X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20058
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za II rok - na mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Luizy Matyjaszczyk-Osior
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie
za okres od 01 września 2011 r. do 25 czerwca 2012 r.


§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian
w tych działaniach.

1.Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez:
•korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli,
•wymianę doświadczeń ze znajomymi nauczycielami pracującymi w naszej szkole, jak również w innych szkołach średnich.
2.Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam także poprzez podejmowanie instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego:
•ukończyłam kurs oraz zdałam egzamin nadający uprawnienia egzaminatora maturalnego z matematyki (organizatorem kursu była Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, 26-27.11.2011 oraz 4-5.12.2011);
•ukończyłam szkolenie „Zastosowanie technologii informacyjnej na lekcjach matematyki w szkole średniej”, które odbyło się dnia 23.02.2012, organizatorem była oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro;
•ukończyłam szkolenie „Nowa Podstawa programowa i obowiązkowa matura
z matematyki – czyli szkoła ponadgimnazjalna u progu reformy programowej”, które odbyło się dnia 24.02.2012, organizatorem było Wydawnictwo Nowa Era;
•uczestniczyłam w Wojewódzkiej Konferencji GeoGebry, która odbyła się
dnia 3.03.2012 i zorganizowana została przez LSCDN we współpracy z Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej.
3.W miarę możliwości brałam udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli:
•ukończyłam szkolenie „Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły”, które odbyło się 12.10.2011;
•ukończyłam szkolenie „Metody aktywizujące w procesie dydaktyczno-wychowawczym”, które odbyło się 9.01.2012;
•ukończyłam szkolenie „System pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tworzenie dokumentacji.” , które odbyło się 18.01.2012;
•ukończyłam szkolenie „Jak skutecznie rozmawiać z rodzicami?”, które odbyło się 7.03.2012.
4.Dnia 17.01.2012 przeprowadziłam lekcję matematyki w drugiej klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w obecności w-ce dyrektora Zbigniewa Zarzyckiego.
Po przeprowadzonej lekcji omówiłam zajęcia z w-ce dyrektorem a otrzymane uwagi
i spostrzeżenia aktywnie realizuję w swojej dalszej pracy.
5.Brałam udział w pracach zespołu do wprowadzania zmian w Statucie szkoły.
6.Brałam udział w pracach zespołu zajmującego się układaniem planu lekcji.
7.Brałam udział w pracach komisji do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
8.Brałam udział w pracach komisji do przeprowadzenia praktycznego egzaminu zawodowego w zawodzie Technik Ekonomista.
9.Brałam udział w spotkaniach i pracach zespołu przedmiotów Matematyczno-Fizycznych jak również zespołu przedmiotów Ekonomicznych.
10.Opracowałam wyniki i wnioski do dalszej pracy z:
•egzaminu maturalnego matematyka Maj 2011 dla klasy czwartej Technikum Elektronicznego;
•próbnego egzaminu maturalnego z matematyki dla klasy czwartej Technikum Elektronicznego przeprowadzonego w listopadzie 2011 roku oraz w marcu 2012 roku;
•egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca, przeprowadzonego w czerwcu 2011 roku i opracowałam wnioski do dalszej pracy
•próbnego egzaminu praktycznego w zawodzie sprzedawca przeprowadzonego w maju 2012 roku.
11.Przeanalizowałam informacje zawarte w „Diagnozie na wejściu” uczniów klasy pierwszej technikum mechanicznego, klasy drugiej technikum mechanicznego oraz klasy czwartej technikum elektronicznego.
12.Zapoznałam się z programami i podręcznikami nauczania matematyki na rok szkolny 2012/2013.

§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.

