X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20050
Przesłano:
Dział: Języki obce

Must i have to - jak mus, to mus... Konieczność czy nakaz wykonywania określonych czynności?

Scenariusz zajęć z języka angielskiego

I. Założenia ogólne:

Data...............
Czas: 45 min
Poziom: A1/A2
Nauczyciel: Agnieszka Walczewska

Subject: Must i have to - jak mus, to mus...
Konieczność czy nakaz wykonywania określonych czynności?

Cele lekcji:

1. Cele ogólne:
Uczeń potrafi:
- użyć czasownika ‘have to’ – mówienie o konieczności lub braku konieczności wykonywania wybranych czynności,
- użyć czasownika modalnego must i mustn’t- wyrażenie nakazu i zakazu,
- rozróżnić ‘must’ od ‘have to’

2. Cele szczegółowe w zakresie wiadomości:
Uczeń zna:
- zasady tworzenia zdań oznajmujących, pytających, przeczących oraz krótkich odpowiedzi z czasownikiem ‘have to’
- zasady tworzenia zdań oznajmujących, pytających, przeczących oraz krótkich odpowiedzi z czasownikiem ‘must’

3. Cele szczegółowe w zakresie umiejętności:
Uczeń potrafi:
- uzupełnić zdania podanymi czasownikami- must lub have to, mustn’t lub don’t have to

4. Metody:
- komunikacyjna,
- indukcyjna oraz dedukcyjna

5. Techniki:
- analiza zdań przykładowych,
- uzupełnianie zdań podanymi czasownikami,
- uzupełnianie luk w zdaniu wybranymi wyrazami z ramki,

6. Formy pracy:
- praca indywidualna kierowana przez n-la i samodzielna,
- praca w parach.

7. Środki i pomoce dydaktyczne:
- podręcznik i ćwiczenia „ New Inspiration 2”
- zeszyt ucznia,
- tablica,
- tablica multimedialna,


II. Przebieg lekcji:

1. Moment organizacyjno-porządkowy (Introduce)
2. Rozgrzewka językowa (Opener)
Celem jest wprowadzenie uczniów tematykę lekcji:

Przyporządkuj do każdej tabliczki informacyjnej odpowiednie miejsce. Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej tabliczki
1. SALE! UP TO 50% OFF!- e
2. SILENCE PLEASE! -c
3. NO SMOKING ON THE PLATFORM - a
4. NO PARKING -d
5. DO NOT TOUCH THE EXHIBITS! -b

a) Railway station
b) Museum
c) Library
d) Street
e) Shop
f) Hotel

3. Prezentacja nowego materiału (Presentiation)
Pytanie do uczniów:
• Proszę o wymienienie 1 nakazu lub zakazu obowiązującego w teatrze. (MUST/MUSTN’T)
• Proszę o wymienienie 1 informacji wyrażającej konieczność lub brak konieczności-
przebywając w domu (HAVE TO/DON’T HAVE TO)
a) Które powyższe informacje 1-5 wyrażają konieczność (have to), brak konieczności
(don’t have to)? - NECESSITY
b) A które nakaz lub zakaz (must/mustn’t) wykonania określonych czynności? - OBLIGATION
What do you think?

4. Wiadomości gramatyczne (Grammar)
Przypomnijmy sobie czasowniki MUST oraz HAVE TO:
MUST-nakaz/zakaz HAVE TO-konieczność
POSITIVE Oh no! I must hurry and go.
It’s 7.30
She must help me. We have to go.
She has to work at the weekend.
NEGATIVE We mustn’t hurry.
She mustn’t help me.. We don’t have to go.
She doesn’t have to work at the weekend.
QUESTIONS Must we hurry?
Must she help me? Do we have to go?
Does she have to work at the weekend?


Osobom nie anglojęzycznym często problem stwarza właściwe stosowanie czasowników must oraz have to. Co więcej, dla wielu osób nie ma między nimi różnicy. Faktycznie obydwa można tłumaczyć jako musieć, ale nie można używać ich zamiennie.
Have to i must używa się do wyrażania dwóch rzeczy: przymusu i pewności. Jeżeli chcemy wyrazić przymus, to rzeczywiście używamy albo have to, albo must. Jaka jest jednak między nimi różnica? Otóż czasownik modalny have to (lub have got to) wyraża przymus lub konieczność wynikająca z okoliczności; można powiedzieć, że to odgórny przymus, np.:
I have to wear glasses – Muszę nosić okulary, bo inaczej nie widzę.
I have got to do my homework – Jak nie skończę, to dostanę 1; nauczyciel kazał mi odrobić pracę domową
Czasownika have got to używa się jedynie w odniesieniu do sytuacji krótkotrwałej, przejściowej.
Czasownik must natomiast to pewien punkt widzenia mówiącego. Jest to przymus narzucony przez nadawcę, np.:
You must see a doctor – Mówiący widzi, że jego rozmówca źle wygląda i uważa, że w takiej sytuacji musi pójść do lekarza.
My brother must be back by ten – Mój brat musi wrócić przed dziesiątą, bo inaczej się spóźni.
Warto również pamiętać, że formy przeczące mustn’t i don’t have to mają zupełnie inne znaczenia. Mustn’t oznacza zakaz robienia czegoś, a don’t have to znaczy brak nakazu:
You mustn’t drive a car. You are 12– Nie wolno ci prowadzić auta.
You don’t have to go to the cinema. – Nie musisz iść do kina (jeśli nie chcesz)
ZAŁĄCZNIK NR 1
5. Praca nad nowym materiałem (Compehension)

5.1 Spróbujmy napisać nakazy, zakazy, wyrazić konieczność używając zwrotów: don’t have to, have to, mustn’t oraz must:

1. SALE! UP TO 50% OFF!
2. SILENCE PLEASE!
3. NO SMOKING ON THE PLATFORM
4. NO PARKING
5. DO NOT TOUCH THE EXHIBITS!

Sugerowane odpowiedzi:
1. We don’t have to pay as much as usual.
2. You must/ have to be quiet in the library.
3. You mustn’t smoke on the platform.
4. You mustn’t park here.
5. You mustn’t touch the exhibits.

