X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20049
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program nauczania języka angielskiego na zajęciach dodatkowych dla I etapu edukacyjnego

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY 1-3

Iwona Zubrzycka

1
SPIS TREŚCI

I. Metryczka programu........................................3

II. Opis programu........................................3
1. Geneza programu.
2. Koncepcja programu.
3. Adresaci programu.
4. Warunki realizacji programu.

III. Cele nauczania........................................4

IV. Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia ucznia........................................5

V. Procedury osiągania celów........................................6

1. Metody nauczania.
2. Techniki nauczania.
3. Formy pracy.
4. Materiały i środki dydaktyczne.

VI. Sposoby badania efektów nauczania........................................8

VII. Podsumowanie........................................8

VIII. Bibliografia........................................8


2
I. Metryczka programu

Nazwa programu: Program nauczania języka angielskiego na zajęciach dodatkowych dla I etapu
edukacyjnego
Autor: Iwona Zubrzycka, mgr filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel
mianowany Szkoły Podstawowej w Jezierni
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Jezierni
Data rozpoczęcia realizacji programu: wrzesień 2011.

II. Opis programu

1. Geneza programu.

Kilkuletnia praktyka w pracy z dziećmi na I etapie edukacyjnym i doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego skłoniły mnie do napisania autorskiego programu nauczania języka angielskiego na zajęciach dodatkowych. Prezentowany program opiera się na przekonaniu, że dzieci najefektywniej uczą się poprzez zabawę i zaangażowanie w zadania, które sprawiają im radość. Dlatego postanowiłam stworzyć program zajęć dodatkowych z języka angielskiego, który odpowiadałby wyżej wymienionym potrzebom uczniów z młodszych klas szkoły podstawowej. Głęboko wierzę, że dzięki aktywnemu uczestnictwie w tych zajęciach uczniowie będą bardziej zmotywowani do nauki języka angielskiego, nie tylko na I etapie edukacyjnym, ale również na kolejnych etapach. Pragnę zarazić ich swoją pasją do tego języka poprzez prezentowanie ciekawostek dotyczących kultury angielskiej, śpiewanie angielskich piosenek i angażowanie do udziału w grach i zabawach językowych, czy wykonywanie prac plastycznych.

2. Koncepcja programu.

Mój program autorski opracowany został w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( fragmenty dotyczące nauczania języka obcego nowożytnego na I etapie edukacyjnym ) ( Dz. U. Nr 4, poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 ), literaturę metodyczną, własne doświadczenie zawodowe oraz wiedzę nabytą podczas licznych szkoleń i konferencji metodycznych. Tematyka proponowana w programie jest

3
ściśle związana z treściami realizowanymi w ramach podstawy programowej z języka angielskiego
na I etapie edukacyjnym i odpowiada poziomowi rozwoju dziecka na tym etapie.

3. Adresaci programu.

Prezentowany program skierowany jest do dzieci klas I-III szkoły podstawowej i uwzględnia ich cechy rozwojowe. Współczesne badania psychologiczne potwierdzają duży sens nauczania języków obcych w wieku kilku lat, kiedy umysł dziecka jest najbardziej chłonny, a narząd mowy, który jest wciąż na etapie rozwoju, zdolny jest do poprawnego odtwarzania słów w obcym języku. Dzieci na I etapie edukacyjnym uczą się poprzez działanie. Odgrywanie scenek, śpiew, gry i zabawy słowno – ruchowe, czy wykonywanie prac plastycznych sprawia im wielką radość, a jednocześnie motywuje i czyni proces uczenia najbardziej efektywnym.

4. Warunki realizacji programu.

Program jest przeznaczony do realizacji podczas 45 – minutowych zajęć dodatkowych z języka angielskiego. Zajęcia powinny być prowadzone raz w tygodniu w grupie dzieci z I, II lub III klasy szkoły podstawowej. Bloki tematyczne są takie same dla każdej klasy, jednak zmieniać się będzie zakres słownictwa związanego z danym tematem oraz stopień trudności zadań zgodnie z poziomem zaawansowania uczniów i założeniem programowym mówiącym o tym, że w klasie II i III dzieci doskonalą zdobyte umiejętności i pogłębiają swoją wiedzę, a treści nauczania narastają i rozszerzają się w układzie spiralnym. Zajęcia powinny odbywać się w sali lekcyjnej wyposażonej w ławki, tablicę i odtwarzacz płyt CD. Minimalna liczba godzin przeznaczona do realizacji programu wynosi 20.

III. Cele nauczania

Nadrzędnym celem programu autorskiego jest zainteresowanie dzieci językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych, co przyczyni się do większego zmotywowania uczniów do nauki języka angielskiego, a tym samym osiągania lepszych wyników.
Cele szczegółowe prezentują się następująco:

4
poszerzanie słownictwa poprzez gry i zabawy językowe, piosenki, scenki
doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu
ćwiczenie umiejętności prostych wypowiedzi w języku angielskim
stopniowe wprowadzanie umiejętności czytania i pisania
pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą krajów anglojęzycznych
rozwijanie postawy tolerancji wobec obcych kultur
rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz grupowej
kształtowanie poczucia własnej wartości i poczucia bezpieczeństwa poprzez pozytywne motywowanie oraz indywidualne podejście do ucznia

