X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20016
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Ewa Raczyńska
nauczyciel kontraktowy
Czas trwania stażu: od 01.09 2010r. do 31.05.2013r

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
(Na podstawie § 9 ust. 1, pkt 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593) w związku z § 7 ust. 1: pkt 1, pkt 2, pkt 3 w/w rozporządzenia z ostatnią zmianą, która weszła w życie z dniem 1 marca 2013 r.)
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego opracowane zostało w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
I Działania organizacyjne.
II Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania, dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
III Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
IV Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
V Umiejętność stosowania wiedzy z wybranych zagadnień psychologii pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.

VI Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż.
I DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; - stosowne fragmenty Karty Nauczyciela .- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
2.Opracowanie planu rozwoju zawodowego w powiązaniu z planami SP 6 i Programem Wychowawczym.

Zapoznałam się z dokumentacją szkoły:
• Statutem Szkoły,
• Regulaminem WZO,
• Podstawą programową,
• Misją szkoły,
• Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.
W oparciu o przeanalizowane dokumenty sporządziłem plan rozwoju zawodowego i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z analizą kompetencji, w której zawarłem dotychczasowe osiągnięcia.
3. Dokumentacja przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. W trakcie trwania stażu systematycznie gromadziłem dokumentację z przeprowadzonych zajęć w postaci:
• zaświadczeń z odbytych warsztatów, szkoleń, kursów doskonalących, konferencji metodycznych itp.;
• scenariuszy lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu, czy też dyrektora szkoły,
• scenariuszy lekcji przeprowadzonych przez innych nauczycieli, które hospitowałem;
• zdjęć, scenariuszy z uroczystości szkolnych, których byłem organizatorem lub współorganizatorem;
• wyciągów z protokołów Rady Pedagogicznej potwierdzających moje zaangażowanie w pracy dydaktycznej zarówno w trakcie trwania stażu jak i przed jego rozpoczęciem, a także potwierdzających moje uczestnictwo w wielu konferencjach szkoleniowych;
• kopii odczytów jakie prowadziłem w ramach pedagogizacji rodziców na zebraniach z rodzicami, kopii prelekcji na zebraniach zespołu nauczycieli wspomagających oraz zespołu nauczycieli wspomagających;
• wielu innych dokumentów potwierdzających moje zaangażowanie w pracy dydaktyczno – opiekuńczo-wychowawczej.
Gromadziłem również dokumentację w postaci:
• notatek z rozmów indywidualnych zarówno z rodzicami jak i z uczniami, dotyczących głównie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasie;
• wyników analiz zadań klasowych, ankiet i różnego rodzaju badań pedagogicznych, przeprowadzanych w klasie, opracowanych komputerowo;
• kopii przepisów prawa oświatowego, a także artykułów dotyczących reformy edukacji, a zwłaszcza awansu zawodowego nauczyciela;
• prac uczniów, wypowiedzi pisemnych, prac plastycznych, płytek z opracowaniami komputerowymi, itd.
Przygotowanie projektu sprawozdania
Na podstawie planu rozwoju zawodowego, po systematycznym gromadzeniu, analizowaniu i opracowywaniu dokumentacji dokonałem szczegółowego opisu realizacji zamierzonych celów, który to opis stanowi treść niniejszego sprawozdania. Zrealizowałam wszystkie zamierzenia zawarte w planie rozwoju zawodowego, z wyjątkiem jednego – uzupełniających studiów magisterskich. Odnosząc się do kwestii nie podjęcia uzupełniających studiów magisterskich ( wczesna edukacja), chciałabym podkreślić, że sytuacja ta wyniknęła z braku zapotrzebowania w placówce na kolejną osobę o tym kierunku przygotowania.
II Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania, dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu
1. Nawiązanie współpracy z dyrektorem i opiekunem stażu.
• sprawna realizacja planu rozwoju zawodowego;
• poznawanie i analiza przepisów prawa oświatowego i dokumentów szkoły;
• terminy spotkań;
• wzajemna obserwacja zajęć i ich omawianie;
• wymiana uwag dotycząca zmian zachodzących w przepisach dotyczących awansu, prawa oświatowego;
W związku z tym, iż opiekun stażu jest nauczycielem prowadzącym zajęcia w klasie III b – integracyjnej, w której ja jestem nauczycielem wspomagającym, miała możliwość obserwowania na bieżąco mojej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzonych przeze mnie różnych form zajęć. Z kolei ja, obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna. Wspierałam również każdego dnia wszystkich uczniów w ich codziennej pracy i przygotowaniach do zajęć. W trakcie trwania stażu systematycznie gromadziłem dokumentację dotyczącą przeprowadzonych zajęć, obejmującą głównie scenariusze przeprowadzonych zajęć, jak również wnioski, opinie i uwagi, co do zamierzonych celów i ich realizacji.
2. Współpraca z nauczycielami wspomagającymi i nauczycielami kształcenia zintegrowanego.
W okresie trwania stażu współpraca z nauczycielami wspomagającymi jak również nauczycielami kształcenia zintegrowanego, układała się bardzo dobrze. Dotyczyła ona: pracy w zespołach zadaniowych, organizowania imprez, konkursów ogólnoszkolnych, projektów edukacyjnych, wymiany materiałów, wymiany poglądów, organizowania wycieczek, przygotowywania gazetek szkolnych.
Przez cały okres stażu brałam aktywny udział w pracach i spotkaniach Zespołu Nauczycieli Wspomagających uczących w klasach integracyjnych ( lider zespołu w roku szkolnym 2011/2012), Zespołu Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej ( lider zespołu w roku szkolnym 2010/2011), spotkaniach Zespołu Wychowawczego, pracach Zespołów zadaniowych ds. ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej szkoły ( cały okres stażu).
W celu poszukiwania efektywnych działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz dążenia do uzyskania optymalnego rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczyłam i organizowałam, jako lider zespołu, dodatkowe kwartalne spotkania Zespołu Nauczycieli Wspomagających na, których omawiane były kwestie istotne dla poprawy jakości nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, oraz stworzenia warunków, żeby każdy uczeń miał możliwość odniesienia sukcesu na miarę swoich możliwości psychofizycznych.
Sadzę, iż rozmowy, we własnym gronie, przybierały często formę wewnętrznych szkoleń i są bardzo ważnym czynnikiem w naszej jakże trudnej pracy.
Każdego roku , w ramach pracy Zespołu Nauczycieli Wspomagających oraz Zespołu Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej analizowałam z koleżankami klasowe programy wychowawcze, wyniki testów kompetencji, celem stworzenia optymalnych wniosków do dalszej efektywnej pracy. W ramach prac zespołów, przygotowywałam indywidualne prelekcje, były to:
• „Osobowość pedagoga specjalnego”
• „Dziecko z wadą słuchu w klasie ogólnodostępnej i integracyjnej”
• „Praca z uczniem z niedosłuchem”.

3. Organizowanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
W każdym roku szkolnym, wraz z opiekunem stażu, opracowywałam plan pracy dydaktycznej na bieżący rok szkolny, plan oddziaływań wychowawczych, plan wychowawczy, oraz po przeprowadzeniu obserwacji i dokonaniu diagnozy uwzględniając zalecenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, tworzyłam i wdrażałam do realizacji Indywidualne Programy Edukacyjne, Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla uczniów z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym oraz uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Przygotowywałam również testy, tablice poglądowe, zbiory kart pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym lekkim i umiarkowanym, które podzielone były tematycznie i umieszczone w segregatorach. W dużej mierze przyczyniło się to do uatrakcyjnienia zajęć oraz podniesienia jakości mojej pracy.
Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez:
- obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu ( według ustalonego harmonogramu współpracy); - prowadzenie własnych zajęć obecności opiekuna; - obserwacji zajęć innych nauczycieli ( nauczycieli wspomagających i nauczycieli kształcenia zintegrowanego); - prowadziłam także zajęcia w obecności Dyrektora Szkoły. Każde zajęcia analizowałam, omawiałam i wyciągałam wnioski do dalszej pracy. W związku z powyższym doskonaliłam również umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy zajęć w klasie integracyjnej.

Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę w celu poszukiwanie ciekawych metod prowadzenia zajęć m.in.

• „ Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych :
opracowanie metodyczne dla nauczycieli / R. Byers, R. Rose: Akademia
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;

• „Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych / A. Franczyk, K. Krajewska;

• „Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały
dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / I. Borecka, S. Wontorowska-Roter;

• „Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych”G. Tkaczyk, T. Serafin. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej;

• „Programy Aktywności. Podręcznik. Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja M. Knill, CH.Knill.

W celu poszukiwania ciekawych metod i form zajęć korzystałam z zasobów portali internetowych dla nauczycieli.

www.eduseek.pl
www.literka.pl
www.ortograffity.pl

W ramach doskonalenia warsztatu pracy, podnoszenia kompetencji i umiejętności wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych uczestniczyłam w szkoleniowych Radach Pedagogicznych:

• Szkolenie BHP (2010r.,2011r.)
• „Efektywność współpracy szkoły z rodzicami o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( 2010r.)
• Elementarny Kurs Pierwszej Pomocy(2011r.)
• „Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psych-ped w świetle nowychprzepisów”(2011r.)
• Ewaluacja wewnętrzna „Analiza i wdrażanie wyników sprawdzianu po klasie szóstej”(2011r.)
• Ewaluacja wewnętrzna „ rodzice są partnerami szkoły” ( 2011r.)
• Ewaluacja zewnętrzna „Procesy zacho0dzące w szkole” ( 2011r.)
• Ewaluacja wewnętrzna „Czy zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkołą”(2012r.)
• Ewaluacja wewnętrzna „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej” ( 2012r.)
• Ochrona danych osobowych w oświacie(2012r.)
• „Ocenianie kształtujące jest OK.”(2012r.)
• Projektowanie EWD w szkole podstawowej( 2012r.)
• Szkolenie „Niebieska Karta”( 2013r.)

