X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20105
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Jestem nauczycielem z siedmioletnim stażem pracy pedagogicznej. Swój staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2009 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Szczyrku jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Z powodu nieobecności w pracy spowodowanej nieprzerwanym zwolnieniem lekarskim i urlopem macierzyńskim mój staż uległ wydłużeniu do dnia 23 kwietnia 2013 roku. Z uwagi na likwidację szkoły, w której pracowałam, swój staż od dnia 01.09.2012 kontynuowałam w Przedszkolu Publicznym w Szczyrku.
W trakcie jego trwania podejmowałam działania określone w planie rozwoju zawodowego, którego opracowanie poprzedziłam analizą potrzeb szkoły oraz procedur awansu zawodowego. W okresie stażu starałam się zrealizować założone w planie rozwoju zawodowego cele. Zadania określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 roku Nr 260, poz.2593) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2007 roku Nr 214, poz.1580). Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Współpracując z innymi nauczycielkami, często wymienialiśmy się doświadczeniami i wspierałyśmy się w działaniach w zakresie aktywizowania uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Wiele z nas uczestniczyło w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli i często po odbytych warsztatach przekazywałyśmy sobie wzajemnie zdobytą wiedzę.

Na podstawie rozpoznania poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności formułowałam oceny.
Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym oceniania i klasyfikowania oraz WSO stosowałam dwa rodzaje oceniania:
• oceny bieżące – punktowe – wystawiane na poszczególnych zajęciach za wykonywanie danych zadań, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia w danej chwili, jego zaangażowanie, wysiłek i aktywność;
• oceny opisowe klasyfikacyjne – informują o tym, na jakim poziomie uczeń przyswoił sobie wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin kształcenia; mają one wyłonić mocne i słabe strony ucznia w celu ich dalszego rozwijania, bądź uzupełniania braków, zaległości.

Mimo braku obowiązku starałam się formułować oceny opisowe nie tylko końcoworoczne, ale także półroczne. Wyniki obserwacji uczniów wraz z ocenami bieżącymi i opisowymi półrocznymi przekazywałam rodzicom w trakcie spotkań grupowych lub indywidualnych.

Uczestniczyłam w uaktualnianiu Statutu Szkoły, Programu Profilaktyczno - wychowawczego szkoły, WSO, współtworzyłam kalendarze imprez i uroczystości szkolnych.
Sprawowałam opiekę nad uczniami, w trakcie różnego rodzaju wyjść okolicznościowych oraz wycieczek. Aby móc swobodnie oraz bezpiecznie organizować tego rodzaju imprezy, ukończyłam kurs kierowników wycieczek szkolnych.
Rozpoczynając pracę w przedszkolu zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela. Opracowywałam plany pracy zgodnie z podstawą programową, treściami dopuszczonych do użytku przez dyrektora programów, z planem pracy przedszkola. Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, karty obserwacji dziecka, dokumentację pracy indywidualnej z dzieckiem i współpracy z rodzicami).


§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Zmieniająca się rzeczywistość wymaga od nauczycieli ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, zarówno w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczej. Dlatego uczestniczę w szkoleniach, kursach i warsztatach.
Przez cały okres stażu uczestniczyłam w obradach Rady Pedagogicznej, ponadto brałam udział w pracach zespołu tworzącego i aktualizującego Program Profilaktyczny Szkoły, Program Wychowawczy oraz WSO, zespołu do spraw Ewaluacji na rok szkolny 2011/2012. Przeprowadziłam również szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować” 20.04.2012r.
W okresie stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:

1. Warsztaty „Nowe technologie a rozbudzenie kreatywności i ciekawości świata uczniów” –Wydawnictwo Szkolne PWN.
2. Kurs doskonalący „Ratujemy i uczymy ratować” – organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
3. Szkolenie „Rozwijanie potencjału twórczego dziecka” – Wydawnictwo Juka.
4. Szkolenie „Kierowników wycieczek szkolnych” – zorganizowane przez Centrum Edukacyjne Edukator w Katowicach.
5. Szkolenie „ Propozycje MEN dotyczące zmian w pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w nowym roku szkolnym 2010/2011” – Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
6. Warsztaty „Zachęcamy do myślenia! Zadajemy pytania-pracujemy z ilustracją-współpracujemy w grupie. –Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
7. Szkolenie „Rola multimediów w edukacji”- Wydawnictwo Juka.
8. Warsztaty metodyczne „Różnorodne techniki plastyczne”. Zajęcia obejmowały następującą tematykę: grafika, papieroplastyka, techniki plastyczne –Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

9. Kurs specjalny „Komputer i Internet w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego” – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. Zajęcia obejmowały następującą tematykę:

