X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20137
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE ZE STAŻU
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Izabela D.
(nauczycielka pracująca w XXX)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr XX (01.09.2009 r. – 31.08.2010 r. i 19.03. 2012 r. – 13.04.2013 r.)
mgr XX (01.09.2010 r. –18.03.2012 r.)
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.

Data zakończenia stażu: 13.04.2013 r.

§ 7 ust.2 pkt 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
EFEKTY

Poznanie procedury awansu zawodowego. Rozpoczynając staż na nauczyciela mianowanego:
 poznałam procedurę awansu zawodowego,
 samodzielnie dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli,
 określiłam swoje plany zawodowe na przyszłość,
 złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego zgodnie z wymaganiami. VIII-IX 2009 r.
Uporządkowałam swoją wiedzę o procedurach awansu zawodowego. Zdobyłam umiejętność dokumentowania swojego dorobku zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Dnia 01.09.2009 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego. Zakończenie stażu miało nastąpić 31.05.2012 r. Z powodu zwolnienia ciążowego i urlopu macierzyńskiego staż uległ przedłużeniu do 13.04.2013 r. Wraz z rozpoczęciem stażu został mi przydzielony opiekun stażu p.XX.
Dnia 05.09.2009 r. wraz z moim opiekunem stażu p. XX ustaliłam zasady wzajemnej współpracy. W związku z uzyskaniem przez p. XX rocznego urlopu dla poratowania zdrowia dnia 01.09.2010 r., Dyrekcja szkoły wyznaczyła mi nowego opiekuna stażu p.XX. Po powrocie p. XX z urlopu dla poratowania zdrowia nastąpiła ponowna zmiana opiekuna stażu (19.03. 2012 r.). Przez cały okres trwania stażu współpraca z opiekunami układała mi się bardzo dobrze. Zawsze mogłam liczyć na ich wsparcie, doświadczenie i pomoc w rozwiązywaniu problemów w trakcie codziennej pracy z uczniami. IX. 2009 r.
Ukierunkowałam i zaplanowałam działania realizowane podczas trwania stażu – ustalenie comiesięcznego harmonogramu spotkań na rok szkolny 2009/2010.
Podpisanie kontraktu o wzajemnej współpracy nauczyciela kontraktowego z opiekunem stażu.
Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
Na bieżąco doposażyłam swoją klasę w pomoce dydaktyczne: gry, sortery, zabawki. Wzbogaciłam codzienne zajęcia z uczniami o
metodę Marianne i Christophera Knillów „Programy aktywności. Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja” oraz elementy metody Felicji Affolter. 2009-2011 r. Klasa została wzbogacona o nowe pomoce dydaktyczne wspomagający pracę z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim.
Podczas stażu przeczytałam następujące pozycje:
 Kaczmarek B.B. (2006), "Teoretyczne i praktyczne podstawy metody Makaton",
 Błeszyński J. (red.) (2006), "Alternatywne i wspomagające metody komunikacji". Kraków, Impuls,
 Knill Ch. (1995), Dotyk i komunikacja, CMPP-P MEN, Warszawa,
 Olechnowicz M. (1994), Wyzwalanie dzieci głębiej upośledzonych umysłowo, W-wa,
 Programy M. i Ch. Knillów w terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju (z doświadczeń terapeuty, Rewalidacja 1/1997, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Okres trwania stażu.
Dzięki studiowaniu literatury z zakresu rewalidacji osób upośledzonych umysłowo poszerzyłam wiedzę z tego zakresu i udoskonaliłam swój warsztat pracy.

 Anida Szafrańska (2007), „Doświadczanie wsparcia społecznego przez rodziny z dzieckiem autystycznym”, rozprawa doktorska, Kraków,
 Zaburzenia ze spektrum autyzmu” , dr n. med. Beata Kazek (www.forumneurologiczne.pl).
Dzięki studiowaniu literatury i artykułów z na temat autyzmu poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie tego schorzenia.