Brałam udział w warsztatach metodycznych:

• Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą ( 2011r.)
• Jak uczyć, żeby nauczyć ( 2011r.)
• Uczymy się bawiąc- działania twórcze ( 2012r.)
• Co jest w tym pudełku? Edukacja artystyczna zajmująco i pożytecznie (2013r.); i konferencji popularno- naukowej nt.” Odkrywamy radość rozwoju. Ewaluacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji wczesnoszkolnej”( 2011r.)

Uczestniczyłam w szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez różne placówki oświatowe:

• „Model pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole specjalnej i ogólnodostępnej - współpraca z rodzicami w zespole ( 2011r.);

• Ewaluacja pracy szkoły. Metody , techniki i narzędzia badawcze. Praktyczne opracowanie planu ewaluacji wskazanego obiektu ( 2011r.);

• Indywidualizacja pracy z uczniem w świetle zmian programowych ( 2011r.)
• Rzuć ulubiony podręcznik na ścianę... czyli jakie możliwości daje Multibook?
• Narzędzia diagnozy psychologiczno- pedagogicznej dla szkolnych specjalistów ( 2011r.)
• Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dziecka poprzez zabawę, Śpiew, grę na instrumentach, ruch i taniec( 2012r.)
Uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i szkoleniowych radach pedagogicznych poszerzałam swoje wiadomości i umiejętności, udoskonalałam metody pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, co wzbogaciło mój warsztat pracy.

Organizowanie i współorganizowanie uroczystości szkolnych:

- apeli okolicznościowych, przedstawień, konkursów szkolnych, międzyszkolnych, projektów edukacyjnych, programów profilaktycznych, akcji promujących, wycieczek szkolnych pieszych i wyjazdowych.
Współorganizowałam:

• ślubowanie dla klas 1a ,1b ( program artystyczny, dekoracje );
• akcję sprzątanie świata;
• apel na 11- listopada ( dekoracja , przygotowanie uczniów – taniec);
• szkolny konkurs wielkanocny ( najpiękniejsza palma i pisanka wielkanocna);
• wigilie klasowe;
• andrzejki klasowe;
• Dni Dziecka ( wyjazd do Planetarium, gospodarstwo agroturystyczne;)
• projekt edukacyjny„W rodzinnym gronie”;
• wyjazd do skansenu na warsztaty związane z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia Świętami Wielkanocnymi;
• „Makuszyński pędzlem i piórem” konkurs literacko- plastyczny ( międzyszkolny);
• konkurs „Przyjazna sieć”, czyli wiem i umiem, stosuję i rozumiem, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu ( międzyszkolny);
• spotkanie z leśniczym_ „ Las przychodzi do szkoły...;
• przedstawienie z okazji Dnia Ziemi;
• Projekty Edukacyjne Szkolne związane ze Świętem Szkoły:
- „Awantura o ortografię”( dekoracje, plansze z zasadami ,hasła), „10 lat ostródzkiej Kornelówki”( dekoracje, hasła, część artystyczna), „Ja mam prawo, Ty masz prawo, My mamy prawo”(scenka tematyczna, plakat, hasła, dekoracje).

Zorganizowałam:

• konkurs plastyczny klas 1-3 bożonarodzeniowy i wielkanocny ( przez okres stażu);
• prelekcję z dziećmi nt. bezpiecznego poruszania się po drodze i wycieczkę do KPP, w Ostródzie w ramach projektu „ Razem bezpieczniej”;
• wystawy tematyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( przez okres stażu;)
• projekt edukacyjny- „Miesiąc bardzo kulturalny”;
• projekt edukacyjny „ Kulturalna wiosna w SP6”
• akcje „Wielkanocne Inspiracje”, „Pamiętam, że...- właściwe zachowanie”, „Kultura osobista i kultura słowa”, „Ratujemy naszą Ziemię”.