• Metody efektywnego wyszukiwania informacji w sieci Internet,
• Pozytywne i negatywne aspekty pracy dziecka z komputerem,
• Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez wykorzystanie darmowych narzędzi platformy Google,
• Zastosowanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela,
• Tworzenie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem programów graficznych,
10. Konferencja metodyczna „Nowoczesne techniki plastyczne w edukacji wczesnoszkolnej – decupage - zorganizowane przez doradcę edukacji wczesnoszkolnej.
11. Konferencja metodyczna „Nowoczesne techniki plastyczne w edukacji wczesnoszkolnej – quiling - zorganizowane przez doradcę edukacji wczesnoszkolnej.
12. Kurs języka migowego stopień I.
13. Warsztaty metodyczne „Nowe techniki plastyczne – A”. Warsztaty obejmowały następującą tematykę: dekoracje strukturalne, papier mache, decoupage z elementami strukturalnymi –Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.
14. Kurs specjalny „Doświadczenia i eksperymenty na edukacji przyrodniczej w przedszkolu i szkole „ – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.
15. Warsztaty metodyczne „Aktywność i relaks z przyrodą” – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.
16. Kurs specjalny „Zabawy z wyobraźnią” – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.
17. Warsztaty „Ciało i emocje” – organizowane przez Centrum Nauki i Muzyki w Bielsku-Białej.
18. Szkolenie „Dziecko w świecie matematyki”- zorganizowane przez wydawcę podręczników MAC Edukacja.

Z wykorzystaniem komputera i Internetu uczestniczyłam w szkoleniu on-line studium programu „Radosna Szkoła”.
Przez cały okres stażu, w miarę potrzeb i zainteresowań, przeglądałam literaturę z psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki nauczania oraz korzystałam z czasopism metodycznych. Były to następujące pozycje:
• Barbara Sawa „Jeżeli dziecko źle czyta i pisze”, Warszawa 1999;
• Ewa Kujawa, Maria Kurzyna „Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu”, Warszawa 1994;
• Dorota Klaus-Stańska „W nauczaniu początkowym inaczej. Scenariusze lekcji”, Kraków 2003;
• Krzysztof Zajączkowski „Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej”, Kraków 2005;
• D. Brett: „Bajki, które leczą cz.1”
• D. Brett: „Bajki, które leczą cz.2”
• Adele Faber, Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, Poznań 1998;
• Thomas Gordon „Wychowanie bez porażek”, Warszawa 1993;
• Jadwiga Stasica „160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I – III. Rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności uczniów”, Kraków 2003;
• Jadwiga Stasica „160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I – III. Język polski”, Kraków 2004;
• Jadwiga Stasica „160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I – III. Przyroda”, Kraków 2004;
• Anna Boguszewska, Agnieszka Weiner „160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I – III. Edukacja plastyczno-muzyczna”, Kraków 2004;
• Anna Jabłońska „Techniki plastyczne dla dzieci”, Warszawa 2004;
• Klaus W. Vopel „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat”;
• „Wychowawca”;
• „Psychologia w Szkole”;
• „Życie Szkoły”;
• „Bliżej Przedszkola”;
• Wychowanie w Przedszkolu”;

Studiowanie literatury i czasopism pomagało mi w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, wzbogacało o nowe informacje dotyczące warsztatu pracy pedagogicznej, pozwalało poznać doświadczenia innych pedagogów.

Doskonaląc umiejętności planowania i organizowania procesu dydaktyczno – wychowawczego opracowywałam plany pracy wychowawczej, plany wynikowe, analizowałam rozkłady materiału przedstawione w przewodnikach metodycznych. Budowałam bazę scenariuszy zajęć (z uwzględnieniem aktywnych metod nauczania), sprawdzianów, materiałów i pomocy dydaktycznych.

§7 ust.1, pkt 3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.


Podstawowym zadaniem było poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a zwłaszcza szkoły podstawowej i przedszkola oraz obserwowanie zmian zachodzących w prawie oświatowym. Zanalizowałam następujące przepisy:
• Konstytucja RP (fragmenty dotyczące oświaty);
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami;
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r, - Karta Nauczyciela, z późniejszymi zmianami;
• Rozporządzenia:
o Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
o Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
o Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami;
o Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, z późniejszymi zmianami;
o Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych;
o Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami;
o Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
o Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
o Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
o Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego;
o Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

Starałam się śledzić zmiany w przepisach oświatowych. Szczególną uwagę zwróciłam na Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Jego analiza była ważna ze względu na konieczność wyboru nowych podręczników na kolejny rok szkolny, opracowanie programu nauczania, planu wynikowego, dostosowania systemu oceniania do wymagań zawartych w nowej podstawie. Zapewne nie udało mi się poznać wszystkich przepisów dotyczących oświaty w sposób dokładny, ale nauczyłam się czytania ich i interpretacji. Sięgam do nich na bieżąco.

Analizowałam Prawa Ucznia, Kartę Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Analizowałam dokumentację wewnątrzszkolną:
• Statut Szkoły;
• Program Rozwoju Szkoły;
• Program Wychowawczy Szkoły;
• Wewnętrzny System Oceniania;
• Program Profilaktyczny Szkoły;

Analizowałam dokumentację wewnątrzprzedszkolną:
• Statut Przedszkola,
• Program Wychowawczy Przedszkola

Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa przedszkole i jakie mechanizmy regulują jego funkcjonowanie oraz jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola.

