X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20067
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego pedagoga szkolnego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO PEDAGOGA SZKOLNEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Joanna Górzyńska
Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 roku
Data zakończenia stażu: 31.05.2013 roku
Okres łączny trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie


„Im więcej ludzi rozwinie się dzięki Tobie, tym pełniejsza będzie Twoja własna realizacja."
J. C. Maxwell

Wstęp

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie jestem zatrudniona począwszy od 1.09.2009r. jako pedagog szkolny. Równocześnie realizuję się w zawodzie nauczyciela polonisty. Pragnąc uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego napisałam plan rozwoju, który wraz z pisemnym wnioskiem przedłożyłam pani dyrektor mgr inż. ................. Przydzielono mi opiekuna stażu – mgr ..............
W czasie minionych 2 lat i 9 miesięcy starałam się intensywnie pracować, aby sprostać celom, które założyłam sobie tworząc plan rozwoju zawodowego. W trakcie trwania stażu nie tylko pogłębiałam wiedzę, ale także swoje umiejętności dydaktyczno – wychowawcze. Skoncentrowałam się na doskonaleniu przepisów prawa oświatowego. Czynnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły starając się, aby powierzone mi zadania opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjne wypełniać w sposób efektywny i twórczy.
Opracowując plan rozwoju zawodowego starałam się uwzględnić bieżące zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły, w której jestem zatrudniona. Skupiłam się na kontynowaniu rozpoczętych przeze mnie działań, a zarazem tworzeniu nowych, w ramach obowiązków zawodowych. Starałam się uwzględnić założenia Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki. Istotne stało się także poznanie potrzeb szkoły, rodziców i uczniów przy wykorzystaniu własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia pedagogicznego. Osiągając sukcesywnie cele uwzględnione w moim planie rozwoju zawodowego starałam się wziąć pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne, które są niezbędne przy jego realizacji. Dokonywałam bieżącej analizy własnych działań i oceniałam ich skuteczność, wprowadzając niezbędne zmiany w przypadku zaistniałej potrzeby. Starałam się uwzględniać współczesne kierunki rozwoju placówki, w której jestem zatrudniona, wzbogacając swój warsztat pracy.
Sprawozdanie z wykonywania poszczególnych zadań przedstawiłam w pięciu rozdziałach dotyczących:
1. umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7ust.2pkt.1)
2. umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7ust.2pkt.2)
3. umiejętności wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7ust.2pkt.3)
4. umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, rozwiazywania problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7ust.2pkt.4)
5. umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7ust.2pkt.5)


Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7ust.2pkt.1)

W celu zrealizowania wymagań uwzględnionych w §7ust.2pkt.1 podjęłam współpracę z przydzielonym mi opiekunem stażu – mgr Małgorzatą Langner. Jej zasady zostały sprecyzowane w trakcie zawierania ustnego kontraktu wraz z harmonogramem spotkań. W trakcie stażu korzystałam z udzielanych mi rad dotyczących procesu dydaktyczno – wychowawczego, starając się dążyć do podniesienia swoich umiejętności merytorycznych i pedagogicznych.
Zmierzając do doskonalenia własnego warsztatu pracy prowadziłam zajęcia obserwowane przez opiekuna stażu, dyrektora szkoły oraz wicedyrektora. Rozmowy pohospitacyjne dostarczyły mi informacji zwrotnych uwzględniających ocenę mojego przygotowania do lekcji oraz analizę jej przebiegu z punktu widzenia intensyfikowania procesu dydaktyczno – wychowawczego i wyzwolenia twórczej inicjatywy uczniów. Rozmowy pohospitacyjne wyznaczały kierunek mojego dalszego działania, uwypuklały mocne strony hospitowanej lekcji – zwracając także uwagę na słabsze aspekty w prowadzeniu jednostki dydaktycznej, co wpływało na rozwój funkcji samokształceniowej, inspirującej mnie do doskonalenia warsztatu pracy. Prowadząc lekcje starałam się zwracać uwagę na poprawność merytoryczną prowadzonych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, prawidłowość wykonywania zadań wynikających ze Statusy Szkoły, Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki, poprawność językową, wspomaganie rozwoju ucznia oraz umiejętność pełnego wykorzystania czasu lekcji. Skupiłam się na prowadzeniu zajęć zgodnie z zaplanowanymi celami i metodami, wykorzystując walory wychowawcze, pobudzając aktywność uczniów. Zauważenie istniejących braków zawsze zmuszało mnie do zastanowienia się nad ich przyczynami i sposobami zapobiegania ich pojawienia się w przyszłości. Prowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza lekcji, uwzględniającego kolejność zaplanowanych działań.
Podjęłam czynności mające na celu usystematyzowanie wiedzy dotyczącej procedur awansu zawodowego. Zaznajomiłam się z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz fragmentami Karty Nauczyciela dotyczącymi w/w problematyki. Starałam się aktywnie poszerzać własną bibliotekę o akty prawne związane z awansem zawodowym oraz pomocą psychologiczno – pedagogiczną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
Jestem świadoma, iż w procesie doskonalenia zawodowego pryncypialne znaczenie odgrywa samokształcenie zawodowe. Pedagog szkolny musi dążyć do samorozwoju osobistego, poszerzania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń. W obliczu zmieniającej się szkoły niezbędne jest dostosowanie się do tych zmian poprzez odpowiednią edukację i doskonalenie swoich umiejętności. Idea kształcenia ustawicznego stała się stałym komponentem mojego rozwoju zawodowego, dążąc do rozwinięcia określonych uzdolnień i podnosząc poziom moich kwalifikacji. Wiedza, którą zdobyłam na studiach wyższych, a którą poszerzyłam na studiach podyplomowych i licznych szkoleniach doskonalących, jest przeze mnie aktualizowana. W trakcie minionego stażu uczestniczyłam w nowych formach kształcenia zewnątrzszkolnego i wewnątrzszkolnego, zmierzając do pozyskania nowych kompetencji. Poszerzanie moich umiejętności oraz zdobywanie wartościowych doświadczeń odbywało się poprzez mój czynny udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

FORMA DOSKONALENIA/
WYMIAR GODZIN/
DATA UKOŃCZENIA
NAZWA DOSKONALENIA
CEL
(Tabela - dop. red.)

