X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2001
Przesłano:

Sprawozdanie z rocznej pracy nauczyciela stażysty

WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze rozpoczęłam 1 września 2007 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski –pierwszy rok pracy w zawodzie Nauczyciela – Wychowawcy Świetlicy Szkolnej.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, posłuży podniesieniu jakości mojej pracy a przez to pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywał się staż.
( § 6 ust. 2 pkt 1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie (ZAŁĄCZNIK NR 1). Wspólnie z opiekunem stażu, panią Angeliką Zauchą uzgodniłyśmy zasady i normy współpracy.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego:
- Irena Dzierzgowska Wspinaczka po stopniach awansu. 1. Nauczyciel stażysta;
- Henryk Składanowski Awans zawodowy nauczyciela;
- Henryka Stachańczyk Dokumentacja na stopień awansu zawodowego w nowej wersji. Część I dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.

Na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Podczas odbywania stażu zapoznałam się z następującymi przepisami systemu oświaty:

- Znowelizowaną Kartą Nauczyciela z dn. 18.02.2000r. o Zmianie Karty Nauczyciela;
- Kartą Nauczyciela z dn. 26.01.1982r. z późniejszymi zmianami;
- Ustawą o Systemie Oświaty z dn. 7.09.1991r. z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Ponadto na początku stażu zapoznałam się z następującymi dokumentami Zespołu Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze:

- Statutem Szkoły wraz z załącznikami:
1. Programem Wychowawczym;
2. Szkolnym Programem Profilaktyki.
- Regulaminem Szkoły
- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Analiza tych dokumentów umożliwiła mi dokładniejsze zrozumienie działania Szkoły, mechanizmów regulujących jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się jakie są kompetencje poszczególnych organów nadzorujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej (dzienniki zajęć wychowawczych, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen). Bieżące wpisy w dzienniku umożliwiły mi poznanie struktury tego dokumentu. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz dyżurów nauczycielskich. Podczas całego roku szkolnego pełniłam dyżur w stołówce szkolnej oraz dowożąc gimnazjalistów na zajęcia szkolne. Ponadto zajmowałam się zamawianiem i dystrybucją mleka przeznaczonego dla dzieci z funduszu UE.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
( § 6 ust. 2 pkt 2)

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową szkoły, w której odbywałam staż.
Prowadziłam zróżnicowane tematycznie zajęcia integracyjno-poznawcze z dziećmi w młodszym wieku szkolnym oraz z młodzieżą gimnazjalną (ZAŁĄCZNIK NR 2). Odbywały się one w świetlicy, jak również w klasach szkolnych w ramach godzin wychowawczych.
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne (zob. w scenariuszach). Utworzyłam własny warsztat pracy - gromadziłam prace dzieci, dbałam o tablice w świetlicy szkolnej, na których dzieci prezentują swoje prace i tworzyłam gazetki tematyczne (ZAŁĄCZNIK NR 3).
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w jej posiedzeniach. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie i Krakowie.

Pozaszkolne formy doskonalenia (ZAŁĄCZNIK NR 4):

1. 14. 04. 08r. warsztaty „Uczeń z klasą”;
2. 15. 04. 08r. konferencja „Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: ADHD, zaburzenia lękowe i zaburzenia zachowań”;
3. 25. 04. 08r. warsztaty „Przeciwdziałanie dysleksji – nauka czytania sylabami”;
4. 26. 04. 08 warsztaty „Muzyka w edukacji elementarnej”;
5. 16-17. 05. 08r. warsztaty „Dziecko nadpobudliwe – diagnoza i postępowanie wychowawcze”;
6. 19. 05. 08r. warsztaty „Zapobieganie agresji i przemocy dzieci w młodszym wieku szkolnym”;
7. 19. 05. 08r. warsztaty „Behawioralna metoda modyfikacji zachowań dzieci”.

Uważam te formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Udział w warsztatach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Często korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej (ZAŁĄCZNIK NR 5). Pożyczałam książki do języka angielskiego potrzebne do prowadzenia przeze mnie całorocznych zajęć z tego języka z dziećmi ze świetlicy szkolnej. Były to lekcje kompensujące dla początkujących uczniów. Swoje działania wychowawcze wspomagałam również dzięki znajdującej się w bibliotece szkolnej literaturze psychologiczno﷓pedagogicznej, poruszającej tematykę właściwego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz występujących w nim dysfunkcji. Na podstawie książek dotyczących dobrego wychowania prowadziłam szereg zajęć na temat zachowania się uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
We własnym zakresie na bieżąco korzystałam z książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej:
· Christopher Day Rozwój zawodowy nauczyciela
· Laura C. Martin Zabawy plastyczne
· Urlich Vohland Radość zabawy
· Elżbieta Chmielewska Logopedia
· Wojciech Mikołajewicz Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dla)edukacji alternatywnej
· Ewa Noga, Anna Wasilak Stare i nowe zabawy podwórkowe
· Lucyna Brzozowska Uczymy się bawiąc
· Leszek Gęca Tańce integracyjne w pracy z grupą część II
· Ursula Barff, Inge Burkhardt, Jutta Maler Każde dziecko to potrafi