Wyżej wymienione rozporządzenia umiejętnie stosowałam w praktyce szkolnej np. podczas klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej, realizacji programu nauczania, programu wychowawczego, organizacji wycieczek szkolnych itp. A także w praktyce przedszkolnej dokonując badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, czy realizując program nauczania, program wychowawczy przedszkola.
Na bieżąco analizuję przepisy prawa oświatowego, prawa wewnątrzszkolnego, obowiązujące regulaminy oraz uchwały organu prowadzącego. Śledzę również strony Kuratorium Oświaty w Katowicach , MEN oraz inne przydatne w pracy nauczyciela w których umieszczane są aktualne przepisy oraz interpretacje prawne pozwalające na stałą aktualizację mojej wiedzy.


§ 7 ust.2pkt1
Umiejętność organizacji i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Po przeanalizowaniu posiadanych kwalifikacji oraz predyspozycji zawodowych podjęłam starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, panią Jolantą Przybyłą, która udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość uregulowań prawnych, oraz uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, ogólnoprzedszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych.
Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego regulującego system awansu, własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także potrzeb placówki, opracowałam plan rozwoju zawodowego , który został zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora Szkoły. Z opiekunem stażu zawarłam kontrakt określający zasady współpracy na bieżąco omawiałam efekty podejmowanych działań oraz uzyskiwałam pomoc w realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego. W związku z moja nieobecnością spowodowaną nieprzerwanym zwolnieniem lekarskim i urlopem macierzyńskim termin odbywanego stażu wydłużył się, w związku z czym wprowadziłyśmy aneks do kontraktu.
W trakcie stażu wielokrotnie prowadziłam w obecności opiekuna stażu zajęcia zintegrowane. Przygotowując się do nich opracowałam zgodnie z posiadaną wiedzą metodyczną i wskazówkami opiekuna stażu konspekty. Każdy konspekt zawierał temat bloku i dnia, przewidywany czas trwania zajęć, główne cele operacyjne, metody i formy pracy, potrzebne środki i pomoce dydaktyczne oraz przebieg zajęć.
Dokonywałam analizy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu. Określałam mocne i słabe strony własnej działalności; formułowałam wnioski do dalszej pracy pedagogicznej; wprowadzałam korekty . Konsultacje pohospitacyjne wskazywały mi kierunki do doskonalenia formy przekazywania wiedzy uczniom w sposób adekwatny do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.
Terminy prowadzonych przeze mnie zajęć w obecności opiekuna stażu ustalałyśmy na bieżąco. To pozwalało na wybieranie zajęć o różnorodnej tematyce i rodzaju. W czasie zajęć kładłam nacisk na samodzielność uczniów oraz starałam się indywidualizować proces nauczania. Podczas niektórych lekcji miałam pewne trudności z zaplanowaniem optymalnego czasu potrzebnego do wykonania zadań przez uczniów. Po przeprowadzonych zajęciach omawialiśmy stopień realizacji zamierzonych celów i na bieżąco rozwiązywałyśmy ewentualne problemy. Opiekun stażu zawsze służył mi cennymi radami i wskazówkami, a ja uwzględniałam je w praktyce.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Były to zajęcia zintegrowane w klasach pierwszych, drugich i trzecich; a także zajęcia w grupie dzieci przedszkolnych 5,6- latków. Mogłam zobaczyć zajęcia o różnej tematyce, prowadzone różnymi metodami i formami. Dowiedziałam się, w jaki sposób dostosowywać zadania do indywidualnych możliwości uczniów i dzieci, jak wzbudzać ich zainteresowanie tematem, aktywizować do działania. Zwróciłam uwagę, jak osoba prowadząca zajęcia organizowała przestrzeń do pracy, gromadziła i wykorzystywała pomoce dydaktyczne. Ponadto gromadziłam konspekty z obserwowanych zajęć, które stanowiły dla mnie wzór i podpowiedź, w jaki sposób mam konstruować własne konspekty.