 Plastyka dla dzieci. Pomysłowe, zabawne, kształcące i nietrudne prace plastyczne,
 Ozdoby i dekoracje z makaronu, A. Bojarkowska,
 365 rzeczy do zrobienia - Pomysłowe prace plastyczne,
 Jak to zrobić? 21 pomysłów na prace plastyczne,
 Aniela Cholewińska-Szkolik (2011), „Wszystko, co można zrobić z papieru”, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków,
 "Magiczne kółeczka" Doroty Dziamskiej czyli orgiami płaskie z koła. Okres trwania stażu.
Książki i poradniki o tematyce plastycznej zainspirowały mnie do ciągłego poszukiwania nowych środków artystycznego wyrazu. Dzięki nim moje zajęcia stały się atrakcyjniejsze dla moich podopiecznych a ja sama zwiększałam swój warsztat pracy o nowe, ciekawe pomysły.
 Udział w lekcji pokazowej przeprowadzonej przez mgr XX „Umiejętność świętowania”,
 Udział w lekcjach koleżeńskich przeprowadzonych przez XX:
- „Poznajemy nabożeństwo różańcowe” (ZET 3),
- „Poznajemy Pismo Święte – Chrzest Pana Jezusa” ( ZET 2),
 Udział w lekcji pokazowej przeprowadzonej przez mgr XX„ Muzyczna wycieczka” (ZET 3).

16.10.2012 r.
8.10.2012 r.
21.11.2012r.
28.05.2010r.

Obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli pracujących w ZSS. dokonywałam przez cały 7-letni okres mojej aktywności zawodowej. Przez ten czas bacznie przyglądałam się procesowi przyswajania wiedzy przez uczniów upośledzonych umysłowo na różnych etapach edukacji, posiadających różnorodne deficyty rozwojowe. Obserwując lekcję katechezy poznałam sposoby przyswajania wiedzy z zakresu religii przez uczniów upośledzonych umysłowo. Wymaga to od dzieci uaktywnienia myślenia abstrakcyjnego.
Współorganizowałam następujące imprezy szkolne:
 Halloweenowa dynia,
 Święto Niepodległości,
 Mikołajki,
 Konkurs „Prezent dla Św. Mikołaja”,
 Jasełka,
 Kolędowanie.

W latach 2010 – 2013 byłam współodpowiedzialna za przygotowywanie dekoracji i scenografii imprez szkolnych:
 scenografia do bajki „królewna Śnieżka” – Dzień Edukacji Narodowej,
 dekoracje i rekwizyty – Dzień Niepodległości,
 dekoracje – Mikołajki,
 dekoracje i rekwizyty – Jasełka,
 dekoracje – Kolędowanie.
X. 2012 r.
XII 2012 r.
XII 2012 r.
XII 2012 r.
XII 2012 r.
I 2013 r.
2010 r.
2010 r.
2012 r.
2012 r.
2013 r.

Udoskonaliłam umiejętność organizowania imprez szkolnych.

Doskonalenie umiejętności tworzenia programów indywidualnych, umiejętna diagnoza uczniów. Corocznie dokonywałam diagnozy możliwości psycho – fizycznych każdego ucznia uczęszczającego do mojej klasy. Diagnoza polegała na obserwacji zachowania dziecka (arkusze obserwacji J. Kielina), preferencji zabaw prowadzonych podczas zajęć, wywiadów i rozmów z rodzicami.
2008 – 2011 r. Stworzyłam Indywidualne Programy dla każdego ucznia i realizowałam je w danym roku szkolnym. Programy indywidualne były tworzone na podstawie zaleceń z Dziennika ustaw nr 14 poz. 76 z 1997 roku w sprawie organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, orzeczenia kwalifikacyjnego ucznia, obserwacji własnych – arkusze obserwacji zaproponowane przez p. Jacka Kielina, wywiad i rozmowy z rodzicami. Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywałam wnikliwej analizy postępów moich podopiecznych podczas konstruowania ocen opisowych postępów ucznia. Dokonywałam również ewaluacji „Planów pracy” i „Programów Indywidualnych”.
Udział w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.
Podczas trwania stażu przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych. W 2010 r. przygotowałam uczniów do ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Dlaczego miś Wojtek?”. Był to konkurs organizowany przez autora książki p. Łukasza W., wydawnictwo XX oraz Pedagogiczna biblioteka wojewódzka im Komisji Edukacji Narodowej w XX. Pod moją opieką uczniowie tworzyli pracę plastyczne, których tłem była książka p. Łukasza W. 2010 r. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym, „Dlaczego miś Wojtek?”, prezentacja prac na stronie internetowej, dyplomy i nagrody rzeczowe.

