X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20026
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontarktowego

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.
Pracę w Przedszkolu nr 33 w Gliwicach na stanowisku nauczyciela rozpoczęłam z dniem 3 września 2012 roku i tym samym zapoczątkowałam swój staż nauczycielski w wymiarze 9 miesięcy.
Zgodnie z procedurą awansu przy pomocy opiekuna stażu mgr ....napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor przedszkola – mgr ... Plan rozwoju zawodowego opracowałam na początku roku szkolnego 2012/2013 w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825). Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy przedszkola. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.

1. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA (§ 6 UST. 2 PKT. 1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie. Wspólnie z opiekunem stażu uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, zasady i normy współpracy. Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi przedszkola.
Na początku stażu zapoznałam się z programem wychowawczym przedszkola, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania przedszkola. Dokładnie przeanalizowałam statut przedszkola oraz podstawę programową. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa przedszkole i jakie mechanizmy regulują jego funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego, dokumentację pracy edukacyjnej (planowanie pracy, dziennik zajęć, arkusz obserwacji). Na podstawie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczej opracowywałam scenariusze zajęć, które zatwierdzane były przez opiekuna stażu do realizacji. Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w przedszkolu i poza nim oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
Uczestniczyłam również w bieżących posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na którym to zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów w Księdze Protokołów Rady Pedagogicznej.

2. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ PRZEDSZKOLA
(§ 6 UST. 2 PKT. 2)

Aby realizacja powyższego zadania była możliwa pierwszym krokiem jaki podjęłam było zapoznanie się z programem nauczania jak również analiza podstawy programowej, którą na bieżąco realizowałam w trakcie prowadzenia zajęć.
Wraz z wychowawcą grupy współtworzyłam oraz realizowałam plany miesięczne ściśle bazujące na podstawie programowej. Wyniki owej współpracy zawarte są w dziennikach dydaktycznych.
Pod okiem opiekuna stażu Pani ...przeprowadziłam od października 2012 do maja 2013 roku liczne zajęcia oraz zabawy dydaktyczne, które były obserwowane przez opiekuna oraz dyrektora przedszkola. Dały one dobre świadectwo mojej pracy dydaktycznej.
Podczas realizacji awansu zawodowego hospitowałam zarówno codziennie zajęcia dydaktyczne jak również zajęcia związane z określonymi uroczystościami oraz świętami.
Dodatkowo podczas prowadzenia zajęć przygotowywałam pomoce dydaktyczne(załączone w scenariuszach) co umożliwiło mi utworzenie własnej teczki z materiałami pomocniczymi oraz własnego warsztatu pracy: liczne prace plastyczne oraz plastyczno - techniczne dzieci zawarte w teczkach dzieci, drobne upominki samodzielnie wykonane przez dzieci dla rodziców, prace plastyczne prezentowane na tablicach grupowych.
Jako członek Rady Pedagogicznej sporządzałam protokoły oraz brałam aktywny udział w każdym zebraniu Rady Pedagogicznej w trakcie, których grono pedagogiczne poruszało istotne kwestie dotyczące edukacji dzieci, bieżących spraw przedszkola i oświaty oraz podsumowując dotychczasowe osiągnięcia jak również współprace przedszkola z rodzicami i dziećmi.
Ponadto podczas realizowania swojego planu rozwojowego miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach.
03.10.2012 „Rytm, muzyka, taniec w przedszkolu”, szkolenie
08.10.2012 „Nauczyciel-rodzic-sztuka dialogu. Jak współpracować z rodzicami”, szkolenie
12.11.2012 „Jak organizować imprezy klasowe”, szkolenie
19.11.2012 „Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko – cz. 1 edycja Bożonarodzeniowa”, szkolenie
2311.2012 „Twórczy nauczyciel- kreatywny przedszkolak”, konferencja
26.11.2012 „Quilling – magiczne zawijasy”, szkolenie
30.11.2012 „Muzyczna Akademia Przedszkolaka”-warsztaty metodyczne
7.12.2012 „Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko – cz.2 edycja Bożonarodzeniowa”, szkolenie
10.01.2013 „Pergamano”- techniki zdobienia pergaminu, szkolenie,
07.02.2013 „Efektywność wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kontekście współpracy z rodzicami”, konferencja
11.02.2013 Decoupage, szkolenie
21.03.2013 „Tworzenie kart okolicznościowych z wykorzystaniem techniki Iris Folding, warsztaty
22.03.2013 „Rozwijanie twórczego myślenia dzieci połączony z uroczystością ogłoszenia wyników Ogólnopolskiego Konkursu „Dziecięce problemy. Dziecięce rozwiązania. Przedszkolaki tworzą bajki terapeutyczne”, szkolenie
04.04.2013 „Na dobry start w przygotowaniach do szkoły „Tropiciele roczne przygotowanie przedszkolne”, konferencja WSiP
08.04.2013 „Gry i zabawy przeciwko agresji w przedszkolu”, szkolenie
11.04.2013 „7 pieśni tradycyjnych w 17 zabawach”, szkolenie z warsztatami
23.04.2013 „Wartościowe przedszkole to sukces w szkole. Dzieci i zjawiska wokół nich. Metody aktywne i ich istota”, szkolenie Nowa Era
27.05.2013 „Alternatywy metodyczne w wychowaniu przedszkolnym Korczak- Montessori-Wygotski-Steiner”, konferencja naukowa z warsztatami
2.10.2012-31.05.2013 Terapia Pedagogiczna, kurs kwalifikacyjny, 280 godzin, centrum kształcenia nauczycieli.
Zdobyte formy doskonalenia nauczycieli uważam za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Poprzez uczestnictwo w tych konferencjach, szkoleniach i warsztatach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Udział w szkoleniach sprawił, iż moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci, jak i dla mnie. Zdobytą wiedzą i doświadczeniami dzieliłam się również z koleżankami.
W celu podwyższenia swoich kwalifikacji kontynuuję zaoczne studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie na wydziale Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
W związku z wprowadzeniem z dniem 1 lutego 2011 r. Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ukończyłam kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej (dwa semestry-280 godzin) organizowanym w roku szkolnym 2012/2013r przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Gliwicach. Kurs nadaje kwalifikacje i kompetencje do prowadzenia specjalistycznych zajęć edukacyjnych: korekcyjno- kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Na bieżąco korzystałam z literatury o tematyce psychologiczno – pedagogicznej. Pogłębiałam swoją wiedzę =studiując takie czasopisma jak: „Doradca Nauczyciela Przedszkola”, „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Nauczycielka przedszkola”, a także literaturę fachową, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu między innymi takiej jak: „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat” Klausa W. Vopel. Korzystałam również z propozycji scenariuszy, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
- www.nauczycielprzedszkola.pl
- www.literka.pl
- www.dzieci.mas.gov.pl
- www.yummy.pl
- www.mimowa.pl
- www.wychowanieprzedszkolne.pl
- www.gralandia.pl
- www.piosenkowo.com
- www.edumuz.pl
- www.metis.pl
- www.edukacja.edux.pl