IV. Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia ucznia

Tematyka programu autorskiego jest oparta na treściach podstawy programowej nauczania języka obcego nowożytnego dla I etapu edukacyjnego oraz wzbogacona o treści kulturowe krajów anglojęzycznych i obejmuje następujące bloki tematyczne:
1. English around the world - liczebniki i kolory; popularne przymiotniki.
2. Halloween - ubrania, części ciała.
3. Christmas – żywność, rodzina i dom.
4. Sport's Day – popularne czynności, zainteresowania i sport.
5. Easter – zwierzęta domowe, pogoda i pory roku.
Każdy blok tematyczny będzie realizowany w trakcie 4 zajęć po 45 minut i będzie przebiegał według następującego schematu:
introduction – wprowadzenie nowego słownictwa ( karty obrazkowe, przedmioty, mini scenki ) oraz informacje związane z kulturą i zwyczajami krajów anglojęzycznych
song – piosenka, ćwiczenie słownictwa i struktur leksykalno - gramatycznych
game – gry i zabawy językowe utrwalające poznane słownictwo i struktury oraz informacje kulturowe
I can do it – wykonywanie prac plastycznych związanych z tematyką danego bloku, utrwalanie słownictwa i wiadomości kulturowych

5

Przewidywane osiągnięcia ucznia:
a) w ramach czterech sprawności językowych
słuchanie – uczeń rozumie i reaguje na polecenia nauczyciela, rozumie sens piosenek i mini scenek
mówienie – uczeń śpiewa poznane piosenki, bierze udział w mini scenkach, odpowiada na pytania nauczyciela, nazywa przedmioty z kart obrazkowych
czytanie – uczeń czyta ze zrozumieniem proste wyrazy i zwroty
pisanie – uczeń przepisuje wyrazy i zdania
b) poza sprawnościami językowymi
uczeń wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć trzeba nauczyć się ich języka
uczeń wie, że w krajach anglojęzycznych są nieco inne zwyczaje niż w Polsce
uczeń współpracuje ze swoimi rówieśnikami w trakcie nauki

V. Procedury osiągania celów

Planując pracę z dziećmi na I etapie edukacyjnym należy uwzględnić ich potrzeby i dobrać odpowiednie metody, techniki i formy pracy, aby te potrzeby zaspokoić, a jednocześnie pomóc w osiągnięciu sukcesu w nauce języka angielskiego.

1. Metody nauczania.

Najodpowiedniejszymi metodami do pracy z dziećmi na tym etapie są: Metoda Total Physical Response, Metoda Komunikacyjna oraz Metoda Bezpośrednia.

a) Metoda TPR – dzieci uczą się poprzez słuchanie poleceń nauczyciela, obserwację ich realizacji, a następnie samodzielne wykonywanie ich; kolejny etap to wypowiadanie słów, które dzieci już rozumieją
b) Metoda Komunikacyjna – dzieci uczą się poprzez możliwość komunikowania się z nauczycielem w języku angielskim w realnych, zaistniałych na zajęciach sytuacjach

6
c) Metoda Bezpośrednia – metoda zalecająca używanie języka obcego kosztem zredukowania języka ojczystego; proces przyswajania języka angielskiego tą metodą jest porównywalny do przyswajania języka ojczystego przez dzieci

2. Techniki nauczania.

Techniki nauczania stosowane w pracy z dziećmi na I etapie edukacyjnym powinny być zróżnicowane, angażujące różne typy osobowości dzieci, umożliwiające każdemu dziecku aktywny udział w zajęciach, zachęcające do współpracy między sobą, jak również do samodzielności.
a) Gry i zabawy językowe ( np. kółko i krzyżyk, bingo, „Simon says”, głuchy telefon, gry typu „memory”, gry planszowe, itp. )
b) Piosenki ( uczniowie zapamiętują całe zwroty w języku obcym, dzięki obrazkom i wykonywanym czynnościom łatwiejsze jest również zrozumienie )
c) Techniki teatralne ( mini scenki w języku angielskim z wykorzystaniem klasowej pacynki lub wykonanych przez dzieci postaci )
d) Prace plastyczne / mini projekty ( wykonywane jako podsumowanie bloku tematycznego są okazją do powtórzenia i utrwalenia materiału )

3. Formy pracy

praca w parach
praca w grupach
praca indywidualna

4. Materiały i środki dydaktyczne

Przygotowane przez nauczyciela karty pracy, karty obrazkowe tzw. flashcards, płyty CD z piosenkami ( wydawnictwo Pearson Longman oraz Macmillan ), English Adventure Song and Festival Pack ( wyd. Pearson Longman ), klasowa pacynka – małpka Jim – oto lista materiałów, które zostaną wykorzystane w ramach programu, w razie potrzeby wzbogacane będą dodatkowymi pomocami dydaktycznymi.

7
VI. Sposoby badania efektów nauczania

Ocena pracy ucznia stanowi istotny element procesu dydaktycznego. Informuje nauczyciela o jakości i efektywności jego działań, natomiast dla ucznia jest motywacją do lepszej pracy. Biorąc pod uwagę charakter zajęć, dla których stworzony został ten program ( zajęcia dodatkowe z języka angielskiego ), proponuję bieżące ustne ocenianie uczniów w celu zmotywowania ich do dalszej pracy i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz dokumentowanie pracy uczniów w formie tzw. portfolio językowego ( gromadzenie prac dziecka – rysunków, kart pracy, mini projektów ).

VII. Podsumowanie

Wierzę, że praca z uczniami w czasie zajęć dodatkowych z języka angielskiego przyniesie mi wiele radości i satysfakcji, a dzieciom zapewni wszechstronny rozwój, pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności, a także wzbudzi ciekawość świata. Jestem przekonana, że moi uczniowie z radością i zapałem będą brali udział w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego.


VIII. Bibliografia

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
2. H. Komorowska: Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania, IBE, Warszawa 1995
3. M. Szczepańska: Program autorski – jak go napisać ?, Słupsk „Image” 1999
4. H. Komorowska: Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.