji, jako swojej porażki, ponieważ każdy plan rozwoju zawodowego jest z reguły dość ogólny i ramowy a nauczyciel nie jest w stanie ściśle przewidzieć i zaplanować wszystkich swoich działań z góry na trzy lata.
Jestem świadoma tego, że tworzę pewien wizerunek szkoły, a efekty mojego nauczania zależą ode mnie, od tego jak jestem odbierana i akceptowana przez innych. Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, oraz studiując literaturę pedagogiczną podnoszę jakość swojej pracy. Wiem, że w nauczaniu nie mogę poprzestać tylko na podawaniu książkowej wiedzy. Mam świadomość tego, że nauczyciel musi ciągle szukać nowych, ciekawych rozwiązań na prowadzenie zajęć oraz zainteresowanie uczniów przedmiotem. Lekcje prowadzone nowoczesnymi metodami, z pomocami naukowymi, komputerem rozbudzają zainteresowania.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że to, co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu, jakości pracy szkoły oraz lepszego jej funkcjonowania. W przyszłości zamierzam również podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy, aby jak najlepiej realizować zadania szkoły. Wiele zadań podjętych na początku stażu na nauczyciela dyplomowanego będę realizować dalej. Mimo dużej pracy, jaką wkładam w wykonywanie zawodu, zaangażowania, wkładu finansowego i czasowego z całą odpowiedzialnością przyznaję, że mój wybór jest właściwy. Staż miał dla mnie bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim, skłaniał mnie do jeszcze częstszej niż zazwyczaj autorefleksji. Bez niej niemożliwe jest dalsze doskonalenie własnej pracy.
Staż dopinguje i motywuje do dalszej pracy. Niektórych rzeczy nie zrobiłabym, gdyby nie staż. Przede wszystkim nie spędziłabym wielu godzin przy studiowaniu i analizowaniu aktów prawnych regulujących zasady awansu zawodowego oraz przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły i nauczyciela. W tym zakresie moja wiedza poszerzyła się i może być z pożytkiem wykorzystana w szkole.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.