Przygotowując lekcje korzystałam także z programów multimedialnych. Wykorzystywałam komputer do przygotowywania scenariuszy, konspektów, dokumentacji i dodatkowych pomocy.
Opracowałam arkusz obserwacji dziecka 4-letniego, który przeprowadziłam podczas półrocznej obserwacji dzieci biorąc pod uwagę: adaptację, ogólna sprawność ruchową, samodzielność, mowę, czynności poznawcze.
Przez cały okres stażu dbałam o estetyczny oraz ciekawy wystrój sali, okien, holu uwzględniając przy tym porę roku bądź uroczystość. Samodzielnie wykonywałam elementy dekoracyjne oraz zakup materiałów i przyborów.
Wielką radość sprawiło mi przygotowanie dzieci do międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego: „17 luty – Światowy Dzień Kota”, w którym zajęły to wysokie 2 miejsce.
Miałam również możliwość poprowadzenia na zmianę z innymi nauczycielkami zajęć dodatkowych tj. kółko plastyczne dla sześciolatków. Opracowałam własny plan zajęć, który starałam się w pełni zrealizować. Dzieci uczęszczające na zajęcia miały okazję nie tylko aktywnie zagospodarować swój czas, ale również rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, poznawać różne techniki plastyczne, oraz tworzyć samodzielnie bądź grupowo bardzo ciekawe prace plastyczne oraz przestrzenne. Dzieci chętnie uczęszczały na zajęcia. Mnóstwo radości dawało im wspólne zdjęcie pamiątkowe z własnoręcznie wykonanymi pracami. Dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na tablicy prac kółka plastycznego.
Ogromną satysfakcję dało mi utworzenie od podstaw nowej strony internetowej przedszkola z ciekawą grafiką komputerową, o czym nie wspomniałam w planie rozwoju zawodowego, a co udało mi się w na tłoku prac, zajęć dodatkowych i studiów uzupełniających zrealizować. Dzięki temu wszyscy mogą przeczytać i zobaczyć jak funkcjonuje Nasze przedszkole. Nazwa strony internetowej to: www.pm33gliwice.pl. Strona ta jest na bieżąco przeze mnie aktualizowana zarówno w informacjach organizacyjnych, prawnych i ciekawej galerii fotograficznej.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi .

3. ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW
( § 6 UST. 2 PKT. 3)

W trakcie prowadzonych zadań dydaktycznych staram się poznać zarówno charakter dzieci jak również ich mocne oraz słabsze strony, aby móc w pełni rozwijać ich umiejętności oraz potencjał rozwojowy i zainteresowania. Podczas organizacji oraz tworzenia scenariuszy zajęć dydaktycznych, uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka oraz jego potrzeby i braki. Starałam się poprzez ciekawe propozycje dydaktyczne zaciekawić oraz rozbudzić pozytywne emocje u dzieci względem siebie i swoich możliwości. Starałam się kierować tokiem zajęć edukacyjnych w taki sposób, aby każde z dzieci miało okazje do ukazania swoich umiejętności i wiadomości. Liczne rozmowy oraz konsultacje z rodzicami umożliwiły mi poznanie oraz gromadzenie informacji o środowisku wychowanków oraz o ich potencjalnych problemach, chorobach czy też zwyczajnych troskach oraz lękach. Dzięki uczestnictwu w zebraniu z rodzicami zorganizowanym przez wychowawcę grupy miałam możliwość poznania nie tylko sposobu oraz toku prowadzenia zebrania z rodzicami, ale również poznania samych rodziców. Poznałam również sztukę prowadzenia właściwej nie rażącej poglądów czy uczuć rozmowy z rodzicami.
Sądzę, iż nawiązałam pozytywne kontakty zarówno z dziećmi jak i rodzicami, którzy chętnie rozmawiają ze mną zadając pytania oraz szukając u mnie pocieszenia czy też rady. Ogromnie cieszy mnie zaufanie jakie okazują mi rodzice, ponadto mobilizuje mnie do zwiększonego wysiłku oraz starań. Dlatego też swoją postawą oraz zachowaniem staram się zachęcić rodziców do współpracy w np. przełamywaniu lęków dziecka przed nowościami, dyscyplinowaniu oraz tworzeniu wspólnych systemów kar i nagród. Prowadząc rozmowy indywidualne, z rodzicami staram się podać rodzicom jak najistotniejsze informacje zarówno te pozytywne jak również i te negatywne. Jednocześnie staram się by przekaz owych informacji nie uraził rodziców oraz ich dzieci. Podczas tych że rozmów staram się najpierw ukazać mocne strony wychowanków a następnie umiejętnie wpleść te kwestie ich zachowania, które wymagają poprawy.

4. UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ (§ 6 UST. 2 PKT. 4)

Hospitowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Aczkolwiek obserwowałam również liczne propozycje zabaw czy też rozwiązań dydaktycznych, które nie stanowiły ciągu zajęć dydaktycznych, ale były ich fragmentem. Każdą moją hospitacje czy też obserwacje omawiałyśmy zwracając szczególną uwagę na dostosowanie zabaw oraz zajęć do wieku dzieci oraz sposób wykorzystania czasu na zajęciach czy też rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami jak również indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem dzieci słabszych i zdolniejszych. Obserwowałam również zajęcia prowadzone przez doświadczonego nauczyciela mgr Agatę Krupa. Moje zajęcia również podlegały obserwacji przez opiekuna stażu panią mgr .... jak również przez panią mgr ...- dyrektora przedszkola. Podstawę mych zajęć stanowił scenariusz zawierający cele, środki, metody oraz przebieg zajęć. Dlatego też przed rozpoczęciem zajęć starałam się zawsze zasięgnąć rady co do zaproponowanych przeze mnie zabaw czy tez rozwiązań dydaktycznych oraz omówić całość scenariusza z moim opiekunem. Pani ... oraz pozostałe panie nauczycielki mogły obserwować zabawy, pląsy oraz rozwiązania dydaktyczne zaproponowane przeze mnie podczas zorganizowanych uroczystości przedszkolnych więc uzyskiwałam informacje zwrotne bardzo pozytywne również i na temat prowadzonych przeze mnie tego typu zajęć.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ
I POTRZEB PLACÓWKI