1.Obserwowałam uczniów i ich postawy w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
2.Pełniłam funkcję organizatora podczas wyjazdu na:
•VIII Lubelski Festiwal Nauki w Lublinie w dniu 19.09.2011(klasa IITEK i IIITB);
•II etap konkursu matematycznego „Matematyka w technice dla technika”, który odbył się w Lublinie dnia 10.12.2011(wyjazd dwóch uczniów klasy czwartej Technikum Elektronicznego);
•III etap konkursu matematycznego „Matematyka w technice dla technika”, który odbył się w Lublinie dnia 15.02.2012(wyjazd z uczeniem czwartej klasy Technikum Elektronicznego Kamilem Czarnotą);
•uroczyste zakończenie II edycji konkursu „Matematyka w technice dla technika” dnia 1.03.2012;
•wycieczkę do Warszawy dla uczniów pierwszej klasy Technikum Mechanicznego, pierwszej klasy Technikum Elektronicznego oraz pierwszej klasy Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych; wyjazd odbył się dnia 13.04.2012
i głównym punktem wyjazdu było Centrum Nauki Kopernik oraz Sejm.
3.Pełniłam funkcję opiekuna i wychowawcy podczas:
•wyjazdu Integracyjnego zorganizowanego dla klas pierwszych w dniu 12.09.2011;
•udziału klasy pierwszej Technikum Mechanicznego w akcji „Sprzątanie świata”
w dniu 21.09.2011.
4.Pełniłam funkcję opiekuna podczas:
•wyjazdu klasy trzeciej Technikum Budowlanego na budowę obwodnicy Lublina.
5.Współorganizowałam imprezę szkolną Ślubowanie Klas Pierwszych.
6.Przygotowywałam młodzież do udziału w konkursach matematycznych.
7.W celu wzbudzenia wśród uczniów większego zainteresowania przedmiotem jakim jest matematyka:
•przeprowadziłam pierwszy etap konkursu dla uczniów klas czwartych technikum zawodowego „Matematyka w technice dla technika” na terenie naszej szkoły (przy współpracy z panią mgr Katarzyną Marciniak oraz mgr Barbarą Zalewską);
•motywowałam i dopingowałam uczniów czwartej klasy Technikum Elektronicznego do aktywnego udziału w konkursie „Matematyka w technice dla technika” widząc ich zaangażowanie w pracę na lekcji oraz sukces w pierwszym etapie konkursu;
•uczestniczyłam jako współorganizator w organizacji konkursu powiatowego „Polubić matematykę (przy współpracy z panią mgr Katarzyną Marciniak oraz mgr Barbarą Zalewską). Konkurs miał na celu zorganizowanie matematycznej rywalizacji wśród uczniów z powiatu lubartowskiego.
8.Razem z uczniami pierwszej klasy Technikum Mechanicznego, których jestem wychowawcą, organizowaliśmy wigilie klasową.
9.Brałam udział w promocji szkoły tzn. prezentacji aktualnej oferty Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej na rok szkolny 2012/2013 dla uczniów gimnazjum
w Woli Sernickiej oraz w Ostrówku. Prezentacja oferty oraz rozmowy z uczniami miały na celu zachęcić uczniów do podjęcia nauki w RCEZ oraz uświadomić im, jak ważne na obecnym rynku pracy jest kształcenie zawodowe.
10. Prowadziłam indywidualne rozmowy z uczniami. Utrzymywałam stałe kontakty
z rodzicami.
Od dnia 1 września 2011 zaczęłam pełnić funkcję wychowawcy w nowo powstałej klasie w związku z czym większość moich działań w pierwszym semestrze skupiło się na poznawaniu swoich wychowanków oraz ich sytuacji zarówno szkolnej jak i domowej. Przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami. Dzięki stałym kontaktom z rodzicami uczniów
w większości znam ogólną sytuację rodzinną wychowanków, co pozwala mi na podejmowanie niezbędnych działań wychowawczych. W zależności od sytuacji i problemu spotykam się
z rodzicami moich uczniów: na zebraniach ogólnoklasowych lub indywidualnych konsultacjach. Na każdym spotkaniu ogólnym z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego.
11.Realizowałam zadania wychowawcze w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.

§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1.W celu poszerzenia swojej wiedzy z zakresu technologii informacyjnej oraz uatrakcyjnienia przeprowadzanych lekcji:
•odbyłam szkolenie „Zastosowanie technologii informacyjnej na lekcjach matematyki w szkole średniej”, które odbyło się dnia 23.02.2012, organizatorem była oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro;
•uczestniczyłam w Wojewódzkiej Konferencji GeoGebry, która odbyła się
dnia 3.03.2012 i zorganizowana została przez LSCDN we współpracy z Lubelskim Centrum edukacji Zawodowej.
2.Technologię komputerową i informacyjną w swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam do:
• prezentacji filmów edukacyjnych oraz prezentacji multimedialnych podczas lekcji zawierających treści poszczególnych tematów;
•przygotowania dokumentacji szkolnej: rozkładów materiału, sprawozdań,
•opracowania i przygotowania sprawdzianów, zestawów zadań itp.,
•wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, dostępnych w Internecie,
•poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki.
3.W związku z odbywanym stażem na nauczyciela mianowanego swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujące sposoby:
•uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale internetowe poświecone awansowi),
•poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet,
•uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron różnych ośrodków szkoleniowych,
•przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej,
•zamieszczałam na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie lokalnych mediów artykuły z konkursu matematycznego „Matematyka w technice dla technika”.

§7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Uczestniczyłam w szkoleniu mającym na celu poszerzenie mojej wiedzy
z zakresu pomocy społecznej i psychologicznej: „System pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tworzenie dokumentacji.”.
2.Analizowałam problemy poszczególnych uczniów jak również klasy jako zespołu poprzez obserwację ich zachowania, uzyskiwanych ocen oraz frekwencji.
3.Dostosowywałam poziom wymagań do możliwości intelektualnych uczniów.
4.Zachęcałam młodzież do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
5.Motywowałam uczniów do zdobywania nowej wiedzy poprzez udział
w konkursach.
6.Współpracowałam z rodzicami oraz pedagogiem szkolnym.

§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1.Znajomość przepisów prawa była mi w szczególności potrzebna:
•w pracach zespołu do wprowadzania zmian w Statucie szkoły.
•w pracach zespołu zajmującego się układaniem planu lekcji.
•w pracach komisji do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
•w pracach komisji do przeprowadzenia praktycznego egzaminu zawodowego w zawodzie Technik Ekonomista.
2.Po raz kolejny analizowałam dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły (Statut szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki)
3.Analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty oraz: Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MEN dotyczące podstawy programowej, Rozporządzenia MEN dotyczące oceniania i promowania uczniów. Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.