W 2012 r. uczniowie ZSS pod moją opieką wzięli udział w I Międzyszkolnym Konkursie dla Gimnazjalistów „Sprawne Ręce”. Konkurs odbył się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych XXX. 21.11.2012 r. Dwaj uczniowie XX. i XX. zdobyli III miejsce w konkursie a tym samym dyplomy i nagrody rzeczowe.
W 2012 r. uczniowie Zespołu Edukacyjno – Terapeutycznego G2 pod moją opieką wzięli udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym organizowanym przez Ośrodek Sztuki oraz Zespół Szkół Specjalnych nr XXX. Był to konkurs na najciekawszą kukłę marzanny. 14.03.2013 r. Zajęcie drugiego miejsca w międzyszkolnym konkursie na „Najciekawszą kukłę marzanny”, dyplomy, nagrody rzeczowe, podziękowanie dla opiekuna.
Podczas trwania stażu przygotowywałam uczniów do konkursów wewnątrzszkolnych prowadzonych na terenie ZSS.
Były to następujące konkursy: Dzień Misia, Konkurs na najlepiej wykonany różaniec (2012), konkurs na „Najciekawszą szopkę Bożonarodzeniową” (2012), Konkurs mikołajkowy – prezent dla Mikołaja (2012), Halloweenowa dynia, Smaki Europy. 2009 – 2013 r. Dyplomy i nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach.


§ 7 ust.2 pkt 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

Kontynuowanie współpracy z przedstawicielami środowiska lokalnego. Pod moją opieką dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną wykonywały prace plastyczne. IX-XII. 2009 r.
Prezentacja twórczości uczniów niepełnosprawnych intelektualnie na dwóch wystawach – w Miejskiej Bibliotece. Prezentacja twórczości uczniów przyczyniła się do promocji szkoły w środowisku lokalnym.
Współpraca ze „Stowarzyszeniem xxx ”.

Od 2009 do 2013 roku we współpracy z p. XX i p. XX każdego roku szkolnego organizuję międzyszkolny konkurs wiedzy o regionie. Ma on formę turnieju, w którym biorą udział trzyosobowe drużyny z różnych szkół. Składa on się z zadań teoretycznych i praktycznych.

„Znane czy nieznane-pomniki i budynki przy ul. Piotrkowskiej”
„Żydowska Łódź”
„Znam Łódź”
„ Spacer po dzielnicach Łodzi – najbardziej znane miejsca i budynki”

19.03.2010 r.
18.03.2011 r.
20.03.2012 r.
5.04.2013 r.

Międzyszkolny konkurs wiedzy o regionie był pierwszą imprezą międzyszkolną, którą organizowałam. Podczas jej organizowania nabyłam wiele umiejętności:
 redagowanie regulaminu konkursu,
 tworzenie pytań konkursowych o określonym stopniu trudności tak, aby ich zakres tematyczny nie przekraczał umiejętności uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,
 ustalanie kosztorysu konkursu i redagowanie wniosku do Wydziału Edukacji o przyznanie dofinansowania na organizację konkursu.
Konkurs bardzo podoba się uczniom, dlatego organizujemy go już kilka lat.
Konkurs promuje szkołę i działalność artystyczną uczniów upośledzonych umysłowo w środowisku lokalnym. Corocznie w Stowarzyszeniu XX wystawiam prace plastyczne uczniów, które powstają podczas części praktycznej konkursu wiedzy o regionie.

Utworzenie i prowadzenie kółka „Konkursolandia”. W roku szkolnym 2010/2011 w ramach godzin karcianych prowadziłam koło plastyczne „Konkursolandia”. IX. 2010 r.
Efektem działań było opracowanie programu a następnie jego realizacja. Realizacja koła plastycznego na terenie placówki, przyczyniła się do zwiększenia oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów. Głównym moim celem było rozwijanie wyobraźni i kreatywności twórczej dzieci, jak również poszerzanie ich kompetencji plastycznych. Zajęcia rozwijały również ich umiejętności manualne i percepcyjne.
Największym sukcesem moich podopiecznych było zdobycie wyróżnień oraz nagród przez XX i XX w ogólnopolskim konkursie, „Dlaczego miś Wojtek?”. Chłopcy znaleźli się w elitarnym gronie 36 osób wyróżnionych w konkursie. Na powyższy konkurs nadeszło w sumie 968 prac plastycznych.
Podnoszenie kompetencji w kwestii promowania szkoły i jej działalności w środowisku lokalnym.
Udział w warsztatach: „Promocja szkoły w środowisku lokalnym”.