Brałam udział w różnych wydarzeniach związanych z życiem przedszkola m.in.: POŻEGNANIE LATA, PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA, DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ , BARBÓRKA, SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM, BAL KARNAWAŁOWY, PRZYWITANIE WIOSNY, DZIEŃ RODZINY
Zorganizowałam oraz przygotowałam samodzielnie scenariusze, materiały, scenografie w tym rekwizyty do następujących uroczystości:
- HAPPY HALLOWEEN 29.10.2012
- MIKOŁAJKI 6.12.2012
- JASEŁKA „TAK ON JEST KRÓLEM” 18.12.2012
- MAGIA DLA BABCI I DZIADKA 1.02.2013
- DZIEŃ KOBIET Z TVN 24 8.03.2013
- ŚWIĘTO SAPERA 18.04.2013
- DZIEŃ MATKI 24.05.2013
Myślę, że uwieńczeniem tego jak przygotowałam powyższe uroczystości był uśmiech dziecka, podziękowania ze strony rodziców, dziadków a czasem i kręcąca się łza w oku w nas samych dorosłych widząc swoje pociechy na scenie podczas takich uroczystości jak jasełka czy dzień babci i dziadka, dzień mamy.
Podczas tych uroczystości dzieci miały okazje wykorzystać własne umiejętności aktorskie, taneczne i wokalne, a zebrani goście ocenić mój wkład, poświęcenie i zaangażowanie całą swoją osobą. Nad całością zorganizowanych uroczystości zawsze czuwała Pani dyrektor, która złożyła mi słowa podziękowania i wręczyła dyplomy.

PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
Praca w przedszkolu umożliwiła mi poprawę swoich umiejętności oraz wiedzy w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć, wzbogacając mój warsztat pracy o nowe doświadczenia. Cały okres stażu umożliwił mi wykazanie się oraz skorygowanie mojego poziomu wiedz i umiejętności. Był to okres wielu wyzwań oraz wzmożonej pracy. Zaangażowałam się emocjonalnie w życie przedszkola oraz życie samych podopiecznych. Ich radość oraz uśmiech pojawiający się podczas prowadzenia przeze mnie zajęć oraz okazywana mi sympatia stanowią dla mnie największa nagrodę za trud jaki włożyłam w pracę. Sądzę, iż liczne rozmowy z rodzicami pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii na mój temat a ufność moich wychowanków pozwala mi wierzyć, że podejmowane przeze mnie działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Sadzę, iż dzięki mocnym stronom mojej osobowości jakimi są cierpliwość, spokój, opanowanie, radość wewnętrzna, ambicje oraz ogromna miłość w stosunku do podopiecznych będę mogła stale rozwijać się jako nauczyciel oraz pogłębiać swoje umiejętności oraz wiedzę. Jeżeli chodzi o elementy, które moim zdaniem wymagają poprawy w mojej pracy zawodowej, to jest nią systematyczność w prowadzeniu dokumentacji zawodowej oraz planowanie własnej pracy. Będę się również starała lepiej zaplanować moje działania w roku szkolnym 2013/2014, gdyż dzięki odbyciu stażu mogłam przekonać się ile czasu potrzeba na realizację przedsięwzięć, w jakich miałam przyjemność uczestniczyć lub je współtworzyć.
Praca z dziećmi mobilizuje mnie do stałego wzbogacania swej wiedzy i umiejętności tak, aby jakość prowadzonych przeze mnie zajęć stawała się z roku na rok bogatsza i sprawniejsza. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne, będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną. Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia własnych umiejętności tak, abym mogła stawać się coraz lepszym i mądrzejszym nauczycielem. Zakończenie stażu stanowi dla mnie początek drogi do dalszego samodoskonalenia, dlatego zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w jak największej ilości szkoleń, warsztatów, konferencji i konsultacji. Pragnę z roku na rok wzbogacać wszelkie zajęcia i działania na rzecz przedszkola oraz dzieci tak, aby przynosiły jak największą satysfakcję zarówno mnie jak i całej społeczności przedszkolnej.
Podsumowując, w trakcie realizacji awansu zawodowego zrealizowałam zawarte w planie rozwoju zawodowego cele (zarówno główny jak i szczegółowe),wywiązałam się również z zadań zawartych w tymże dokumencie. Ponadto to co wniosłam dodatkowo do rozwoju zawodowego, a nie zostało ujęte w planie to: ukończenie rocznego kursu kwalifikacyjnego Terapia Pedagogiczna oraz stworzenie nowej strony internetowej przedszkola. Forma oraz zapis całej realizacji zawarte są w powyższym sprawozdaniu a całość scenariuszy, pomocy dydaktycznych, dyplomów, zaświadczeń i fotografii zawarte są w mojej teczce stażu.


...........................
podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.