W okresie trwania stażu uczestniczyłam w wielu konferencjach organizowanych przez poszczególne wydawnictwa, dzięki czemu bliżej mogłam się zapoznać z programami nauczania oraz podręcznikami dostępnymi na rynku. Starałam się wybierać te, które były według mnie najbogatsze pod względem merytorycznym.
Starałam się tak organizować pracę na zajęciach aby zainteresować dzieci tematem zajęć czy lekcji. Ponieważ dziecko najwięcej uczy się poprzez własne działania, starałam się im to umożliwiać. Dzieci samodzielnie prowadziły doświadczenia, rozwiązywały problemy, dochodziły do własnych wniosków.
Uatrakcyjniałam zajęcia poprzez stosowanie ciekawych pomocy dydaktycznych; tekstów literackich, gazetek itp. Starałam się zindywidualizować pracę na lekcji, opracowałam program pracy z uczniem mającym specyficzne trudności w uczeniu się i systematycznie go realizowałam. Działania te wprowadzane były w toku codziennych zajęć (dodatkowe wyjaśnienia, ćwiczenia, włączanie uczniów do aktywnego udziału w lekcjach). Głównym założeniem zajęć było podniesienie poziomu nauczania dzieci mających problemy z opanowaniem wiadomości. Uczniowie pilnie uczestniczyli w zajęciach. Pracowali bardzo systematycznie i efektywnie co przeniosło się na poprawę ich umiejętności. Prowadziłam codzienne obserwacje dzieci w toku zajęć, a także stwarzałam sytuacje edukacyjne, które pozwalały na ujawnianie się indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów. Wyniki tych obserwacji notowałam, a następnie wykorzystywałam je w dalszej pracy. Pomagały mi one w planowaniu zajęć w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystywać możliwości uczniów, udzielać im stosownej pomocy w uczeniu się, a więc indywidualizować proces nauczania. Inną formą realizacji tego zadania było sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przy pomocy odpowiednich narzędzi. Zwykle korzystałam ze sprawdzianów gotowych, udostępnionych przez Wydawnictwo Juka, ale także konstruowałam własne narzędzia (np. „kartkówki”, krótkie testy, dyktanda).

Corocznie opracowywałam plan pracy wychowawczej, plan wynikowy, plan zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz prowadziłam dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych oraz teczkę wychowawcy. Przeprowadzane kontrole tych dokumentów przez dyrekcję nigdy nie wykazały znaczących błędów.
Starałam się wyszukiwać i tworzyć ciekawe scenariusze uroczystości.
Wspólnie z opiekunem stażu tworzyłam kalendarze imprez szkolnych i uroczystości. W każdą imprezę okolicznościową zaangażowani byli wszyscy uczniowie. W latach 2009/2010, 2011/2012 byłam organizatorem lub współorganizatorem następujących uroczystości:
• Rozpoczęcie roku szkolnego,
• Ślubowanie klas pierwszych,
• Dzień Chłopaka,
• Dzień nauczyciela,
• Tydzień Patrona Szkoły,
• Tydzień Uprzejmości,
• Andrzejki,
• Szkolne Jasełka,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Pasowanie na czytelnika,
• Dzień Kobiet,
• Dzień Matki,
• Zakończenie roku szkolnego,

Głównym celem uroczystości było rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni, rozwijanie mowy i myślenia, dbanie o kulturę słowa: w śpiewie i recytacji, dostarczanie emocji, wzbogacanie przeżyć, udział w życiu kulturalnym szkoły.

Podczas pracy w przedszkolu w roku szkolnym 2012/2013 wraz z dziećmi uczestniczyliśmy w różnego rodzaju przedsięwzięciach. I tak kolejno:
• W listopadzie wzięliśmy udział w akcji organizowanej przez firmę Gellwe „Cała Polska piecze z dziećmi”, w ramach której piekliśmy i ozdabialiśmy babeczki a swoją pracę udokumentowaliśmy w postaci fotoksiążki.
• Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków „Akademia Aquafresh”, w ramach którego omawialiśmy różne zagadnienia związane z profilaktyką stomatologiczną,
• Obchodziliśmy również Dzień Bohatera Bajki podczas którego dzieci uczestniczyły, w różnego rodzaju konkursach,
• Zorganizowaliśmy Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Uprzejmości, Dzień Ziemi , witaliśmy wiosnę;
Zorganizowane akademie i uroczystości wpłynęły pozytywnie na wzajemne relacje przedszkolaków i uczniów. Mogli oni zaprezentować swoje talenty i umiejętności, przełamując własną tremę.

Dbałam o salę lekcyjną, która została mi powierzona i regularnie zmieniałam w niej dekoracje w sposób adekwatny do realizowanych zajęć. Samodzielnie wyszukiwałam ciekawych pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie nauczania i w miarę możliwości finansowych, starałam się aby sala została w nie wyposażona. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne do zajęć takie jak: sylwety, historyjki obrazkowe, ilustracje do opowiadań i wierszy a także karty pracy. Wykonałam gazetki tematyczne i informacyjne dla rodziców, na bieżąco dokonywałam zmian dekoracji w sali przedszkolnej.
Podczas organizacji imprez okolicznościowych kładłam szczególny nacisk na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Szkolne Jasełka udało nam się wystawić nie tylko w murach szkolnych, ale również w Sanktuarium Maryjnym w Szczyrku na Górce oraz na wigilii dla osób samotnych i chorych organizowanych przez MOPS. Pozytywnie układała mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków, którzy uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych i szkolnych. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas spotkań oraz częstych rozmów indywidualnych. Starałam się również służyć pomocą i radą w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji.
W maju 2012 rodzice mieli okazję wziąć udział w zajęciach otwartych na których mogli poznać swoje pociechy od nieco innej strony.

