X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2000
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: mgr Barbara Zajdel
Miejsce:
Nauczany przedmiot: wychowawca świetlicy
Czas trwania stażu: 9 miesięcy.
Opiekun stażu:
Posiadane kwalifikacje:

Szczegółowy plan pracy

· Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

· Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy oraz
w nauczaniu indywidualnym.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych, samokształcenia).
7. Umiejętne prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
8. Zaznajomienie się ze środowiskiem uczniów oraz ich problemami.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Plan działań:

Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.Napisanie planu rozwoju zawodowego Dyrektor szkoły, opiekun stażu IX’07 Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
2 Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Bezpośrednia rozmowa.. Opiekun stażu IX’07 Opracowanie zasad współpracy
3 Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych Opracowanie zakresu i tematów zajęć Opiekun stażu IX’07- V’08 Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
4 Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną. Czytanie czasopism pedagogicznych oraz literatury specjalistycznej Biblioteki pedagogiczne IX’07-V’08 Krótkie streszczenia przeczytanych pozycji
5 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy. Opiekun stażu IX’07-V’08 Teczka stażysty
6 Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Opiekun stażu V’08 Sprawozdanie z realizacji stażu

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
1 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Udział w Radach Pedagogicznych Dyrektor szkoły, opiekun stażu IX’07- V’08 Lista obecności na radach pedagogicznych
2 Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej Dyrektor, zastępca dyrektora, opiekun stażu IX’07 Organizacja zajęć własnych
3 Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: statut szkoły, program wychowawczy, dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dzienniki zajęć wychowawczych i dydaktycznych, rozkłady zajęć itp. Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennikówPomoc w opracowaniu projektu planu pracy opiekuńczo-wychowawczego świetlicy Dyrektor, opiekun stażu IX/X’07 Wpisy w dziennikachProjekt planu pracy świetlicy.
4 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Lektura obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor, opiekun stażu IX-XI’07 Oświadczenie o znajomości przepisów
5 Określenie roli wychowawcy świetlicy szkolnej Bezpośrednia rozmowa Dyrektor, wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy W trakcie trwania stażu Uwagi w autorefleksji

Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków
1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez wychowawcę świetlicy Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników Opiekun stażu, wychowawca świetlicy, nauczyciele Dwa razy w miesiącu IX’07- V’08 Wnioski z obserwacji i hospitacji
2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja Opiekun stażu Raz w miesiącu IX’07- V’08 Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3 Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Działania autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji Samodzielna praca z opiekunem stażu i wychowawcą świetlicy Na bieżąco Autorefleksja, autoanaliza
4 Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach i kursach organizowanych przez jednostki doskonalące nauczycieli Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno – psychologicznej Dyrektor, opiekun stażu W trakcie trwania stażu Zaświadczenia, potwierdzenie udziału w formach doskonalenia Prezentacja przeczytanych książek Omówienie tematyki wybranych pozycji
5 Wspomaganie aktywności twórczej dzieci Udział wychowanków w konkursach plastycznych. Opiekun stażu, wychowawca świetlicy Cały rok szkolny Potwierdzenia od organizatorów
6 Doskonalenie multimedialnych technik pracy Publikacja w internecie planu rozwoju.Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej Opiekun stażu W trakcie stażu Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym

Pogłębianie wiedzy z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz wiedzy o indywidualnej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów
1 Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i opracowanie planu opiekuńczo-wychowawczego świetlicy Wybór tematów do pracy na bieżący rok. Opiekun stażu, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy IX’07 Opracowany plan opiekuńczo-wychowawczy świetlicy
2 Poznanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów Rozmowa indywidualna, wywiad Opiekun stażu, pedagog szkolny, dyrektor szkoły, wychowawca świetlicy X/XI’07 Charakterystyka grupy świetlicowej
3 Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków oraz doskonalenie form pracy. Udział w szkoleniach Lektura pedagogiczna i psychologiczna Opiekun stażu, osoby prowadzące kursy Na bieżąco Zaświadczenia, prezentacja literatury
4 Rozszerzanie wiedzy z zakresu problemów środowiska uczniów, wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów,stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji Troska o dobry kontakt z rodzicami. Opiekun stażu, pedagog szkolny. Okres trwania stażu Notatki z przeprowadzonych rozmów
5 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Samoocena Dyrektor szkoły, opiekun stażu V’08 Teczka stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.