14.12.2009 r.

Uczestnictwo w kursie zwiększyło moje kompetencje w kwestii promowania szkoły i jej działalności w środowisku lokalnym.
Udział w pikniku osiedlowym organizowanym przez Szkołę XXX pod hasłem „Zdrowo jem, zdrowo żyję”.
16.06.2012 r.
Efektem udziału w pikniku (współpracy przy stoisku kulinarnym) była promocja ZSS XX. Brałam udział również w prezentacji artystycznej – rola w wierszu Jana Brzechwy pt.: „Na straganie”.
Udział w wystawie promującej artystyczną działalność nauczycieli – "Inspiracje wielkanocne - prace nauczycieli".
04.2013 r.
Prezentacja moich umiejętności plastycznych na wystawie w Bibliotece XXX.
Działania charytatywne.
W latach 2009 – 2013 cyklicznie podczas świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy wraz z p. XX prowadziłam akcje charytatywne. W ramach akcji CARITAS „Serce na gwiazdkę” prowadzona była zbiórka darów do „Kosza Świątecznego”. Osoby zainteresowane umieszczały w koszu trwałe produkty żywnościowe (słodycze, makarony, puszki z owocami itp.), odzież, książki oraz maskotki.

W latach 2009 i 2010 wraz z p. XX organizowałam kiermasz charytatywny pod nazwą „Zostań Świętym Mikołajem”. Na kiermaszu osoby zainteresowane mogły zakupić ręcznie wykonane prze ze mnie ozdoby choinkowe z makaronu oraz ozdoby z masy solnej.

W okresie świąt wielkanocnych Szkolne Koło Caritas wzięło udział w "Jałmużnie Wielkopostnej" pod egidą Archidiecezjalnego Caritas. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zbiórce pieniędzy.

11. 2009 r.
11. 2010 r.
11. 2012 r.

22.12.2009 r.
22.12.2010 r.

03.2010 – 04.2010 r.
03.2010 – 04.2013 r.

Akcje charytatywne to działania, które spotkały się z aprobatą rodziców uczniów i są kojarzone ze świętami Wielkanocnymi i Wigilią Bożego Narodzenia. W efekcie działalności charytatywnej powstają słodkie paczki z prezentami, które trafiają do najuboższych dzieci z naszej placówki. Pieniądze zebrane podczas zbiórek charytatywnych wsparły najuboższe dzieci z naszej szkoły. Zostały one przekazane głównie na opłacenie kosztów związanych z I Komunią Świętą.


§ 7 ust.2 pkt 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Doskonalenie umiejętności obsługi komputera. Udział w kursie WODN „Łatwe i efektowne tworzenie stron WWW w programie Web Builder prowadzonym przez p.XX. Kurs na tworzenie stron internetowych był mi potrzebny, ponieważ jednym z moich zadań w ramach odbywanego stażu było stworzenie strony internetowej zespołu rewalidacyjno – wychowawczego. 10.2011 r. Kurs uposażył mnie w podstawowe informacje na temat tworzenia stron internetowych zawierających tekst, grafikę, animację oraz skrypty Jawa. Wiedzę zamierzam wykorzystać w przyszłości do realizacji zadań związanych z moją pracą zawodową.

Wykonanie strony WWW klasy. Ze względu na zmianę stanowiska pracy na zespół edukacyjno – wychowawczy nie wykonałam strony internetowej zespołu rewalidacyjno – wychowawczego.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Podczas trwania stażu dążyłam do poznania sytuacji rodzinnej uczniów. Wiedzę na ich temat zdobywałam podczas rozmów i wywiadów z rodzicami, rozmów z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Prowadziłam liczne rozmowy z rodzicami z zakresu wychowania i postępowania z dzieckiem niepełnosprawnym. Przekazywałam zainteresowanym rodzicom materiały edukacyjne i informacyjne z zakresu wychowania i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Okres trwania stażu. Efektem wszystkich prowadzonych przeze mnie działań opiekuńczo – wychowawczych jest bardzo dobra znajomość sytuacji rodzinnej moich uczniów.

