X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20051
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel mianowany
mgr Agnieszka Kobus Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14
w Warszawie
ul. Barska 32
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2013 r.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
- analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentacji
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
Plan rozwoju zawodowego
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły
Sprawozdanie
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust.2 pkt 1
- aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych
– Plan Pracy Szkoły, opracowanie ewaluacji wybranych zakresów programu Wars i Sawa, wybranie wskaźników i kryteriów ewaluacji oraz raport z ich mierzenia
- uczestnictwo w projekcie „Wars i Sawa”” - opieka nad uczniem zdolnym w zakresie języka angielskiego
- organizacja konkursów angielskojęzycznych.
- aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- samodzielne studiowanie literatury fachowej
- rozmowy z rodzicami dzieci mających trudności w nauce
Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 2

- prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z użyciem tablicy interaktywnej
- wykorzystywanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów związanych z nauką języka angielskiego
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami
- lektura publikacji internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowejoraz innych portali edukacyjnych
- wprowadzanie informacji na szkolną stronę www dotyczących wyników konkursów angielskojęzycznych oraz innych działań dydaktycznych
- przygotowanie z użyciem multimediów prezentacji wyników ewaluacji programu Wars i Sawa i przedstawienie jej na Radzie Pedagogicznej W trakcie stażu

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust.2 pkt 3
- prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
- opieka nad studentem stażystą
- konsultacja z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły
- opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
- praca w szkolnym zespole języków obcych
- wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół w ramach platformy informacyjnej Wars i Sawa

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust.2 pkt 4 lit. A
- praca z uczniem posiadającym zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej
– dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
- praca z uczniem zdolnym prowadzenie zajęć dodatkowych dla podniesienia efektywności pracy z uczniem zdolnym
- opracowanie planu pracy z uczniem zdolnym – program koła zainteresowań
- przygotowywanie do udziału w konkursach języka angielskiego
- praca nowymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno uczniów jak i nauczyciela
- opracowanie planu pracy z uczniem mającym specyficzne trudności w nauce W trakcie stażu
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust 2 pkt 4 lit.C
- prowadzenie koła zainteresowań języka angielskiego/zajęć fakultatywnych z języka angielskiego
- opracowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego
- organizowanie imprez w kręgu kultury anglojęzycznej- wieczory filmowe, klub dyskusyjny, klub literacki
- udzielanie nieodpłatnych konsultacji językowych
- współpraca przy wydawaniu gazetki anglojęzycznej
- propagowanie praw i obowiązków ucznia

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust.2 pkt 4 lit. E
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- rozpoznanie sytuacji materialnej wychowanków i organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej
– pozyskiwanie podręczników dla uczniów w złej sytuacji materialnej
- współorganizacja Dni Otwartych Szkoły
- podjęcie współpracy ze szkołą wyższą – uczestniczenie uczniów w wykładach NKJA w Warszawie/ na Wydziale Neofilologii
- zorganizowanie wycieczki do British Council w Warszawie w celu zapoznania uczniów z formułą międzynarodowych egzaminów językowych w ramach Common European Framework
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt. 5
- diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
Opracowała: mgr Agnieszka (Kobus) Burczycka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.