X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20029
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Doroty Wagner

Rozpoczęcie stażu : 1 września 2010r.

Okres stażu : 2 lata i 9 miesięcy

Zakończenie stażu : 31 maja 2013r.

Cel główny stażu zawodowego: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu
zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe realizowanego stażu:
• uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,
• wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
• prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
• opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
• wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
• poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
• wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
• umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zgodnie z § 8 ust.1 w planie rozwoju uwzględniłam następujące treści:

1) Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy , w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii
informacyjnej i komunikacyjnej.

2) Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

3) Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły , samodzielnie lub przez udział
różnych formach kształcenia ustawicznego.

Planowanie rozwoju zawodowego

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Poszerzenie wiedzy na temat awansu zawodowego.
Rozpoczęcie procedury awansu zawodowego na
stopień nauczyciela
dyplomowanego.
Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia).
Lektura publikacji MEN w Internecie, serwisów edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli.
Opracowanie i wdrażanie planu awansu zawodowego Okres stażu Znajomość przepisów prawa oświatowego, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, potwierdzeń itp.
Przygotowanie sprawozdania z odbytego stażu.

okres stażu

czerwiec 2013r Gromadzenie dokumentów
Napisanie sprawozdanie z odbytego stażu

§ 8 ust.2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Aktywne uczestnictwo w pracach związanych
z podnoszenie jakości pracy szkoły. Analiza dokumentów (Statut Szkoły, WSO, program wychowawczy).
Nowelizacja koncepcji pracy szkoły.
Aktywny udział w procesie ewaluacji pracy szkoły.
Okres stażu Właściwe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy. Wypracowane dokumenty szkolne, raporty.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego związanych z kształceniem przedmiotowym oraz z doskonaleniem umiejętności wychowawczych adekwatnie do potrzeb własnych i szkoły.
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Wykorzystanie w pracy nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych.
Samodzielne pogłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki i informatyki poprzez czytanie literatury fachowej i czasopism tematycznych oraz publikacji w Internecie.
Okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.
Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Konstruowanie testów kompetencji ucznia, przeprowadzanie badań, analiza i wnioski do dalszej pracy
Przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych z części matematyczno – przyrodniczej oraz ich opracowanie, analiza i wnioski do dalszej pracy.
Okres stażu Opis działań i uzyskanych efektów
Wykorzystanie wyników z egzaminu w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Analiza raportów OKE.
Współudział w tworzeniu raportów wewnątrzszkolnych.
Przedstawienie wyników analizy Radzie Pedagogicznej. Okres stażu Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego
Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć Stosownie metod aktywizujących.
Podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej.
Okres stażu Pomoce dydaktyczne
Scenariusze zajęć
Wyniki egzaminów gimnazjalnych
Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy własnej. Samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych.
Gromadzenie literatury metodycznej, pomocy naukowych, materiałów autentycznych.
Wzbogacanie sali lekcyjnej w nowe środki dydaktyczne oraz troska o wystrój i estetykę klasy.
Okres stażu Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne
Scenariusze zajęć
Dbanie o estetyczny wizaż szkoły Przygotowanie wraz z uczniami gazetek ściennych o różnej tematyce: rocznice, ważne wydarzenia, święta, programy profilaktyczne. Wystrój placówki z okazji świąt.
Prezentacja zdjęć na stronie internetowej.
Okres stażu Zdjęcia i wpisy w kronice
Promocja osiągnięć szkoły
i własnych w szerszym środowisku Przygotowanie materiałów do zamieszczenia na szkolnej stronie internetowej.
Zorganizowanie wystawy prac wychowanków w Starostwie Powiatowym.
Okres stażu Publikacje na stronie internetowej placówki.

§ 8 ust 2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy
z uczniami. Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy, gazetek
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej- korzystanie z sali multimedialnej i tablicy interaktywnej.
Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.
Wykonywanie prezentacji PowerPoint i wykorzystanie ich jako pomocy dydaktycznych. Okres stażu Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne
Scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne,
potwierdzenie dyrektora szkoły
Wykonane pomoce, karty pracy
Wykorzystywanie Internetu jako źródła cennych informacji. Systematyczne odwiedzanie stron internetowych
o tematyce pedagogiczno – oświatowej.
Gromadzenie informacji
Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
Okres stażu Notatki, wydruki internetowe
Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnych. Korzystanie z poczty elektronicznej w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych- korzystanie z zasobów Internetu, gromadzenie informacji na temat sposobów rozwiązywania konfliktów, zasad mediacji.
Rozmowy z rodzicami osobiste i telefoniczne.
Prowadzenie zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami. Okres stażu Notatki, zapisy w dzienniku i zeszycie obserwacji
§ 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli w tym stażystów Opracowanie scenariuszy zajęć z przedmiotów przyrodniczych, przygotowanie pomocy dydaktycznych
Omówienie lekcji.
Okres stażu Scenariusze, arkusze obserwacji
Opublikowanie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
i jego publikacja na stronach portalu edukacyjnego.
Okres stażu Publikacja w Internecie-adres strony
Pełnienie obowiązków opiekuna stażu Pełnienie funkcji opiekuna stażu- prezentacja metod i form prowadzenia lekcji, udzielanie wskazówek i rad. Pomoc
w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu nauczyciela stażysty.
Okres stażu
Zgodnie z przydziałem Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy uroczystości szkolnych. Okres stażu Przykłady opracowanych scenariuszy, programów itp.
Podejmowanie działań
w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla rady pedagogicznej na temat zmian w prawie oświatowym, organizacji egzaminu gimnazjalnego oraz innych w razie potrzeb.
Dzielenie się wiedzą z członkami Rady Pedagogicznej po odbytych szkoleniach.
Aktywny udział w zespołach do spraw okresowej oceny wychowanków.

