X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20048
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

NAUCZYCIEL STAŻYSTA: Natalia Busselt
SZKOŁA: II Liceum im. K.K. Baczyńskiego
w Koninie
DYREKTOR SZKOŁY: Sławomir Lorek
OPIEKUN STAŻU: Sławomir Maciejewski
CZAS TRWANIA STAŻU: 9 miesięcy
ROZPOCZĘCIE STAŻU: 01.09.2012
ZAKOŃCZENIE STAŻU: 31.05.2013
POSIADANE KWALIFIKACJE: studia wyższe magisterskie na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, kierunek biologia,
specjalność-biologia molekularna, przygotowanie pedagogiczne.

CEL GŁÓWNY STAŻU: UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły w tym:
- przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
- sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
- przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
3. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu, omawianie zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

PLAN DZIAŁANIA

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust. 2pkt 1).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących rozwoju zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 3a Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami. Wrzesień 2012 Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu -rozmowa na temat systemu awansu zawodowego
- opracowanie harmonogramu spotkań (częstotliwość, uwzględnienie zajęć prowadzonych i obserwowanych)
- zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego we współpracy z opiekunem Wrzesień 2012 Umowa o współpracy- kontrakt
3. Poznanie zasad funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
- statut szkoły,
- ustawa o systemie oświaty,
- program wychowawczy szkoły,
- wewnątrzszkolny system oceniania,
- regulamin szkoły Wrzesień 2012 Notatki własne
4. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole i sposobu ich prowadzenia. - zapoznanie się z: arkuszem ocen, dziennikiem lekcyjnym, dziennikiem zajęć pozalekcyjnych, dokumentacją wychowawcy klasowego, rozkładem dyżurów i zastępstw, dokumentacją organizowania wycieczek. Cały okres stażu Prawidłowo prowadzona dokumentacja szkolna
5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań statutowych. - udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w zebraniach z rodzicami
- zapoznanie się ze specyfiką Rady Rodziców
- udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. Cały okres stażu Lista obecności na radach.
6. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. - analiza i przyswojenie szkolnych przepisów BHP
- uczestnictwo w szkoleniu BHP Wrzesień 2012 Notatki własne. Zaświadczenie.
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego -gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy Cały okres stażu Zgromadzone materiały
8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Opis realizacji planu rozwoju zawodowego Maj 2012 Sprawozdanie z realizacji stażu

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust. 2 pkt 2)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Tworzenie własnego warsztatu pracy. Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej z biologii. Cały okres stażu Samodzielnie opracowane scenariusze zajęć, sprawdziany, rozkład materiału
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. -przygotowanie zajęć według wcześniej przygotowanego konspektu,
- omówienie zajęć, wymiana poglądów, spostrzeżeń 1 raz w miesiącu przez cały okres stażu Konspekty zajęć.
Plany wynikowe.

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

- udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach
- studiowanie czasopism i lektur o tematyce pedagogiczno-psychologicznej

Cały okres stażu

Zaświadczenia, notatki własne.
4. Doskonalenie technik multimedialnych -wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych
- wykorzystanie technologii komputerowej do sporządzania niezbędnej w nauczanym przedmiocie dokumentacji
- publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego Cały okres stażu Konspekty lekcyjne, notatki własne

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły i klasy Analiza programu wychowawczego Cały okres stażu Wpisy w dzienniku lekcyjnym zgodne z opracowanym programem
2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim. Rozmowy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas
Cały okres stażu Notatki własne
3. Wspomaganie aktywności młodzieży, praca z uczniem zdolnym oraz z trudnościami edukacyjnymi - zachęcanie do udziału w Olimpiadach Biologicznych, akcjach typu Sprzątanie Świata, Dzień bez papierosa
- zachęcanie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych z biologii
- wskazywanie uczniom ich mocnych stron i bazowanie na nich
- konsultacje dla uczniów z trudnościami w nauce.

Cały okres stażu Zaświadczenia, Notatki własne, Dziennik zajęć pozalekcyjnych

4. Współpraca z rodzicami uczniów
Udział w zebraniach z rodzicami, dniach otwartych, konsultacje dla rodziców
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku lekcyjnym
5. Poznanie sytuacji wychowawczej swojej klasy oraz jej problemów dydaktycznych. Rozmowy indywidualne, wywiad z poprzednim wychowawcą, psychologiem i pedagogiem szkolnym Cały okres stażu Charakterystyka klasy

IV. Umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu. Wrzesień 2012 Potwierdzenie opiekuna stażu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora Przeprowadzenie zajęć według opracowanego scenariusza, konsultacja, wymiana poglądów, spostrzeżeń Raz w miesiącu w czasie trwania stażu Scenariusze z zajęć. Plany wynikowe
3. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Samoocena Maj 2012 Dokumentacja stażysty

................................... ......... .........................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.