X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20028
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
na stopień nauczyciela mianowanego

Małgorzata Danielak
psycholog
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu

Okres stażu: 01.09.2010 r. – 31.05.2013 r.
Opiekun stażu: mgr ................................. 

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zmianą w 2007 r. nr 214, poz. 1580)

Uczestniczenie w pracach organów poradni związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz innych wynikających ze statutu poradni oraz potrzeb poradni i środowiska lokalnego zgodnie z § 7. ust. 1. pkt 1.

1.Prowadzenie badań diagnostycznych (cały okres stażu):
- badań zawodowych młodzieży klas III gimnazjów oraz ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych;
- badań dojrzałości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich;
- badań dzieci i młodzieży przejawiających ogólne i specyficzne trudności w nauce;
- badań dzieci z zaburzeniami zachowania i trudnościami wychowawczymi;
- badań dzieci wybitnie zdolnych.
2. Udzielanie bezpośrednich form pomocy (cały okres stażu):
- prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery zawodowej;
- udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.
3. Prowadzenie działalności psychoedukacyjnej (cały okres stażu):
- organizowanie punktów konsultacyjnych dla uczniów i rodziców na terenie podopiecznych placówek;
- wygłaszanie prelekcji dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
- udział w Radach Pedagogicznych podległych placówek.
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym (cały okres stażu):
- propagowanie doradztwa zawodowego i działalności poradni w tym zakresie poprzez udział w targach edukacyjnych, konferencjach i spotkaniach w ramach współpracy z placówkami zajmującymi się orientacją zawodową.
5. Uczestniczenie w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i Zespołów Orzekających (cały okres stażu).


Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy, pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych (samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego), dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach zgodnie z § 7. ust. 1 pkt 2. i ust. 2. pkt 1.

1. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu (do 20 marca 2010):
- zawarcie kontraktu;
- przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego.
2. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu zawodowym w celu podnoszenia jakości pracy poradni poprzez wykorzystywanie zdobytej wiedzy (cały okres stażu):
- udział w zewnętrznych kursach, warsztatach, konferencjach i szkoleniach;
- udział w wewnętrznych szkoleniach działu zawodowego;
- udział w zebraniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej;
- przeprowadzenie szkoleniowej Rady pedagogicznej na temat zgodny z potrzebami poradni (ustalony z dyrektorem placówki);
- samodzielnie studiowanie literatury fachowej poświęconej zagadnieniom doradztwa zawodowego oraz innej psychologiczno-pedagogicznej.
3. Udoskonalanie własnego warsztatu pracy (cały okres stażu):
- wprowadzanie ewentualnie pojawiających się nowych kwestionariuszy lub zrenormalizowanych wersji testów dotychczas stosowanych w badaniach, w tym testów komputerowych;
- poszukiwanie i wdrażanie nowych sposobów pracy z grupą, w tym form multimedialnych;
- współudział w corocznym opracowywaniu rocznego planu pracy działu doradztwa zawodowego.
4. Analizowanie i omawianie z opiekunem stażu przeprowadzanych badań, bezpośrednich form pomocy oraz działalności psychoedukacyjnej, wprowadzanie ewentualnych korekt do pierwotnych projektów (cały okres stażu).
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (maj 2013).
6. Określenie dalszej drogi rozwoju – dokonanie samooceny i sformułowanie wniosków do dalszej pracy (maj 2013).

Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych zgodnie z § 7. ust. 2. pkt 2.

1. Utrzymywanie stałej współpracy z dyrektorami szkół, pedagogami oraz nauczycielami w celu rozpoznawania problemów środowiska lokalnego (cały okres stażu):
- prowadzenie punktów konsultacyjnych;
- prowadzenie pogadanek dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
- udział w Radach Pedagogicznych na terenie podległych placówek.
2. Popularyzowanie idei doradztwa zawodowego – opracowanie broszurek informacyjnych kierowanych dla uczniów i rodziców (cały okres stażu).

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej zgodnie z § 7. ust. 2. pkt 3.

1. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera (cały okres stażu).
2. Wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji (cały okres stażu).
3. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego.
4. Przygotowanie materiałów, prowadzenie badań i opracowywanie wyników badań przy pomocy komputera (cały okres stażu).
5. Prowadzenie prelekcji z prezentacją multimedialną (cały okres stażu).
6. Wykorzystanie technologii komputerowej w procesie ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – przygotowanie multimedialnej prezentacji dorobku zawodowego.

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż oraz umiejętne posługiwanie się tymi przepisami zgodnie z § 7. ust. 1. pkt 3. i ust. 2. pkt 5.

1. Poznanie procedury awansu na stopień nauczyciela mianowanego – analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zmianą w 2007 r. nr 214, poz. 1580), złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu z dołączonych planem rozwoju zawodowego (do 20 września 2010).
2. Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego poprzez uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej poświęconym zapoznaniu nauczycieli z nowymi uregulowaniami prawnymi (cały okres stażu).
3. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty, w tym przepisami dotyczącymi funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych poprzez samodzielne studiowanie dokumentów (karta Nauczyciela i Rozporządzenia MEN) (cały okres stażu).

Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań zgodnie z § 7 ust. 2. pkt 4
1. Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki poprzez (cały okres stażu):
- udział w zewnętrznych kursach, warsztatach, konferencjach i szkoleniach;
- udział w zebraniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej;
- korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzania wiadomości;
- samodzielnie studiowanie literatury fachowej poświęconej zagadnieniom doradztwa zawodowego oraz innej psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy we współpracy ze szkołami (cały okres stażu):
- pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
- prowadzenie pogadanek dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
- udział w Radach Pedagogicznych na terenie podległych placówek.
3. Współpraca z instytucjami oświatowymi i innymi wspomagającymi pracę szkół, działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich (cały okres stażu).


Plan może ulec korekcie w trakcie trwania stażu.

Kalisz, 17.09.2010 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.