Współprowadziłam:

• program profilaktyczny „Moje dziecko idzie do szkoły”;
• program profilaktyczny „ Strażnicy Uśmiechu”;
• program profilaktyczny „ Cukierki”;
• małe formy wypoczynku ( półzimowisko);
• zajęcia „ Ratujemy i uczymy ratować” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- Jurka Owsiaka;

Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach plastycznych, recytatorskich, czytelniczych, ekologicznych, imprez rekreacyjno- sportowych, akcjach (klasowych , szkolnych, międzyszkolnych) takich jak:

• „ Spotkanie z poezją” (szkolny, miejski);
• „ Drzewa i ich mieszkańcy” ( zespół parków krajobrazowych pojezierza iławskiego i wzgórz dylewskich);
• „Mój ulubiony bohater książkowy”( ogólnopolski);
• „Moje fascynacje światem wyobraźni”( ogólnopolski);
• „Moje życzenie do złotej rybki”( regionalny);
• „ Zdrowe wakacje”( powiatowy);
• „Mistrzowie savoir vive’u” ( międzyszkolny);
• „ Konkurs przyrodniczo - ekologiczny” ( międzyszkolny);
• „Razem- wspólna praca i zabawa „(Elbląg - w ramach Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Oddziałów I Klas Integracyjnych);
• „ Moja najpiękniejsza bombka i choinka” (szkolny, międzyszkolny);
• „ Dwa skrzydła życia, czyli dzieci i seniorzy we współczesnym świecie” (międzyszkolny- organizator- Sztab XXI Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy;
• „ Najpiękniejsza palma i pisanka”( szkolny);
• „Dzieci radością świata”( międzyszkolny);
• „Światowy dzień kota”(międzyszkolny);
• „Znam wiersze Juliana Tuwima”( szkolny);
• „W świecie wierszy”( szkolny);
• „Zdrowy styl życia”( szkolny);
• „Światowy Dzień Pluszowego Misia”( szkolny);
• „Bawmy się razem”( międzyszkolny);
• „Warto być dobrym”( ogólnopolski).

Prowadziłam:
• program profilaktyczny „ Magiczne kryształy”;
• program profilaktyczny „ Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”;
• szereg zajęć wspomagających dla uczniów specjalnych potrzebach edukacyjnych;
„Ja też potrafię”, ”Zajęcia rozwijające różne formy aktywności „Raz, Dwa, Trzy”,
„ My też potrafimy”, „Razem lepiej, łatwiej, ciekawiej”
• granty miejskie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
„ NA RADOŚCI I SMUTKI " - Słuchamy, gramy i śpiewamy!
Zajęcia terapeutyczne z elementami muzykoterapii w SP 6;

Współpracowałam z:
• klubem wiewiórka
• szkolnym SK PCK
• Mali rycerze
• szkolną biblioteką
• świetlicą szkolną
• specjalistami naszej szkoły: logopedą, pedagogiem szkolnym, socjoterapeutą
• Poradnią psych-ped;
Przez cały okres stażu przygotowałam również szereg dekoracji, haseł, plakatów, zdjęć, wystaw, pomocy dydaktycznych, dbałam o estetyczny wygląd klasy , korytarza, tablic informacyjnych, wspierałam również swoje koleżanki podczas działań na rzecz szkoły klasy.
Otrzymałam szereg podziękowań od instytucji , szkół, za współpracę, za twórczą inspirację jak również trud włożony w przygotowanie uczniów.

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymałam w 2011r. nagrodę dyrektora szkoły.
Zadania dodatkowe pełnione w szkole:

W roku szkolnym 2011/2012 zostałam Koordynatorem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w mojej szkole, gdzie wraz z pedagogiem szkolnym opracowałam wzory dokumentacji ( Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych, Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia, oraz Planu Działań Wspierających)potrzebnej do realizacji pomocy, uwzględniając specyfikę placówki.
W ramach pracy koordynatora monitorowałam przebieg pracy zespołów, spotkań
z rodzicami, pomocy w analizie dokumentów z poradni psych-ped, pomocy podczas wypełniania odpowiedniej dokumentacji, informowania nauczycieli o wszelkich nowościach dotyczących pomocy psych- pedagogicznej.
W roku szkolnym 2011/2012 zostałam opiekunką Samorządu Uczniowskiego
w mojej szkole. W ramach tychże działań organizowałam: różne imprezy okolicznościowe( dzień nauczyciela, dzień chłopaka, dyskoteki andrzejkowe, wieczór andrzejkowy, mikołajki, zabawy karnawałowe, poczta walentynkowa, dzień dużych i małych kobietek, akcje charytatywne ( Pomóż
i ty, Góra grosza), akcje promujące (Maj biało-czerwony- „Symbole Narodowe”,” Czy wiesz, że...”- właściwe zachowanie na korytarzu, w szatni, stołówce, toalecie, „Promowanie wśród uczniów kultury osobistej i kultury słowa"), akcja całoroczna pod hasłem,” Ratujemy naszą Ziemię”, wystawy-
( kartka świąteczna, pisanka wielkanocna, 11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości, Wiosna tuż, tuż, Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3Maja, W Rodzinnym Gronie, konkursy ( Nauczyciel mój przyjaciel, Mój portret, Najpiękniejsza choinka klasowa, Wszyscy mamy talenty, Pokaż co potrafisz).
Przez cały okres stażu aktualizowałam tablicę informacyjną SU, dostarczałam materiał tekstowy i zdjęcia do gazetki szkolnej jak również na stronę internetową szkoły i prasy lokalnej.

III Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1.Włączenie rodziców do pracy szkoły i klasy, angażowanie ich do realizacji zadań wychowawczych.
Podejmując zadania nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych wraz z wychowawcą starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym. Rozmawiałam z dziećmi, rodzicami oraz innymi nauczycielami. Ewentualne problemy zgłaszałam pedagogowi szkolnemu ( cały okres stażu).
Zawsze byłam do dyspozycji rodziców. Odbyłam wiele spotkań indywidualnych i rozmów telefonicznych. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich uczniów: na zebraniach ogólnoklasowych, indywidualnych konsultacjach, zdarzały się rozmowy również podczas przypadkowych spotkań . Na każdym spotkaniu ogólnym z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiły się w trakcie roku szkolnego ( cały okres stażu).
W celu włączenia rodziców do większego zaangażowania ich w życie klasy, szkoły prowadziłam rozmowy indywidualne i grupowe ,starałam się, by były one atrakcyjne i pobudzające w rodzicach chęć współpracy ze mną i z własnym dzieckiem. Oprócz comiesięcznych zebrań rodzice mogli spotkać się ze mną w dogodnym dla nich czasie, nie kolidującym z godzinami moich zajęć. Poprzez różną formę spotkań mogłam głębiej poznać sytuację rodzinną swoich uczniów. Wielokrotnie angażowałam rodziców do współpracy i pomocy podczas różnych uroczystości klasowych , wyjazdach integrujących , wycieczkach pieszych. Podczas mojej pracy sprawą priorytetową było zapewnienie moim uczniom poczucia całkowitego bezpieczeństwa (czy to podczas zajęć dydaktycznych, czy też wyjazdów, wyjść , uroczystości).
Z uwagą i zaangażowaniem analizowałam zgromadzoną dokumentację uczniów m.in. orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno- pedagogicznej, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jak również inną dokumentację medyczną , która przydatna jest do prawidłowej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Prowadzę również programy profilaktyczne , które są bardzo pomocne w pracy wychowawczej.
Podjęłam tez współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą opiekuńczą m.in. z;
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną,
• Komendą Policji,
• Strażą Miejską.

We współpracy z nauczycielem prowadzącym przeprowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców uczniów uczęszczających do klasy integracyjnej oraz pogadanki:
- Zajęcia otwarte dla rodziców „Uczymy się bawiąc” oparte głównie na metodach pedagogiki zabawy PSPiA KLANZA;
- Zajęcia otwarte dla rodziców podczas realizacji programu profilaktycznego „Edukacja z Internetem TP” – korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z sieci, przyjazne strony internetow;