5.2 Zaznaczanie prawidłowych odpowiedzi.
Uczniowie pracują z wykorzystaniem tablicy interaktywnej IQ Board.

Np. 1. I..................clean the windows. It’s my sister’s turn to do it.
a) don’t have to
b) mustn’t
c) have to
2.We.....................walk so fast. The lesson doesn’t start at 8.30.
a) have to
b) mustn’t
c) don’t have to
3. You................talk in the library. It’s forbidden.

a) mustn’t
b) don’t have to
c) must
4. Your sister .................prepare her project for tomorrow.
a) have to
b) must
c) has to

5.3 Uczniowie wpisują poprawną formę don’t have to /mustn’t – korzystają z ćwiczeń na tablicy multimedialnej IQ BOARD
1. You........................................leave your bags unattended. They will be stolen. (mustn’t)
2. You........................................come if you don’t want to.(don’t have to)
3. You........................................speak to him like that. It’s rude.(mustn’t)
4. I........................................leave this any longer. It is getting urgent.(mustn’t)
5.We........................................be there until 8. We have plenty of time.(don’t have to)
6. You........................................have a visa if you have a European passport.( don’t have to)

6. Podsumowanie lekcji (Review)
Uczniowie uzupełniają ćwiczenia przygotowane wcześniej ćwiczenia.

6.1. Napisz zdania o zasadach obowiązujących w hotelu XYZ, rozpoczynając od
You must/mustn’t........................................
1. No washing clothes in the bedrooms.
You mustn’t wash clothes in the bedrooms.
2. No noise after midnight. You mustn’t make noise.
3. Leave your room by 10 am on your last day.
You must leave your room by 10 am on your last day.
4. Turn off the TV when you leave the room.
You must turn off the TV when you leave the room.

6.2. Wstaw MUST lub HAVE TO we właściwej formie:

1. My mother needs some milk urgently. I _____________ buy it now.(have to)
2. "You _________ arrive on time every morning" said the teacher to the new student.(must)
3. My dad __________ go to work on foot. The buses are on strike.(has to)
4. Nurses ________ help ill people. That's part of their job. (have to)
5. "Tom, you ________ do your homework at home" said the teacher. (must)

Nauczyciel głośno sprawdza odpowiedzi uczniów.

7. Zadanie pracy do domu i wyjaśnienie polecenia (Homework)
Każdy uczeń losuje dwie karteczki – z napisem czarnym i czerwonym. W domu układa przynajmniej dwa zdania wykorzystując poznane na lekcji konstrukcje :
2. I must........................................
I mustn’t........................................
3. I have to........................................
I don’t have to........................................

załącznik nr2

Załącznik nr2
MAKE THE BED
DO THE WASHING UP
LAY THE TABLE
DO THE SHOPPING
PASS AN EXAM
DO THE IRONING
COOK THE MEALS
STAY UP LATE
LOOK AFTER YOUNGER BROTHER OR SISTER
WATCH TV AFTER MIDNIGHT
GO OUT AFTER 10PM
TIDY UP THE MESS IN YOUR ROOM
CLEAN YOUR ROOM DO YOUR HOMEWORK
-------------------------------------------------------------
BE POLITE/ AT SCHOOL
SHOUT /AT SCHOOL
USE THE MOBILE PHONES/AT SCHOOL
TAKE PHOTOS/ DURING LESSONS
BE QUIET/ON CLASSES
RUN/DURING THE BREAK
SMOKE CIGARETTES
MAKE A MESS /IN THE CLASSROOM
COPPY FROM SB/ON EXAMS
WEAR OUTDOOR SHOES
LISTEN TO THE TEACHERS/ADULTS
CUT CLASSES/LESSONS
EAT ANY FOOD /ON LESSON
ARRIVE ON TIME

Załącznik nr 1 do powieszenia na tablicy lub gazetce
REMEMBER!
HAVE TO-
- wyraża przymus lub konieczność wynikająca z okoliczności; można powiedzieć, że to odgórny przymus,
np.: I have to wear glasses – Muszę nosić okulary, bo inaczej nie widzę.
I have got to do my homework – Jak nie skończę, to dostanę 1; nauczyciel kazał mi odrobić pracę domową
- używamy, gdy mówimy o jakimś obiektywnym obowiązku.
np. I have to wear uniform at work – (konieczność niezależna od mówiącego.)
- Czasownika have got to używa się jedynie w odniesieniu do sytuacji krótkotrwałej, przejściowej.MUST-
- jest znacznie silniejsze. Zazwyczaj używamy je, gdy chcemy podkreślić, że ktoś „musi” coś zrobić, subiektywne przekonanie o konieczności,
np. You must see a doctor.- mówiący widzi, że jego rozmówca źle wygląda i uważa, że w tej sytuacji musi pójść do lekarza
- gdy mówimy o zasadach, np.
np. You mustn’t smoke here.
- gdy wyrażamy konieczność lub obowiązek,
np. I must send that parcel today. It’s my job. I’m a postman.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.