X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20053
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Katarzyna Strojnowska

Nazwa i adres placówki:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu
Ul. Słowackiego 37
27-600 Sandomierz
Opiekun stażu :
mgr Małgorzata Ziomek

Termin rozpoczęcia stażu:
01.09.2012 r.
Przewidywany termin zakończenia stażu:
31.05.2013 r.


Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie:
Ustawa z dnia 26 stycznie 1982 roku – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. Nr 214, poz. 1580 z 16 listopada 2007 r.

Cel główny:
Uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
Uzyskanie wiedzy na temat dokumentacji obowiązującej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu oraz sposoby jej prowadzenia.
Poznanie zasad dotyczących zapewnienia podopiecznym higienicznych i bezpiecznych warunków do nauki i odpoczynku.
Doskonalenie warsztatu pracy przez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli. Podnoszenie umiejętności oraz kwalifikacji, aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wewnątrz placówki oraz poza placówką. Wspieranie aktywności twórczej uczniów oraz ich indywidualnego rozwoju, współpraca z rodzicami.


§ 6 ust. 1, pkt. 1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania ZST i O, w tym:
a) Przepisy związane z funkcjonowaniem ZST i O
b) Sposób prowadzenia obowiązującej w ZST i O dokumentacji
c) Przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki i pracy.

I Przyswojenie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły

KRYTERIA GŁÓWNE FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA UWAGI
1.1.Zapoznanie się z tokiem postępowania awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli- podstawa prawna Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674), Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli IX 2012 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela zatwierdzony przez Dyrektora
1.2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Zawarcie kontraktu.

IX 2012 Kontrakt Przejrzyste zasady współpracy, wzajemnej obserwacji zajęć

II § 6 ust.1 pkt 1

2.1.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły, dokumentacja szkolna. Zapoznanie się z elementami WSO
Właściwe interpretowanie przepisów dotyczących szkoły. Analiza dokumentacji: statutu, programów nauczania, regulaminów szkoły, itp. X 2012 Potwierdzenie Dyrektora, opiekuna stażu Statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania,
sporządzanie krótkich notatek.
2.2.Dokumentacja przebiegu nauczania Analiza dokumentacji: dzienniki zajęć. Arkusze ocen, świadectwa
Cały rok Potwierdzenie Dyrektora i pedagoga Indywidualna teczka, sporządzanie notatek
2.2.1.Dokumentacja Rady Pedagogicznej Analiza protokołów zebrań klasyfikacyjnych, szkoleniowych, dokumentacja zespołów przedmiotowych

Na bieżąco cały rok. Potwierdzenie Dyrektora Indywidualna teczka, sporządzanie notatek.
Lista obecności na radach, zespołach przedmiotowych.

2.2.2.Dokumentacja administracyjna Zapoznanie się z: księgą uczniów (uczniowie uczęszczający do szkoły), księgą ewidencji, regulaminem pracy, drukami ścisłego zarachowania, instrukcją kancelaryjną
XI 2012 Potwierdzenie Referenta ds. Szkoły Konsultacje
2.3.Znajomość przepisów BHP i p. poż. Analiza i przyswojenie szkolnych przepisów BHP i p. poż (plan ewakuacyjny), planu dyżurów nauczycielskich, szkolnego regulaminu wycieczek, regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. Cały rok Potwierdzenie Dyrektora Indywidualna teczka
2.4.1.Zadania Dyrektora Spotkania, rozmowy X 2012 Potwierdzenie Dyrektora Indywidualna teczka
2.4.2.Zadania Rady Pedagogicznej Zapoznanie się z regulaminem Rady Pedagogicznej Cały rok Sporządzenie notatki Indywidualna teczka
2.4.4.Zadania Samorządu Uczniowskiego Spotkania, rozmowy, zapoznanie z regulaminem pracy SU i planem pracy SU Cały rok Potwierdzenie opiekuna SU Indywidualna teczka
2.4.6.Zadania biblioteki i świetlicy Spotkania, rozmowy Cały rok Potwierdzenie Indywidualna teczka
2.4.7.Zadania specjalistów (pedagoga, logopedy) Spotkania, rozmowy Cały rok Potwierdzenie pedagoga Indywidualna teczka


III § 6 ust.1 pkt 2 i 3 Umiejętność obserwowania i prowadzenia zajęć.
3.1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna Hospitacja według wcześniej ustalonych terminów, omówienie jej wyników

Raz w miesiącu Potwierdzenie opiekuna Wnioski z hospitacji
3.2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna Opracowanie konspektów zajęć i ewentualnych środków dydaktycznych


Raz w miesiącu Konspekty zajęć, potwierdzenie opiekuna
3.3. Prowadzenie
dodatkowych zajęć dla uczniów o niskich możliwościach edukacyjnych
Dokumentowanie efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, analiz, ewaluacji oraz stosowania metod aktywizujących uczniów.

Zajęcia rewalidacyjne / indywidualne nauczanie
Raz w miesiącu

Według planu zajęć Potwierdzenie opiekuna

Potwierdzenie w dzienniku Wpisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

IV §3 ust.1 pkt 4
4.1.Doskonalenie wiedzy i umiejętności Udział w naradach szkoleniowych rady pedagogicznej, w różnych formach doskonalenia zawodowego Cały rok Notatki Indywidualna teczka
4.2.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji Spotkania metodyczne, szkolenia

Współpraca z Ambasadą USA w Warszawie
Cały rok
Cały rok
Zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia.

Wsparcie merytoryczne i dydaktyczne poprzez otrzymywanie materiałów edukacyjnych Indywidualna teczka

Dekoracja Sali 101
4.3.Poszerzanie swojej wiedzy za pośrednictwem literatury pedagogicznej Sporządzanie notatek analizujących literaturę Cały rok Streszczenia i opinie na temat przeczytanej literatury
4.4.Doskonalenie warsztatu pracy Wprowadzenie nowych technik nauczania.

Opieka nad salą dydaktyczną.

E-learning
Cały rok Opis nowych technik nauczania.
Dbanie o właściwy wizerunek pracowni.

Prowadzenie kursów na platformie moodle

4.5.Doskonalenie multimedialnych technik pracy Publikacja w Internecie Planu Stażu. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.

Wrzesień 2012- Maj 2013 Teczka stażysty, teczka z zapisem elektronicznym.
4.6.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego Cały rok Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów.

V §6 ust. 2 pkt 3 Rozpoznawanie potrzeb i problemów środowiska

5.1.Znajomość źródeł uzyskania informacji Spotkania z rodzicami, opiekunami, pedagogiem szkolnym, wychowawcą, współpraca z nauczycielami. Cały rok Notatki ze spotkań i rozmów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.