- Pogadankę - „Warsztat pracy nauczyciela-terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej), czyli od programu do realizacji – propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- Pogadankę nt. „Pracy nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej”;
- Pogadankę nt ”Poziomu osiągnięć szkolnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na etapie szkoły podstawowej”;
- Pogadankę nt. „Wirus grypy AH1N1”;
- Pogadankę „Wolność oddechu – „Zapobiegaj astmie”
- „Jak wspomagać rozwój dziecka w wieku 9 lat” – pogadanka połączona była z prezentacja czasopisma „Kumpel” jako wartościowej prasy dla dzieci w tym wieku oraz zeszytów dodatkowych „Potrafię więcej” WSiP.
Bardzo dbałam o dobrą komunikację z rodzicami naszych uczniów, którzy na bieżąco informowani byli o programach, wymaganiach edukacyjnych, dostosowaniach dla uczniów z opiniami, metodach i formach pracy, sposobach i terminach sprawdzania wiedzy, programach profilaktycznych i pełnej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Systematycznie dzielę się z nimi wiedzą, spostrzeżeniami na temat zespołu klasowego na comiesięcznych zebraniach oraz poprzez tzw. zeszyty do korespondencji.
2. Praca wychowawcza w klasie ze szczególnym uwzględnieniem integracji.
Wraz z wychowawcą klasy, opiekunem mojego stażu, pracuję trzeci rok w klasie integracyjnej. Specyfika klasy, obecność dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obliguje nas do bardzo swoistej pracy wychowawczej, a przede wszystkim do ścisłej współpracy między nauczycielem prowadzącym i wspomagającym. Sporządzając plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny starałyśmy się uwzględniać specyfikę warunków środowiskowych oraz specyfikę klasy integracyjnej.
Dbamy przede wszystkim o komfort i bezpieczeństwo uczniów. Znamy środowisko swoich wychowanków i wykorzystujemy to w pracy wychowawczej. Na bieżąco rozwiązujemy konflikty i problemy wychowawcze, korzystając z pomocy osób i instytucji do tego upoważnionych . Często korzystamy również z własnych programów zajęć profilaktycznych z elementami psychoedukacyjnymi, które mają na celu wyeliminowanie przyczyn i przejawów utrwalonych zaburzeń zachowania, utrudniających dziecku bezkonfliktowe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym. Mam tu na myśli nadpobudliwość , zahamowanie , czy nieśmiałość.
Uczymy swoich uczniów tolerancji, poszanowania „inności” drugiego człowieka, oraz bezkonfliktowego funkcjonowania w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Staramy się wpoić dzieciom podstawowe zasady dobrego zachowania oraz umiejętnego postępowania w życiu, opartego na poszanowaniu drugiego człowieka.
W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły wypracowałyśmy własny system pracy wychowawczej oparty na potrzebach naszego zespołu klasowego kładąc mocny nacisk na integrację wszystkich uczniów, tych w pełni sprawnych i tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zasada integracji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i reszty uczniów stanowi priorytet w naszej pracy. Stąd też wspólnie organizowane wycieczki, wyjazdy, spotkania z rodzicami, praca na zajęciach pozalekcyjnych.
Podczas systematycznych spotkań z rodzicami moich uczniów, zachęcałam rodziców do współpracy ze środowiskiem szkolnym, do aktywnego uczestnictwa w uroczystościach klasowych, takich jak: Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Andrzejki, Wigilia klasowa, Dzień Matki Dzień Ojca. Starałam się także na bieżąco informować rodziców o osiągnięciach lub niepowodzeniach ich dzieci w różnych zakresach, nie tylko odnośnie postępów w nauce. W swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zawsze pamiętałam o możliwościach psychofizycznych uczniów, ich potrzebach rozwojowych, zainteresowaniach, kompetencjach. Często stosowałam metody aktywizujące, praktycznego działania wykorzystując wiele pomocy dydaktycznych dostosowanych do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3.Diagnozowanie problemów środowiskowych uczniów oraz problemów społecznych.

Przez cały okres stażu pracując w klasie integracyjnej wnikliwie analizowałam dokumentację uczniów zgromadzoną w placówce. Z uwagi na specyfikę swojej pracy bardzo skrupulatnie zapoznawałam się z orzeczeniami , opiniami wydanymi przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, zapoznawałam się również dokumentacją medyczną, którą udostępniali rodzice uczniów w celu dokonania prawidłowej diagnozy, a w konsekwencji stworzenia uczniowi optymalnych warunków pracy.
Chcąc zminimalizować problemy społeczne przeprowadziłam wraz z wychowawcą, w klasie programy profilaktyczne:
- „Moje dziecko idzie do szkoły”;
- „Magiczne kryształy”;
- Elementy programu „Strażnicy Uśmiechu” .
3. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
Specyfika klasy integracyjnej wymaga ode mnie przede wszystkim ścisłej współpracy z nauczycielem prowadzącym, wspólnego planowania, wspólnych starań.
Również stała współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą ułatwiała mi diagnozę wstępną, a następnie właściwe wyciąganie wniosków w celu poprawienia jakości swojej pracy. Diagnoza ta była również niezbędna przy konstruowaniu Indywidualnych Programów, dodatkowych kart pracy, ale także w codziennej pracy z uczniem.
Bardzo ściśle współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ostródzie nie tylko w farmie wypełniania informacji o uczniach, jako załączników do wniosków o przeprowadzenie badań, ale także w konkretnych indywidualnych i telefonicznych odnośnie poszczególnych uczniów.
W zależności od aktualnych potrzeb współpracowałam z Komendą Policji w Ostródzie, Strażą Pożarną, Biblioteką Miejską i innymi placówkami.
3.Mała kampania ekologiczna.
W ramach kształtowania postaw proekologicznych przyjęłam za nadrzędne hasła:
• sprzątanie świata hasłem całorocznym;
• napiętnowanie zachowań sprzecznych z ideą ochrony przyrody, np. wypalania traw, tworzenia dzikich wysypisk śmieci itp.
• szukanie odpowiedzi na pytanie ”Co mogą zrobić małe dzieci, by nie rosła góra śmieci ?”;
Od momentu rozpoczęcia stażu czynnie współpracuję w comiesięcznej organizacji zbiórki makulatury, puszek, korków na terenie szkoły.
Celem tych zadań jest rozbudzenie troski i dbałości młodego pokolenia o środowisko naturalne. Osobiście działania, które prowadzę przynoszą ogromną satysfakcję, że robię coś pożytecznego dla dobra ogółu, i jednocześnie promuje moją szkołę, która kształtuje u swoich wychowanków proekologiczne postawy.
IV Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Doskonalenie i wzbogacenie warsztatu oraz metod pracy poprzez korzystanie z technologii komputerowej Internetu.