Zajęcia warsztatowe/20/
9.12.2010r. Współpraca szkoły
z rodzicami -umiejętność budowania efektywnej współpracy z rodzicami,
-poznanie reguł skutecznej komunikacji i barier interpersonalnych,
-umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
Szkolenie /4/
25.11.2010r. Integrowanie
i modelowanie zespołu klasowego -nabycie umiejętności diagnozowania ról grupowych i wykorzystania ich do budowania kreatywnego i wspierającego się zespołu klasowego,
-umiejętność aranżowania sytuacji wychowawczych służących umocnieniu więzi grupowych
Szkolenie/6/
4.12.2010r. Praca metodą projektu -propagowanie idei wykorzystania metody projektu w pracy z uczniami jako stylu inspirującego otwartość i rozbudzanie ciekawości w odkrywaniu świata,
-kształtowanie umiejętności działania w zespole oraz doskonalenia umiejętności systematycznego planowania pracy
Warsztaty/
7.12.2010r. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -umiejętność indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach – w świetle nowych regulacji prawnych
Kurs dokształcający/8/
18.12.2010r. Dobro mieszka w nas -doskonalenie umiejętności wykorzystania metod prowadzących do rozpoznawania poczucia własnej wartości
Doskonalenia metodyczne/14/
2010/2011 1.Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy z uczniem zdolnym
2.Współpraca szkoły z rodzicami. Aspekt psychologiczny
3.Jak przygotować spotkanie z rodzicami? Wskazówki dla nauczycieli
4.Indywidualizacja procesów wychowania i nauczania w praktyce szkolnej -nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
-zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,
-dzielenie się doświadczeniami,
-nawiązanie kontaktów zawodowych
Konferencja szkoleniowa/4/
5.01.2011r. Substancje psychoaktywne i ich wpływ na współczesną młodzież -rozszerzenie wiedzy dotyczącej dopalaczy,
-poznanie wpływu substancji psychoaktywnych na organizm człowieka,
-profilaktyka uzależnień: teoria i praktyka
Sesja popularnonaukowa/
6.04.2011r. Czytając Miłosza -pogłębienie wiedzy o pisarzu i jego twórczości
Konferencja szkoleniowa/
30.05.2011r. Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży -zapoznanie się ze skalą zjawiska samobójstw na terenie województwa wielkopolskiego,
-poznanie społecznych i psychologicznych uwarunkowań samobójstw u dzieci i młodzieży,
-istota prewencji zachowań autoagresywnych w szkołach
Seminarium/
20.09.2011r. Pomiar dydaktyczny -poznanie podstawowych pojęć i procedur pomiaru dydaktycznego,
-umiejętność dokonania analizy statystycznej i jakościowej wyników pomiaru dydaktycznego
Szkolenie warsztatowe/
14.11.2011r. Redagowanie uchwał rady pedagogicznej zgodnie z zasadami techniki prawodawczej -poznanie oznaczeń przepisów uchwał i ich systematyzacji,
-zapoznanie się z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie: „Zasad techniki prawodawczej”,
-poznanie przepisów merytorycznych dotyczących redagowania uchwał rady pedagogicznej
Kurs dokształcający/8/
15.11.2011r. Ewaluacja w pracy nauczyciela i szkoły -umiejętność przygotowania projektu ewaluacyjnego i doboru metod i narzędzi,
-przeprowadzenie analizy raportu i sformułowanie wniosków do dalszej pracy
Konferencja szkoleniowa/4/
9.02.2012r. Przemoc w rodzinie. Jak pomóc dziecku krzywdzonemu zgodnie z niebieską kartą? -uzupełnienie wiedzy z zakresu przemocy w rodzinie, sposobów rozpoznawania problemu i procedur postępowania w świetle nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedur: „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy: „Niebieska Karta”
Doskonalenia metodyczne/28/
2011/2012 1.Cyberokrucieństwo i jego konsekwencje
2.Przemoc a społeczne tendencje
3.Metoda PbP w kontakcie z uczniem
3.Wypaleni? Ależ skąd!
4.Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej po nowemu
5.Sztuka zadania prostego pytania
Przepis na odpowiedzialność ucznia -nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
-zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,
-dzielenie się doświadczeniami,
-nawiązanie kontaktów zawodowych
Szkolenie tutorskie/80/
2011/2012 Tutoring -budowanie umiejętności rozwijania potencjału ucznia,
-umiejętność korzystania z narzędzi coachingowych, tj.umiejętność zadawania pytań, wyznaczanie celów i planowanie właściwej drogi do ich osiągnięcia, zmiana przekonań blokujących rozwój ucznia, motywowanie, koncentracja na mocnych stronach
Rada szkoleniowa/
19.11.2013r. BHP -poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
-zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy
Konferencja szkoleniowa/
22.11.2012r. Oddalamy przemoc w rodzinie -poznanie poszczególnych faz cyklu przemocy oraz istoty zjawiska współuzależnienia,
-istota prewencji wobec kryzysów wychowawczych,
-poznanie metod wychowawczych bez udziału przemocy
Konferencja szkoleniowa/4/
10.12.2012r. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych -poznanie aspektów prawnych cyberprzemocy,
-przyczyny i profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży,
-umiejętność właściwej diagnozy
w przypadku przemocy
w rodzinie i rozwodu,
-poznanie metody konstruktywnej konfrontacji
Szkolenie/
8.01.2013r. Egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego -uzyskanie wpisu do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku jako egzaminator
Kurs doskonalący/8/
23.02.2013r. Elementy socjoterapii w pracy nauczyciela wychowawcy -poznanie struktury zajęć socjoterapeutycznych,
-poznanie metod pracy z grupą
Seminarium/
25.03.2013r. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych sposobem na podnoszenie jakości pracy szkoły -poprawa efektywności kształcenia,
-umiejętność analizowania i interpretowania wyników egzaminu maturalnego,
-umiejętność analizowania czynników wpływających na wyniki
Doskonalenia metodyczne/24/
2012/2013 1.Nowy rok, nowe wyzwanie-czyli bądźmy na czasie!
2.Prawo dla pedagoga-praktycznie
3.Bezpieczeństwo w szkole. Procedury postępowania i warunki ich skuteczności
4.Techniki praktycznego działania w pracy z uczniem. Haft matematyczny
5.Pedagog szkoli radę pedagogiczną. Współpraca z rodzicami
6.Pedagog szkoli radę pedagogiczną. Bezradność i złość nauczyciela
7.Techniki i mechanizmy motywujące uczniów -nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
-zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,
-dzielenie się doświadczeniami,
-nawiązanie kontaktów zawodowych
Kurs internetowy/40/
W trakcie
(rozpoczęcie 21.03.2013r./
zakończenie:
10.06.2013r) Vademecum doradztwa edukacyjno- zawodowego -wyposażenie uczestników
w wiedzę i profesjonalne umiejętności z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

