X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20059
Przesłano:

Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego

§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Forma realizacji:
1.1 Omówienie zasad współpracy z opiekunem stażu (wrzesień 2010).
1.2 Opracowanie projektu sprawozdania z planu rozwoju zawodowego (maj 2013).

2.Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych (udział w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego).

Forma realizacji:
2.1 Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach wynikających z aktualnych ofert placówek oraz potrzeb szkoły (okres stażu).
2.2 Zdobycie uprawnień pedagogicznych do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych (rok 2011).
2.3 Zdobycie uprawnień egzaminatora maturalnego
z matematyki (rok 2012).

Potwierdzenie realizacji określonych zadań:
zaświadczenia

3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

Forma realizacji:
3.1 Analiza przepisów dotyczących zmian podstaw programowych z matematyki (Sierpień/Wrzesień każdego roku).
3.2 Przeprowadzenie testu diagnozującego po gimnazjum i opracowywanie wniosków (Wrzesień każdego roku).
3.3 Analiza wyników egzaminów maturalnych z matematyki i opracowywanie wniosków (Wrzesień każdego roku).
3.4 Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego z matematyki (listopad każdego roku).
3.5 Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli (rok 2011/2012).
3.6 Wykorzystywanie aktywizujących metod pracy (okres stażu).
3.7 Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów (okres stażu).
3.8 Studiowanie fachowej literatury, czasopism i poradników metodycznych (okres stażu).

Potwierdzenie realizacji określonych zadań:
Analizy, wnioski
Arkusze obserwacji zajęć
Konspekty lekcji
Bibliografia

4. Współpraca z innymi nauczycielami.

Forma realizacji:
4.1 Uczestnictwo w pracach Zespołu Przedmiotów Matematyczno-Fizycznych (na bieżąco).
4.2 Udział w pracach komisji: rekrutacyjnej,egzaminacyjnych, konkursów matematycznych (wg potrzeb).
4.3 Współpraca z Pedagogiem Szkolnym (wg potrzeb).


5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły.

Potwierdzenie realizacji określonych zadań:
Opracowanie konspektów lekcji,konsultacje, analiza.
Arkusze obserwacji zajęć
Konspekty lekcji
Bibliografia

6. Tworzenie własnego warsztatu pracy dostosowanego do możliwości rozwojowych i psychofizycznych uczniów (okres stażu).

Potwierdzenie realizacji określonych zadań:
Plan pracy z matematyki
Plan pracy wychowawczej
Indywidualne plany pracy
Wyposażenie pracowni oraz opracowane materiały

7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Systematyczne prowadzenie dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen (na bieżąco).

8. Określanie mocnych i słabych stron własnej działalności (okres stażu).

Forma realizacji:
7.1 Analiza i autorefleksja, rozmowy i konsultacje z opiekunem stażu.

7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Pogłębianie wiedzy na temat środowiska uczniów oraz współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych.

Forma realizacji:
1.1 Współpraca z pedagogiem szkolnym.
1.2 Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
1.3 Indywidualne rozmowy z uczniami.
1.4 Wywiady środowiskowe, indywidualne kontakty z rodzicami uczniów, klasowe spotkania z rodzicami.

Czas realizacji:
Okres stażu

Potwierdzenie realizacji określonych zadań:
Adnotacje w dzienniku

2. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów.

Forma realizacji realizacji:
1. Organizacja powiatowego konkursu matematycznego „Polubić matematykę”.
2. Prowadzenie konkursów matematycznych na terenie szkoły.
3. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych.
4. Przygotowywanie uczniów do egzaminu maturalnego.
5. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
6. Organizacja i/lub współorganizacja imprez szkolnych i klasowych, akcji ogólnoszkolnych.
7. Udział w szkoleniach poświęconych problemom współczesnego świata 2012

Czas realizacji:
Okres stażu
Zgodnie z harmonogramem organizatora

Potwierdzenie realizacji określonych zadań:
Protokoły konkursów
Potwierdzenia
Wyniki egzaminów, analiza, wnioski
Karty wycieczek

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w przygotowaniu do zajęć i pracy z uczniami.

Forma realizacji:
1.1 Przygotowywanie dokumentacji, materiałów i pomocy dydaktycznych (testy, konspekty, dyplomy, materiały do gazetek ściennych).
1.2 Pozyskiwanie materiałów do pracy.
1.3 Dokumentowanie przebiegu stażu.

Czas realizacji:
Okres stażu

Potwierdzenie realizacji określonych zadań:
Opracowane materiały

2. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno-pedagogicznej i samodzielnym doskonaleniu.

Forma realizacji:
2.1 Monitorowanie aktualizacji przepisów, materiałów szkoleniowych i pomocniczych w zakresie: awansu zawodowego, pedagogiki, wiedzy z zakresu matematyki, aktualnych przepisów oświatowych.
2.2 Wykorzystywanie na lekcji urządzeń multimedialnych i Internetu.

Czas realizacji:
Okres stażu

Potwierdzenie realizacji określonych zadań:
Wg planów pracy dydaktycznej
Wykaz stron WWW
Konspekty lekcji


3. Doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi komputera.

Forma realizacji:
3.1 Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera.
3.2 Publikacje w Internecie.
3.3 Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej np. planu rozwoju zawodowego.

Czas realizacji:
Zgodnie z harmonogramem organizatora
Okres stażu

Potwierdzenie realizacji określonych zadań:
Zaświadczenia
Wykaz stron www

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych uczniów za pomocą odpowiednich strategii.

Formy realizacji:
1.1 Rozmowy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas.
1.2 Obserwacja uczniów w celu zapobiegania agresji i demoralizacji.

Czas realizacji:
Okres stażu, wg potrzeb

Potwierdzenie realizacji określonych zadań:
Potwierdzenia
Notatki w dzienniku szkolnym

2. Pogłębianie wiedzy z psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu.

2.1 Samodzielne studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie odpowiednich rozwiązań, udział w szkoleniach, konferencjach.

Czas realizacji:
Okres stażu

Potwierdzenie realizacji określonych zadań:
Bibliografia
Zaświadczenia

3. Wykorzystywanie w pracy zawodowej wybranych zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

3.1 Przeciwdziałanie konfliktom w klasie, rozmowy oraz wspólne rozwiązywanie powstałych konfliktów.
3.2 Motywowanie uczniów do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach.
3.3 Organizowanie konsultacji pozalekcyjnych.

Czas realizacji:
Okres stażu
Wg potrzeb

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowanie szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

Formy realizacji:
1.1 Samodzielna lektura przepisów.
1.2 Poznanie przepisów prawnych związanych z oświatą i opieką.

Czas realizacji:
Na bieżąco

2. Dalsze poznawanie funkcjonowania i organizacji szkoły

Formy realizacji:
2.1 Analiza szkolnego programu wychowawczego, profilaktycznego, statutu szkoły, planu pracy szkoły, regulaminu rady pedagogicznej.

Czas realizacji:
Okres stażu

Potwierdzenie realizacji określonych zadań:
Notatki z analizy i oceny dokumentów szkoły

3. Wykorzystanie procesów prawa oświatowego w konkretnych działaniach.

Forma realizacji"
3.1 Dobra organizacja wycieczek i wyjść.
3.2 Udział w pracach komisji.

Czas realizacji:
Na bieżąco

Potwierdzenie realizacji określonych zadań:
Potwierdzenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.