Komputer stał się bardzo ważnym narzędziem mojej pracy. Technologię komputerową i informacyjną w swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam przez cały okres stażu do : przygotowywania dokumentacji szkolnej opracowywania i przygotowywania scenariuszy i konspektów lekcji, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych typu karty pracy do zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opracowywania zaproszeń, ogłoszeń, podziękowań i dyplomów, poszukiwania informacji do gazetek ściennych, wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, dostępnych w Internecie poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki stworzenia dla własnych potrzeb bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych wykorzystywania urządzeń multimedialnych do przeprowadzania zajęć.
www.gazetaszkolna.infor.pl
www.interklasa.pl
www.sieciaki.pl
www.szkola.net
www.profesor.pl
www.literka.pl

2. Wykorzystanie komputera i Internetu podczas odbywania stażu na nauczyciela mianowanego.
W związku z odbywanym stażem na nauczyciela mianowanego swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujące sposoby:
- uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego poprzez Internet ( portale internetowe poświęcone awansowi);
- poznawałam przepisy : aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż ( ich planów rozwoju zawodowego, sprawozdań) oraz konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.

www.awans.net
www.menis.pl
www.oswiata.org.pl

Opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji za okres stażu na nauczyciela mianowanego na stronie portalu edukacyjnego edux.pl

V Umiejętność stosowania wiedzy z wybranych zagadnień psychologii pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, w szczególności zaś wiedzy związanej z kształceniem dzieci o zaburzonym rozwoju i specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wiedzę, którą zdobyłam jeszcze przed rozpoczęciem stażu, a także tę zdobytą w czasie jego trwania, wykorzystuję w swojej codziennej pracy w szkole. Wiedza ta jest niezbędna podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych, podczas rozwiązywania problemów wychowawczych moich uczniów, podczas współpracy z rodzicami. Dzięki regularnym badaniom osiągnięć edukacyjnych uczniów mam świadomość aktualnego poziomu rozwoju danego ucznia. W swojej pracy uwzględniam właściwości okresu rozwojowego uczniów.
Pracowałam z wychowankami podczas lekcji, omawiałam problemy edukacyjne uczniów i proponowałam środki naprawcze (np. pogorszenie wyników w nauce – pomoc koleżeńska, kierowanie na zajęcia wyrównawcze, niezadowalające postępy w przygotowaniach do sprawdzianu kompetencji po klasie III, dodatkowe zajęcia), modyfikacja warsztatu poprzez zastosowanie właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej, czyli na przykład wdrażanie metod aktywizujących czy prowadzenie konsultacji.
Wspomagałam uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych podczas lekcji w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawianie problemów edukacyjnych uczniów i dostosowanie treści nauczania i metod pracy do indywidualnych możliwości ucznia. Motywowanie uczniów do nauki przez stawianie im dodatkowych plusów, naklejek częste ocenianie za pracę na lekcji.
W codziennej praktyce wychowawczej, opiekuńczej stawałam przed problemami związanymi z rozwiązywaniem konfliktów i sporów. Musiałam radzić sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi lub odwrotnie z postawami wycofania, strachu, braku wiary w siebie, odizolowania czy też braku posłuszeństwa, nadpobudliwością. W skrajnych przypadkach kierowałam uczniów na indywidualną rozmowę z pedagogiem szkolnym. Starałam się o kontakt i wspólną pracę nad trudnościami wychowawczymi uczniów z ich rodzicami. Służyły temu zebrania ogólne i indywidualne.
Starałam się sprostać potrzebom moich wychowanków i w przypadku trudnej sytuacji materialnej ucznia w porozumieniu z wychowawcą klasy zwalniałam go ze składek klasowych, szkolnych, pomagałam zdobywać tańsze podręczniki, organizowałam wśród znajomych zbiórkę odzieży. Służyłam radą rodzicom, którzy sami nie byli w stanie poradzić sobie z dzieckiem. W przypadku rodziców ucznia z problemem braku samoakceptacji i poczucia własnej wartości, pomogłam w znalezieniu właściwej pomocy i wspólnie szukaliśmy rozwiązania zaistniałej sytuacji w domu i w szkole.
W ramach pedagogizacji rodziców zorganizowałam spotkanie z psychologiem, pedagogiem, logopedą szkolnym.
2. Śledzenie nowości wydawniczych, czytanie czasopism pedagogicznych.
W swojej pracy wykorzystywałam czasopisma i poszerzałam swoja wiedzę nt. pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Czasopisma:
• „ Kumpel”,
• „Głos pedagogiczny”,
• „W poszukiwaniu nowoczesnej szkoły” Zeszyty.
Przykładowe pozycje książkowe:
• Fintan J. O’Regan, Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Warszawa 2005r.;
• red. Klaczak M. i Majewicz P., Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków 2006r.;
• Kołakowski A., Wolanczyk T., ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców Gdańsk 2007r.;
• Karty z wyrazami do czytania globalnego . edukacja wczesnoszkolna
2012, MAC Edukacja;
• Działania twórcze. Twórczość wspomagająca rozwój, zeszyt ćwiczeń
Jabłoński Maciej, Kaczorowska Barbara, Karolak Wiesław, maj 2012, Akademia humanistyczno-ekonomiczna;
Literatura fachowa:
• Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2012, Wydawnictwo Pedagogiczne;
• Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów
czerwiec 2012, Harmonia;
• Kinezjologia edukacyjna , Dzionek Elżbieta, Gmosińska Małgorzata, Kościelniak Anna, Szwajkajzer Mirosława, 2012, impuls;