W trakcie stażu starałam się także uzupełniać swoją wiedzę teoretyczną. Wybór literatury, z którą systematycznie się zapoznawałam, nie był przypadkowy lecz zawsze wiązał się w sposób znaczący z potrzebami wynikającymi z problemów szkolnych. Literatura specjalistyczna pogłębiała moją wiedzę, z którą mogłam się dzielić w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Przestudiowałam literaturę:
1. K. Liszcz, Dziecko z FAS w szkole i w domu, Kraków 2011
• Problematyka książki dotyczy skutków sięgania po alkohol przez matki oczekujące narodzin dziecka. Kwestia ta jest jeszcze w Polsce bardzo często bagatelizowana. Książka Liszcza podejmuje wiec temat kluczowy z punktu widzenia nauczyciela i rodzica. Autor prezentuje podstawowe hasła związane z FAS, opisując zasady planowania działań w szkole i w kontaktach między szkołą a domem.
2. J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako ryzykowne zachowania młodzieży, Kraków 2012
• Autor przedstawia zjawisko agresji elektronicznej i cyberbullyingu z dużym znawstwem tematu, z szerokim kontekście teoretycznym oraz z wynikami obszernych badań własnych. Jest to rzetelne kompendium wiedzy o charakterze eksperckim. Problematyka agresji elektronicznej w sposób znaczący wiąże się z problemami współczesnej młodzieży, dlatego zapoznanie się z tą książką stało się niezwykle pomocne w mojej pracy zawodowej.
3. A. Koczaska – Siedlecka (red.), Młodzież i substancje psychoaktywne, Warszawa 2009
• Autorka przedstawia różne koncepcje pracy z młodzieżą, opisuje rodzaje testów do wykrywania narkotyków. Wyjaśnia, czym kierować się przy wyborze placówki zajmującej się leczeniem młodzieży.
4. K. Stróżyński, Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego, Warszawa 2010
• Książka opisuje w sposób teoretyczny podstawowe zagadnienia ewaluacji oraz praktyczne rady związane z tą tematyką, przedstawia metodologię badań ewaluacyjnych w ścisłym powiązaniu z obowiązującym od 2009 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym.
5. T. Sołtysiak, M. Kowalczyk – Jamnicka (red.), Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałania, Bydgoszcz 2007
• Publikacja opracowana przez specjalistów: pedagogów, psychologów i socjologów, podejmująca problematykę przejawów zachowań z obszaru patologii, zawierająca propozycje przeciwdziałania tym zjawiskom. Autorzy książki podjęli miedzy innymi temat uzależnień, zachowań agresywnych wśród młodzieży oraz gwałtownej przestępczości.
6. A. Wójtewicz, K. Stadnik, Anielice czy diablice. Dziewczęta w szponach seksualizacji i agresji w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2009
• Książka podejmująca zagadnienia, przyczyn i konsekwencji seksualizacji oraz dziewczęcej agresji wymierzonej w przedstawicieli tej samej płci. Książka powstała na podstawie badań własnych przeprowadzonych w gimnazjum przy zastosowaniu techniki indywidualnego wywiadu pogłębionego.
7. J. Wycisk, B. Ziółkowska, Młodzież przeciwko sobie, zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia – jak pomóc nastolatkom w szkole?, Warszawa 2010
• Książka kierowana jest do osób, które pracują z młodzieżą i czują się współodpowiedzialni za ich rozwój. W szkole bardzo często to właśnie pedagog jako pierwszy odbiera sygnały o autodestruktywnych zachowaniach uczniów, dlatego posiadając odpowiednią wiedzę mogą się stać nie tylko wsparciem, ale i źródłem profesjonalnej pomocy. Samookaleczenia oraz zaburzenia prawidłowego odżywiania się – jak dowodzą autorki książki, często ze sobą współwystępują.
8. L. Bojarska, Od walenia po łapach po zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole, Warszawa 2006
• Książka analizująca problematykę środków dyscyplinujących, które pozwalają na wyperswadowanie od wychowanków szacunku, ale z poszanowaniem obowiązujących praw. Autorka szeroko omówiła również kwestię uczniów drugorocznych. Jest to zdecydowanie istotny problem w szkole, w której przecież zdarzają się sytuacje, w której uczeń powtarza klasę. Dla wielu z nich jest to element traumy, którą interpretują jako porażkę edukacyjną. Znalezienie się w nowej sytuacji, w otoczeniu dotąd obcych im kolegów i koleżanek często wzbudza paraliżujący lęk, z którym nie potrafią sobie pomóc.
9. J. Wrona, Sposoby podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa 2009
• Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010r. nakłada na nauczycieli określony model pracy z uczniem – nie tylko tym, posiadającym trudności edukacyjne, ale również z tym zdolnym, wymagającym szczególnego rodzaju wsparcia swoich uzdolnień specjalnych. Istotny jest poziom diagnostyczny, niezbędny przy prawidłowym rozpoznaniu potrzeb każdego ucznia. Sporządzanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, oraz prawidłowe formułowanie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia i Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego stało się zadaniem pedagoga szkolnego. Jako koordynator wspomagam nauczycieli w ich roli jako członków zespołów, przy prawidłowym wykonywaniu zadań, które nakłada na nich rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010r. Książka zawiera także praktyczne rady związane z prawidłowym formułowaniem Planów Działań Wspierających.
W trakcie stażu na bieżąco zapoznawałam się z informacjami zamieszczonymi w magazynie dla wychowawców: „Sygnał”. Miesięcznik składa się z artykułów napisanych przez pedagogów, psychologów, terapeutów i doświadczonych wychowawców związanych ściśle ze środowiskiem szkolnym. „Sygnał” publikuje cenne wskazówki, przykłady skutecznych oddziaływań wychowawczych, a także scenariusze lekcji, z których można skorzystać. Zapoznawałam się także z miesięcznikiem dostosowanym do realiów i wymagań dzisiejszej oświaty: „Głos pedagogiczny”. Niezwykle istotne stały się dla mnie informacje zawarte w rubryce: „Praca z uczniem ze SPE”, prezentującej sprawdzone metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Czasopismo zawiera także rady ekspertów, które bywały pomocne w przypadku rozwiązania sytuacji uznanej przeze mnie za trudną.
W sposób systematyczny prowadziłam i uzupełniałam dokumentację szkolną, taką jak: dziennik pedagoga, dziennik zajęć pozalekcyjnych, zeszyt spotkań z rodzicami uczniów. W celu usprawnienia swojej pracy stworzyłam własny warsztat uszeregowany w segregatory tematyczne, uwzgledniające:
- dokumentacje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: KIPU, IPET, PDW;
- narzędzia wykorzystywane przeze mnie w trakcie zajęć tutorskich;
- wytwory prac uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wraz z pomocami dydaktycznymi;
- rozporządzenia, dokumenty regulujące pracę pedagoga;
- ankiety dotyczące takich problemów, jak: dopalacze, stres, bezpieczeństwo w szkole, rak piesi, przyczyny niskiej frekwencji, stosunek uczniów do nauki szkolnej, wagary, narkotyki, cyberprzemoc, spóźnienia na lekcję, AIDS i inne;
- opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz orzeczenia o kształceniu specjalnym;
- scenariusze lekcji profilaktycznych i wychowawczych;
- kwestionariusze uczniów rozpoczynających naukę w klasie I;
- kwestionariusz zachowania ucznia w sytuacji rozłąki migracyjnej – dla wychowawców oraz kwestionariusz oceny sytuacji dziecka z rodziny migracyjnej – dla uczniów znajdujących się w takiej sytuacji;
- karty indywidualne ucznia, z uwzględnieniem opisu sytuacji domowej oraz szkolnej;
- kontrakty z uczniami;
- pisma do: rodziców/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej/Sądu Rejonowego w Gnieźnie/ Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie/Urzędu Miejskiego/Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego/Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
- karty nieuzasadnionej absencji.
Pod moja opieką znajduje się gabinet pedagoga szkolnego, w którym dobrze powinni czuć się uczniowie i rodzice odwiedzający to miejsce. Urządzony jest więc w taki sposób, by panujący w nim przyjazny klimat stwarzał poczucie bezpieczeństwa. Pokój jest wprawdzie niewielki, ale funkcjonalny, dający możliwość prowadzenia nieskrępowanej rozmowy. Fotel, w którym zasiada zaproszony gość, znajduje się tyłem do drzwi wejściowych, zapewniając tym samym anonimowość, której często oczekuje. Szybki dostęp do materiałów specjalistycznych oraz narzędzi pracy zapewnia mi komfort. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego pozwoliło także na gromadzenie plakatów, broszur tematycznych, które staram się wykorzystywać w celach informacyjnych i profilaktycznych. Pokój jest estetyczny, wyposażony w biblioteczkę podręczną oraz obszerny warsztat metodyczno – terapeutyczny, z którego na bieżąco korzystam.

Uzyskane efekty: Wnikliwa analiza obowiązujących przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela umożliwiła mi w sposób prawidłowy skonstruować plan rozwoju zawodowego, który stał się bodźcem do mojego samorozwoju. Rozmowy pohospitacyjne przyczyniły się do efektywniejszej organizacji jednostki lekcyjnej i doboru metod pracy, skupiających się na aktywizowaniu uczniów. Natomiast liczne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, nie tylko w sposób znaczący rozwinęły moją wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim wzbogaciły mnie w umiejętność rozwiązywania problemów w oparciu o konkretne metody i narzędzia pracy. Wzrosła jednocześnie jakość moich pedagogicznych oddziaływań. Niezwykle cenna, w czasie uczestniczenia w różnych formach dokształcających, jest także możliwość wymiany doświadczeń z innymi pedagogami, związanymi ze środowiskiem szkolnym. Natomiast wiadomości zaczerpnięte z literatury mogłam również wykorzystywać w trakcie zajęć profilaktycznych, tworząc prezentacje multimedialne w oparciu o specjalistyczne informacje.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7ust.2pkt.2)