W trakcie trwania okresu stażu byłam odpowiedzialna za prowadzenie biblioteki szkolnej. Starałam się rozbudzać zainteresowania czytelnicze uczniów poprzez pozyskiwanie nowości wydawniczych.

W roku szkolnym 2009/2010, 2011/2012 zorganizowałam konkursy czytelnicze „Jestem molem książkowym”. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.


§ 7 ust.2pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Starałam się włączać dzieci do działań wychowawczych mających na celu pełną integrację zarówno klasy jak i grupy przedszkolnej; nawiązać pełną komunikację z dziećmi, a także kształtować postawy otwartości i zaufania.

Zarówno w grupie przedszkolnej jak i w klasie pierwszej ważnym zadaniem jest zintegrowanie dzieci poprzez organizowanie warsztatów integracyjnych oraz jak najlepiej prowadzone różne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Dzięki nim dziecko zdobywa wiedzę, nabywa umiejętności, uczy się życia w szkole, rodzinie, środowisku.
Stosowałam różne metody, formy i techniki:
• elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz;
• zabawy integracyjne;
• zabawy logarytmiczne;
• zabawy relaksacyjne.
W latach 2009/2010 prowadziłam zajęcia profilaktyczno-wychowawcze „Spójrz Inaczej’. W programie tym uwzględniono wiele działań, kładąc szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju. Głównym celem było przygotowanie ucznia klas I – III szkoły podstawowej do tego, aby lepiej radził sobie z rozwiązywaniem problemów, rozumiał siebie, potrafił współżyć z innymi oraz poznał podstawowe zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach. Scenariusze zajęć przygotowywałam w oparciu o rekomendowany program wychowawczo - profilaktyczny „Spójrz Inaczej” A. Kołodziejczyka do realizacji którego posiadam kwalifikacje ( ukończenie 40 godz. warsztatów przygotowujących do realizacji w/w programu zajęć – 29.01.2008r.). Niektóre scenariusze wykorzystywałam również do pracy z dziećmi podczas realizacji zajęć przedszkolnych.

W roku szkolnym 2009/2010 prowadziłam koło ortograficzne, które miało na celu:
• zdobycie umiejętności poprawnego i świadomego posługiwania się językiem pisanym,
• kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności w piśmie,
• rozbudzanie zainteresowań ortograficznych,
• poszerzanie wiedzy zdobytej na lekcjach,
• kształtowanie nawyku czujności oraz spostrzegawczości ortograficznej,
• wdrażanie do nawyku korzystania ze słownika ortograficznego,
• zapoznanie z możliwością wykorzystania komputera w rozwijaniu umiejętności ortograficznych,
• wzmacnianie poczucia własnej wartości,

W roku szkolnym 2011/2012 prowadziłam zajęcia artystyczne, które miały na celu:
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych,
• stymulowanie procesów wyobraźni i samodzielnego, twórczego myślenia,
• kształcenie wrażliwości estetycznej, aktywności intelektualnej oraz samodzielności,
• wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów,
• rozwijanie sprawności manualnych,
• kształcenie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami plastycznymi dla wyrażania własnych przeżyć, przedstawienia określonych treści,
• zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi oraz umiejętne ich łączenie w swoich pracach,
• wiązanie treści i form działania plastycznego z całym kształceniem szkolnym,
• uczestniczenie w różnego rodzaju konkursach plastycznych,

Starając się jak najbardziej zachęcić dzieci do czytania dołączyłam do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach akcji codziennie czytaliśmy wybrane fragmenty tekstów oraz książek. Dzieci chętnie słuchały głosu lektora, same angażowały się w wybór tekstów do czytania.
W latach 2009/2010 oraz 2011/2012 byłam koordynatorem w placówce programu „Doskonałe mleko w szkole” oraz „Owoce w szkole”. Zgodnie z wymogiem uczestnictwa w programie regularnie prowadziłam lekcje dotyczące profilaktyki zdrowia i zdrowego odżywiania się. Programem objęci byli wszyscy uczniowie, akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.
W ramach godzin bibliotecznych oprócz lekcji tematycznych, regularnie realizowałam zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. W zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie klas 1-3, ucząc się umiejętności udzielania pierwszej pomocy w każdych warunkach.
Jako wychowawca klasy przeprowadzałam wywiadówki, na których informowałam rodziców o postępach edukacyjnych i zachowaniu uczniów, poruszałam bieżące problemy, które próbowaliśmy wspólnie rozwiązywać. W miarę potrzeb prowadziłam również z rodzicami indywidualne rozmowy i konsultacje.
Dzieliłam się swoimi obserwacjami i spostrzeżeniami, udzielałam wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem w domu. Rozmowy te były również dla mnie cennym źródłem informacji o środowisku rodzinnym uczniów i pomagały mi w zrozumieniu przyczyn trudności dydaktycznych lub wychowawczych niektórych uczniów. Na wywiadówkach odbywała się także pedagogizacja rodziców.