• Percepcja słuchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Jakoniuk -Diallo Anna, 2012, UAM;
• Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Olechnowicz Hanna, 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN;
• Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym Chodkowska Maria, Szabała Beata, czerwiec 2012, UMCS;
• Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej Aleksandra Zawiślak, 2010, impuls;
• One są wśród nas, Warszawa – MEN 2009r.;
Dzięki przeczytanej lekturze wzbogaciłam swoje wiadomości teoretyczne, poszerzyłam i udoskonaliłam swój warsztat i metody pracy z dziećmi, zaczerpnęłam wiele ciekawych pomysłów, które bezpośrednio lub po modyfikacji wprowadziłam do swojego warsztatu pracy.

VI Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego przez analizowanie odpowiednich ustaw, rozporządzeń i wydawnictw dla nauczycieli.

Rozpoczęcie każdego działania prawnego należy rozpocząć od dokładnej i dogłębnej analizy przepisów prawa oświatowego. Zawsze należy korzystać z aktualnych przepisów prawnych zachowując stosowną ostrożność przy korzystaniu z zasobów Internetu. Przeczytałam najważniejsze akty prawne dotyczące prawa oświatowego. Przeanalizowałam zapisy Ustawy o systemie oświaty, Kartę Nauczyciela oraz rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr. 56, poz. 357 z 1997 r. z późniejszymi zmianami ).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z ostatnimi zmianami, które weszły w życie 1 marca 2013r.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
• Rozporządzenie MEN z 17.11.2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1489 ze zmianami).

2.Poznanie i stosowanie zasad obowiązujących w SP 6.
Znam i stosuje w codziennej pracy zasady obowiązujące w placówce, w której uczę.
• Statut Szkoły Podstawowej ;
Regulaminy:
- szkoły,
- Samorządu Uczniowskiego,
- Biblioteki Szkolnej,
- Rady Pedagogicznej.
Oraz inne dokumenty:
- Szkolny Program Profilaktyki,
- WZO,
- Szkolny Program Wychowawczy,
- Program Rozwoju Szkoły.


3. Prowadzenie dokumentacji procesu kształcenia zgodnie z obowiązującym prawem
i szkolnymi zasadami.
Prowadziłam skrupulatnie potrzebną dokumentację obowiązującą w mojej szkole tj, dzienniki zajęć dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, dzienniki zajęć z art,42, programy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Gromadziłam również spostrzeżenia, notatki, o uczniach w zeszycie klasowym.

Podsumowanie
Uważam, iż zadania, które ujęłam w swoim planie rozwoju zawodowego w pełni zrealizowałam. Odbyty staż przyczynił się do osiągnięcia założonych celów.
Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, pogłębił moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Przez cały okres stażu nabyłam umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, oceniania ich skuteczności, umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, umiejętność wykorzystywania w codziennej pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, a także umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywałam staż.
W swojej pracy z uczniami stosuję takie metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają ich wszechstronny rozwój. Jestem otwarta na nowości dydaktyczne i metodyczne. Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład pracy na miarę swoich możliwości, szanuję go, doceniam indywidualność, staram się zrozumieć potrzeby i problemy. Zajęcia organizuję tak, aby proces wychowawczy wzbudzał zainteresowanie uczniów, wyzwalał w nich inicjatywę i samodzielność. Staram się wykorzystywać metody aktywizujące i praktycznego działania.
Okres stażu pozwolił mi dokonać oceny swojej pracy, przyjrzeć się jej wydajności i efektywności. Myślę, że opinie rodziców, koleżanek i uśmiech moich uczniów pozwalają mi wierzyć, iż podejmowane przeze mnie działania są akceptowane, potrzebne .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.