Zgodnie z charakterem wykonywanej przeze mnie pracy, uwzględniłam potrzeby rozwojowe uczniów, a także problematykę środowiska lokalnego, z którego pochodzą moi uczniowie. Założenia §7ust.2pkt.2 rozporządzenia realizowałam w trakcie swojego stażu poprzez takie działania jak:
- Poznanie uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie
Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami, analizowanie kwestionariuszy wypełnionych przez uczniów i rodziców, ankiet zainteresowań, a także wizyty domowe – w przypadku zaistniałej potrzeby – pozwoliło mi na napisanie planu pracy pedagoga szkolnego na każdy rok szkolny, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych oraz współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych. Na początku danego roku szkolnego rozdawałam kwestionariusz uczniowi rozpoczynającemu naukę z szkole, pozwalający rozpoznać jego zainteresowania, sytuację zawodową prawnych opiekunów, statut rodziny i problemy zdrowotne. Dopełnieniem tych wiadomości stały się informacje pochodzące z kwestionariusza dla rodziców. Informowali oni o istniejących problemach rodzinnych, trudnościach materialnych, a także o opiniach z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych i orzeczeniach o potrzebach specjalnych, które posiadają ich dzieci. Uzyskane w ten sposób wiadomości często były wykorzystywane również przez wychowawców poszczególnych klas. Poznanie uczniów nastąpiło także poprzez uczestniczenie jako opiekun w wycieczkach szkolnych, wykładach tematycznych i seminariach. W trakcie stażu funkcję opiekuńczą pełniłam:
1. w czasie wykładu zorganizowanego w związku z programem: uczeń zdolny; „Kreowanie wizerunku medialnego”, 23.11.2010r.;
2. w trakcie spotkania z aktorami realizującymi program profilaktyczny, wzbogaconego spektaklem: „Punkt zwrotny”, 16.12.2010r.;
3. podczas akcji rekrutacyjnej prowadzonej w szkołach gimnazjalnych, 2011r., 2012r., 2013r.;
4. w czasie Targów Edukacyjnych w Gnieźnie, 17.03.2011r.;
5. podczas pielgrzymki maturzystów do Częstochowy, 26.03.2011r.;
6. biorąc udział w sesji popularnonaukowej dotyczącej życia i twórczości Czesława Miłosza w GWSHM „Milenium”, 06.04.2011r.;
7. aktywnie uczestnicząc w edukacyjnej grze miejskiej poświęconej kardynałowi Wyszyńskiemu, 18.04.2011r.;
8. w czasie wyjazdu do Myślęcinka – Ogrodu Botanicznego i Instytutu Aklimatyzacji Roślin, 07.06.2011r.;
9. podczas wycieczki do Poznania, na wystawę zwierząt hodowlanych, 14.09.2011r.;
10.oglądając z uczniami film: „Bitwa warszawska 1920” w kinie Helios, 17.10.2011r.;
11. uczestnicząc w wigiliach klasowych, 2010r., 2011r., 2012r. – w zastępstwie za nauczyciela wychowawcę;
12. jako opiekun uczennic biorących udział w konkursie ortograficznym, 21.03.2011r., 20.03.2013r.;
13. podczas spotkania z odtwórcą głównej roli spektaklu: „Król Ryszard III” w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, 27.03.2012r.;
14. oglądając spektakl: „Król Ryszard III”, 12.04.2012r.;
15. w czasie wycieczki szkolnej do Holandii i Belgii, 16.04.2012r. – 21.04.2012r.;
16. oglądając film: „Syberiada polska” w kinie Helios, 08.03.2013r.;
17. w czasie castingu w Zagórowie na: „Dziewczynę kalendarza 2014r.”.
- Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
W czasie stażu systematycznie brałam udział we wszystkich zaplanowanych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w czasie których aktualizowałam swoja wiedzę dotyczącą uczniów wymagających konkretnej pomocy. Stały kontakt z nauczycielami pozwolił na właściwą diagnozę i trafną reakcję w konkretnych sytuacjach wymagających natychmiastowych oddziaływań pedagogicznych. Dzięki spotkaniom z nimi na bieżąco możliwe było prowadzenie spisu uczniów wymagających określonego wsparcia.
- Praca w komisji do spraw ewaluacji wewnętrznej
Uczestniczyłam w pracach koncentrujących się na przygotowaniu narzędzi badawczych, precyzowaniu celów i kryteriów ewaluacji wewnętrznej. Rok szkolny 2012/2013 poświęcony jest w całości problematyce atrakcyjności kontaktów z rodzicami, nauczycielami i uczniami oraz jego wpływu na aktywne współdziałanie ze środowiskiem szkolnym. Obecnie trwają prace nad sporządzaniem raportu, wraz z rekomendacjami i wnioskami.
- Przygotowanie gazetek informacyjno – tematycznych
Poznanie problematyki środowiska lokalnego oraz bieżących problemów społecznych i profilaktycznych skutkowało prowadzeniem gabloty o charakterze informacyjnym. Znajdowały się na niej informacje związane w sposób bezpośredni z konkretnymi hasłami profilaktycznymi i wychowawczymi, wraz ze zdjęciami i plakatami ściśle do nich nawiązującymi. Pogłębiały one wiedzę z danej problematyki, często będąc wprowadzeniem do lekcji profilaktycznych, które prowadziłam.
- Współorganizator kółka teatralnego: „Wizjonerski profesjonalizm gestu i słowa”
Uczniowie uczestniczący systematycznie w proponowanych im zajęciach w ramach działającego w szkole koła zainteresowań, mogli doskonalić swój warsztat poprzez rozwijanie umiejętności scenicznych, umożliwiających im amatorską działalność teatralną. Potrafią oni pracować w grupie i skutecznie porozumiewać się ze sobą w momentach trudnych, silnie odczuwanej tremy w czasie publicznego występu. Praca w kole teatralnym pozwoliła mi przede wszystkim poznać uczestników oraz ich potrzeby, wspierać ich rozwój oraz proces kształtowania się wrażliwości i poczucia artyzmu. Starałam się wspierać pedagogiczny aspekt ich indywidualnego rozwoju, zdając sobie sprawę z korzyści dotyczących konstruktywnego spędzenia czasu przez młodzież, którzy mogli rozwijać pozytywne cechy swojego charakteru. Koło teatralne przyczyniło się także do promocji szkoły w środowisku lokalnym i poszerzenia oferty edukacyjnej, poprzez aktywną pracę w trakcie przygotowania następujących uroczystości:
a. imprezy: STRONG FARMER - przygotowanie przedstawienia o charakterze profilaktycznym, 16.10.2011r.;
b. wigilii klasowych - praca nad nagraniem filmowym przedstawienia wigilijnego z udziałem uczestników koła teatralnego, 13.12.2011r.;
c. pożegnania klas IV - przygotowanie przedstawienia o charakterze kabaretowym, 26.04.2013r.;
d. Święta Niepodległości – przy współpracy z kołem muzycznym – występ o charakterze patetycznym, 12.11.2013r.;
e. Dnia Patrona – pomoc w przygotowaniu poprawnej deklamacji wierszy, 13.12.2013r;
f. Festiwalu Nauki i Kultury – przygotowanie przedstawienia kabaretowego: „Groteskalia 2013”, 21.03.2013r.
- Prowadzenie zajęć profilaktycznych i wychowawczych, zgodnie z obowiązującym Programem Profilaktycznym i Programem Wychowawczym