Jako nauczyciel grupy przedszkolnej starałam się być w ciągłym kontakcie z rodzicami i na bieżąco informować ich o sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Zawsze starałam się służyć radą i pomocą, składałam podziękowania za wniesioną pomoc do grupy i starałam się dostarczać im jak najwięcej informacji. Bardzo ważnym elementem mojej pracy, były podejmowane przeze mnie działania w zakresie pracy indywidualnej. Prowadziłam ją z dziećmi nieśmiałymi, z objawami nadpobudliwości psychoruchowej, z dziećmi wymagającymi doskonalenia sprawności aparatu mowy i dzieckiem z obniżoną sprawnością manualną.

Angażowałam dzieci do udziału w konkursach, podczas których moi wychowankowie często byli honorowani nagrodami, umożliwiałam im poszerzanie swoich umiejętności. Ważniejsze osiągnięcia to:
• 2013 dla ... za zajęcie III miejsca w konkursie plastycznym „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”,
• 13.11.2012 nagroda dla „Sóweczek” (całej grypy przedszkolnej) za zajęcie pierwszego miejsca w XIII Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek,
• 2012 nagroda dla .... w konkursie plastycznym „Pomagamy zwierzętom”, konkurs organizowany przez LOP,
• 2012 nagroda dla ... w konkursie plastycznym „Pomagamy zwierzętom”, konkurs organizowany przez LOP,

• 05.2012 wyróżnienie na Przeglądzie Twórczości Dziecięcej dla ... w kategorii teatr,
• 05. 2012 wyróżnienie na Przeglądzie Twórczości Dziecięcej dla ... i ... w kategorii estrada za prezentację wokalną,
• 21.06.2010 zajęcie II miejsca w konkursie plastycznym na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
• 12.05.2010 zajęcie I miejsca na III Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „O Scyrkowski Zbyrcok” w kategorii zespoły.
• 31.03. 2010 II miejsce dla ... w konkursie plastycznym „ Ptasie gniazda”.
• 31.03. 2010 III miejsce dla ... w konkursie plastycznym „Ptasie gniazda”.
• 03.12.2009 zajęcie I miejsca przez ... w konkursie plastycznym „Oszczędzam w naszym mieście-Szczyrk 2009”.
• 17.11.2009 zajęcie I miejsca w X Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek w kategorii „klasy 1-3-zespoły do 10 osób”.

Konkursy te oprócz nagród i wyróżnień, dawały dzieciom ogromną satysfakcję a także były cennym doświadczeniem w tak młodym wieku oraz zachętą i motywacją do dalszej pracy.
Organizowałam spotkania z ludźmi różnych zawodów (np. z policjantem, żołnierzem, piekarzem) oraz wycieczki po okolicy i do wybranych instytucji (np. Biblioteka Miejska w Szczyrku, pod pomnik poległych Szczyrkowian podczas II wojny światowej). Dzięki temu uczniowie mieli możliwość poznać najbliższe środowisko przyrodnicze i społeczne. Zaprosiłam przedstawicielkę Centrum Nauki i Muzyki z Bielska-Białej, która przybliżyła dzieciom zjawiska z zakresu Optyki.

Uroczystości szkolne i przedszkolne były znakomitą okazją do nawiązania współpracy z rodzicami. Rodzice bardzo aktywnie włączali się we wszelkie przygotowania dzieci do konkursów i zabaw. Pomagali w organizacji imprez angażując się w pieczenie ciast, przygotowywali dla swoich dzieci piękne stroje na różne okazje, m.in.: Bal Karnawałowy, Dzień Patrona Szkoły ,Jasełka i wiele innych uroczystości.
Byłam współorganizatorem lub organizatorem wycieczek szkolnych oraz wyjść do kina i teatru. Były to wycieczki krajoznawcze jak ta do Tarnowskich Gór do Sztolni Czarnego Pstrąga oraz wycieczka Centrum Edukacyjnego Istebna , Koniakowa i Planetarium na Równicy. A także turystyczne jak Rajd Brązowego Liścia na Klimczok w 2009r., oraz 2012r. Przed każdą wycieczką zapoznawałam uczniów z planem wycieczki, krótko charakteryzowaliśmy miejsca, które będziemy odwiedzać. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w wycieczkach, poznawali nowe miejsca, nowych ludzi. Taka forma spędzania czasu bardzo integruje zespół klasowy. Uczniowie mogli również uczestniczyć w różnych formach kultury poprzez wyjście do kina Beskid w Szczyrku na film „Zemsta futrzaków”; czy wyjazd do teatru Banialuka w Bielsku-Białej na przedstawienia teatralne „Królowa Śniegu”. W lutym 2012 r współprowadziłam Akcję Zima- „Ferie ze Zbójem Szczyrkiem”.

