X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20159
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Jako nauczyciel-wychowawca zespołu edukacyjno-terapeutycznego funkcjonującego obecnie na poziomie klasy III gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie z dniem 1 września 2010 r. rozpoczęłam staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, który trwał 2 lata 9 miesięcy i zakończył się 31 maja 2013 r.
Na okres stażu zaplanowałam zadania, ujęte przeze mnie w sporządzonym planie rozwoju zawodowego, napisanym w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Według niego opracowałam również sprawozdanie.
W okresie stażu podejmowałam działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego. Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałam o jego właściwą organizację, która obejmowała m.in. takie czynności jak: zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego, podjęcie współpracy z opiekunem stażu mgr Anetą Jędrak i przygotowanie planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły- mgr Jolantę Stopkę. Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z jego przebiegu, zgromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu, dokonałam opisu i analizy wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Ubiegając się o stopień nauczyciela mianowanego, nauczyciel w szczególności powinien:
• uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających że statutu oraz potrzeb szkoły;
• pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
• poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki - z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju placówki, w której odbywa staż.

Niezbędnymi wymaganiami są:
• umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. Umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem;
• umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
• umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
• umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż.

OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. Umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem.
• Gromadzenie materiałów i poszerzanie swojej wiedzy dotyczącej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
Po przeanalizowaniu posiadanych kwalifikacji oraz predyspozycji zawodowych podjęłam starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. W związku z tym zapoznałam się z przepisami prawa regulującymi to zagadnienie tj. Kartą Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z póź. zm.). W trakcie trwania stażu śledziłam również na bieżąco strony internetowe i portale edukacyjne, m.in. Kuratorium Oświaty w Katowicach, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz inne, na których umieszczane są obowiązujące przepisy oraz interpretacje prawne pozwalające na stałą aktualizację mojej wiedzy.
Efekty realizacji:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiło mi prawidłowe odbycie stażu w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.

• Współpraca z opiekunem stażu
Kolejnym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – panią mgr Anetą Jędrak. Zgodnie z przepisami we wrześniu 2010 r. sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz korzystając z sugestii i rad opiekuna opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora szkoły-mgr Jolantę Stopka, a także projekt sprawozdania podsumowującego realizację zadań zaplanowanych na cały okres trwania stażu.
W całym okresie trwania stażu podejmowałam szereg działań we współpracy z opiekunem: zaangażowałam się w przygotowanie dnia wróżb andrzejkowych dla klasy IV, której wychowawczynią jest pani Aneta Jędrak, a także wspólnie zorganizowałyśmy szkolny konkurs plastyczno-techniczny o charakterze profilaktycznym: „Ferie zimowe - koniecznie ciekawie i bezpiecznie”. Wraz z podopiecznymi uczniami brałam udział we wszelkich przedsięwzięciach organizowanych przez panią Anetę, np.: w obchodach związanych z Międzynarodowym Świętem Bibliotek Szkolnych - przygotowaliśmy plakat promujący bibliotekę szkolną, w konkursie recytatorskim oraz plastycznym w związku ze Świętem Pluszowego Misia, konkursie świątecznym „Święta Bożego Narodzenia w Bullerbyn i u nas” oraz „Wielkanoc w Bullerbyn”, a także uczestniczyliśmy w wyjazdach do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich oraz Siedziby Radia Piekary.
Efekty realizacji:
Wsparcie opiekuna podczas stażu dało mi poczucie większego komfortu podczas pracy opiekuńczo-dydaktycznej. Poza tym miałam świadomość, że pojawiające się trudności zostaną wspólnie rozwiązane. Taka sytuacja dała mi możliwość systematycznego pogłębiania wiedzy oraz wzbogaciła mnie w cenne informacje i wskazówki, które wpływały znacząco na jakość mojej pracy, co było też odczuwalna ze strony uczniów.
• Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań
Realizując założone w planie rozwoju cele, prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i zyskały opinię pozytywną. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każda lekcja została omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, dokonywałam weryfikacji założonych celów, właściwego wykorzystania czasu na lekcji, adekwatności zastosowanych środków dydaktycznych, a także brałam pod uwagę aktywność i reakcje uczniów. Pomocą w dokonaniu samooceny stały się przygotowywane do hospitowanych zajęć scenariusze.
Bardzo ważnym elementem doskonalenia warsztatu pracy były obserwacje zajęć prowadzonych zarówno przez opiekuna stażu, jak i innych nauczycieli.
Szczególnie cennym doświadczeniem była obserwacja lekcji pokazowych:
- „W świecie wilka-w świecie bajek Ignacego Krasickiego” ,
- „Praca na godzinie wychowawczej; rozwiązywanie konfliktów w klasie”
- „Praca z uczniem trudnym na zajęciach rewalidacji”, a następnie ich omówienie podczas konferencji szkoleniowych, kiedy to Grono Pedagogiczne miało możliwość wyrażenia swoich opinii, sugestii i wniosków.
Efekty realizacji:
Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia. Natomiast zaobserwowane i skuteczne metody pracy chętnie wprowadzałam do swojej działalności, doskonaląc tym samym swój warsztat pracy.

• Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia)
Aby umiejętnie organizować i doskonalić warsztat pracy oraz dokonywać ewaluacji własnych działań za niezbędne uznałam pogłębianie znajomości przepisów prawa oświatowego, a także przeanalizowanie dokumentacji regulującej pracę szkoły. W szczególności zapoznałam się z Kartą Nauczyciela oraz Ustawą o Systemie Oświaty, które są dokumentami podstawowymi i regulującymi prawa i obowiązki nauczycieli oraz organizującymi działalność placówek dydaktyczno- wychowawczych. Ponadto na bieżąco aktualizowałam swoją wiedzę na temat prawa oświatowego i dokonywałam analizy zebranej dokumentacji, co umożliwiło mi efektywną pracę w oparciu o obowiązujące przepisy i rozporządzenia.
Zapoznając się z dokumentacją obowiązującą w szkole oraz z zasadami jej prowadzenia przeanalizowałam przede wszystkim Statut Zespołu Szkół w Radzionkowie, zapoznając się z przepisami ogólnymi, celami oraz zadaniami Zespołu Szkół. W ramach tych czynności zwróciłam uwagę na kompetencje organów szkoły, prawa i obowiązki uczniów oraz zakres zadań nauczyciela. Przeanalizowałam również Plan Pracy Szkoły, z uwzględnieniem Programu Wychowawczego Zespołu Szkół w Radzionkowie. Zawarte w nim wytyczne stały się podstawą do rzetelnego prowadzenia własnej działalności wychowawczej. Dokonałam również przeglądu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Oddziałach Przysposabiających do Pracy w Zasadniczych Szkołach Zawodowych. Na tej podstawie opracowałam rozkład materiału, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne oraz programy rewalidacji indywidualnej. W opracowaniu tychże programów korzystałam również z orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, by jak najlepiej dobrać metody i formy pracy, uwzględniając potrzeby uczniów oraz ich indywidualne możliwości psychofizyczne.
Dużym wyzwaniem stało się dla mnie objęcie etatu logopedy. Nowe stanowisko to większy zakres obowiązków, ale także źródło dodatkowych możliwości. Swoją pracę logopedy rozpoczęłam od przygotowania gabinetu do podjęcia terapii logopedycznej oraz zebrania pomocy dydaktycznych. Następnym krokiem było przeprowadzenie wstępnej diagnozy logopedycznej, która pozwoliła na ustalenie stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma. Na tej podstawie zakwalifikowałam uczniów do właściwej terapii. Zebrałam również informacje o uczestnikach zajęć poprzez analizę orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz konsultacje z wychowawcami i psychologiem. Kolejnym etapem podjętych działań było opracowanie i założenie dokumentacji zajęć. Prowadzona terapia logopedyczna miała na celu: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mownych, usuwanie zaburzeń mowy, wypracowanie sprawności językowej. Starałam się dbać o atrakcyjność zajęć stosując różnorodne formy i metody pracy. Wykorzystywałam do zabaw i ćwiczeń pomoce, środki dydaktyczne, korzystałam z kart pracy. Każde z dzieci prowadziło zeszyt, w którym na bieżąco opisywałam ćwiczenia i zapisywałam materiał słownikowy do utrwalania w domu. Często chwaliłam uczniów za ich postępy i nagradzałam za ich trud. Dzieci miały poczucie odniesionego sukcesu i chętnie uczestniczyły w zajęciach logopedycznych.
Efekty realizacji:
Podczas realizacji planu rozwoju zawodowego wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Odbywało się to podczas rozmów z opiekunem stażu oraz członkami Grona Pedagogicznego. Otrzymywane informacje zwrotne były mi potrzebne jako wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy.
Moja samoocena przyjmowała także formę rozmów kierowanych do uczniów i rodziców. Jednym z narzędzi wykorzystywanych przeze mnie do ewaluacji podejmowanych działań było prowadzenie stałej obserwacji. Dzięki temu mogłam dokonywać rzetelnej, co semestralnej oceny postępów powierzonych mojej opiece uczniów. Natomiast dzięki znajomości przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji regulującej pracę szkoły lepiej zrozumiałam funkcjonowanie placówki, zarówno od strony prawnej, jak i jej wewnętrznych uwarunkowań.

• Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań we współpracy z innymi nauczycielami.
W okresie stażu brałam czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem jej posiedzeń. Uczestniczyłam w konferencjach plenarnych organizowanych przed rozpoczęciem roku szkolnego, podczas których dokładnie zapoznawałam się z przydziałem obowiązków (akademie, uroczystości, dyżury), przed jego zakończeniem, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb. Czynnie uczestniczyłam we wszystkich uwzględnionych w harmonogramie pracy szkoły, posiedzeniach szkoleniowych, m.in. na temat „Form pracy i terapii podczas zajęć rewalidacji indywidualnej ucznia w szkole specjalnej” czy też „Organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz konstruowania IPETów”, które okazały się niezwykle przydatne w planowaniu mojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Ponadto opracowałam wraz z grupą nauczycieli, w tym psychologiem szkolnym, dyrektywy postępowania w przypadku naruszania prawa przez nieletnich w ramach akcji „Bezpieczna szkoła”, a także brałam udział w pracach szkolnego Zespołu Wychowawczego i wraz z pozostałymi członkami opracowałam plan pracy zespołu oraz przygotowałam gazetki tematyczne: „Papierosom stop!” i „Jak bezpiecznie spędzić ferie”. Zaangażowałam się również w akcję promocyjną szkoły i w ramach tego zadania nawiązałam kontakt z PKM Świerklaniec w sprawie umieszczenia reklamy w autobusach, zredagowałam ulotki informacyjne dla rodziców oraz ogłoszenie do lokalnej gazety, zajęłam się dystrybucją plakatów promujących szkołę w okolicznych sklepach i zakładach pracy, zobligowałam się do uczestnictwa w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Przedszkole nr 3 w Radzionkowie by tam zaprezentować osiągnięcia naszych uczniów. Ponadto na bieżąco współpracowałam z nauczycielami w ramach codziennych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zaistniałych potrzeb, m.in. przeprowadziłam grupowe zajęcia logopedyczne dla klasy III zet SP, które miały charakter profilaktyczny i instruktażowy.
Efekty realizacji:
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami umożliwiło mi wymianę doświadczeń, a tym samym urozmaicenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz wzrost efektywności i jakości realizowanych przeze mnie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
• Dokumentowanie własnej działalności zawodowej.
Jednym z obowiązków nauczyciela jest dokumentowanie działalności zawodowej, dlatego też starałam się na bieżąco prowadzić dzienniki zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, dzienniki rewalidacji oraz z zajęć logopedycznych, wypełniałam arkusze ocen oraz gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, programów, scenariuszy, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej.
Efekty realizacji:
Zdobyte w ten sposób doświadczenie wykorzystuję w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania. Natomiast systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji założeń z planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
• Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych.