Okres stażu Potwierdzenie dyrektora placówki
Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym Ciągła współpraca dotycząca uczniów sprawiających problemy wychowawcze, potrzebujących wsparcia psychologicznego lub materialnego, itp. Sporządzanie opinii wychowawcy klasy o uczniach.
Okres stażu Notatki, opis działań

§ 8 ust.2 pkt. 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Opracowanie i wdrożenie programu działań wychowawczych Opracowanie i zrealizowanie planu wychowawczego
klasy I – III, Okres stażu Plan wychowawczy klasy
Opracowanie programu działań edukacyjnych Opracowanie programu zajęć przygotowujących uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno-przyrodnicza. Zgłoszenie się do programu „Egzamin gimnazjalny z OPERONEM”
Okres stażu Harmonogram, sprawozdanie z realizacji programu
Koordynacja w szkole programu profilaktycznego ”Trzymaj formę” Zgłoszenie do programu ”Trzymaj formę”.
Ułożenie harmonogramu działań w placówce- kształcenie postawy zdrowego stylu życia.
Koordynacja działań zgodnych z harmonogramem.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji programu dla PPIS. Okres stażu Opis działań, sprawozdanie z realizacji programu

Pedagogizacja rodziców zależnie od aktualnych potrzeb Indywidualne rozmowy z rodzicami na temat problemów wychowawczych, frekwencji, postępów w nauce. Okres stażu Zapis w dzienniku lekcyjnym, zeszycie obserwacji

Propagowanie czytelnictwa Rozbudzenie u uczniów zainteresowania książką jako źródłem informacji.
Zachęcanie uczniów do korzystania z zasobów bibliotecznych.
Okres stażu Opis działań

§ 8 ust. 2 pkt. 4b Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej , eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Złożenie wniosku na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych
Ukończenie szkolenia, wykonywanie zadań egzaminatora. Według harmonogramu OKE Zaświadczenie OKE ukończeniu szkolenia,
pracy w komisji w razie powołania.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Stosowanie w pracy metod aktywizujących Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy
Prezentacja metod aktywizujących- szkolenie Rady Pedagogicznej. okres stażu Opis działań, scenariusze zajęć
Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach: udział w konkursach na szczeblu szkolnym, powiatowym, rejonowym.
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć plastycznych. Według kalendarza konkursów Zdjęcia, potwierdzenia udziału, dyplomy uczniów,
Prezentacja prac w prasie lokalnej oraz stronie internetowej placówki.
Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym. Zgłoszenie szkoły do udziału projekcie edukacyjnym "Szkoła pełna energii”.
Realizacja celów projektu Według harmonogramu organizatora Zaświadczenie o udziale w programie, sprawozdanie z realizacji projektu

Organizacja wycieczek krajoznawczych, przedmiotowych, wyjazdów do kina, teatru lub muzeów. Oglądanie spektakli teatralnych i filmów.
Zwiedzanie muzeów i wystaw.
Wyjazdy na wycieczki do Zoo i Ogrodu Botanicznego. Okres stażu- w miarę możliwości

Karty wycieczki, Potwierdzenia wyjazdów
Organizowanie apeli, uroczystości i imprez. Organizacja i współpraca przy organizowaniu różnych uroczystości szkolnych związanych z obchodami świąt państwowych, ważnych rocznic i wydarzeń.
Opracowanie scenariuszy- przygotowanie uczniów do udziału w uroczystych apelach.
okres stażu Scenariusze, zdjęcia
Dokumentowanie imprez
i życia placówki poprzez prowadzenie kroniki
na stronie WWW.
Udział w apelach, uroczystościach i imprezach organizowanych w placówce- prowadzenie kroniki szkolnej i jej prezentacja na stronie internetowej. okres stażu Zdjęcia i wpisy w kronice i na stronie WWW.
§ 8 ust.2 pkt. 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Współpraca z innymi nauczycielami przy tworzeniu dokumentów szkolnych.
Praca w komisjach opracowujących i nowelizujących prawo wewnątrzszkolne. okres stażu Wypracowane dokumenty, potwierdzenie dyrektora
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych Prowadzenie zebrań, spotkania indywidualne z rodzicami.
Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska. Diagnozowanie potrzeb uczniów.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych.
okres stażu Wpisy w dzienniku, zeszycie obserwacji, karty wycieczki, wpisy w kronice szkolnej
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Przygotowywanie wniosków o przebadanie uczniów w poradni- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o dysleksji, badanie predyspozycji zawodowych,
pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej
okres stażu Kopie wniosków i opinie poradni
Współpraca z wydawnictwami. Stała współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych. Udział szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa.
okres stażu Zaświadczenia, pomoce dydaktyczne
Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego i praca w komisji podczas egzaminu

Zgłoszenie do OKE danych uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego za pomocą aplikacji Hermes. Pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny i udział w pracach komisji.
okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
Współpraca z:
- Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym
- Służbą zdrowia
- Policją
- Sądem
- Starostwem Powiatowym Udział w programach profilaktycznych prowadzonych przez PPIS.
Propagowanie zdrowego trybu życia i profilaktyka uzależnień.
Udział w przesłuchaniach wychowanków
Sporządzanie opinii o uczniach.
Udział w programie „Narkotykom-Stop”. okres stażu Potwierdzenia udziału, opis działań

§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych lub wychowawczych Zdiagnozowanie problemu edukacyjnego lub wychowawczego. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Okres stażu- zgodnie z sytuacją i potrzebami Opis i analiza przypadku.


Opracowała:
Dorota Wagner

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.