- Tematyka zajęć zawsze uzgadniana była z wychowawcą klas, aby nie powielała już podjętej wcześniej przez niego, ale była jej wzbogaceniem. Najczęściej jednak dotyczyła tematów profilaktyczno – wychowawczych nie podejmowanych w trwającym etapie edukacyjnym przez wychowawcę w danej klasie, na przykład takich jak: Szkoła w profilaktyce i edukacji FAS/Bezpieczeństwo w szkole/Problematyka agresji i przemocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym/Zapobieganie handlowi ludźmi/Problematyka dopalaczy/Załóż się o swoje płuca – problematyka palenia papierosów/Mobbing wśród rówieśników/Problem uzależnień/Niwelowanie postaw agresywnych/Nauka asertywnych postaw/Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych/Oblicza depresji/Wirtualne ciosy – realne rany/HIV – AIDS – poznaj wroga/Problematyka walki z przemocą, zainspirowana filmem: „Jeden krok”/Obrazki życia – zainspirowane filmem: „Sala samobójców”/.
- Jednocześnie prowadziłam w klasach IV zajęcia mające na celu naukę efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem. Były one adresowane do uczniów klas maturalnych, którzy poznali skuteczne sposoby przełamywania barier psychologicznych i zaznajomili się z technikami radzenia sobie ze stresem w trakcie czekających ich egzaminów maturalnych i/lub zawodowych
- Prowadzenie zajęć integrujących społeczność klasową na początku każdego roku szkolnego w klasach rozpoczynających edukację w ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka. Dzięki nim uczniowie poznali się wzajemnie, rozwijali przyjazne stosunki między sobą, a także zaspakajali potrzebę akceptacji. Zajęcia o charakterze integrującym rówieśników były niezwykle istotne dla budowania ich tożsamości klasowej i przynależności do określonej społeczności, z którą się utożsamiali. Budowanie więzi emocjonalnej w grupie jest niezwykle ważna w rozwoju każdego ucznia.
- Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
W trakcie zajęć stosowałam ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje, do których najczęściej należała analiza i synteza słuchowa i wzrokowa, a także koordynacja wzrokowo – ruchowa. W wielu przypadkach nadal należało trenować umiejętności grafomotoryczne, w czym pomagały mi specjalistyczne podręczniki zakupione do tego celu: „Ortograffiti”, przeznaczone dla młodzieży uczącej się w szkole ponadgimnazjalnej. Starałam się rozbudzać motywację do pracy nad wyrównywaniem braków szkolnych. Wszyscy uczniowie uczęszczający w zajęciach posiadali takie zalecenie zamieszczone w opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
- Prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym
Na zajęcia o charakterze terapeutycznym aktywnie uczęszczały 3 uczennice. Uczestniczki poznawały strategie i mechanizmy walki ze stresem. Potrafiły rozpoznać sytuację trudną i stworzyć konstruktywne rozwiązania. W jednym przypadku dodatkowo terapia skupiła się na zmniejszeniu lęku przed odrzuceniem oraz nabieraniu odwagi w kontaktach interpersonalnych. W relacjach z innymi osobami dziewczynie towarzyszyło uczucie niepewności i wszechogarniającego lęku przed odrzuceniem. Niezbędne wiec było skupienie się na nauczeniu jej metod radzenia sobie w relacjach z innymi ludźmi.
- Prowadzenie zajęć z elementami doradztwa zawodowego
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielenia i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach – istnieje obowiązek prowadzenia działań z zakresu doradztwa zawodowego. Wspieranie uczniów w dalszej edukacji i karierze zawodowej należy do stałego komponentu pomocy o charakterze pedagogiczno – psychologicznym. Zajęcia prowadzone były we wszystkich klasach maturalnych, często jednak o tematyce uzupełnianej w czasie spotkań indywidualnych z uczniem, który miał wyraźny problem z podjęciem decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Zdarzało się, że zajęcia z poradnictwa zawodowego prowadziłam również w klasach młodszych. W ich trakcie kształtowałam umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno – zawodowego w postawie ucznia, wiedząc, iż szkoła odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu ich decyzji zawodowej. Posiadam wiele narzędzi dydaktycznych, które ułatwiały moją pracę jako doradcy zawodowego. Obecnie kończę kurs e – learning, który poszerza moją wiedzę i umiejętności właściwej diagnozy w tym zakresie.
- Zorganizowanie pomocy materialnej uczniom najbardziej potrzebującym
I. Jestem pomysłodawcą akcji: „Nauczyciele – uczniom”, polegającej na sprzedaży upieczonych wyrobów cukierniczych w czasie Rady Pedagogicznej. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczone są na określony cel. W minionym roku szkolnym uzyskana kwota przekazana została uczennicy pochodzącej z rodziny wielodzietnej i ubogiej na zakup podręczników szkolnych oraz artykułów papierniczych. Obecnie do wykorzystania w celach pomocy uczniom najbardziej potrzebującym jest łączna kwota 222, 28 zł, która została zebrana w czasie odbywających się w tym roku szkolnym Rad Pedagogicznych.
II. Jestem inicjatorką zorganizowania pomocy rzeczowej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka. Po wnikliwym zapoznaniu się z sytuacją materialną poszczególnych rodzin, obserwując odzież wierzchnią młodzieży i przeprowadzając wiele rozmów indywidualnych zorganizowałam akcję zbiórki odzieży, która została rozdzielona miedzy najbardziej potrzebujących. Ubrania pochodziły z domów prywatnych nauczycieli i pracowników szkoły. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Młodzież wybierała odzież nie tylko dla siebie, ale również dla rodzeństwa.
III. Zorganizowanie pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących poprzez sprzedaż choinek z makaronu, wykonanych wcześniej przez uczniów, w instytucjach pośrednictwa finansowego – czyli bankach mieszczących się na terenie Gniezna. Wraz z dwiema uczennicami towarzyszącymi mi w trakcie sprzedaży choinek udało się zebrać pieniądze przeznaczone na paczki świąteczne dla trzech uczniów.
IV. Czynnie uczestniczyłam w akcji: „Szlachetna paczka” zorganizowanej z inicjatywy samorządu uczniowskiego. Poprzez znajomość warunków materialno – bytowych uczniów odpowiedzialna byłam za wytypowanie rodziny, będącej odbiorcami szlachetnej paczki. Następnie wraz z opiekunem samorządu uczniowskiego zawoziłyśmy zebrane produkty spożywczo – przemysłowe bezpośrednio do mieszkania wytypowanej rodziny.
V. Opiniowanie różnych pism skierowanych do Rady Rodziców z prośbą o pomoc materialną, takich jak: dofinansowanie zakupu biletu miesięcznego, kupno podręczników.
VI. Koordynator akcji: „Wyprawka 2012”. Uczestniczenie w spotkaniu zorganizowanym w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie pozwoliło mi na uzyskanie rzetelnej wiedzy dotyczącej prawidłowego wypełniania wniosków o zwrot kosztów zakupu podręczników szkolnych, którą później z powodzeniem mogłam dzielić się z zainteresowanymi rodzicami. Z akcji skorzystali poszczególni uczniowie rozpoczynający naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w roku szkolnym 2012/2013 oraz osoba posiadająca orzeczenie o kształceniu specjalnym.
VII. Koordynator projektu: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Nadzorowałam poprawność wypełnienia deklaracji, kart oceny wniosków, pomagałam uczniom wypełniać plan rozwoju edukacyjnego. Wyniki dwóch uczniów zostały wyróżnione przyznaniem stypendium.
- Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego poprzez działalność zaplanowaną w czasie realizacji grantów edukacyjnych
Dwukrotnie wzięłam udział w konkursie na najciekawszy projekt grantu edukacyjnego, który jest formą pomocy udzielonej przez Starostwo Powiatowe w postaci dofinansowania zaplanowanych form oddziaływania pedagogicznego.
a. W roku szkolnym 2010/2011 z powodzeniem realizowałam projekt kółka teatralno – filmowego: „Wizjonerski profesjonalizm gestu i słowa” przy współudziale kolegi. Obecnie działalność tę prowadzę samodzielnie, często jednak korzystając ze współpracy z koleżanką prowadzącą kółko muzyczne. Dzięki realizacji wygranego projektu uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności, wyzwolili wyobraźnię, nabyli zdolność właściwej dykcji i ruchu scenicznego. Przede wszystkim jednak nauczyli się umiejętności współdziałania w grupie, co zaowocowało trwałością więzi koleżeńskich i przyjacielskich. Mogliśmy się wzajemnie poznać, co przyczyniło się do odniesionego sukcesu – zdobycia III nagrody XVI Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów: „Niepokalanów 2011”. Film: „Noc świętego” z udziałem uczestników kółka zainteresowań został doceniony w kategorii filmów amatorskich. Grant edukacyjny przyczynił się do poszerzenia biblioteki o scenariusze przedstawień szkolnych, książki tematyczne i słowniki z dziedziny filmu i teatru, zaproszenia teatru objazdowego ze spektaklem o tematyce profilaktycznej: „Punkt zwrotny”, obejrzenia: „Opowieści wigilijnej” w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie w celu poznania specyfiki gry przeznaczonej dla najmłodszych odbiorców. Przede wszystkim mogli rozwijać swoje pasje i w sposób twórczy spędzać wolny czas.
b. W roku szkolnym 2011/2012 wygrałam dofinasowanie grantu edukacyjnego, poświęconego w całości kontaktom z rodzicami. Pomysł na napisanie projektu: „Interakcja – integracja czyli 2x1 w kontaktach z rodzicami” zrodził się z chęci uatrakcyjnienia kontaktów: rodzice – szkoła – dzieci. Obserwując relacje istniejące między nimi zauważyłam, ze uległy one znacznemu pogorszeniu. Z pewnością współpraca wymaga wysiłku obustronnego, nic jednak nie stało na przeszkodzie, aby ten wysiłek został zainicjowany przez szkołę, z pomocą wygranego projektu. Grant edukacyjny przyczynił się przede wszystkim do zmiany postawy – często obojętnej – rodziców wobec szkoły na rzecz aktywnego współdziałania. Zaplanowane formy współpracy zaowocowały stworzeniem przyjaznej atmosfery i budowaniem relacji w grupie rodziców. Wspólna wycieczka do Myślęcinka z przewodnikiem, emocje w czasie oglądania filmu 4D w kinie czy nowoczesnego spektaklu tanecznego inspirowanego: „Małym księciem” zaowocowały udaną współpracą. Rodzice mogli spędzić czas ze swoimi dziećmi, a także skorzystać z możliwości poszerzenia swojej wiedzy na temat uzależnień, uczestnicząc w spotkaniu z terapeutą. Grant edukacyjny realizował więc w pełni problematykę współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