Starałam się uwrażliwiać dzieci na krzywdę innych ludzi i zwierząt. W pierwszej połowie roku szkolnego 2011/2012 uczestniczyliśmy w zbiórce plastikowych nakrętek dla chorego dziecka. Akcję tę kontynuowałam podczas pracy w grupie przedszkolnej w roku szkolnym2012/2013. Akcja ta cieszyła się ogromnym powodzeniem.
W grudniu 2011 oraz grudniu 2012 r. przeprowadziłam Ogólnopolską Akcję Towarzystwa NASZ DOM „Góra grosza”. W ramach tej akcji przygotowałam :
• ogłoszenie oraz plakat dla rodziców
• puszkę na pieniądze
• zapoznałam dzieci z celem akcji
• sporządziłam protokół zbiórki
• odesłałam pieniądze pod wskazany adres
W lutym 2012 oraz grudniu 2012 roku, - zorganizowałam i przeprowadziłam zbiórkę karmy dla zwierząt.
W ramach tej akcji przygotowałam:
• plakat i ogłoszenie dla rodziców
• miejsce na zbierane produkty
• nawiązałam kontakt z osobą, której karma została przekazana
Podczas pracy w szkole starałam się aktywnie współpracować z Samorządem Uczniowskim rozwiązując wszelkie pojawiające się problemy, przygotowując imprezy i uroczystości okolicznościowe zgodnie z harmonogramem a także służąc pomocą w przygotowywaniu gazetek ściennych.

§ 7 ust.2pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
• www.eduseek.ids.pl
• www.pwn.pl
• www.interklasa.pl
• www.wsip.com.pl
• www.publikacje.edux.pl
• www.scholaris.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.profesor.pl
• www.literka.pl
• www.awans.net
• www.men.gow.pl
Dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego (www.publikacje.edux.pl), opracowanych przeze mnie planów zajęć, regulaminów oraz niniejszego sprawozdania (potwierdzenia w załącznikach).
Przez cały okres stażu opracowywałam i wykonywałam materiały dydaktyczne przy pomocy komputera (konspekty zajęć, kartkówki, testy, plansze, dyplomy, sprawozdania, plany pracy wychowawczej itp.). Znacznie usprawniło i przyspieszyło mi to pracę. Karty pracy przygotowywane dla uczniów były czytelne, co ułatwiało im właściwe odczytywanie i rozumienie poleceń.
Korzystałam z zasobów Internetu do tworzenia scenariuszy zajęć oraz prezentacji multimedialnych. Często posiłkowałam się również scenariuszami opublikowanymi przez innych nauczycieli.
Starałam się jak najczęściej wykorzystywać technologie informacyjne w swojej pracy pedagogicznej. Realizując to zadanie prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem programów edukacyjnych „Klik uczy ortografii”, „Klik uczy czytać”, „Klik uczy liczyć”, „Ortografia dla dzieci”, „Gotowy do szkoły- Uczę się czytać”, „Gotowy do szkoły-Ćwiczę umysł”, „Gotowy do szkoły-Piszę i liczę”. Programy te pozwalają na pełną indywidualizację nauki. Dzieci poprzez zabawę zdobywają konkretne umiejętności. Atrakcyjność komputera wywołuje pozytywną motywację do uczenia się, pobudza aktywność własną ucznia. Nauka czytania, pisania i liczenia dzięki komputerowi jest dla dzieci niezwykłą zabawą i przygodą.
W związku z wejściem w życie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół w latach roku 2009/2010, 2011/2012 prowadziłam zajęcia komputerowe. W czasie ich trwania uczniowie uczyli się obsługiwać komputer w podstawowym zakresie, posługiwania się wybranymi programami i grami edukacyjnymi rozwijając swoje zainteresowania. Nabywali umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji, tworzyli teksty i rysunki.
Zarówno podczas pracy w szkole jak i w przedszkolu kilka razy korzystałam na zajęciach z prezentacji multimedialnych przygotowywanych samodzielnie lub udostępnionych w Internecie np. Mieszkańcy lasu, Mieszkańcy pól i łąk, W zaczarowanej zagrodzie, Budowa książki dla dzieci, środowisko wodne. Dzięki temu uczniowie i przedszkolaki wykazywali większe zainteresowanie prezentowanymi treściami, aktywniej uczestniczyli w zajęciach, a przez to lepiej przyswajali sobie wiedzę z zakresu różnych dziedzin.
Ponieważ żyjemy w dobie ciągłych zmian, starałam się na poszerzać swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach były to:
1. Kurs specjalny „Komputer i Internet w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego” – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. Zajęcia obejmowały następującą tematykę:
2. Metody efektywnego wyszukiwania informacji w sieci Internet,
3. Pozytywne i negatywne aspekty pracy dziecka z komputerem,
4. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez wykorzystanie darmowych narzędzi platformy Google,
5. Zastosowanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela,
6. Tworzenie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem programów graficznych,
7. Szkolenie „Rola multimediów w edukacji”- Wydawnictwo Juka.
8. Z wykorzystaniem komputera i Internetu uczestniczyłam w szkoleniu on-line studium programu „Radosna Szkoła”.
Dzięki nim mogłam poznać strukturę i funkcjonowanie sieci Internet, sposoby wyszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia potrzebnych informacji w sieci oraz sposoby komunikacji za pośrednictwem Internetu.
Redagowałam i drukowałam różne pomoce do zajęć z dziećmi, podziękowania oraz zaproszenia. Wykorzystuję komputer do przygotowania scenariuszy zajęć oraz planów miesięcznych, do redagowania notatek do kroniki oraz artykułów na gazetkę ścienną a także do Gazety Szczyrkowskiej. Pomagał mi także w tworzeniu dokumentów awansu zawodowego.