Przez cały okres stażu byłam wychowawczynią początkowo klasy I, potem II i w ostatnim roku stażu klasy III Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie. W obrębie tego zadania podjęłam próbę poznania środowiska uczniów i ich problemów. Zapoznałam się z dokumentacją uczniów, prowadziłam również wiele rozmów z pedagogiem i psychologiem szkolnym, a także z opiekunami dzieci przy okazji zebrań z rodzicami, indywidualnych konsultacji lub też w czasie wielu rozmów telefonicznych. Podczas spotkań poruszane były aktualne sprawy klasy oraz - według potrzeb - problemy poszczególnych uczniów. Nawiązałam również współpracę z asystentką rodziny podopiecznego ucznia, w celu lepszej kontroli obowiązku szkolnego oraz poszerzenia swojej wiedzy na temat jego trudnej sytuacji rodzinnej. W pracy z rodzicami przydatne okazały się wiadomości zdobyte dzięki wysłuchaniu referatu opracowanego na potrzeby konferencji szkoleniowej dla Rady Pedagogicznej: „Efektywna współpraca z rodzicami uczniów. Pomysły na udane wywiadówki, propozycje rozwiązywania konfliktów”.
Starałam się również nawiązać życzliwy i szczery kontakt z powierzonymi mojej opiece uczniami. Uczniowie chętnie współpracowali ze mną, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, radościami i smutkami. Integracji służyły wspólne, codzienne zajęcia, wycieczki i wyjazdy klasowe, m.in. do kina w Bytomiu, do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach, na lodowisko, do Parku Dinozaurów „Dinozatorland” w Wadowicach – Zatorze czy też do Planetarium w Chorzowie. Podczas wielu wspólnie przeżytych klasowych i szkolnych uroczystości, angażujących nie tylko uczniów, ale i ich środowisko rodzinne, poznałam lepiej zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Miłą tradycją stało się obchodzenie urodzin uczniów oraz wychowawcy. W takich chwilach cała klasa starała się zadbać o odpowiednie przygotowanie i nastrój.
Aby kształtować u uczniów empatię oraz troskę o los drugiego człowieka i przyrodę, w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 byłam współorganizatorką akcji charytatywnej Góra Grosza, podczas której uczniowie mieli możliwość udzielenia pomocy dzieciom z Ośrodków Opiekuńczych i Domów Dziecka. Dodatkowo corocznie razem z moją klasą braliśmy udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi” oraz zbiórce makulatury i zużytych baterii, dzięki czemu uczniowie nauczyli się jak dbać o środowisko przyrodnicze by nie było zanieczyszczone.
Zaangażowałam się również we współpracę z Samorządem Szkolnym, z którym wspólnie organizowaliśmy imprezy i uroczystości szkolne takie jak: Dzień Wróżb Andrzejkowych, wizyta Św. Mikołaja, apel i poczta walentynkowa, wykonanie kartek okolicznościowych dla nauczycieli z okazji świąt czy zakończenia roku szkolnego. Podjęłam współpracę ze szkolną organizacją harcerską: XIX DHNS. Sprawując opiekę nad uczniami podczas organizowanych przez harcerzy dyskotek czy wyjazdów do kina miałam możliwość nawiązania serdecznych relacji nie tylko z uczniami naszej szkoły, ale także wychowankami zaprzyjaźnionych ośrodków dla osób niepełnosprawnych i innych szkół specjalnych, a tym samym pełniejsze poznanie problematyki środowiska lokalnego.
Efekty realizacji:
Podejmowane inicjatywy miały na celu stworzenie możliwości obserwacji uczniów, rozpoznawanie ich potrzeb i zdolności, a poprzez ścisłą współpracę z rodzicami lepsze poznanie środowiska rodzinnego, a tym samym efektywniejszą działalność wychowawczą. Dodatkowo angażowanie rodziców w życie placówki korzystnie wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły.

• Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów uczniów.
Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrowanie zespołu klasowego oraz podejmowałam wiele zadań, które pozwoliły uczniom zaistnieć w społeczności szkolnej. Do działań tych można zaliczyć zachęcanie do aktywnego uczestnictwa we wszelkich konkursach plastyczno-technicznych, a także zawodach sportowych, w których moi podopieczni zdobywali nierzadko wysokie miejsca lub wyróżnienia, co pozwoliło im nabrać wiary we własne siły, doświadczyć sukcesu oraz odkryć swoje mocne strony.
W odpowiedzi na zdarzające się w szkolnej codzienności problemy i konflikty, starałam się na bieżąco rozwiązywać klasowe nieporozumienia. Wielokrotnie przeprowadzałam pogadanki oraz lekcje na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, radzenia sobie z agresją, przemocy, bezpieczeństwa. Zwracałam również uwagę uczniom na szkodliwy wpływ używek oraz uświadomiłam im konsekwencje wynikające z prezentowania zachowań ryzykownych czy wręcz niebezpiecznych. W związku z tym zorganizowałam dla mojej klasy spotkanie ze szkolnym pedagogiem na temat odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży, a także współorganizowałam międzyszkolny konkurs plastyczny „Dopalaczom mówimy nie!”. Natomiast w związku z wejściem uczniów w trudny okres dojrzewania i wiążącymi się z tym problemami, pozostawałam w stałym kontakcie z higienistką, a także zwróciłam się z prośbą do szkolnego psychologa o zorganizowanie indywidualnych spotkań z poszczególnymi uczniami na temat radzenia sobie ze swoją seksualnością, omówienia zachowań społecznie akceptowalnych oraz niedopuszczalnych. Uczestniczyłam również w zajęciach grupy seminaryjno-warsztatowej pt. „Jak rozmawiać z nastolatkami o seksie”, dzięki którym zdobyłam wskazówki do dalszej pracy wychowawczej z uczniami.
Moje wychowawcze doświadczenie wzbogacali także inni nauczyciele, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się wątpliwościami.
Efekty realizacji:
Angażując uczniów w różne przedsięwzięcia, zmobilizowałam ich do aktywnego udziału w życiu szkoły, a umożliwienie im udziału w zajęciach z psychologiem oraz szczere wychowawcze rozmowy pozwoliły na wzmocnienie zachowań pozytywnych, i zniwelowanie, a przynajmniej ograniczenie, zachowań niepożądanych oraz na lepsze zrozumienie siebie i swoich emocji.

• Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.
Zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego. Pomocne w kształtowaniu poczucia tożsamości ucznia jest poznanie przez niego historii własnej rodziny, swojej miejscowości, regionu. Dlatego też wraz z podopieczną klasą brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez i uroczystości szkolnych. Uczniowie chętnie uczestniczyli w akademiach, podczas których recytowali wiersze, odgrywali scenki czy przygotowywali dekoracje. Wspólnie przygotowywaliśmy również gazetki tematycznie związane z kalendarzem roku szkolnego. Dobrą okazją do bliższego poznawania swojej tradycji i ciekawostek z regionu okazały się wyjścia do Centrum Kultury „Karolinka” oraz „Muzeum Chleba” w Radzionkowie, wizyty w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, wycieczka do Zakładu Górniczego w Piekarach Śląskich oraz do Parku Etnograficznego w Chorzowie.
Efekty realizacji:
Działania te umożliwiły poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach, pomogły utrwalić i usystematyzować wiadomości o przyrodzie, społeczeństwie, kulturze, nauce, technice, rozwinęły zainteresowania i zdolności poznawcze.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej

• Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela
W okresie stażu na bieżąco korzystałam z technologii informacyjnej i komunikacyjnej podczas opracowywania dokumentacji własnej i szkolnej: tworzenia scenariuszy zajęć, planów wynikowych, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, ocen opisowych oraz podczas przygotowywania do zajęć. Wykorzystywałam na zajęciach prezentacje multimedialne oraz programy edukacyjne, np. z serii „Klik” czy też „Już w szkole”. W celu realizacji zadań dydaktycznych, wyszukiwałam w Internecie potrzebne materiały i pomoce. Korzystałam z zasobu portali edukacyjnych oraz dotyczących tematyki niepełnosprawności, np. www.literka.pl, www.profesor.pl, www.gwo.pl, www.men.gov.pl www.edukacja.edux.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl,
www.scholaris.pl
W ramach rewalidacji indywidualnej i zajęć logopedycznych prowadziłam również zajęcia komputerowe, bardzo lubiane przez uczniów. Dodatkowo po czasochłonnych poszukiwaniach atrakcyjnych pod względem edukacyjnym i poznawczym, stron internetowych, stworzyłam katalog z ciekawymi i mającymi na celu urozmaicenie procesu nauki, zapamiętywania, kojarzenia, usprawniania zaburzonych funkcji, ćwiczeniami, m.in.: http://www.reedukacja.prv.pl/, http://www.miastodzieci.pl/, http://dzieci.mos.gov.pl/pl/intro, http://www.edukacja.edux.pl/
Byłam współorganizatorem konkurs „Na najpiękniejszą pisankę lub kartkę wielkanocną” tworzonych z wykorzystaniem dowolnego edytora grafiki np. Paint, GIMP, Photoscape itp.
Efekty realizacji:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów lekcyjnych.

• Wykorzystanie technologii informacyjnej w trakcie trwania awansu zawodowego
Aby poszerzyć swoje umiejętności obsługi komputera oraz wykorzystywania zasobów internetowych w pracy, uczestniczyłam w kursie „E-nauczyciel czyli kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie e-learningu i cyfrowych narzędzi edukacyjnych”.
Natomiast przydatne informacje potrzebne w przygotowaniu dokumentacji z realizacji planu rozwoju uzyskałam decydując się na e-kurs „Jak skutecznie przygotować się do egzaminu przed komisją? E-kurs dla osób ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego” składający się z trzech lekcji: „Sprawozdanie z realizacji stażu”, „Teczka awansu zawodowego”, „Egzamin przed komisją”.
Efekty realizacji:
Dzięki podjętym działaniom mogłam podsumować i usystematyzować swoją wiedzę odnośnie wymagań, jakie musi spełnić nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy, a także uzyskałam cenne wskazówki przy pisaniu sprawozdania.

• Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
W okresie trwania stażu starałam się na bieżąco dokonywać wpisów na szkolnej stronie internetowej, gdzie zamieszczałam informację o organizowanych przez siebie konkursach i ich wynikach, zdawałam relację i fotorelację z wycieczek i wyjazdów, w których brała udział moja klasa. W przyszłości mam zamiar opublikować zgromadzone podczas odbywania stażu materiały na stronach internetowych, by podzielić się swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Efekty realizacji:
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela, a opublikowane przez mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

• Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w różnych formach kształcenia ustawicznego, które służyły pogłębianiu mojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Były to zarówno warsztaty i konferencje szkoleniowe organizowane na terenie szkoły, jak np. „Praca z uczniem trudnym na zajęciach rewalidacji” (prowadzenie: mgr M. Węgrzyn-Duc”), czy też: „Praca metodą projektów” (przygotowanie: mgr A. Półgęsek”) jak i zewnątrzszkolne formy doskonalenia, m.in. brałam udział w Konferencjach Pedagogiczno – Logopedycznych pt.: „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Interdyscyplinarne oraz wieloaspektowe ujęcie diagnozy i jej rola w procesie edukacyjno-terapeutycznym”, Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Logopedycznej Konferencji Naukowej z cyklu: „Teoretyczne i pragmatyczne aspekty współczesnej logopedii”, Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej na temat: „Opóźnień w rozwoju mowy o różnorodnej etiologii”, konferencji naukowo-szkoleniowej: „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”, w zajęciach grupy seminaryjno-warsztatowej pt.: „Jak rozmawiać z nastolatkami o seksie”, warsztatach plastyczno-technicznych: „Papierowe różności-papieroplastyka dla dzieci”, „Decupage-malowanie nożyczkami”, „Podstawy quillingu”.
Własny warsztat metodyczny doskonaliłam również poprzez studiowanie literatury o tematyce pedagogiczno-wychowawczej i logopedycznej oraz samodzielne wyszukiwanie potrzebnych informacji w bazie publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli, które mogłabym wykorzystać podczas pracy z uczniami i współpracy z rodzicami. Zapoznałam się m.in. z takimi pozycjami książkowymi jak: „Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka” M. Piszczek, „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole” pod red. E. M. Minczakiewicz czy też „Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka” A. Wypych. Czynnikiem mobilizującym w tej czynności stały się podjęte studia podyplomowe: kwalifikacyjne z zakresu Logopedii i Medialnej Emisji Głosu oraz Edukacji Elementarnej-Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna.
Efekty realizacji:
Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego, pozwoliły mi nie tylko na podniesienie kwalifikacji i wzbogacenie doświadczenia, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe, interpersonalne oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Zdobytą wiedzę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

• Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz cele profilaktyczne. Jako wychowawca zespołu edukacyjno-terapeutycznego opracowywałam plan wychowawczy obowiązujący na dany etap edukacyjny. Podczas lekcji wspomagałam uczniów w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, analizowałam ich zachowanie podczas zajęć szkolnych, wspólnie rozwiązywaliśmy zaistniałe konflikty. Starałam się motywować uczniów do nauki poprzez częste pochwały oraz docenianie ich wkładu pracy na lekcji. Realizowałam także tematykę profilaktyki uzależnień oraz ryzykownych zachowań. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec drugiego człowieka i środowiska oraz dbałość o powierzone mienie m.in. poprzez współorganizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów plastyczno-technicznych, w których uczniowie chętnie brali udział, m.in. „Praca z surowców wtórnych i materiałów ekologicznych”, „Pociągiem ku integracji”, „Dopalaczom mówimy nie!”„ Ferie zimowe- koniecznie ciekawie i bezpiecznie”. Dodatkowo brałam udział w imprezach szkolnych, wycieczkach klasowych i szkolnych. Nawiązałam współpracę z organizatorem wyjazdów na zieloną szkołę, dzięki czemu aż troje moich uczniów mogło w nich uczestniczyć. Pomagałam również organizować imprezy integracyjne i środowiskowe zarówno szkolne jak i międzyszkolne: szkolną Wigilię i Jasełka, których byłam współorganizatorką, Festyn Rodzinny, Mistrzostwa Śląska w Pływaniu oraz w Piłce Nożnej, kiedy to oprócz sprawowania opieki nad uczniami starałam się o pozyskiwanie środków pieniężnych i rzeczowych od sponsorów
Efekty realizacji:
Podjęte działania pozwoliły mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Dobra współpraca z innym nauczycielami oraz rodzicami przyczyniła się do efektywniejszego rozwiązania problemów dydaktycznych i wychowawczych, praca na rzecz klasy pomogła w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i integracji zespołu klasowego, zaś zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie rozwiązywali zadania bądź podejmowali prace, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkół w Radzionkowie. W czasie mojego stażu zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji.
Efekty realizacji:
Okres stażu i podjęte w trakcie jego trwania działania uświadomiły mi, jak ważna jest sprawna organizacja pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag. Ponadto zdałam sobie sprawę z istoty rozwoju zawodowego w życiu nauczyciela oraz niezbędnej znajomości przepisów prawa oświatowego


Uważam, iż zrealizowałam zadania i cele, których wykonanie założyłam przed trzema
laty, spełniając tym samym wymagania egzaminacyjne przewidziane dla nauczycieli kontraktowych. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii. Wypracowane umiejętności – znajomość technik komputerowych, znajomość prawa oświatowego, szeroko rozumiane udoskonalenie własnego warsztatu pracy – zamierzam nadal rozwijać, by móc wykorzystać je w dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.