- Organizowanie działań o charakterze charytatywnym
W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie włączyli się w proponowaną przeze mnie działalność wolontariatu. Odwiedzaliśmy dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Gnieźnie. Każdy mógł okazać pomoc wychowankom placówki udzielając się jako wolontariusz – w dowolnej formie wspierającej - w nauce, lub spędzając z nimi czas na wspólnej zabawie. Celem tych działań było przede wszystkim zaangażowanie młodzieży do dobrowolnej i bezinteresownej pomocy osobom, które tego oczekują. Wolontariat rozwijał empatię i wrażliwość na potrzeby dzieci.
- Udział pedagoga szkolnego w spotkaniach z metodykiem
Systematycznie uczestniczyłam w spotkaniach z metodykiem pedagogów, które zawsze miały charakter dokształcający i poświęcony innemu zagadnieniu. W ich trakcie wyjątkowo ceniłam sobie korzystanie z doświadczenia i wiedzy pedagogów pracujących w różnych placówkach dydaktyczno – oświatowych. Często, poprzez współpracę, opracowywaliśmy narzędzia służące realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.
- Działalność tutora – jako element niezbędny do uwzględnienia potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego i współczesnych problemów cywilizacyjnych
Począwszy od października 2011r. do czerwca 2012r. uczęszczałam aktywnie w szkoleniu dotyczącym tutoringu, czyli nowej metody edukacji zindywidualizowanej opierającej się na relacjach miedzy tutorem a uczniem. Jej celem jest współpraca nakierowana na integralny rozwój podopiecznego, czyli obejmującego wiedzę, umiejętności i rozwój. W swojej pracy skupiłam się na odkryciu potencjału ucznia, zwłaszcza, iż mają oni duży problem z motywacją do nauki. Pierwsze spotkania koncentrowały się na wzajemnym poznawaniu siebie, swoich mocnych stron. Często uczniom potrzebna była indywidualna rozmowa, ze względu na chęć rozwiązania bieżących problemów. Na ich prośbę prowadzone były zajęcia z elementami doradztwa zawodowego. Spotkania zawsze miały charakter dialogu, w trakcie którego pomagałam uczniom pogłębiać sztukę korzystania z własnych talentów. Poznawaliśmy siebie uczestnicząc w spotkaniach pozwalających na wyjście z ról: nauczyciel – uczeń: jedząc pizzę w pizzerni, czy też rozmawiając w restauracji: „Za drzwiami”.
- Spotkania z rodzicami – szansą na poruszenie problemów cywilizacyjnych
Na początku każdego roku szkolnego zapoznawałam się z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka. Poprowadziłam prelekcję dotyczącą tutoringu, odpowiadając na zadawane mi pytania. Organizowane wycieczki z udziałem rodziców pozwoliły mi na bliższe zapoznanie się z istniejącymi problemami w środowisku pozaszkolnym uczniów. Spotkania o charakterze indywidualnym dostarczały mi często informacji niezbędnych do podejmowania określonych działań o charakterze interweniującym, wspierającym czy naprawczym.
- Organizowanie konkursów dotyczących zagrożeń otaczającego świata
W trakcie stażu angażowałam się w organizowanie przedsięwzięć szkolnych, budując pozytywne relacje w środowisku lokalnym:
- Zorganizowałam konkurs plastyczny, pod hasłem: „Chcesz palić – Twój wybór, uważaj – możesz skończyć jak papieros – wypalony i zdeptany!” Jego celem było uświadomienie uczniom negatywnych skutków palenia wyrobów tytoniowych zarówno na organizm palących, jak i tych osób, które przebywają w ich otoczeniu. Istotne było zainspirowanie uczniów do podjęcia wszelkich możliwych działań w zakresie profilaktyki nikotynizmu.
- Zainicjowałam konkurs literacki, którego celem było pogłębienie wiedzy uczniów dotyczącej problematyki HIV/AIDS oraz kształtowanie postaw tolerancji w stosunku do chorych. Uczestnicy pisali pracę literacką, zainspirowaną słowami: „W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”.
- Zorganizowałam konkurs plastyczny dotyczący problematyki HIV/AIDS. Uczniowie mogli wykonywać prace konkursowe w dowolnej technice, na papierze lub kartonie, inspirując się głównym hasłem konkursu: „Druga strona wolności – AIDS”.
Uzyskane efekty: W trakcie stażu aktywnie włączałam się w działalności pozwalające mi na poznanie środowiska lokalnego. Wiązało się to nierozerwalnie z zidentyfikowaniem problemów uczniów i ich rodzin. Podnosiłam jakość swojej pracy prowadząc zajęcia wiążące się z bieżącymi problemami cywilizacyjnymi, dbając o ich urozmaicenie. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych pozwoliło mi na zaobserwowanie problemu w kontaktach między szkołą a rodzicami, co zaowocowało napisaniem projektu grantu poświęconego tej problematyce, zmierzającej do poszukiwania skutecznych rozwiązań. Rodzice mogą się więc czuć partnerami szkoły, aktywnie uczestniczącymi w procesie dydaktyczno – oświatowym. Stała współpraca z nauczycielami pozwoliła mi na szybką diagnozę i opracowanie działań korygujących. Natomiast wolontariat wiąże się z podjęciem aktywnych działań na rzecz środowiska lokalnego.


Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7ust.2pkt.3)

Komputer zawsze był stałym komponentem mojej zawodowej drogi. Systematycznie wykorzystywałam technologię komputerowo – informacyjną, która stała się sposobem wspierania procesów o charakterze dydaktyczno – wychowawczym. W trakcie stażu starałam się doskonalić swoją umiejętność wykorzystywania zasobów komputerowych, które wpłynęły na podniesienie poziomu mojej pracy. Technologię komputerowo – informacyjną wykorzystywałam w następujący sposób:
- opracowanie scenariuszy zajęć o charakterze profilaktycznym, wychowawczym oraz z języka polskiego,
- przygotowanie pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęć dydaktycznych: ankiet, krzyżówek, kwestionariuszy,
- tworzenie prezentacji multimedialnych w programie: POWER POINT:
a. na spotkanie z rodzicami w związku z wprowadzeniem w szkole tutoringu,
b. jako element wzbogacający zajęcia dydaktyczno – wychowawcze,
c. na zebranie z rodzicami, w celu porównania wyników w nauce uczniów w obecnym roku szkolnym z wynikami ubiegłorocznymi,
d. na szkoleniową radę pedagogiczną: „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych”, którą prowadziłam,
- pisanie sprawozdań na temat: „Poprawy bezpieczeństwa w szkołach – ocena wdrożenia monitoringu” oraz: „Oceny stanu zagrożeń wśród młodzieży, działania profilaktyczne i prewencyjne, współpraca na linii: szkoła – samorząd” (w każdym roku szkolnym),
- napisanie projektu grantu edukacyjnego w roku szkolnym: 2010/2011: „Wizjonerski profesjonalizm gestu i słowa” oraz 2011/2012: „Interakcja – integracja czyli 2x1 w kontaktach z rodzicami” oraz sprawozdań z ich realizacji,
- tworzenie zaproszeń dla rodziców:
a. na obejrzenie spektaklu tanecznego inspirowanego: „Małym księciem” w Teatrze im. Aleksandra Fredry,
b. obejrzenie filmu w kinie Helios: „Mali agenci. Wyścig z czasem” (4D),
c. wyjazdu do Parku Botanicznego w Myślęcinku,
d. spotkanie z terapeutą od spraw uzależnień: Panią Aldoną Płachtij,
- przygotowanie dyplomów dla:
a. rodziców: za aktywne uczestniczenie w każdej proponowanej formie zawartej w treści programowej grantu edukacyjnego,
b. aktora .............i kierownika literackiego: ................Teatru im. A. Fredry za wykład: „O komizmie i humorze”, z okazji Tygodnia Festiwalu Nauki i Kultury w Gnieźnie, 21.03.2013r.,
c. uczestników kółka teatralnego,
d. zwycięzców konkursów zorganizowanych w szkole: (konkursu literackiego i plastycznego z okazji Światowego Dnia Walki z Aids oraz plastycznego dotyczącego życia wolnego od dymu nikotynowego),
e. zaproszonych pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłecku, za przeprowadzenie wśród maturzystów akcji: „Od kariery szkolnej do kariery zawodowej”,
- przedmiotowego planu pracy z podziałem na jednostki lekcyjne z języka polskiego,
- planu pracy pedagoga szkolnego (w każdym roku szkolnym) oraz roczne sprawozdanie z realizacji wykonywanych działań dydaktyczno – wychowawczych,
- sprawozdanie z działań tutorskich prowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka,
- opracowanie regulaminu Przeglądu Kabaretowego: „Groteskalia”, scenariusza uroczystości z okazji 21.03.2013r. oraz innych uroczystości szkolnych,
- napisanie eseju dotyczący popularyzacji idei pedagogicznych Janusza Korczaka, w ramach konkursu literackiego dla nauczycieli,
- dokumentowanie własnych działań w trakcie stażu,
- zapoznawanie się z publikacjami z zakresu psychologii i pedagogiki, dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych,
- korzystanie z portali: www.pedagogszkolny.pl, www.edux.pl, www.profesor.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.ore.edu.pl, www.fdn.pl
- wykorzystanie poczty internetowej w celu wymiany informacji z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami, wysyłania zgłoszeń na różne formy doskonalenia zawodowego,
- aktualizacja zakładki: pedagog na stronie szkoły: www.zsp1-gniezno.pl
- napisanie artykułów do gazety: „Przemiany”, w celu popularyzacji szkoły z okazji Dnia Patrona oraz wycieczki do Holandii,
- współtworzenie projektu ewaluacyjnego,
- kontynuowanie kursu e-learningowego: Vademecum doradztwa edukacyjno- zawodowego,
- stworzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla poszczególnych uczniów: KIPU, IPET oraz PDW,
- redagowanie pism do rodziców, Sądu Rejonowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz innych instytucji,
- pisanie opinii dotyczących uczniów, z uwzględnieniem ich ocen szkolnych, zachowania i funkcjonowania w środowisku szkolnym – zgodnie z zaistniałymi potrzebami,
- prowadziłam zajęcia o tematyce profilaktycznej, poprzedzone oglądaniem filmów edukacyjnych.
W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego technologię komputerowo – informacyjną wykorzystywałam także w następujący sposób:
a. korzystanie z Internetu w celu pozyskiwania informacji dotyczących awansu zawodowego,
b. zapoznawanie się z publikacjami innych nauczycieli odbywających staż,
c. czytanie rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali dotyczące stażu,
d. opublikowanie wytworów swojej pracy na stronie www.edux.pl
e. zapoznawanie się z przepisami prawa oświatowego korzystając z Internetu.