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego (ZAŁĄCZNIK NR 6), oraz niniejszego sprawozdania (ZAŁĄCZNIK NR 7), jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (ZAŁĄCZNIK NR 8).
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
· www.eduseek.ids.pl
· www.pwn.pl
· www.interklasa.pl
· www.wsip.com.pl
· www.publikacje.edux.pl
· www.scholaris.pl
· www.szkolnictwo.pl
· www.profesor.pl
· www.literka.pl
· www.awans.net
· www.men.gow.pl

Przygotowując lekcje korzystałam też z programów multimedialnych.
Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji i pomocy na lekcje (załączniki w scenariuszach).
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu oraz innych nauczycieli – wychowawców klas, co zdecydowanie pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
(§6 ust.2 pkt 3)

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy oraz zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z nauczycielką – wychowawczynią klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, na temat dojrzałości szkolnej dzieci, które miałam uczyć. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku szkolnym i pozaszkolnym wychowanków, nawiązywałam dobre kontakty z uczniami oraz współpracę z rodzicami. Od wychowawców klas gimnazjalnych również zebrałam wszystkie potrzebne informacje dotyczące wychowanków, co pomogło mi w porozumieniu z młodzieżą i w podniesieniu efektywności pracy z nimi.
Przez cały okres trwania mojego stażu niezwykle ważna okazała się dla mnie współpraca z pedagogiem szkolnym. Była dla mnie dużym wsparciem, z cierpliwością i zaangażowaniem wdrażała mnie w pracę w placówce oświatowej. Wspólne rozmowy, jej zalecenia, sugestie na temat życia wychowanków oraz ich problemów psycho-socjalnych znacznie wzbogaciły moje działania dydaktyczno-wychowawcze.
Jako nauczyciel stażysta chętnie służyłam pomocą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci (np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnienie materiałów odnośnie różnych problemów). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy ze szkołą i placówkami pozaszkolnymi, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną do grupy pomoc oraz dostarczając jak największej ilości informacji, jakimi dysponowałam.
W celu lepszego zrozumienia dzieci z dysfunkcjami określonymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami wydawanymi przez Poradnię, zachęcałam rodziców do konsultacji z pedagogiem szkolnym oraz z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
(§6 ust.2 pkt 4)

Podczas trwania stażu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli przedmiotowych (ZAŁĄCZNIK NR 9). Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych, niepełnosprawnych, z upośledzeniem umysłowym i uczniów zdolniejszych. Prowadziłam różnego rodzaju zajęcia zarówno w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej, jak i w ramach lekcji wychowawczych z uczniami Gimnazjum. Cykl spotkań pt. „Jak się uczyć, żeby się nauczyć?” dotyczył sposobów rozwiązywania naglących problemów młodzieży. Na bieżąco prowadziłam rozmowy z gimnazjalistami, głównie na temat problemów związanych z okresem dorastania.
Prowadziłam również lekcje w obecności opiekuna stażu. Podczas trwania roku szkolnego przeprowadziłam również jedne zajęcia w obecności Pani Dyrektor oraz kolejne w obecności Pana Dyrektora. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z określeniem celów szczegółowych oraz ich przebiegiem (ZAŁĄCZNIK NR 10). Obserwacja i analiza lekcji prowadzonych przeze mnie wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Po każdym działaniu omawiałam ich przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia.
Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności zdobytych podczas studiów i poszerzanych przez indywidualne dokształcanie; był jednocześnie wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, pogłębiania relacji z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.
Będę się starała pracować rzetelnie i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania dzieci do przestrzegania ustalonych zasad.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie podejmowane na rzecz szkoły działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne.
Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową.
Moim marzeniem jest także podjęcie studiów podyplomowych o tematyce terapii pedagogicznej, aby móc dotrzeć do tych zakątków psychiki młodego człowieka, które wymagają uwagi i umiejętnego nią pokierowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.