§ 7 ust.2pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Mimo, iż skończyłam studia pedagogiczne staram się stale pogłębiać wiedzę z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Wiedzę na temat interesujących mnie tematów zdobywałam głównie poprzez samokształcenie:
• poszukiwałam nowości wydawniczych z interesujących mnie dziedzin
• poszukiwałam pozycji książkowych, artykułów na nurtujące mnie tematy, sytuacje problemy występujące w grupie szkolnej i przedszkolnej ciekawe propozycje zajęć. Były to m.in.:
o Danuta Al. – Khamisy „Rozwijanie pojęć przyrody nieożywionej u dzieci 6-letnich”,
o A. Bryńska, A. Kołakowski, A Pisula, M. Skotnicka, T. Wolańczyk ,,ADHD- Zespół nadpobudliwości psychoruchowej” Przewodnik dla rodziców i nauczycieli”;
o Maria Molicka ,,Bajki terapeutyczne” cz. 1 i 2;
o Hans P. Nolting ,,Jak zachować porządek w klasie?”;
o Ewa Skorek :Terapia pedagogiczne”.

• czytałam na bieżąco czasopisma pedagogiczne
• poszukiwałam rozwiązań na portalach internetowych, często korzystając z porad ekspertów

W czasie stażu uczestniczyłam w szkoleniach:
• seminarium „ Praca ze zróżnicowaną grupą uczniów – indywidualizacja nauczania;
• szkolenie „Rozwijanie potencjału twórczego dziecka” – Wydawnictwo Juka.
• warsztaty „Ciało i Emocje”- Centrum Nauki i Muzyki w Bielsku-Białej.
• warsztaty „Zachęcamy do myślenia! Zadajemy pytania - pracujemy z ilustracją-współpracujemy w grupie”. – Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.


§7 ust.2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.Przez cały okres stażu starałam się identyfikować pojawiające się problemy edukacyjne lub wychowawcze. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy podejmowałam próby ich rozwiązywania. Korzystałam z posiadanej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej, a także zwracałam się o pomoc do rodziców, czy nauczycieli. W niektórych przypadkach kierowałam uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Zwracałam uwagę uczniów na problemy współczesnego świata, oczywiście w miarę potrzeb i w sposób dostosowany do wieku dzieci. Mam tu na myśli problemy związane z życiem rodzinnym i społecznym (pokojowe rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałanie przemocy i agresji), z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, z prowadzeniem szeroko rozumianego zdrowego trybu życia (odżywianie, kultura spędzania wolnego czasu, unikanie używek).
Starałam się na bieżąco śledzić prawo oświatowe.
W latach 2009, 2012 przy współpracy z dyrektorem szkoły dla wszystkich uczniów zostały zorganizowane spotkania z przedstawicielem Wydziału Prewencji w Szczyrku ‘’Bezpiecznie w domu i na drodze”.

Podsumowanie
Okres stażu i praca nad uzyskiwaniem stopnia nauczyciela mianowanego była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy. Okres stażu pozwolił mi na inne spojrzenie na moją pracę zawodową jako nauczyciela i wychowawcy. Konieczność zaplanowania stażu, realizacja zadań, ciągła kontrola stopnia ich spełnienia i sporządzanie corocznych podsumowań nauczyła mnie systematycznego dążenia do celu oraz wpłynęła na jeszcze większe zaangażowanie się w pracę i rozwijanie kompetencji zawodowych. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Dobrze potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, w miarę potrzeby także modyfikuję. Korzystam z różnych form doskonalenia zawodowego, takich jak: kursy, warsztaty, szkolenia, konferencje podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej placówki . W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komunikacyjną i informacyjną. W pracy z uczniami zwracam uwagę na prawidłowe relacje miedzy nimi, na przestrzeganie zasad kultury osobistej, bezpieczeństwo. Ćwiczę postawy asertywne oraz pozytywne postrzeganie siebie i wiarę we własne możliwości. Zdobyte informacje w wyniku prowadzonych rozmów, obserwacji, konsultacji, służą mi do indywidualizacji pracy wychowawczej i dydaktycznej.
Coraz lepiej radzę sobie z takimi zagadnieniami jak: planowanie zajęć, organizowanie zajęć dodatkowych, wycieczek, współpraca z rodzicami, udział w zespołowych pracach Rady Pedagogicznej czy rozwiązywanie różnych problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. W przedszkolu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać kontakt z dziećmi, zrozumieć ich świat i pracować z nimi na bazie świata bliskiego dziecku.. Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania było wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad.
Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.