Uzyskane efekty: umiejętność posługiwania się komputerem urozmaiciła warsztat mojej pracy oraz przyczyniła się do promowania placówki dydaktyczno - oświatowej, w której jestem zatrudniona, w środowisku pozaszkolnym. Zajęcia prowadzone przy pomocy komputera podniosły ich jakość, a umiejętność swobodnego korzystania z podstawowych programów komputerowych ułatwiły mi wykonywanie czynności związanych z moją pracą, takich jak pisanie sprawozdań, scenariuszy zajęć itp.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, rozwiazywania problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7ust.2pkt.4)

Pracując jako pedagog szkolny zatrudniony w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie wytyczne §7ust.2pkt.4 realizowałam głównie poprzez:
- prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami o charakterze dyscyplinującym i profilaktycznym, co było elementem wspierającym funkcje opiekuńczo – wychowawcze często już zapoczątkowane przez wychowawców; pomagałam również uczniom w rozwiązywaniu problemów. Moje rady zawsze oparte były na specjalistycznej wiedzy pedagogicznej, w odwołaniu do obowiązujących rozporządzeń,
- współpracę instytucjami wspierającymi działalność pedagoga szkolnego:
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, głównie polegającą na wystosowaniu prośby z trafną diagnozą, ze względu na zaobserwowane problemy ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej czy problemy z zachowaniem. Także młodzież odznaczająca się trudnościami w nauce lub brakiem możliwości radzenia sobie ze stresem – mogła znaleźć wsparcie w postaci odpowiednio dobranej terapii czy zajęć wspierających. Każda prośba o psychologiczną diagnozę była poprzedzona wystosowaniem mojej opinii, uwzględniającej sytuację szkolną, funkcjonowanie w środowisku klasowym, statut rodziny i opis zaistniałego problemu, w zależności od indywidualnej sytuacji. Stały kontakt z poradnią dotyczył także kierowania ucznia na nauczanie indywidualne;
- Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, ze względu na pogłębienie informacji dotyczących sytuacji materialno – bytowych poszczególnych uczniów. Kontakt z pracownikami ośrodka pomógł mi poznać historię rodzin niewydolnych wychowawczo i zaplanować odpowiednie środki zaradcze, przy współpracy z pracownikami socjalnymi;
- kuratorami zawodowymi i społecznymi, z którymi współpraca opierała się na omawianiu w trakcie indywidualnych spotkań sytuacji uczniów, którzy zostali objęci tego rodzaju nadzorem. Informowałam kuratora o wynikach w nauce podopiecznego, jego zachowaniu oraz frekwencji;
- poradniami specjalistycznymi: przede wszystkim w stosunku do uczniów, u których istniało podejrzenie zaburzeń psychologicznych lub neurologicznych. Konsultacja ze specjalistą w takich sytuacjach stawała się koniecznością;
- Sądem Rejonowym w Gnieźnie: głównie z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną ucznia, ze względu na niepokojące objawy zaobserwowane w szkole. Pisane były także opinie na prośbę pracowników Sądu Rejonowego, w związku z zaistniałą sytuacją, związaną na przykład z naruszeniem prawa przez małoletniego kształcącego się w ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka;
- Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Trzemesznie, w związku z pozyskaniem informacji dotyczącej możliwości pomocy uczniom i ich najbliższych, w przypadku problemów rodzinnych związanych z przejawami przemocy domowej;
- Komendą Powiatową w Gnieźnie: w sprawie rozpatrywania spraw uczniów, zgłoszonych ze względu na nieuzasadnioną frekwencję lub inne sprawy naruszające obowiązujące zasady w szkole. Stała współpraca owocowała prowadzeniem również rozmów dyscyplinujących z uczniami;
- Urzędem Miejskim: w związku z pozyskiwaniem informacji dotyczących akcji: „Wyprawka 2012” oraz zgłaszaniem uczniów wykazujących się nieuzasadnioną absencją;
- Prowadzenie zajęć dla uczniów posiadających problemy w nauce. Dotyczyły one młodzieży posiadającej opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W trakcie zajęć zawsze wykorzystywałam wiedzę z zakresu pedagogiki oraz terapii pedagogicznej, do której prowadzenia posiadam odpowiednie kwalifikacje;
- Włączenie się w projekty mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole. Nie tylko prowadziłam zajęcia koncentrujące się na niwelowaniu postaw agresywnych oraz diagnozowałam środowisko szkolne z uwzględnieniem aspektu szeroko pojętego bezpieczeństwa, ale również włączyłam się w realizację programu: „Kultura bezpieczeństwa” z inicjatywy Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, prowadząc zajęcia zgodne z tą tematyką;
- Wzbogacenie strony szkoły artykułami ściśle związanymi z wiedzą z zakresu pedagogiki i psychologii, dotyczącymi problematyki uzależnień;
- Prowadzeniem zajęć dla rodziców, dzieląc się swoją wiedzą z zakresu tutoringu oraz Rady Pedagogicznej, w związku z wytycznymi rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010r., co miało istotny wpływ na sprecyzowanie form pomocy uczniom;
- Inicjowanie spotkań z zaproszonym gościem, pogłębiających wiedzę odbiorców spotkania na określony temat:
a. z terapeutą od spraw uzależnień: odbiorcami tego spotkania byli rodzice uczniów jednej klasy. Terapeutka skupiła się nie tylko na uzależnieniu od substancji, ale również na coraz częściej występującym we współczesnym świecie uzależnieniem od czynności. Uczestnicy spotkania poznali różne rodzaje substancji uzależniających i skutki uboczne ich zażywania, a także zdobyli wiedzę dotyczącą następujących po sobie faz uzależnienia. Wykład dostarczył rodzicom praktycznych wskazówek koncentrujących się na rozpoznaniu symptomów uzależnienia od komputera lub telefonu komórkowego,
b. asp .sztab. ............, pracującą w Wydziale Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KPP w Gnieźnie z uczniami klasy o najniższej frekwencji. Spotkanie było częścią działań naprawczych dotyczących nieuzasadnionej absencji nieletnich. Zaproszony gość skoncentrował się na diagnozie zaistniałej sytuacji i środkach zaradczych,
c. psychologa i pedagoga zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłecku z maturzystami, w celu przeprowadzenia projektu: „Od kariery szkolnej do kariery zawodowej”. Spotkanie miało na celu wykorzystaniu testów kompetencji do właściwej diagnozy preferencji zawodowych uczniów,
d. aktora i kierownika literackiego zatrudnionych w Teatrze im. Aleksandra Fredry, w celu wygłoszenia wykładu: „O komizmie i humorze”, jako pomysł na alternatywną formę spędzenia czasu przez uczniów w Dniu Wagarowicza;
- Diagnozę problemów adaptacyjnych poprzez wykonanie testu socjometrycznego, analizę uzyskanych wyników, opracowanie wniosków i wprowadzenie działań naprawczych;
- Studiowanie nowości literackich z pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z oświaty i pomocy społecznej, w celu pozyskiwania informacji dotyczących innowacji w zakresie rozwiązywania problemów;
- Uczestnictwo w kursach podnoszących wiedzę z zakresu właściwego oddziaływania pedagogicznego;
- Udział w konkursach dla nauczycieli:
a. na projekty grantów edukacyjnych,
b. w konkursie literackim dla nauczycieli: „Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność”
Udział w konkursach pozwolił spotkać się z nauczycielami pracującymi w różnych placówkach, na wymianę doświadczeń, poglądów. Przede wszystkim jednak wymagał poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej konkretnej tematyki.

