X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19974
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

mgr .................... ........., 12.06.2011 r.

opiekun stażu p. ...............................

nauczyciela języka angielskiego

w ........................................


Projekt oceny dorobku zawodowego

nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy

na stopień nauczyciela kontraktowego


1. Imię i nazwisko ........................................

2. Wykształcenie ........................................

3. Nazwa szkoły ........................................

4. Nauczany przedmiot język angielski

5. Okres stażu od 1.09.2010 do 31.05.2011 r.


Ocena dorobku zawodowego i jej uzasadnienie

W oparciu o analizę planu rozwoju zawodowego sporządzonego przez nauczyciela stażystę oraz na podstawie zgromadzonej przez nauczyciela stażystę dokumentacji stwierdzam, że pani .................. ubiegająca się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie, konsultowanym z opiekunem stażu i zatwierdzonym przez Dyrektora planie rozwoju zawodowego.
W trakcie stażu nauczycielka zapoznała się z procedurą awansu zawodowego analizując podstawowe akty prawne takie jak Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i Karta Nauczyciela (rozdział Awans Zawodowy).
Stażystka poznała organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, przede wszystkim sposób prowadzenia obowiązującej dokumentacji oraz przepisy prawa dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu zapoznała się z przepisami prawnymi regulującymi zasady funkcjonowania szkoły takimi jak : Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Rozporządzenie MENiS z dn. 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela. Ponadto odbyła podstawowe szkolenie z zakresu BHP.
Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyła w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Aktywnie uczestniczyła w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, pracowała w komisjach i zespołach działających w szkole tzn. była członkiem komisji konkursowych nadzorujących przebieg szkolnego etapu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, szkolnego etapu Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego organizowanego przez ............ Ponadto była członkiem komisji egzaminacyjnych podczas egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej i matematyczno– przyrodniczej, a także członkiem komisji podczas próbnych egzaminów gimnazjalnych z części humanistycznej i matematyczno–przyrodniczej. Prowadziła dokumentację szkolną i dokonywała oceny własnej pracy pedagogicznej. Na początku września opracowała rozkłady materiału , plany wynikowe oraz przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I i II gimnazjum.
Pani ........... prowadziła zajęcia zgodnie z planem pracy. Zgodnie z wymogami uczestniczyła jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu w wymiarze jednej jednostki lekcyjnej w miesiącu, a obserwowane zajęcia omawiała z nauczycielem prowadzącym pod względem metodycznym i merytorycznym. Pani .....................prowadziła także lekcje w obecności opiekuna stażu. Na podstawie obserwacji udokumentowanych arkuszami hospitacyjnymi stwierdzam, że nauczyciel stażysta wykazał się dużym profesjonalizmem, ogromną wiedzą merytoryczną, sprawnością organizacyjną, umiejętnością planowania własnej pracy, umiejętnością stosowania różnorodnych metod nauczania, umiejętnością dostosowywania wymagań do możliwości ucznia i wykorzystania środków dydaktycznych adekwatnie do prowadzonych zajęć. Nauczyciel stażysta wykazał się również umiejętnością dokonywania ewaluacji własnych zadań, oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. Pani ................ jest otwarta na propozycje i rady, chętnie korzysta z doświadczeń opiekuna stażu i innych nauczycieli. Potrafi zainteresować uczniów swoim przedmiotem i zindywidualizować swoją pracę w zależności od potrzeb poszczególnych uczniów.
W ramach doskonalenia warsztatu pracy nauczyciel stażysta uczestniczył w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego np. szkolenie poświęcone procedurom przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, konferencja metodyczna poświęcona potrzebom ucznia z określonymi trudnościami edukacyjnymi zorganizowana przez............. Nauczycielka pogłębiała także swoją wiedzę i umiejętności poprzez intensywną pracę i obserwację bardziej doświadczonych pedagogów.
Pani ....................chętnie zajmowała się organizacją wielu imprez szkolnych lub włączała się czynnie w ich przygotowanie np.: „ Akademia z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja ”, „ Dzień Wiosny ”, ogólnopolska akcja „ Cała Polska biega”. Nauczycielka sprawowała również opiekę nad uczniami podczas różnych wyjazdów np. na konkurs matematyczny czy szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczennic ze Szkolnego Koła PCK. Sprawowała także opiekę nad uczniami podczas dyskotek szkolnych , akademii, apelów i przerw międzylekcyjnych.
Na uwagę zasługuje fakt, że pani .................... ma także na swoim koncie realizację innego odpowiedzialnego zadania, a mianowicie jest koordynatorem projektu „Trzymaj formę” i z powodzeniem realizuje od początku roku szkolnego 20010/2011 tenże projekt w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków.
W trakcie trwania stażu nauczyciel stażysta nawiązał współpracę z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas w celu zapoznania się z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaśle o rodzajach dysfunkcji u kilkorga uczniów naszego gimnazjum i indywidualnymi zaleceniami związanymi z nimi. Współpracowała także z wychowawcami w celu zapoznania się z sytuacją rodzinną swoich uczniów po to aby niejednokrotnie zrozumieć ich problemy rzutujące na wyniki w nauce i zachowanie w szkole. Dzięki swojemu zaangażowaniu nauczycielka służyła uczniom radą i pomocą. Jest nauczycielem dla którego sprawy wychowania są równie ważne jak sprawy związane z kształceniem. Aby pomóc uczniom pani ........................... prowadziła w ciągu całego roku szkolnego konsultacje i zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. Chętnie kontaktowała się z rodzicami swoich uczniów dzieląc się z nimi swoimi spostrzeżeniami odnośnie zachowań, potrzeb i problemów swoich wychowanków.
Jej działania sprawiły, że jest postrzegana zarówno przez uczniów jak i rodziców i nauczycieli jako nauczyciel spokojny, cierpliwy, sumienny i sprawiedliwy, dbający o porządek i dyscyplinę w klasie, posiadający duże kompetencje. W swojej pracy wykazała się zaangażowaniem, pracowitością, kreatywnością i elastycznością. Jednocześnie jest otwarta na uwagi, wskazówki i propozycje starszych członków grona pedagogicznego i chętnie korzysta z ich pomocy i doświadczenia. Nieustannie wzbogaca swój zasób wiedzy i umiejętności poprzez studiowanie literatury fachowej, gromadzenie ciekawych artykułów z czasopism i gromadzenie cennych materiałów pomocniczych niezbędnych w pracy edukacyjnej.
Jej postawa etyczna i moralna nie budzi zastrzeżeń. Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, posiadającą dobre przygotowanie do pracy oraz wiele cech predysponujących ją do wykonywania zawodu nauczyciela w zreformowanej szkole.

Jako opiekun stażu uważam, że pani ............. doskonale wykorzystała okres stażu na realizację i prawidłowe udokumentowanie zadań, które zawarła w planie rozwoju zawodowego.
Dorobek zawodowy nauczyciela stażysty ...................... oceniam pozytywnie.


Opiekun stażu

...............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.