Udzielałam rodzicom uczniów informacji w zakresie działalności organizacji społecznych wspierających osoby niepełnosprawne m.in. Centrum Pomocy Rodzinie. Okres trwania stażu. Pomogłam matce dziecka w kwestii dotyczącej wyboru wózka inwalidzkiego i sposobu uzyskania dofinansowania na wózek z PCPR.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. Udział w szkoleniu rady pedagogicznej prowadzone przez p. XX: „Konstruowanie programów kształcenia w kontekście nowej podstawy programowej”. 19. 11. 2009 r. Podczas szkolenia uzyskałam informacje z zakresu planowania i organizacji pracy dydaktycznej nauczyciela zgodnie z nową podstawą programową.

Udział w warsztatach WODN: „Promocja szkoły w środowisku lokalnym”.
14. 12. 2009 r.
Kurs pozwolił mi zwiększyć kompetencje w kwestii promowania szkoły i jej działalności w środowisku lokalnym.
Udział w Kursie kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.
07.10.2010 r.
Zdobyłam uprawnienia do zatrudnienia w charakterze kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.

Udział w szkoleniu – „Tworzenie dokumentacji współpracy nauczycieli z rodzicami”.
30.04.2012 r.
Pogłębienie wiedzy na temat tworzenia dokumentacji współpracy rodziców z nauczycielami.
Udział w szkoleniu „Dziecięce zaburzenia rozwojowe”.
23.03.2013 r.
Szkolenie zwiększyło moją wiedzę o nowe, nieznane mi wcześniej przypadki zaburzeń w rozwoju u dzieci.

Udział w szkoleniu: „Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi”.
25.05.2012 – 27.05.2012 r.
Podczas trwania kursu uzupełniłam swoją wiedzę na temat niedyrektywnych sposobów pracy z uczniem niepełnosprawnym.
Udział w warsztatach metodycznych: „Zajęcia muzyczno – ruchowe dla dzieci według koncepcji C. Orffa”. 05.12.2012 r.
Kurs pozwolił mi zapoznać się z możliwościami wykorzystania metody Carla Orffa w procesie dydaktycznym.

Udział w szkoleniu pt. ,,Zabawy ruchowe przy muzyce klasycznej” prowadzony przez p.XX. 28.05.2010 r. Szkolenie pozwoliło mi zrozumieć jak istotną rolę pełni muzyka w wyrażaniu emocji przez osobę upośledzoną umysłowo.
Udział w warsztatach „Makaton” (szkolenie podstawowe znaki manualne i symbole).
23.04.2010 r.
Kurs pozwolił mi rozwinąć własne kompetencje pedagogiczne w kwestii sprawniejszego porozumiewania się z dzieckiem niemówiącym i słabo mówiącym (nauka około 200 gestów). Efektem kursu było uzyskanie Certyfikatu uprawniającego do pracy tą metodą.


§ 7 ust. 2. pkt. 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż”

Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty. Studiowanie przepisów w formie publikacji drukowanych oraz elektronicznej (Internet). Na bieżąco cały rok szkolny 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012,
2012/2013. Usystematyzowałam wiedzę dotyczącą obowiązującego prawa oświatowego. W zależności od potrzeb potrafię odnaleźć odpowiedni akt prawny i interesujący mnie przepis.
Poznanie procedury awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
09.2009 r. Opracowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.

Udział w konferencja na temat: „Jak zaprezentować swój dorobek zawodowy przed komisją egzaminacyjną?”. 28.05.2013 r. Oczekuję, iż wiedza zdobyta podczas konferencji pomoże mi w sposób właściwy przygotować się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. Wraz z p. XX oraz p. XX dokonywałam zmian w statucie w ramach udziału w pracach komisji statutowej.
2009/2010 r.

Dokonywanie zmian w statucie szkoły.

Wraz z p XX i p. XX dokonywałam ewaluacji Programu Wychowawczego ZSS. 03.2013 r. -06. 2013 r. Przyczynianie się do tworzenia nowych przepisów wewnątrzszkolnych.

Przestrzeganie przepisów BHP.
W trakcie mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej w ZSS stosowałam przepisy BHP.

Okres trwania stażu.

Przestrzeganie zasad BHP na terenie szkoły.

Brałam udział w „Szkoleniu okresowego BHP i P.POŻ dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych”.
11.10.2010 r.-13.10.2010 r. Uzupełniłam wiedzę o szczegółowe zagadnienia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.