Uzyskane efekty: Podejmowane przeze mnie działania miały na celu przede wszystkim dobro ucznia, dlatego nie skupiały się tylko na diagnozie, lecz wyzwalały podjęcie konkretnych działań o charakterze naprawczym. Prowadząc zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze skupiałam się na wyrównywaniu braków edukacyjnych młodzieży, natomiast te o charakterze profilaktycznym pomogły zwiększyć poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz skutkowały wzrostem poziomu wiedzy uczniów na określone tematy związane z problemami współczesnego świata. Dopełnieniem realizacji tego celu były spotkania z zaproszonym gościem, posiadającym specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7ust.2pkt.5)


Założenia wynikające z §7ust.2pkt.5 realizowałam w trakcie swojego stażu przez takie działania, jak:
- bieżąca analiza prawa oświatowego, do którego zaliczyć należy:
• Kartę Nauczyciela,
• ustawę o systemie oświaty,
• rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010r. związanego z organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego z dnia 1 grudnia 2004r. i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w w/w sprawie,
• Konwencji o Prawach Dziecka,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2007r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w trakcie stażu było niezbędne w czasie wykonywania podstawowych zadań, wynikających z planu pracy pedagoga, a związanych z dokumentacją stanowiącą warsztat mojej pracy: tworzenie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, Planów Działań Wspierających, kierowania ucznia do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej itp. Również czynności związane z odbywaniem stażu wiązały się bezpośrednio ze znajomością prawa oświatowego: pisanie planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, a wkrótce przygotowania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
- wykazanie się znajomością przepisów w poszczególnych działaniach:
• opracowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie,
• nowelizacja Punktowego Systemu Oceniania Ucznia obowiązującego od 1.09.2010r. oraz uczestniczenie w pracach dotyczących aktualizacji w/w dokumentu, zatwierdzonego ostatecznie 31.08.2012r.,
• nowelizacja Szkolnego Programu Profilaktycznego, przyjętego uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 7 stycznia 2011r.,
• współtworzenie projektu ewaluacji wewnętrznej, praca nad: 1. określeniem celu i zakresu ewaluacji na rok szkolny 2012/2013; 2. organizacją działań w obszarach objętych ewaluacją; 3. opracowaniu ankiet ewaluacyjnych dla rodziców, uczniów i nauczycieli; 4. zaplanowaniem pracy związanej z określeniem propozycji działań zmierzających do zmiany istniejącego stanu rzeczy na korzystniejszy – w trakcie realizacji,
• opracowaniu Regulaminu zwolnień ucznia
- udział w kursach doskonalących i szkoleniach wpływających na poszerzenie wiedzy związanej z przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywałam staż: takie jak - warsztaty dotyczące podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; ewaluacja w pracy nauczyciela i szkoły; redagowanie uchwał rady pedagogicznej zgodnie z zasadami techniki prawodawczej; przemoc w rodzinie. Jak pomóc dziecku krzywdzonemu zgodnie z procedurami niebieskiej karty? Itp.,
- przestrzeganie przepisów BHP; poszerzanie swojej wiedzy w tym zakresie poprzez uczestniczenie w radzie szkoleniowej poświęconej tej tematyce,

Uzyskane efekty: Analiza rozporządzenia dotyczącego pomocy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliła mi na przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej poświęconej tej tematyce oraz na udzielanie rad nauczycielom – w przypadku zaistniałej potrzeby. Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych stało się wyraźnym aktem przeciwstawienia się przejawom agresji, przemocy i zachowań wskazujących na demoralizację. Jednocześnie wskazuje właściwą reakcję nauczycieli i pracowników szkoły – z zachowaniem praw ucznia i innych osób uczestniczących w konkretnym zdarzeniu. Praca nad tworzeniem/współtworzeniem dokumentacji szkolnej zawsze odbywała się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego.


Wnioski z realizacji zadań/podsumowanie:

Realizacja założonych w planie rozwoju zawodowego form i sposobów odziaływań wychowawczych wpłynęła z całą pewnością na rozwój moich umiejętności pedagogicznych, pozwoliła odkryć zdolności i poszerzyć zainteresowania. Sądzę, że podejmowane przeze mnie działania wpłynęły na podniesienie jakości placówki, w której jestem zatrudniona. Rzetelnie wykonywałam powierzone mi obowiązki i realizowałam zaplanowane przez siebie zadania. Zdaję sobie sprawę z tego, że praca nauczyciela wiąże się z nieustannym doskonaleniem swojego warsztatu pracy i podnoszeniem kwalifikacji.
Miniony staż jest komponentem dotychczasowej pracy zawodowej i w latach poprzedzających go również sumiennie realizowałam przedsięwzięcia rozbudzające moją aktywność. Zakończenie okresu realizacji wymagań zgodnych z rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, nie stanie się dla mnie równocześnie zakończeniem podnoszenia moich kompetencji merytorycznych i metodycznych. Świadczyć o tym mogą zaplanowane do realizacji w czerwcu formy doskonalenia zawodowego związane z pracą tutora, przygotowanie uczniów do udziału w konkursie na spektakl kabaretowy czy występu w bajce o „Zielonym Kapturku”, która zostanie wystawiona w Przedszkolach.
Jestem osoba otwartą na nowe innowacje pedagogiczne, które mogą przyczynić się do mojego rozwoju oraz uczniów, z którymi pracuję. Jestem osobą otwartą, którą cechuje plastyczność myślenia – co zapobiega schematyczności w prowadzeniu zajęć. Swoją pracę starałam się organizować w ten sposób, aby rozbudzać w uczniach ciekawość i chęć do samorozwoju. Moje poczucie humoru skutkuje jednocześnie umiejętnością rozładowywania stresów i frustracji, z którymi młodzież bardzo często nie potrafi sobie samodzielnie poradzić.
W swojej pracy starałam się podejmować działania mobilizujące rodziców do aktywności w procesie dydaktyczno – wychowawczym, w którym uczestniczyły ich dzieci. Czas stażu kształtował moje umiejętności nabywania odporności na pojawiające się trudności i wytrwałości w ich pokonywaniu.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego pozwoliły mi nie tylko wzbogacić posiadana już wiedzę, ale przede wszystkim wykorzystywać ją w czasie rozwiązywania problemów, czyli w praktycznym działaniu. Dzięki nim poszerzałam także swoje umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne.
Podejmowałam aktywne działania o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, które uwzględniały problematykę środowiska lokalnego oraz zagrożenia występujące we współczesnym świecie.
Mam na uwadze swój nieustanny rozwój w pracy zawodowej, poszerzanie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej i komputerowej. Posiadam samoświadomość wykonywanego zawodu, wiem, że w pewnym sensie jestem osobą odpowiedzialną za rozwój uczniów. Praca pedagoga szkolnego wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Nadal staram się rozwijać umiejętność społecznego komunikowania się, gdyż rozumiem, że stosunki z uczniami powinny mieć charakter demokratyczny, w którym najbardziej pożądanymi formami komunikowania się jest dialog oparty na zasadach wzajemnego szacunku.


................................. ........................................
PODPIS NAUCZYCIELA PODPIS DYREKTORA SZKOŁY

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.